EFRO Vlaanderen - Interreg

Laatst gewijzigd op 26 sep 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
cofinanciering van projecten gericht op groei en werkgelegenheid in minder ontwikkelde regio’s
Subsidies via oproepen
bedrag/steunpercentage varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) heeft als doel de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken door te zorgen voor evenwicht tussen de regio's. 

Dit gebeurt in het kader van 2 doelstellingen: 1. Investeren in groei en werkgelegenheid: met nadruk op de minder ontwikkelde regio’s binnen de Unie, 2. Europese Territoriale Samenwerking: ter bevordering van grensoverschrijdende, transregionale en interregionale samenwerking, kortweg Interreg.

1. De oproep voor CrossRoads Vlaanderen-Nederland loopt nog tot 13 oktober 2023. Crossroads is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland dat grensoverschrijdende samenwerking stimuleert tussen Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers. Het project subsidieert product- en procesinnovaties die bijdragen aan maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid. 
2. Op 11 oktober 2023 organiseert VLAIO een infosessie over de 4 nieuwe EFRO-oproepen die gelanceerd werden in september 2023 binnen het thema Slim en Duurzaam Vlaanderen. Het gaat over Oproep 1: versterken onderzoeks-en innovatiecapaciteit, Oproep 2: vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap, Oproep 3: Hernieuwbare energie en Oproep 4: Duurzame mobiliteit. Vóór indiening moet het project aangemeld worden via een vooraanmelding op uiterlijk 17 november 2023. De deadline voor indiening van het volledige projectvoorstel is 9 februari 2024.
3. Ben je een kmo gevestigd in de Maas-Rijnregio? Dan kan je momenteel in het Interreg-project From Waste 2 Profit een subsidie bekomen van 50% voor de uitvoering van een betaalbare scan van de afvalstromen (steunvoucher van maximum € 2.500). Daarnaast kan je ook een financiële steunvoucher van 50% van de totale projectkost (met een maximum van € 40.000) bekomen voor technologische oplossingen of managementsystemen die het afvalbeheer optimaliseren.

EFRO Vlaanderen

Wat komt in aanmerking

Bij het Vlaamse EFRO-programma is het operationeel meerjarenprogramma 2021-2027, opgebouwd rond twee beleidsdoelstellingen:

  • Slim Vlaanderen
  • Duurzaam Vlaanderen.

Het programma wordt uitgevoerd over heel Vlaanderen, waarbij voor een aantal regio’s (Limburg, West-Vlaanderen, Kempen) of grootsteden (Antwerpen, Gent) een regio- of stadspecifieke strategie gevolgd wordt.

Daarnaast bundelt Vlaanderen een aantal Europese samenwerkingsprogramma’s onder de naam EFRO Interreg (zie volgende rubriek).

Wie komt in aanmerking

Het EFRO-programma financiert vooral in hoofdzaak investeringsprojecten die door (consortia van) publieke, semipublieke en/of private actoren uitgevoerd worden.

Omvang steun

De standaard EFRO-subsidie voor de periode 2021-2027 bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele projectkost. Binnen de provincie Limburg bedraagt de EFRO-subsidie maximaal 60%, aangezien Limburg het statuut van transitieregio heeft. Dit kan lager uitvallen naargelang er bepaalde staatsteunregels in het spel zijn.

Het project moet zelf de overige financiering voorzien. Deze financiering kan zowel afkomstig zijn van de projectpartners (promotor, eventuele copromotoren) als van overheden en de private sector.

Aanvraagprocedure

Projectvoorstellen worden ingediend op basis van projectoproepen, bekend gemaakt via de webpagina Lopende projectoproepen EFRO en de nieuwsbrief van EFRO. De steunpercentages en bedragen kunnen variëren per projectoproep.

EFRO Interreg

Het EFRO-programma  richt zich op projecten die door consortia van publieke, semipublieke en private actoren uitgevoerd worden. Zowel publieke als private actoren dienen over een rechtspersoonlijkheid te beschikken in Vlaanderen en de Europese regels voor staatssteun respecteren.

Wat komt in aanmerking

EFRO Interreg is een verzamelnaam voor meerdere programma’s die - samen met en naast andere lokale, Vlaamse of EU Fondsen of programma’s functioneren die gericht zijn op een slimme, groene en inclusieve groei. Interreg programma's delen met EFRO Vlaanderen een sterke gerichtheid op een Slimmer en Groener Europa en kunnen beschouwd worden als de internationale samenwerking 'pendant' van EFRO Vlaanderen.

Binnen EFRO Interreg kan een onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten programma’s die Vlaanderen beheert en uitvoert in samenwerking met andere (EU) regio’s:

  • Grensoverschrijdende programma's die zich richten op actie en investeringsgerichte samenwerking tussen aangrenzende regio’s van buurlanden. Vlaanderen neemt deel aan de programma’s Grensregio Vlaanderen-Nederland, Maas-Rijn en Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.
  • Transnationale programma's beogen eenzelfde type samenwerking, maar beslaan een groter gebied en zijn gericht op samenwerking tussen een bredere groep EU regio’s. Vlaanderen neemt deel aan de programma’s Noordzee en Noordwest Europa.
  • Interregionale programma's gericht op beleidsleren en kennisuitwisseling tussen regio's uit heel de Unie. Deze programma's zijn enkel toegankelijk voor publieke (beleids)instanties. Vlaanderen neemt deel aan de programma’s Interreg Europe, URBACT en INTERACT.
Wie komt in aanmerking

EFRO Interreg financiert in hoofdzaak samenwerkingsgerichte projecten tussen grensoverschrijdende consortia van overheidsinstanties, onderzoeks- en kennisinstellingen en ondernemingen die gericht zijn op een collectief en/of maatschappelijk (lange termijn) belang. Er kunnen geen projecten op individuele basis en/of zonder buitenlandse partner(s) ingediend worden.

Voor ondernemingen die geïnteresseerd zijn in dit type van EU samenwerking, is dankzij artikel 20 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening een nieuw attractief kader voorhanden om overheidssteunproof in te stappen in Interreg projecten. Ondernemingen kunnen via dit kader onder meer tot € 2 miljoen EFRO steun en tot 80% publieke steun (EFRO steun en overige publieke projectfinanciering) cumuleren per project. Dit ongeacht de omvang van de onderneming (go of kmo). Een beperkt aantal Interreg projecten (voornamelijk gericht op innovatie) verstrekt ook rechtstreeks subsidies aan kmo's. Voorbeelden hiervan in de afgelopen programmaperiode 2014-2020 waren de projecten CrossCareCrossRoads2 en het Biobase4SME. Voor de programmaperiode 2021-2027 is het vooruitzicht dat een aantal van dit type projecten verder gezet zal worden.

Omvang steun

De grensoverschrijdende en transnationale programma's financieren doorgaans 50% tot 60% van de totaal goedgekeurde projectkosten. In het geval van interregionale samenwerkingsprogramma’s kan dit oplopen tot 85%. De overige financiering wordt (aan)gedragen door de projectindieners.

De hoogte en het percentage aan EFRO en andere publieke financiering(en) is in geval van dossiers waar staatsteunregels gelden mee afhankelijk van de EU voorschriften hieromtrent. De projecten van het type CrossCareBiobase4SME en CrossRoads2 die rechtstreeks subsidies aan ondernemingen aanbieden zullen dat in de periode 2020-2027 doorgaans doen onder het regime van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Aanvraagprocedure

Interreg programma’s werken met projectoproepen die je kan terugvinden op de webpagina Projectoproepen Interreg.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.