Privacy- en cookieverklaring - Gebruiksvoorwaarden

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Het intern verzelfstandigd Agentschap Innoveren & Ondernemen van het Vlaams Gewest (hierna ‘VLAIO’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ’onze’), Gevestigd te Marie-Elisabeth Belpairegebouw, Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel (postadres via www.vlaio.be/adres), is beheerder van deze website en bijgevolg verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld worden.

VLAIO hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op de website is dan ook beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (‘FG’) van VLAIO door te mailen naar dpo@vlaio.be. In het Engels is dat de data protection officer (‘DPO’). Je kan ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om je rechten uit te oefenen (zie hieronder).

Welke persoonsgegevens verzamelen we en op welke manier?

Persoonsgegevens zijn gegevens die jou identificeren of die een band leggen met jou als natuurlijke persoon.

In de gevallen waar het Agentschap Innoveren & Ondernemen je persoonsgegevens vraagt, worden die gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze gevallen zijn:

  • jouw informatievraag  (inclusief het maken van een afspraak)
  • een door jou gewenste dienstverlening (inclusief het ontvangen van onze nieuwsbrief)

Wanneer je contact met ons opneemt via de website, verzamelen we je identificatiegegevens (i.e. voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, e-mailadres, telefoonnummer en postcode) en je bericht. Voor het inschrijven op onze nieuwsbrief, verzamelen we alleen je e-mailadres. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen geeft je daarbij de volgende garanties:

  • Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt
    • om de door jou gevraagde informatie te verstrekken
    • om de door jou gewenste dienstverlening te realiseren
  • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen.
  • We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenvermelde doelstellingen.

Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen?

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden (bijvoorbeeld netwerk van dienstverleners verbonden aan VLAIO (zoals Team Bedrijfstrajecten vzw), IT of cloud provider ), die je gegevens verwerken. We bezorgen je gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. Het is ook mogelijk dat deze derden in onze opdracht en in onze naam persoonsgegevens of andere informatie verzamelen. We oefenen daar op elk moment controle uit.

Worden je persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven je gegevens in principe niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of internationale organisaties. Indien we dit uitzonderlijk toch zouden doen, zullen we alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn je rechten?

Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens. Je heeft het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen. De mogelijkheden tot uitoefening van deze rechten gelden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Je hebt tevens de mogelijkheid om op elk moment uit te schrijven op onze nieuwsbrief.

Om je rechten uit te oefenen, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van VLAIO door te mailen naar dpo@vlaio.be.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

We nemen de nodige passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik.

Confidentialiteit en geheimhouding van persoonsgegevens en andere informatie

We zijn ons bewust van het mogelijk gevoelige karakter van de informatie welke ondernemers ons in vertrouwen bezorgen. Agentschap Innoveren & Ondernemen zorgt er bijgevolg voor dat alle persoonsgegevens en andere informatie die je ons bezorgt met de hoogste confidentialiteit wordt behandeld en garandeert de geheimhouding ervan. We leggen strikte geheimhouding op als een absolute verplichting aan alle personen waarmee we samenwerken en we doen geen mededeling van enige informatie aan andere derden dan hierboven beschreven (onder “Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen”), zowel mondeling als schriftelijk, zonder jouw voorafgaande toestemming.

Chatbot

Zie chatbot-disclaimer.

Cookies

Chatbot op .vlaio.be | bothive_state | {“user”:{“desktopNotification”:false,”shareLocation”:false},”BHC-id”:”BHC-1593593918838jxVwG”,”content”:true} | Het instandhouden van de gespreksgeschiedenis met de klant.

Algemene informatie

We hebben het recht om deze verklaring te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website www.vlaio.be is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en de gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de portaalsite

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.vlaio.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het Agentschap Innoveren & Ondernemen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het Agentschap Innoveren & Ondernemen de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere contactinformatie op "contact" in de navigatiebalk.

Hyperlinks en verwijzingen

Op www.vlaio.be word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kan je contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.