Energietransitiefonds

Laatst gewijzigd op 13 nov 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
uitvoering van onderzoek, ontwikkeling & innovatie op het vlak van energie
Subsidie (via oproep)
van min. € 100.000 en max. € 5 miljoen

Wat houdt de maatregel in

Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie aan te moedigen en te ondersteunen.

De federale overheid steunt via dit fonds onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, investeringen in onderzoeksinfrastructuur, innovatieclusters of innovatie door kmo's en dit in de volgende domeinen: hernieuwbare energie in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee, biobrandstoffen, kernenergie, bevoorradingszekerheid en netevenwicht.

Elk jaar lanceert het Energietransitiefonds een oproep. De oproep 2023 (steunjaar 2024) staat open sinds 9 november 2023. Aanmelden is verplicht tegen uiterlijk 14 december 2023.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot ondernemingen en organisaties met rechtspersoonlijkheid:

 • rechtspersonen opgericht overeenkomstig Belgisch recht;
 • rechtspersonen opgericht volgens wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Wat komt in aanmerking

Projectvoorstellen die zich situeren in volgende drie thematische assen komen in aanmerking:

 • as 1 : hernieuwbare energie (in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee) en biobrandstoffen,
 • as 2 : kernenergie,
 • as 3 : bevoorradingszekerheid en netevenwicht.

Ingevolge het federale regeerakkoord werd beslist om de projectoproep van 9 november 2023 bij voorrang te wijden aan de thematische assen 1 en 3 van het Energietransitiefonds. De projecten binnen de “thematische as 2 - nucleaire energietoepassingen” komen enkel in aanmerking voor steun voor zover en in de mate dat het beschikbare budget niet wordt toegekend aan projectvoorstellen binnen de thematische assen 1 en 3.

Het budget voor de oproep 2023 steunjaar 2024 bedraagt € 15 miljoen.

De voorstellen dienen ook betrekking hebben op één van de volgende drie categorieën van activiteiten:

 • onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten,
 • investeringen in onderzoeksinfrastructuur,
 • innovatie door kmo's.

De maximale projectduur is drie jaar.

Omvang steun

De subsidie bedraagt per project minimum € 100.000 en maximum € 5 miljoen. Het steunpercentage hangt af van de categorie van activiteiten en van de grootte van de onderneming.

Meer informatie over de voorwaarden kan je raadplegen op de website economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitiefonds.

Aanvraagprocedure

De oproep voor projectvoorstellen 2023 staat open vanaf 9 november 2023.

Er is de verplichte vroegtijdige aanmelding van een in te dienen projectvoorstel. De kandidaten worden verzocht om uiterlijk op 14 december 2023 de indiening van hun projectvoorstel aan te melden bij het Energietransitiefonds. Uiterlijk op 23 januari 2024 dient het finaal projectvoorstel ingediend te zijn. De steunbeslissing valt uiterlijk op 31 mei 2024 via een koninklijk besluit (indien de agenda van de ministerraad dit toelaat).

Aanvragen kunnen aan de hand van het deelnemingsformulier met de nodige bijlagen ingediend worden bij FOD Economie,  Algemene Directie Energie - Juridische dienst (zie rubriek 'Contact'). De indiening moet digitaal worden verzonden naar de mailbox ETF.FTE@economie.fgov.be.

Evaluatieprocedure

Na de ontvankelijkheid en de budgettaire en financiële toets wordt nagegaan of het project ook aan de volgende toekenningscriteria voldoet en in welke mate: 

 • innoverend karakter van het project;
 • realistisch karaker van het project wat betreft de technische mogelijkheden en de slaagkans; 
 • de performantie van de aanpak (professionele uitwerking van het werk- of actieplan);
 • het economische en het sociale effect in België;
 • het effect op klimaat en milieu in België.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.