Onderzoeksproject: subsidie voor innovatie

Laatst gewijzigd op 7 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen met rechtspersoonlijkheid
Voor wat
uitvoeren van onderzoeksprojecten
Subsidie
van 25% tot 60% (min. € 100.000 en max. € 3 mln. steun)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest kunnen van VLAIO een subsidie bekomen voor de uitvoering van bepaalde onderzoeksprojecten. De subsidie bedraagt 25% tot 60% (70% bij interregionale of internationale samenwerkingen) op de aanvaarde kosten met een minimale steun van € 100.000. Ook non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) die economische activiteit uitoefenen komen in aanmerking.

Onderzoeksprojecten bestaan in hoofdzaak uit activiteiten waarbij op een kritische en systematische manier nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden worden opgebouwd en die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming.

Wie komt in aanmerking

Deze steun richt zich tot ondernemingen die grensverleggend onderzoek willen uitvoeren, met een intrinsiek hoog risico, dat op termijn kan leiden tot een belangrijke positieve impact voor het bedrijf én voor Vlaanderen. Het gaat om de uitvoering van individuele projecten rond een welbepaald innovatief idee. Er is geen voorkeur voor bepaalde sectoren, toepassingsdomeinen of kennisgebieden. Er zijn uitdagingen en risico’s verbonden aan de opbouw van deze nieuwe kennis.

Enkel ondernemingen met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) kunnen steun aanvragen. Ook non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) die een economische activiteit uitoefenen komen in aanmerking. 

Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

Projectbegroting

Alle activiteiten waarin kennis wordt opgebouwd of activiteiten die dit rechtstreeks ondersteunen, kunnen opgenomen worden in een onderzoeksproject. Deze kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn.

Het hoofdzakelijk toepassen of incrementeel verbeteren van bedrijfseigen know-how volstaat niet. Ten opzichte van de normale bedrijfsactiviteiten en courante vernieuwingsprocessen moet het project duidelijk afwijken in werkwijze, inhoud, beoogde resultaten en/of risico’s waarvoor kennis moet opgebouwd worden.

Een overzicht van alle steunbare activiteiten vind je in het toelichtingsdocument Ontwikkelings- en Onderzoeksprojecten. Zie Aanvraagprocedure Onderzoeksproject > Documenten

Looptijd

De looptijd van een onderzoeksproject kan in principe maximum 36 maanden bedragen (tenzij grondige motivatie kan gegeven worden).

Omvang steun

De gevraagde steun bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 3 miljoen.

De subsidie wordt berekend als een percentage van de aanvaarde projectbegroting. Dit steunpercentage bestaat uit een basispercentage eventueel aangevuld met toeslagen.

Basissteuntussen 25% en 50% van de aanvaarde kosten: het project kan bestaan uit een mix van ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten. Delen die onderzoek omvatten krijgen een basissteun van 50% en delen die ontwikkeling omvatten krijgen een basisissteun van 25%. 
Verhoging basissteun in bepaalde gevallen10% bij samenwerking tussen minstens twee onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens één kmo (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten)
 15% bij interregionale of internationale samenwerking in  het kader van een door VLAIO erkend O&O&I-initiatief, waarbij er samenwerking is tussen minstens 2 onafhankelijke bedrijven 'mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten)
 10% voor een middelgrote onderneming
 20% voor een kleine onderneming
Maximumsteun60% van de aanvaarde kosten (tot 70% voor interregionale of internationale samenwerking)

 

Belangrijk te vermelden is dat er retroactief geen steun kan verleend worden. Enkel de kosten gemaakt na de startdatum vermeld in het aanvraagdocument kunnen worden betoelaagd. Deze startdatum kan ten vroegste samenvallen met de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin het volledige aanvraagdocument bij Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt ingediend.

Cumulatie

Bij de berekening van de aanvaarde steun wordt rekening gehouden met andere overheidssteun (zoals subsidies,...) voor dezelfde kosten (dezelfde subsidieerbare basis kan maar één keer voor steun in aanmerking komen binnen alle programma’s die opgevolgd worden door VLAIO). Personeelsleden waarvoor de aanvragende onderneming, gebruik maken van de 'Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers - Young Innovative Company (YIC)' kunnen sinds 1 januari 2022 niet meer op een projectbegroting voor onderzoeksprojecten worden opgenomen.

Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van de invuldocumenten die je terugvindt onderaan de pagina Aanvraagprocedure>documenten.  

De subsidieaanvraag kan reeds gebeuren voordat er een rechtspersoonlijkheid bestaat. De subsidie zal echter pas uitbetaald worden van zodra de onderneming met rechtspersoonlijkheid is opgericht.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Onze VLAIO bedrijfsadviseurs begeleiden en adviseren je om je innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Ze ondersteunen je ook bij het indienen van een projectvoorstel.

Een overzicht van de fysieke kantoren van VLAIO kan je vinden op de website > adressen. Neem bij voorkeur contact op met VLAIO via e-mail of telefoon. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan het onderstaande postadres.

Adres

Koning Albert II-laan 15 bus 331
1210 Brussel
België

Telefoon
E-mail