Duurzame bedrijfsmobiliteit: steun

Laatst gewijzigd op 15 feb 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
investeringen & uitgaven voor duurzamere mobiliteit
Subsidies/(Para)Fiscale voordelen
bedrag varieert per oproep/steunmaatregel

Bekijk ook het thema Duurzaam ondernemen op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

Om het verduurzamen van mobiliteit te stimuleren bestaan er gerichte steunmaatregelen en subsidies voor ondernemers. Op deze pagina geven we een overzicht van een aantal subsidies en (para)fiscale voordelen, gericht op o.m. de stimulering van gecombineerd vervoer en vervoer via spoor- of waterweg en de vergroening van het wagenpark. 

De Vlaamse Regering heeft beslist een premie toe te kennen bij de aankoop van zero-emissievoertuigen (volledig elektrische wagens en wagens met brandstofcellen) die na 1 januari 2024 zijn ingeschreven. De verkoopovereenkomst is gesloten op of na 25 september 2023. De doelgroepen van de premie zijn natuurlijke personen, vzw’s en autodeelbedrijven. De premie is er enkel voor wagens die bedoeld zijn voor personenvervoer (M1), voor het vervoer van goederen met een beperkt gewicht tot 3500 kg (N1) en zware micro-stadswagens (L7e-C). De premie bedraagt € 5.000 voor nieuwe wagens en € 3.000 voor tweedehandswagens in 2024. Niet alle modellen komen in aanmerking. Er geldt immers een plafond op de aankoopprijs van het voertuig (max. € 40.000 incl. btw). De oorspronkelijke cataloguswaarde van een tweedehandsvoertuig mag niet hoger dan € 60.000 (incl. btw) bedragen. Je kan de premie aanvragen vanaf 12 februari 2024 (13u). Meer informatie vind je op www.vlaanderen.be/premie-voor-aankoop-van-een-elektrische-wagen.

Duurzaam Woon-werkverkeer

Om duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen bestaan er voor de werkgever heel wat steunmaatregelen:

 • Zelfstandigen kunnen genieten van een verhoogde aftrek van 120% voor kosten die specifiek zijn gedaan of gedragen om het gebruik van de fiets door de personeelsleden voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling aan te moedigen.
 • Werkgevers kunnen een vergoeding uitbetalen aan werknemers die (een deel van) hun woon-werkverkeer met de fiets (al dan niet elektrisch aangedreven of de speed pedelec) afleggen.
 • Om werkgevers aan te moedigen om de verhoogde fietsvergoeding toe te kennen, wordt er een tijdelijke fiscale compensatie voorzien in de vorm van een belastingkrediet.
 • Het Pendelfonds van de Vlaamse overheid subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Dit verloopt via oproepen.
 • Via de Testkaravaan kunnen bedrijven en hun werknemers gratis verschillende duurzame vervoersmiddelen uitproberen gedurende 3 weken in bepaalde provincies.

Meer informatie over deze steunmaatregelen wordt toegelicht in de maatregel Duurzaam Woon-werkverkeer steun in de Subsidiedatabank.

Gecombineerd vervoer

Terugbetaling jaarlijkse verkeersbelasting gecombineerd vervoer

Bij gecombineerd vervoer worden de goederen deels over de weg (voor het eerste of het laatste deel van het traject), deels over het spoor of het water vervoerd vanuit of naar een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Bedrijven die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen een terugbetaling tot maximum 100% van de verschuldigde jaarlijkse verkeersbelasting krijgen. 

Meer informatie over deze steunmaatregel kan je raadplegen op de pagina Terugbetaling jaarlijkse verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer.

Vergroening voertuigenpark

Clean Power for Transport (CPT)

De Clean Power for Transport (CPT) is een projectsubsidie voor onder meer de vergroening van het voertuigenpark en zero-emissie voertuigen. Het gaat telkens om een jaarlijkse oproep met daarin een aantal thema's centraal. De oproep 2023 stond open tot en met 31 maart 2023 voor het aanvragen van steun voor laadinfrastructuur voor stedelijke logistiek, vracht en bussen.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Clean Power for Transport (CPT) projectsubsidie.

Ecologiepremie

Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen realiseren in het Vlaamse Gewest. Ook voor verschillende technologieën die ecologisch vervoer moeten stimuleren is er steun via deze weg. Deze technologieën zijn onder meer: niet publieke laadstations voor elektrische bussen en vrachtwagens, batterijen voor elektrische vrachtwagens en bussen, dual-fuel motoren voor vrachtwagens, waterstoftransportmiddelen, tankinfrastructuur voor waterstof en investeringen ter omschakeling van wegvervoer naar spoor- en waterweg. Het gaat om 15 tot 55 % van de meerkost van de investering. Bij de laadstations voor elektrische bussen en vrachtwagens moet het gaan om één of meerdere laadpalen met een snellader van minimum 150 kW per laadpunt, gebruik makend van groene stroom en met aanwezigheid van een slimme sturing.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Ecologiepremie+.

Elektrische bedrijfswagens 100% aftrekbaar

Een bedrijfswagen omvat voor de fiscus de personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen, met inbegrip van ‘valse’ lichte vrachtauto’s (lichte vrachtauto’s die niet voldoen aan de fiscale definitie van lichte vracht). Het aftrekpercentage van een bedrijfswagen wordt momenteel bepaald aan de hand van een bepaalde formule waarbij de CO2-uitstoot en het motortype van de wagen de grootste impact heeft. Hoe hoger de uitstoot van de wagen, hoe lager het fiscale aftrekpercentage. Het aftrekpercentage kan echter nooit lager zijn dan 40% en nooit hoger dan 100%.

Sinds 1 januari 2020 geldt het fiscale aftrekpercentage voor volledig elektrische bedrijfswagens 100% aftrekbaar gedurende de volledige gebruiksduur. Vanaf 2027 zal het aftrekpercentage jaar na jaar afgebouwd worden. Hierbij zal gekeken worden naar het aftrekpercentage dat van toepassing is in het jaar van aankoop (lease of huur). Dit percentage zal vervolgens gedurende de gehele gebruiksduur behouden blijven. Voor elektrische wagens die aangekocht worden tussen 1 januari 2027 en 31 december 2027 zal er gedurende de hele gebruiksduur een aftrekpercentage van 95% van toepassing zijn. De fiscale aftrekbaarheid wordt jaar na jaar afgebouwd om uiteindelijk tot een vast aftrekpercentage van 67,5% te komen vanaf 1 januari 2031.

Laadpalen

Ondernemingen die investeren in laadpunten of laadpalen voor personenwagens en/of vrachtwagens kunnen in bepaalde gevallen van fiscale voordelen en subsidies genieten: 

 • Ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. 
 • Particulieren en zelfstandigen kunnen in dezelfde periode een belastingvermindering voor de aankoop en plaatsing van een intelligent laadstation thuis bekomen.
 • Ook via de investeringsaftrek worden er steunmogelijkheden voorzien voor laadinfrastructuur van zero-emissie voertuigen.
 • Via de Ecologiepremie+ en Clean Power for Transport (CPT) verstrekt de Vlaamse overheid subsidies aan ondernemingen.  

Meer informatie kan je raadplegen in de maatregel Laadpalen: steun van de Subsidiedatabank.

Premie voor zero-emissie voertuigen

De Vlaamse Regering kent een premie toe bij de aankoop van zero-emissievoertuigen (volledig elektrische wagens en wagens met brandstofcellen) die na 1 januari 2024 zijn ingeschreven. De verkoopovereenkomst is gesloten op of na 25 september 2023.

De doelgroepen van de premie zijn natuurlijke personen, vzw’s en autodeelbedrijven. De premie is er enkel voor wagens die bedoeld zijn voor personenvervoer (M1), voor het vervoer van goederen met een beperkt gewicht tot 3500 kg (N1) en zware micro-stadswagens (L7e-C). De premie bedraagt € 5.000 voor nieuwe wagens en € 3.000 voor tweedehandswagens in 2024. Niet alle modellen komen in aanmerking. Er geldt immers een plafond op de aankoopprijs van het voertuig (max. € 40.000 incl. btw). De oorspronkelijke cataloguswaarde van een tweedehandsvoertuig mag niet hoger dan € 60.000 (incl. btw) bedragen. 

Je kan deze premie aanvragen via het e-loket vanaf 12 februari 2024 (13u). Meer informatie vind je op www.vlaanderen.be/premie-voor-aankoop-van-een-elektrische-wagen.

Verhoogde Investeringsaftrek

Ondernemingen kunnen sinds 2022 een verhoogde investeringsaftrek toepassen voor investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens, de installatie van tankinfrastructuur voor waterstof en investeringen in elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens. Het tarief werd voor investeringen in 2024 (verbonden aan aanslagjaar 2025) verhoogd tot 31,5%. De volgende jaren daalt dit geleidelijk. Meer informatie over de Investeringsaftrek in de Subsidiedatabank.

Vrijstelling jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling

Voertuigen "die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of waterstof" kunnen genieten van een volledige vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling.

Meer informatie kan je raadplegen op Vrijstelling voor pure elektrische en pure waterstofvoertuigen

Vrijstelling voor emissievrij vrachtvervoer

Vanaf 1 januari 2024 moeten emissievrije voertuigen die maximaal 4,25 ton wegen tijdelijk geen kilometerheffing betalen. Een On Board Unit (OBU) blijft wel verplicht. 

Voor voertuigen zwaarden dan 4,25 ton wordt enkel de externe kostenheffing (het gedeelte van de kilometerheffing dat gerelateerd is aan de kosten veroorzaakt door luchtverontreiniging en geluidshinder) op nul gebracht. Het andere gedeelte van de heffing wordt als volgt verminderd:

 • 100% vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025
 • 80% vanaf 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026
 • 60% vanaf 1 januari 2027 tot en met 31 december 2027
 • 40% vanaf 1 januari 2028 tot en met 31 december 2028
 • 20% vanaf 1 januari 2029 tot en met 31 december 2029

Meer informatie kan je raadplegen op Tijdelijke vrijstelling betalingsverplichting voor emissievrij vrachtvervoer.

Vervoer via spoor- of waterweg

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Een zelfstandige of vennootschap, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst.

Meestal kan men naast het basispercentage (de gewone investeringsaftrek) ook genieten van bepaalde verhoogde investeringsaftrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een aantal energiebesparende investeringen, opgenomen in een bepaalde categorie. Ook investeringen via vervoer via spoor- en waterweg komen voor deze verhoogde investeringsaftrek in aanmerking (categorie 12). Het gaat dan bijvoorbeeld om de inrichting in nieuwe los- en laadinrichtingen of in nieuwe uitrustingen voor de aansluiting op het spoorwegnet of de waterweg.

In 2024 (aanslagjaar 2025) gaat het om een verhoogde aftrek van 15,5%. In 2023 (aanslagjaar 2024) ging het om een verhoogde aftrek van 20,5%.

Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank: Investeringsaftrek en de bijlage investeringsaftrek.

Scheepvaart steunmaatregelen

Om ondernemingen te overtuigen van de talrijke voordelen van de binnenvaart bestaan er verschillende steunmaatregelen voor deze sector, uitgewerkt door De Vlaamse Waterweg nv. Wil je als onderneming overstappen op de binnenvaart voor de aanvoer van- of afvoer van grondstoffen dan kan je bijvoorbeeld een beroep doen op de maatregel Publiek-Private Samenwerking kaaimuren

Deze informatie staat gebundeld in de Subsidiedatabank in de maatregel Scheepvaart Steunmaatregelen

Lokale initiatieven

Subsidie voor projecten voor duurzame mobiliteit - Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen verleent een subsidie van maximaal € 20.000 aan tijdelijke projecten gericht op duurzame mobiliteit met gebruik van een van de volgende verkeersmodi: te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met collectief en duurzaam autogebruikmobiliteitsdoelstellingen. Zowel bedrijven (geen zelfstandigen), gemeenten als organisaties kunnen een project indienen. Projecten moeten steeds ingediend worden voor 1 april. In 2022 en 2023 was er geen oproep voor het Projectenfonds Duurzame Mobiliteit. Ook in 2024 en 2025 is er geen nieuwe oproep.

Meer informatie kan je raadplegen op Subsidie voor projecten voor duurzame mobiliteit.

Subsidies door steden en gemeenten

Om burgers en ondernemers aan te sporen om zich milieuvriendelijker te verplaatsen beschikt stad Gent over verschillende premies die je nog kan aanvragen tot eind 2025: subsidie voor de aankoop van een elektrische taxi (€ 3.000), en sloopbudget brommer voor aankoop elektrische twee- of driewieler (€ 500). Meer info kan je raadplegen op de pagina Subsidies en premies milieuvriendelijke mobiliteit.

Ook in de stad Brugge kan je als ondernemer een subsidie bekomen voor de plaatsing van (semi)publieke laadpalen voor elektrische voertuigen op private terreinen. Een laadpaal is semipubliek wanneer deze zich niet op het openbaar domein bevindt, maar wel minstens 10 uur per 24 uur ononderbroken en volledig opengesteld wordt voor het publiek. De subsidie bedraagt € 500 per laadpaal. De aanvrager heeft recht op maximaal € 1000 subsidie per kalenderjaar (voor 2 laadpalen). De subsidie is niet cumuleerbaar met andere bijdragen, subsidies of premies voor laadpalen die worden toegekend door Stad Brugge.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. 

Dit is o.m. het geval voor een aantal maatregelen van de Binnenvaart, het Pendelfonds.

Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.