Energietransitie federale innovatiesteun

Laatst gewijzigd op 22 mrt 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
uitvoering van onderzoek, ontwikkeling & innovatie op het vlak van energie
Subsidie (via oproep)
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

De federale overheid steunt via verschillende oproepen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, investeringen in onderzoeksinfrastructuur, die zich richten op de groene transitie van de Belgische economie. Elk jaar wordt er via het Energietransitiefonds een oproep gelanceerd. Daarnaast lanceert de federale overheid ook andere specifieke oproepen binnen dit thema. 

De projectoproep O&O-projecten voor schone luchtvaart heeft tot doel de luchtvaartindustrie te ondersteunen door terugvorderbare voorschotten toe te kennen aan industriële onderzoeks- of experimentele ontwikkelingsprojecten die gericht zijn op nieuwe technologieën. Het doel is om een innovatieve bijdrage te leveren aan de groene transitie en koolstofneutraliteit in de luchtvaartsector. De steunpercentages variëren van 25% tot 60% afhankelijk van het soort project en de keuze van terugbetaalbare voorschotten met of zonder interest. (zie Projectoproep “O&O-projecten voor schone luchtvaart).

Energietransitiefonds

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot ondernemingen en organisaties met rechtspersoonlijkheid:

 • rechtspersonen opgericht overeenkomstig Belgisch recht;
 • rechtspersonen opgericht volgens wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie.
Wat komt in aanmerking

Projectvoorstellen die zich situeren in volgende drie thematische assen komen in aanmerking:

 • as 1 : hernieuwbare energie (in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee) en biobrandstoffen,
 • as 2 : kernenergie,
 • as 3 : bevoorradingszekerheid en netevenwicht.

Ingevolge het federale regeerakkoord werd beslist om de projectoproep van 9 november 2023 bij voorrang te wijden aan de thematische assen 1 en 3 van het Energietransitiefonds. De projecten binnen de “thematische as 2 - nucleaire energietoepassingen” komen enkel in aanmerking voor steun voor zover en in de mate dat het beschikbare budget niet wordt toegekend aan projectvoorstellen binnen de thematische assen 1 en 3.

Het budget voor de oproep 2023 steunjaar 2024 bedraagt € 15 miljoen.

De voorstellen dienen ook betrekking hebben op één van de volgende drie categorieën van activiteiten:

 • onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten,
 • investeringen in onderzoeksinfrastructuur,
 • innovatie door kmo's.

De maximale projectduur is drie jaar.

Omvang steun

De subsidie bedraagt per project minimum € 100.000 en maximum € 5 miljoen. Het steunpercentage hangt af van de categorie van activiteiten en van de grootte van de onderneming.

Meer informatie over de voorwaarden kan je raadplegen op de website economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitiefonds.

Aanvraagprocedure

De oproep voor projectvoorstellen 2023 stond open vanaf 9 november 2023.

Er is de verplichte vroegtijdige aanmelding van een in te dienen projectvoorstel. De kandidaten worden verzocht om uiterlijk op 14 december 2023 de indiening van hun projectvoorstel aan te melden bij het Energietransitiefonds. Uiterlijk op 23 januari 2024 moest het finaal projectvoorstel ingediend te zijn. De steunbeslissing valt uiterlijk op 31 mei 2024 via een koninklijk besluit (indien de agenda van de ministerraad dit toelaat).

Aanvragen kunnen aan de hand van het deelnemingsformulier met de nodige bijlagen ingediend worden bij FOD Economie,  Algemene Directie Energie - Juridische dienst (zie rubriek 'Contact'). De indiening moet digitaal worden verzonden naar de mailbox ETF.FTE@economie.fgov.be.

Evaluatieprocedure

Na de ontvankelijkheid en de budgettaire en financiële toets wordt nagegaan of het project ook aan de volgende toekenningscriteria voldoet en in welke mate: 

 • innoverend karakter van het project;
 • realistisch karaker van het project wat betreft de technische mogelijkheden en de slaagkans; 
 • de performantie van de aanpak (professionele uitwerking van het werk- of actieplan);
 • het economische en het sociale effect in België;
 • het effect op klimaat en milieu in België.
Meer informatie

Meer informatie kan je vinden op de website van FOD Economie economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitiefonds

O&O-projecten voor schone luchtvaart

Deze projectoproep heeft tot doel de luchtvaartindustrie te ondersteunen door terugvorderbare voorschotten toe te kennen aan industriële onderzoeks- of experimentele ontwikkelingsprojecten die gericht zijn op nieuwe technologieën. Het doel is om een innovatieve bijdrage te leveren aan de groene transitie en koolstofneutraliteit in de luchtvaartsector. De steunpercentages variëren van 25% tot 60% afhankelijk van het soort project en de keuze van terugbetaalbare voorschotten met of zonder interest (zie Projectoproep “O&O-projecten voor schone luchtvaart).

Indienen kan tot en met 15 april 2024. Dit moet schriftelijk gebeuren. Ten laatste op 15 mei 2024 moet er dan een gedetailleerd projectvoorstel worden ingediend op basis van het deelnemingsformulier.

Meer informatie en alle documenten kan je vinden op de website van FOD Economie O&O-projecten voor schone luchtvaart- projectoproep

Clean Hydrogen

Naast de ondersteuning voor innovatieve projecten rond o.a. waterstof binnen het Energietransitiefonds, biedt de federale overheid ook ondersteuning via deze oproepen, specifiek gericht naar waterstofprojecten.

Clean Hydrogen to Belgium 

De federale overheid wil de rol van België als draaischijf voor hernieuwbare waterstof bevorderen, in lijn met de federale waterstofstrategie). Met dat doel werd deze projectoproep georganiseerd voor de bevordering van onderzoek naar de ontwikkeling en de demonstratie van technologieën en infrastructuur voor de invoer van waterstof. Alle technologieën voor de invoer van waterstof komen voor deze oproep in aanmerking, voor zover ze de injectie van gasvormige waterstof op het waterstofvervoersnet in België mogelijk maken.

Indienen kon tot en met 31 januari 2024. Meer informatie op de website van FOD Economie Clean Hydrogen to Belgium

Clean Hydrogen for Clean Industry

Met de projectoproep “Clean Hydrogen for Clean Industry” wil de federale overheid steun bieden aan innovatieve waterstofprojecten die bijdragen aan de federale waterstofstrategie.

 wil de federale overheid steun bieden aan innovatieve waterstofprojecten die mee vorm geven aan de federale waterstofstrategie. Deze oproep beoogt de bevordering van onderzoek naar, de ontwikkeling en de demonstratie van technologieën en infrastructuur voor de productie en het gebruik van waterstof en waterstofderivaten met een bijzondere focus op projecten die in de praktische ontwikkelingsfase zitten. Ook binnen deze oproep kunnen projectvoorstellen tot en met 31 januari 2024 worden ingediend.

Indienen kon tot en met 31 januari 2024. Meer informatie op de website van FOD Economie Clean Hydrogen for Clean Industry.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.