Privacybeleid - disclaimer - cookies

Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan je evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen geeft je daarbij de volgende garanties :

  • je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jouw gevraagde informatie te verstrekken of om de door jouw gewenste dienstverlening online te realiseren
  • de verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • Je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden
  • Je hebt steeds toegang tot je persoonsgegevens en je kan de juistheid ervan verifiëren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan je contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op "contact"

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.  

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website www.vlaio.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de portaalsite

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.vlaio.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het Agentschap Innoveren & Ondernemen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het Agentschap Innoveren & Ondernemen de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere contactinformatie op "contact" in de navigatiebalk.

Hyperlinks en verwijzingen

Op www.vlaio.be word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kan je contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven je de mogelijkheid cookies van je harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd worden. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij je de instructies van je internetbrowser te consulteren.