Laadpalen steun

Laatst gewijzigd op 16 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
aankoop en plaatsing van laadpalen
Fiscale voordelen, subsidie
varieert per instrument

Op zoek naar hulp bij de keuze van je laadpaal? Bekijk dan de lijst met laadpalen op de website van FOD Economie

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen die investeren in laadpalen voor wagens en/of vrachtwagens kunnen in bepaalde gevallen van fiscale voordelen en subsidies genieten. Hier vind je een overzicht.

Ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Particulieren en zelfstandigen kunnen in dezelfde periode een belastingvermindering voor de aankoop en plaatsing van een intelligent laadstation thuis bekomen.

Ook via de investeringsaftrek worden er steunmogelijkheden voorzien voor laadinfrastructuur van zero-emissie voertuigen.

Via de Ecologiepremie+ en Clean Power for Transport (CPT) verstrekt de Vlaamse overheid subsidies aan ondernemingen voor bepaalde laadinfrastructuur. 

Verhoogde kostenaftrek ondernemingen

Ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek.

Wie komt in aanmerking

Zowel eenmanszaken als vennootschappen kunnen rekenen op deze verhoogde kostenaftrek. 
Vzw’s komen voor deze maatregel enkel in aanmerking indien ze onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Wat komt in aanmerking

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

 • Het moet gaan om een vast laadstation dat in nieuwe staat werd verkregen of tot stand gebracht.
 • Het moet wel gaan om laadinfrastructuur die lineair over minstens vijf belastbare tijdperken wordt afgeschreven.
 • Bovendien moet het laadstation publiek toegankelijk zijn (laadstations op vrij toegankelijke parkeerterreinen van winkelcentra, supermarkten, winkels en kantoren, waar iedereen zijn elektrische wagen kan opladen). Een laadstation wordt als publiek toegankelijk beschouwd wanneer het ten minste gedurende de gangbare openingstijden, dan wel sluitingstijden van de onderneming vrij toegankelijk zijn voor elke derde.
 • Het laadstation moet niet worden aangemeld bij FOD Financiën (dit was initieel voorzien maar aan deze voorwaarde moet niet meer worden voldaan).
 • Een intelligent laadstation houdt in dat zij digitaal gekoppeld kunnen worden met een beheerssysteem dat in staat is de laadtijd en het laadvermogen van het laadstation te sturen. Dit beheerssysteem moet ook meldingen over het effectieve laadvermogen en statusmeldingen kunnen terugsturen.
 • Het voordeel wordt verleend onder de vorm van een verhoogde aftrek voor de afschrijvingen van nieuwe publiek toegankelijke laadstations. De bijkomende kosten die samen met het laadstation worden afgeschreven, maken deel uit van die aanschaffingswaarde. Met bijkomende kosten wordt bedoeld: vervoerkosten, installatiekosten (bv. kosten van plaatsing, van montage, van aansluiting aan energiebronnen, bekabelingswerken, …), kosten van studies, expertise, enz. Ook de kosten met betrekking tot de aanschaf en installatie van (een) elektriciteitscabine(s) die nodig zijn voor de werking van de laadstations komen in aanmerking.
 • Kosten die verband houden met de aanschaf en plaatsing van een huisbatterij komen niet in aanmerking.
 • Het moet gaan om vaste laadstations (geen laadkabels).
Verhoogde kostenaftrek

Je kan nog van volgende fiscale aftrek van de afschrijving genieten:

 • 150% voor afschrijvingen met betrekking tot investeringen in operationele en publiek toegankelijke laadstations gedaan in de periode van 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024.

'Operationeel' impliceert dus ook dat de laadpaal is gekeurd (de keuring van de elektrische installatie van uw laadpaal moet voldoen aan het AREI en is verplicht vóór ingebruikname, bij elke belangrijke uitbreiding of wijziging en daarnaast).

De verhoogde afschrijvingen worden verleend vanaf het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk in de loop waarvan het laadstation operationeel en effectief publiek toegankelijk is. De belastingplichtige heeft de mogelijkheid om pas met het afschrijven van zijn investering te beginnen op het moment dat deze verworven of tot stand gebracht is, dus op het moment dat de investering volledig werd uitgevoerd. Het verhoogde tarief kan worden toegepast vanaf het moment dat het laadstation aan alle voorwaarden voldoet.
Wat de daaropvolgende aanslagjaren betreft, wordt de verhoogde aftrek slechts toegekend voor de aanslagjaren verbonden met een belastbaar tijdperk waarvoor gedurende het hele tijdperk aan de voorwaarde van 'publiek toegankelijk' wordt voldaan. Van zodra de onderneming ervoor kiest het laadstation niet meer open te stellen voor het publiek, kan zij geen aanspraak meer maken op de verhoogde aftrek voor dat belastbaar tijdperk.
Indien het laadstation in een later belastbaar tijdperk opnieuw publiek toegankelijk wordt, kan de onderneming terug aanspraak maken op de verhoogde aftrek op voorwaarde dat het laadstation gedurende het hele tijdperk publiek toegankelijk is.

Cumulatie

Deze verhoogde aftrek kan niet worden gecumuleerd met de investeringsaftrek. 
De verhoogde aftrek kan ook niet worden gecumuleerd met de verhoogde investeringsaftrek voor elektrische laadinfrastructuur (zie Vergroening vrachtwagens en tankinfrastructuur in de maatregel Investeringsaftrek in de Subsidiedatabank).

Meer informatie

Meer informatie (voorbeelden, enz) kan je ook terugvinden op:

Belastingvermindering zelfstandigen

Dezelfde wet voorziet voor particulieren en zelfstandigen een belastingvermindering voor de aankoop en plaatsing van een intelligent laadstation thuis in de periode van 1 september 2021 tot en met en 31 augustus 2024.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel kan genoten worden door zowel particulieren als zelfstandigen.

Wat komt in aanmerking

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

 • De uitgaven waarop een belastingvermindering van toepassing is omvatten de door de belastingplichtige werkelijk betaalde uitgaven (inclusief btw) voor de aankoop in nieuwe staat van een vast laadstation en de plaatsing ervan evenals de uitgaven voor de keuring van de installatie. Ook de uitgaven voor de verzwaring van de elektriciteitsinstallatie in het kader van de installatie van een laadstation (bv. van één naar drie fasen, verzwaring binnen drie fasen) komen in aanmerking voor de belastingvermindering.
 • Het moet gaan om een vast laadstation: die dus permanent in de grond of aan de muur verankerd zijn. Permanent in de grond of aan de muur verankerd zijn wil zeggen dat men het laadsysteem niet van de grond of muur kan loskoppelen. Laadkabels zijn dus uitgesloten.
 • Je mag het laadstation niet zelf plaatsen, wel een installateur (je moet beschikken over een factuur voor de plaatsing).
 • De installatie moet goedgekeurd worden door een erkend keuringsorganisme ( je moet hiervan een attest kunnen voorleggen).
 • Het moet gaan om een intelligent laadstation. Een intelligent laadstation houdt in dat zij digitaal gekoppeld kunnen worden met een beheerssysteem dat in staat is de laadtijd en het laadvermogen van het laadstation te sturen. Dit beheerssysteem moet ook meldingen over het effectieve laadvermogen en statusmeldingen kunnen terugsturen. Zie voor de volledige definitie de Circulaire 2023/C/57 > 7. Aan welke voorwaarden moet het vast laadstation voldoen.
 • Het laadstation mag enkel gebruik maken van groene stroom. Aan die voorwaarde is voldaan wanneer de stroom voor het laadstation wordt geleverd op basis van een 100% groene stroom-contract of door eigen hernieuwbare energie (of een mix van beide) op 1 januari van het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk waarin de uitgaven zijn gedaan.
 • Het vast laadstation moet worden geplaatst in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning waar de belastingplichtige zijn woonplaats heeft gevestigd. Het is niet vereist dat het vast laadstation binnenin de woning wordt geplaatst. Ook uitgaven voor vaste laadstations die tegen een buitengevel zijn geplaatst of op buitenparkeerplaatsen bij de woning kunnen in aanmerking komen. Ook uitgaven voor een vast laadstation dat wordt geplaatst in een garage die niet bij de woning aansluit, maar zich in de onmiddellijke nabijheid van de woning bevindt kunnen in aanmerking komen. Het moet dan wel gaan om een garage waarover de belastingplichtige gebruiksrechten heeft.
 • Ook een huurder die een laadstation laat plaatsen komt voor de belastingvermindering in aanmerking.
 • De belastingvermindering kan slechts één keer worden verleend aan een belastingplichtige. Wanneer de belastingplichtige gespreid over twee belastbare tijdperken uitgaven doet voor de plaatsing van een laadstation, zal hij slechts voor de uitgaven voor één van die twee belastbare tijdperk een belastingvermindering kunnen vragen.
 • Als de uitgaven voor de plaatsing van een laadstation als werkelijke beroepskosten in aanmerking zijn genomen dan kan hiervoor geen belastingvermindering meer worden voor aangevraagd. Het is wel mogelijk dat de uitgaven voor een deel in aanmerking zijn genomen als werkelijke beroepskost en voor een ander deel voor de belastingvermindering voor een thuislaadstation.
 • Wanneer een gedeelte van de uitgave voor de plaatsing van een laadstation als een investering voor de beroepswerkzaamheid wordt aangemerkt en de investering (beroepsmatig deel van de uitgave) over meerdere jaren wordt afgeschreven, komt het beroepsmatig deel van de uitgave niet voor de belastingvermindering in aanmerking (zie B.Toepassingsvraag > 5.Uitgesloten Uitgaven). De uitsluiting is dus niet beperkt tot het bedrag van de afschrijving.
 • Als de uitgaven voor de plaatsing van een laadstation door de werkgever van de belastingplichtige of de rechtspersoon waarvan de belastingplichtige bedrijfsleider is, als eigen kosten van die werkgever of rechtspersoon worden terugbetaald, kan er geen belastingvermindering worden genoten.
Belastingvermindering

Je kan nog van volgende belastingvermindering genieten:

 • 15% voor wie investeert in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 augustus 2024.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend werd verhoogd vanaf 1 januari 2022 naar € 1.750 per laadstation en per belastingplichtige. 

Vanaf 1 januari 2023 wordt deze beperking verhoogd tot € 8.000 per laadstation en per belastingplichtige als het gaat om de plaatsing van een bidirectioneel laadstation (enkel goedgekeurde stations op de Synergrid C10/26-lijst, zie www.synergrid.be/nl/homologatie/elektriciteit/decentrale-productie-eenheden). Dit is een laadpaal die de elektrische wagen kan opladen én ook de overtollige elektriciteit van het elektrisch voertuig kan sturen naar de laadpaal om te gebruiken voor andere doeleinden.  

Cumulatie

Deze belastingvermindering is niet van toepassing op de uitgaven voor de plaatsing van een laadstation die recht geven op de investeringsaftrek.  

Aanvraag

Om aanspraak te kunnen maken op de belastingvermindering moet de belastingplichtige bij zijn aangifte in de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar dat is verbonden aan het belastbare tijdperk waarvoor hij de belastingvermindering aanvraagt, de factuur voor de plaatsing van het laadstation en het AREI-attest (keuringsattest) toevoegen. Daarnaast moet hij ook een aantal documenten ter beschikking houden voor de fiscus: 

 • het bewijs van de betaling van de uitgaven voor de plaatsing van het vast laadstation (unidirectioneel of bidirectioneel)
 • de bewijsstukken die toelaten vast te stellen dat het laadstation een intelligent laadstation is en het laadstation enkel groene stroom gebruikt
 • de facturen voor de uitgaven die voor de belastingvermindering in aanmerking komen (de factuur voor de plaatsing van het laadstation moet echter bij de aangifte worden gevoegd).
De keuring van het laadstation en de uitreiking van het AREI-attest gebeurt in het volgende jaar? 

De fiscus legt in de Circulaire 2023/C/57 met FAQ over de belastingvermindering voor laadstations voor elektrische wagens uit in welk aanslagjaar de belastingvermindering moet worden aangevraagd en wat er nog dient te gebeuren: Zie 12. Aanvraag van de belastingvermindering en bewijsstukken:

 • 12.1. De keuring van het laadstation en de uitreiking van het AREI-attest gebeurt pas in het jaar X+1;
 • 12.2. Het AREI-attest wordt pas in jaar X+1 afgeleverd;
 • 12.3. De installatie van het laadstation gebeurt in jaar X, terwijl de betaling van de uitgaven, de keuring van het laadstation en het afleveren van het keuringsattest gebeurt in jaar X+1.
Meer informatie

Een lijst met fabrikanten en types van laadstations die in aanmerking komen voor dit fiscaal voordeel kan je vinden op de website van de FOD Economie: Fiscale stimulans voor slimme laadpalen > Waar kan ik de producten geregistreerd door fabrikanten vinden?

Meer informatie (voorbeelden, aanvraagprocedure, enz) kan je ook terugvinden op:

Investeringsaftrek

Gewone investeringsaftrek

Ook op de gewone investeringsaftrek kan je een beroep doen voor de aankoop van een laadpaal als je voldoet aan de definitie van kleine onderneming volgens de fiscale definitie.

Vzw’s komen voor deze maatregel enkel in aanmerking indien ze onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

In principe mag bij de investeringsaftrek de laadinfrastructuur niet publiekelijk toegankelijk zijn: activa die gratis ter beschikking worden gesteld of waarvan het gebruik wordt afgestaan aan een derde, zijn in principe uitgesloten van de Investeringsaftrek. Voor laadinfrastructuur wordt hierop door de minister een uitzondering toegekend (zie antwoord van de Minister van Financiën). Voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen bedraagt deze gewone investeringsaftrek in 2024 (aj 2025) 8%. 

Verhoogde aftrek

Bovendien geldt er vanaf 2022 een verhoogde investeringsaftrek voor laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens. In 2024 (aj 2025) is dit 31,5%. Deze richt zich zowel tot kleine als grote ondernemingen volgens de fiscale definitie.

Meer informatie in de maatregel Investeringsaftrek in de Subsidiedatabank.

Clean Power for Transport (CPT) 2024

Met het actieplan 'Clean Power for Transport (CPT)' wil de Vlaamse overheid inzetten op de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen. De laatste jaren gaat het steeds over subsidies voor laadinfrastructuur.

In 2024 richt deze oproep zich tot laadoplossingen voor zware elektrische vrachtwagens. De oproep 2024 stond open tot en met 30 april 2024 voor de volgende projecten:

 • innovatieve vaste, mobiele of gedeelde laadoplossingen voor zware elektrische vrachtwagens;
 • op zichzelf staande private en (semi)publieke laadsystemen voor zware elektrische vrachtwagens, al dan niet binnen een energiemanagement-systeem dat gevoed wordt door hernieuwbare energie die ter plekke wordt geproduceerd binnen 'Clean Energy Hub';
 • softwareontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor de integratie van reservatie-, laad- en planningsystemen en voor de energieaansturing die gekoppeld is aan de integratie van laadsystemen voor zware elektrische vrachtwagens.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Subsidie voor laadoplossingen van elektrisch zwaar vrachtvervoer (CPT-programma).

Ecologiepremie +

Voor de aanschaf van niet publieke laadstations voor elektrische bussen en vrachtwagens bestaande uit een snellader van minimaal 150kW per laadpunt, gebruik makend van groene stroom en met aanwezigheid van een slimme sturing kan je via de Ecologiepremie+ ook van steun genieten.

Voor kmo’s gaat het over een subsidie van 30% op de essentiële componenten van de investering. Voor grote ondernemingen wordt de steun beperkt tot 15%.

Vzw's zijn uitgesloten.

Meer informatie over deze steun kan je terugvinden in de LTL lijst van de Ecologiepremie (+ Technologienummer 201073).

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.