Waarborgregeling voor aardwarmteprojecten (diepe geothermie)

Laatst gewijzigd op 11 aug 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
aardwarmteprojecten in de diepe ondergrond
Waarborg
van 85% van de aanvaarde kosten (max. € 18,7 mln. per project)

Wat houdt de maatregel in

Vlaanderen beschikt vermoedelijk over een belangrijk potentieel voor diepe aardwarmte (geothermie). Om investeringen in deze duurzame energiebron aan te moedigen kan de Vlaamse overheid een financiële waarborg verlenen voor aardwarmteprojecten in de diepe ondergrond om het korte termijn geologisch risico af te dekken. Blijkt na het uitvoeren van de boring en testen, dat het verwacht thermisch vermogen niet gehaald wordt, dan kunnen bepaalde kosten worden terugbetaald.

Voor (on)diepe geothermie kan er ook investeringssteun verkregen worden via de Ecologiepremie plus (EP+).  Voor ondiepe geothermie kan ook de Call groene warmte indien er geen EP+ kan verkregen worden. Daarnaast is er ook de Verhoogde investeringsaftrek voor energie-investeringen waar geothermie onder hernieuwbare energie van toepassing is.

Wie komt in aanmerking

In aanmerking komen natuurlijke personen en rechtspersonen (ook vzw's) die investeren in diepe geothermie in het Vlaamse Gewest. 

Enkel houders van een opsporings-of winningsvergunning voor aardwarmte kunnen een aanvraag voor een gewestwaarborg indienen.

Wat komt in aanmerking

De regeling dekt het geologisch risico dat samenhangt met de werkelijke waarde van de specifieke aquifer-parameters (thermisch vermogen van de waterlaag in de diepe aardbodem). Het risico op technische complicaties tijdens het boren, op seismiciteit, het meeproduceren van olie en gas, enz. zijn niet verzekerd

De waarborg is van toepassing op volgende kosten:

 1. de kosten van de boring van een doublet of een half-doublet;
 2. de kosten van het op- en afbouwen van de boorinstallatie;
 3. de kosten van het boormanagement en -toezicht;
 4. de kosten om de locatie boorgereed te maken;
 5. het afvoeren van cuttings en spoeling;
 6. de kosten van de puttest, de interpretatie en de rapportage;
 7. de kosten voor het verwerven van data tijdens en na de boring voor de geologische evaluatie van het boorgat;
 8. de bijkomende kosten voor de realisatie van alternatief gebruik ten hoogste vijftien jaar;
 9. de bijkomende kosten voor de verbeterwerkzaamheden voor ten hoogste vijftien jaar;
 10. de onvoorziene kosten tot en met de realisatie van de put(ten) met inbegrip van de puttesten van de put(ten).

Per put komt een vast bedrag van € 250.000 voor het plaatsen van een pompinstallatie of het dichten van de put in aanmerking voor de waarborg.

Als kosten niet door de aanvrager worden gedragen of al worden gesubsidieerd door de overheid komen ze niet in aanmerking voor de waarborg.

Omvang steun

Het maximale gewaarborgd bedrag bedraagt 85% van de in aanmerking komende kosten 1 tot 7. De waarborg bedraagt in elk geval maximaal € 18,7 miljoen per onderneming per investeringsproject.

De effectief uit te keren waarborg wordt verminderd zodat de som van de volgende bedragen niet meer dan 95% bedraagt voor de gerealiseerde in aanmerking komende kosten:

 1. het waarborgbedrag;
 2. het bedrag aan overige subsidies die voor het project aan de steunontvanger zijn verleend dan wel vastgesteld;
 3. het bedrag waarop de steunontvanger aanspraak kan maken voor het project op grond van een verzekering of borgstelling.

De ontvanger van de waarborg betaalt wel een premie van 7% van het gewaarborgd bedrag.

Voor (on)diepe geothermie kan er investeringssteun verkregen worden via de ecologiepremie plus (EP+) of voor ondiepe geothermie via de oproep groene warmte, restwarmte en warmtenetten indien er geen EP+ kan verkregen worden. Daarnaast is er ook de verhoogde investeringsaftrek voor energie-investeringen waar geothermie onder hernieuwbare energie van toepassing is.

De waarborg is steeds van toepassing op het deel van de investering dat niet gesteund wordt door de EP+ noch door de oproep groene warmte, restwarmte en warmtenetten. De waarborg kan enkel gecumuleerd worden met de investeringsaftrek. Cumulatie kan tot de Europees toegelaten staatsteunplafonds al naargelang de grootte van de onderneming.

Aanvraagprocedure

Enkel houders van een opsporings-of winningsvergunning voor aardwarmte (diepe geothermie) kunnen een aanvraag voor een gewestwaarborg indienen.

Het aanvragen van de waarborg moet ook voorafgaand aan de start van het aardwarmteproject in het Vlaamse Gewest gebeuren.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.