Ontwikkelingsproject: subsidie voor innovatie

Laatst gewijzigd op 7 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen met rechtspersoonlijkheid
Voor wat
uitvoeren van innovatieve ontwikkelingsprojecten
Subsidie
van 25% tot 50% (min. € 25.000 en max. € 3 mln. steun)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest kunnen voor de uitvoering van bepaalde ontwikkelingsprojecten van VLAIO een subsidie bekomen. De steun bedraagt 25% tot 50% (60% bij interregionale of internationale samenwerking) op de aanvaarde kosten, met een minimum steun van € 25.000. Ook non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) die economische activiteit uitoefenen komen in aanmerking.

Ontwikkelingsprojecten zijn bedoeld voor vernieuwende ideeën – nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die de onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn. Ook de ontwikkeling van een pilootinstallatie of demonstrator komt in aanmerking als het om steunbare activiteiten gaat.

Wie komt in aanmerking

Deze steun richt zich tot ondernemingen met een vernieuwend idee dat de onderneming kan versterken, maar waarbij er nog heel wat uitdagingen te overwinnen zijn bij de ontwikkeling van die innovatie. Hierbij moet je als onderneming nog heel wat risicovolle stappen zetten om van het idee een succesvol product en een succesvolle onderneming te maken.

Het kan gaan over:

  • de ontwikkeling van een nieuwe technologie,
  • het doordacht  verbeteren van processen of diensten,
  • het bouwen van een prototype,
  • het doorlopen van een pilootfase waar nog uitdagingen inzitten.

Enkel ondernemingen met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) kunnen steun aanvragen. Ook non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) die economische activiteit uitoefenen komen in aanmerking. Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

Projectbegroting

In principe komen alle noodzakelijke kennisverwervende activiteiten (zowel technologische als niet-technologische) die bijdragen tot de ontwikkeling van de innovatie en het valideren van de resultaten, voor subsidie in aanmerking. Ook activiteiten volgend op een ontwikkelingsfase kunnen in aanmerking komen voor steun ingeval er na de eigenlijke ontwikkeling nog een moeilijke stap moet worden overbrugd voor je naar de markt kan.

Een overzicht van alle steunbare activiteiten vind je in het toelichtingsdocument Ontwikkelings- en Onderzoeksprojecten. Zie Aanvraagprocedure Ontwikkelingsproject > Documenten

Looptijd

De looptijd van een ontwikkelingsproject kan maximum 24 maanden bedragen (tenzij grondige motivatie kan gegeven worden).

Voor activiteiten in een latere fase van de ontwikkeling (demonstratoren, opschalingen, piloten) kan hiervan worden afgeweken. Voor dergelijk project met (een gedeelte van de) activiteiten in de latere fasen van een ontwikkeling kan de projectduur, mits motivering, worden verlengd tot 4 jaar.

Omvang steun

De gevraagde steun bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 3 miljoen.

De steun voor activiteiten in de latere fasen van de ontwikkeling (demonstratoren, piloten, opschalingen) wordt beperkt tot maximaal € 3 miljoen.

De subsidie wordt berekend als een percentage van de aanvaarde projectbegroting. Dit steunpercentage bestaat uit een basispercentage eventueel aangevuld met toeslagen.

Basissteun 25% van de aanvaarde kosten 
Verhoging basissteun in bepaalde gevallen10% bij samenwerking tussen minstens twee onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens één kmo (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten)
 15% bij interregionale of internationale samenwerking in het kader van een door VLAIO erkend O&O&I-initiatief, waarbij er samenwerking is tussen minstens twee onafhankelijke bedrijven (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten)
 10% voor een middelgrote onderneming
 20% voor een kleine onderneming
Maximumsteun50% van de aanvaarde kosten (60% in geval van interregionale of internationale samenwerking)

Belangrijk te vermelden is dat er retroactief geen steun kan verleend worden. Enkel de kosten gemaakt na de startdatum vermeld in het aanvraagdocument kunnen worden betoelaagd. Deze startdatum kan ten vroegste samenvallen met de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin het volledige aanvraagdocument bij VLAIO wordt ingediend.

Cumulatie

Bij de berekening van de aanvaarde steun wordt rekening gehouden met andere overheidssteun (zoals subsidies,...) voor dezelfde kosten (dezelfde subsidieerbare basis kan maar één keer voor steun in aanmerking komen binnen alle programma’s die opgevolgd worden door VLAIO). Personeelsleden waarvoor de aanvragende onderneming, gebruik maken van de 'Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers - Young Innovative Company (YIC)' kunnen sinds 1 januari 2022 niet meer op een projectbegroting voor ontwikkelingsprojecten worden opgenomen.

Oproep ontwikkelingsproject richting TRL-8

VLAIO lanceerde op 28 september 2023 een tijdelijke oproep voor ontwikkelingsprojecten met activiteiten die zich kunnen situeren tussen TRL-3 en TRL-8. 

'TRL' staat voor 'technology readiness level' en geeft aan hoe ver een product of dienst staat in het ontwikkelingsproces.

Bij sommige ontwikkelingsprojecten kan het nodig zijn het product, proces of dienst -na uitvoerige testen in gecontroleerde labo-omstandigheden- uit te testen in reële gebruiksomstandigheden vooraleer over te kunnen gaan tot de opschaling tot het gewenste niveau. Wanneer deze testen tot doel hebben om noodzakelijke kennis te verwerven over duidelijk geïdentificeerde onzekerheden in deze fase van de ontwikkeling, dan kunnen deze activiteiten ook voor steun in aanmerking komen.

Het basissteunpercentage voor ontwikkelingsactiviteiten is 25% (toeslagen blijven van kracht), het maximale steunbedrag per project bedraagt € 3 miljoen.

Je moet een digitale voorbespreking aanvragen door een mail te sturen met als titel “Voorbespreking TRL8” naar bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be. Deze oproep wordt afgesloten op 1 juli 2024 (12.00 's middags of vroeger indien de middelen uitgeput zijn).

Meer informatie, waaronder het toelichtingsdocument met alle modaliteiten, kan je vinden op de VLAIO-website Ontwikkelingsproject > Aanvraagprocedure > Oproep ontwikkelingsprojecten richting TRL-8.

Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van de invuldocumenten die je terugvindt onderaan de pagina Aanvraagprocedure > documenten. Een sterk onderbouwde businesscase is noodzakelijk bij het aanvragen van een ontwikkelingsproject.

De subsidieaanvraag kan reeds gebeuren voordat er een rechtspersoonlijkheid bestaat. De subsidie zal echter pas uitbetaald worden van zodra de onderneming met rechtspersoonlijkheid is opgericht.

De aanvraag voor de subsidie van een ontwikkelingsproject is zo opgesteld dat elke onderneming, zonder externe hulp, deze kan doen. In het geval er toch vragen of onduidelijkheden zijn, kan je steeds gratis bij het team van bedrijfsadviseurs terecht.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Onze VLAIO bedrijfsadviseurs begeleiden en adviseren je om je innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Ze ondersteunen je ook bij het indienen van een projectvoorstel.

 

Een overzicht van de fysieke kantoren van VLAIO kan je vinden op de website > adressen. Neem bij voorkeur contact op met VLAIO via e-mail of telefoon. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan het onderstaande postadres. 

Adres

Koning Albert II-laan 15 bus 331
1210 Brussel
België

Telefoon
E-mail