EFRO Vlaanderen - Interreg

Laatst gewijzigd op 4 aug 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
cofinanciering van projecten gericht op groei en werkgelegenheid in minder ontwikkelde regio’s
Subsidies via oproepen
bedrag/steunpercentage varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) heeft als doel de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken door te zorgen voor evenwicht tussen de regio's. 

Dit gebeurt in het kader van 2 doelstellingen: 1. Investeren in groei en werkgelegenheid: met nadruk op de minder ontwikkelde regio’s binnen de Unie, 2. Europese Territoriale Samenwerking: ter bevordering van grensoverschrijdende, transregionale en interregionale samenwerking, kortweg Interreg.

Bij EFRO blijven de huidige programma's (EFRO 2014-2020) nog tot 31 december 2023 verder lopen, waarbij zelfs nog beperkte oproepen mogelijk zijn.
Op 14 september 2022 wordt het EFRO-programma oficieel voorgesteld in Gent. Inschrijven kan tot 7 september 2022. Het event focust op de inhoudelijke presentatie van het nieuwe programma. Voor praktische modaliteiten zoals bijv. projectindiening, de nieuwe EFRO-applicatie, rapportering en kostendeclaratie en een gedetailleerde toelichting over de inhoud van de eerste projectoproepen kan je terecht op de provinciale roadshows die in de loop van oktober op 5 locaties georganiseerd wordt. In september 2022 mag je ook de eerste oproepen verwachten. Voor meer informatie zie Nieuwe EFRO programma's voor 2021-2027.  

EFRO Vlaanderen

Wat komt in aanmerking

Bij het Vlaamse EFRO-programma is het operationeel meerjarenprogramma 2014-2020, opgebouwd rond vier prioriteitsassen en 1 as Technische Bijstand:

  • Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
  • Versterken van het concurrentievermogen van kmo's;
  • Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie;
  • Bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling.

Het programma wordt uitgevoerd over heel Vlaanderen, waarbij voor een aantal regio’s (Limburg, West-Vlaanderen, Kempen) of steden (Antwerpen, Gent) een regio- of stad specifieke strategie gevolgd wordt.

Daarnaast bundelt Vlaanderen een aantal Europese samenwerkingsprogramma’s onder de naam EFRO Interreg (zie volgende rubriek).

Wie komt in aanmerking

Het EFRO-programma financiert vooral publieke investeringsprojecten van overheidsinstanties. Soms kunnen private rechtspersonen eveneens eigen investeringsprojecten indienen.

Omvang steun

De EFRO-subsidie voor de periode 2014-2020 bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele projectkost uit.

Het project moet zelf de overige financiering voorzien. Deze financiering kan zowel afkomstig zijn van de projectpartners (promotor, eventuele copromotoren) als van overheden en de private sector.

Aanvraagprocedure

Projectvoorstellen worden ingediend op basis van projectoproepen, bekend gemaakt via de webpagina Lopende projectoproepen EFRO en de nieuwsbrief van EFRO. De steunpercentages en bedragen variëren per projectoproep. 

Binnen de prioritaire as 4 (grootstedelijke ontwikkeling) kunnen doorlopend projectvoorstellen ingediend worden.

EFRO Interreg

Het EFRO-programma is vooral bedoeld voor projecten van publieke actoren. Private actoren kunnen evenwel in aanmerking komen op voorwaarde dat ze rechtspersoonlijkheid hebben in Vlaanderen en de Europese regels voor staatssteun respecteren.

Prioriteitsas 4 (Bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling) is enkel toegankelijk voor actoren uit de steden Antwerpen en Gent.

Wat komt in aanmerking

EFRO Interreg is een verzamelnaam voor meerdere programma’s die - samen met andere EU Fondsen of programma’s (bijv. Horizon 2020) functioneren binnen hetzelfde EU 2020 kader gericht op duurzame groei en jobs. Vlaanderen heeft de keuze gemaakt om deze programma’s in grote mate in te zetten als een versterkend instrument ten opzichte van het programma EFRO Vlaanderen.

Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen drie soorten programma’s die Vlaanderen beheert en uitvoert in samenwerking met andere regio’s:

  • Grensoverschrijdende programma's richten zich op samenwerking tussen aangrenzende regio’s van buurlanden. Vlaanderen neemt deel aan de programma’s Grensregio Vlaanderen- Nederland, Euregio Maas-Rijn, Frankrijk en 2 Seas.
  • Transnationale programma's beslaan een groter gebied en zijn gericht op een bredere samenwerking tussen meer regio’s. Vlaanderen neemt deel aan de programma’s Noordzee Regio en Noordwest Europa.
  • Interregionale programma's zijn thematische samenwerkingsverbanden tussen regio’s en kennen geen geografische afbakening in tegenstelling tot de vorige twee programma’s. Vlaanderen neemt deel aan de programma’s Interreg, URBACT en INTERACT.
Wie komt in aanmerking

EFRO Interreg financiert vooral samenwerkingsgerichte projecten tussen grensoverschrijdende consortia van overheidsinstanties, onderzoeks- en kennisinstellingen en ondernemingen. Private rechtspersonen kunnen op individuele basis geen projecten indienen. Een beperkt aantal Interreg projecten (gericht op innovatie) verstrekt rechtstreeks subsidies aan kmo’s. Voorbeelden hiervan in de afgelopen periode waren de projecten CrossCare,  CrossRoads2 en het Biobase4SME.

Omvang steun

De grensoverschrijdende en transnationale programma's kunnen tot 50% tot 60% financieren van de totaal goedgekeurde projectkosten. In het geval van interregionale samenwerkingsprogramma’s kan dit oplopen tot 85%.
De overige financiering wordt (aan)gedragen door de projectindieners.

De hoogte en het percentage aan EFRO en andere publieke financiering(en) is in geval van dossiers waar staatsteunregels gelden wel afhankelijk van de EU voorschriften hieromtrent. Projecten als CrossCare en BioBase4SME die rechtstreeks subsidies aan ondernemingen aanbieden doen dat bijvoorbeeld onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving (max € 200.000 de-minimissteun over drie jaar). CrossRoads2 doet dat bijvoorbeeld onder het regime van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Aanvraagprocedure

Interreg programma’s werken met projectoproepen die je kan terugvinden op de webpagina Projectoproepen Interreg.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.