Coronavirus - Steun voor jouw bedrijf

Laatste update: 11 mei 2020 - 12.00 uur

Het coronavirus raakt ook in Vlaanderen steeds meer verspreid. Gezondheid staat boven alles. Voor veel bedrijven is er een ernstige impact. Om onze bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse overheid extra maatregelen.

Vlaamse maatregelen

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen en om te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen ingevolge de coronacrisis, neemt de Vlaamse overheid een aantal maatregelen. Hieronder staat een overzicht van deze tijdelijke maatregelen. 

Corona hinderpremie

Je kan bij VLAIO een corona hinderpremie aanvragen als je als ondernemer je fysieke locatie volledig moet sluiten ingevolge de federale richtlijnen. De ondernemers die getroffen zijn door een sluiting bekomen een eenmalige premie van € 4.000. Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/coronahinderpremie.

Corona compensatiepremie

Deze premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een omzetdaling van minstens 60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000. Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn. Aanvragen kan sinds 4 mei 2020. Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/coronacompensatiepremie

Coronasubsidies Vlaams Gewest vrijgesteld van belasting

De steunmaatregelen die de gemeenschappen en gewesten nemen in het kader van de coronacrisis zullen belastingvrij zijn in de personen- en vennootschapsbelasting. Ook de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie vallen hieronder. Meer informatie kan je terugvinden in het 'Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie', terug te vinden op dekamer.be.

Uitbreiding Waarborgregeling door coronacrisis

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor bepaalde schulden. Daarvoor wordt € 100 miljoen vrijgemaakt. Meer informatie in de subsidiedatabank.

COVID-19 waarborg

In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels ingevolge de coronacrisis, zal Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard. Meer informatie in de subsidiedatabank.

Corona-lening (achtergestelde lening op drie jaar)

Om zelfstandigen en kmo's gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2 miljoen (eventueel verhoogd tot € 3,5 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt). De voorwaarden verschillen afhankelijk van de doelgroep. Ook de jaarlijkse uitgestelde intrestvoet verschilt per doelgroep. Voor start-ups en scale-ups 5% (eerste schijf tot € 800.000) en 6% (tweede schijf boven € 800.000). Voor kmo’s en zelfstandigen wordt voor het volledig bedrag 4,5% aangerekend. Deze intrestvoet is voor beide doelgroepen integraal betaalbaar op eindvervaldag. Meer informatie over de kenmerken in de subsidiedatabank.

PMV ondersteuning ingevolge coronavirus

Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus, of met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De economische impact is groot. Daarom gaat PMV haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten. Meer informatie op de website van PMV.

Zo verleent PMV/z een betalingsuitstel van 3 maanden aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering, of Cofinanciering+ hebben gekregen. Als kredietgever van een winwinlening kan je, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verlenen aan de kredietnemer.

Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.

Vlaamse belastingmaatregelen

 • Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven: Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar.  Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. 
 • 4 maanden uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting
 • Soepel toestaan van afbetalingsplannen.
 • Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting. Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.

Voor meer informatie zie belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst.

Aanmoedigingspremie voor werknemers

De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden. Zie www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector.

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:

 •  De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen: Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie.
 • Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Deze subsidie wil werkgevers stimuleren om mensen tussen de 25 en 55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn inschreven als niet-werkende werkzoekende aan te werven en duurzaam te werk te stellen. Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis.
 • Transitiepremie naar ondernemerschap: Deze premie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Kandidaat-ondernemers wachten echter liever nog even af om te starten als zelfstandige in hoofdberoep totdat de coronacrisis voorbij is. Daarom kunnen volgende termijnen met 3 maanden worden verlengd: de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject.
 • Arbeidskaart voor economische migranten: Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom wordt voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken. 

Winwinlening wordt uitgebreid tijdens de coronacrisis

Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, wordt deze lening aangepast, zodat hij aantrekkelijker wordt voor de kredietgever. De regelgeving voor deze uitbreiding wordt nu voorbereid. We houden je op de hoogte wanneer deze uitbreiding kan worden toegepast. Meer informatie kan je terugvinden in de subsidiedatabank.

Lening handelshuur

De Vlaamse regering heeft beslist om een lening voor handelshuur te voorzien. Ondernemingen die door de federale maatregelen verplicht moesten sluiten, kunnen binnenkort bij PMV een lening bekomen voor de betaling van maximum 2 maanden huur op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Deze lening bedraagt maximum € 25.000 aan een rente van 2% en moet pas na 6 maanden worden terugbetaald. Enkel de ondernemingen die geen huurachterstallen hadden op 15 maart 2020 komen in aanmerking. Deze uitbreiding kan nog niet worden toegepast. We houden je op de hoogte. Meer informatie kan je terugvinden in de VLAIO subsidiedatabank.

Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. Naar aanleiding van de coronacrisis wordt deze subsidie tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Daarnaast kunnen de werkbaarheidscheque-projecten die aangevraagd werden voor 16 maart 2020 op aanvraag een verlenging bekomen van hun projectperiode. Meer hierover kan je raadplegen in de subsidiedatabank van VLAIO.

Kmo-portefeuille

Kmo's kunnen via de kmo-portefeuille een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners. Ook voor adviezen rond risicoanalyse en preventie op het werk, kan je een beroep doen op deze subsidie. Zo kan je experten inschakelen zoals een preventieadviseur om dit soort analyses te maken. Ook in het kader van de coronacrisis is het immers voor werkgevers van belang het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Meer informatie in onze subsidiesdatabank.

Steunmaatregelen toerisme uitgebreid

Toerisme Vlaanderen tracht in deze moeilijke tijden de toeristische partners zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit gebeurt door bepaalde steunmaatregelen mee te helpen uitwerken. Zo wordt er een budget van € 5 miljoen vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast int Toerisme Vlaanderen dit jaar geen pacht bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van € 1 miljoen. Daarnaast wordt er ook ondersteuning geboden aan initiatieven van partners (zoals HorecaComeback, Staycation Squad, enz), worden er zelf initiatieven opgezet (Hoorspel Ronde van Vlaanderen; Stay At Home Museum , enz..) en wordt er via #toerismehelpt promotie gemaakt voor inspirerende initiatieven van de private sector.   

Meer informatie kan je raadplegen op www.toerismevlaanderen.be/corona.

Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw

Ook ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering. Meer informatie op de website van het departement Landbouw & Visserij.

Compensatieregeling voor de kinderopvang

De Vlaamse Regering werkte een specifieke compensatieregeling uit voor de kinderopvang die open en beschikbaar blijft tijdens de coronacrisis. Meer info: baby’s en peuters | buitenschoolse opvang.

Meer informatie

Federale steunmaatregelen

Nog bijkomende maatregelen van de federale overheid

 • Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor vertragingen in de uitvoering van deze opdrachten als zij de gevolgen van COVID-19 ondervinden. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen.
 • Wat de horeca betreft, zal er soepelheid zijn bij de toepassing van de 'take away' (fiscaal en FAVV - geen nieuwe vergunning nodig voor restaurants). Brasserieën worden op hun beurt niet gestraft in geval van onderconsumptie.
 • Wat de handelszaken betreft, is de regering overleg begonnen met de sociale partners om meer flexibiliteit toe te staan in de openingsuren voor de supermarkten. Overleg ook om manieren te vinden om personeel van de ene sector naar de andere over te plaatsen om ervoor te zorgen dat de activiteit behouden blijft, maar ook om de mogelijkheid te behouden om een flexi-job uit te oefenen, zelfs in het geval van tijdelijke werkloosheid.
 • Wat betreft de reissector zal in geval van annulering van een pakketreis een voucher van gelijke waarde worden toegekend, die minstens één jaar geldig is.
 • Wat betreft de evenementensector zijn de gekochte tickets nog steeds geldig als het evenement wordt uitgesteld. Als de consument het evenement niet kan bijwonen, wordt er voldoende tijd voorzien voor de terugbetaling.
 • Wat de land- en tuinbouwsector betreft, zal de periode van seizoensarbeid verdubbeld worden. Meer informatie hierover op de website van de RSZ.

(bron: persbericht lancering tweede luik van het federaal plan voor sociale en economische bescherming)

Faillissementsprocedure tijdelijk bevroren

De federale regering heeft de faillissementsprocedure bevroren tot 17 juni. Het is bedoeld voor ondernemingen die worden getroffen door de coronacrisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid verkeerden. Die ondernemingen worden beschermd tegen inbeslagnames en kunnen niet failliet worden verklaard op vraag van hun schuldeisers. Verder kunnen lopende overeenkomsten niet beëindigd worden wegens wanbetaling en zijn schuldenaars niet verplicht aangifte van faillissement te doen. Meer informatie kan je raadplegen in de subsidiedatabank.

Ondersteuning exporterende bedrijven

Ook voor de Belgische exporterende bedrijven wordt er ondersteuning voorzien. Credendo, de Belgische openbare kredietverzekeringsmaatschappij, biedt enerzijds een nieuwe financiële garantie ‘Credendo Bridge Guarantee’ aan voor banken die een krediet verstrekken aan deze bedrijven. Anderzijds werd er een ontwerpakkoord ondertekend door de Belgische Staat, Credendo, Assuralia en een aantal private kredietverzekeraars waarbij deze sector zich verbindt om de kredietlimieten die in de loop van de 12 maanden vóór 1 maart 2020 effectief gebruikt werden, zo veel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Op die manier kunnen de handelsrelaties en de handelsstromen in stand gehouden worden. In ruil voor die verbintenis zal Credendo zich verbinden tot het herverzekeren van de risico’s die de in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven. Beide maatregelen moeten nog worden goedgekeurd door Europa. Zie subsidiedatabank herverzekeringsprogramma-van-de-Staat-om-de-Belgische-economie-te-ondersteunen en Credendo.

Europese maatregelen

Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

De EIB-groep - bestaande uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) - gaat snel € 40 miljard vrijmaken om de bedrijven te ondersteunen die getroffen worden door de coronacrisis in Europa. Daarnaast stelt de EIB geld ter beschikking aan bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen corona of geneesmiddelen voor Covid-19. De € 40 miljard bestaat uit € 20 miljard aan garantstellingen voor banken, € 10 miljard aan liquiditeit waarmee banken werkkapitaal aan kmo’s kunnen verschaffen en € 10 miljard voor het opkopen van leningen met onderpand. Daardoor kunnen banken risico’s afwentelen en weer meer leningen verschaffen. Meer informatie op www.eif.org.

Andere initiatieven

Uitstel betaling verzekeringspremies

Ook de sectororganisatie van verzekeringsondernemingen Assuralia heeft een akkoord bereikt om inspanningen te leveren om de coronacrisis voor de zelfstandigen, bedrijven en particulieren te verzachten. Lees meer over dit akkoord.

Microkredieten van microStart

Ook microStart blijft de ondernemers die geen toegang hebben tot een bankkrediet financieren in deze coronacrisis. Voor elk microkrediet dat verstrekt wordt, zal steeds een uitstel van terugbetaling van maximaal 3 maanden voorgesteld worden. Daarnaast werd er een nieuw krediet voor dringende cashflowbehoefte gecreëerd: mS Express microkrediet is een krediet tot € 2000, zonder waarborgstelling om snel je cashflowbehoeften op te lossen. Je krijgt een beslissing binnen de 48 uur via telefonisch of online gesprek. In samenwerking met Fund For Good biedt microStart ook een extra renteloze lening van €1.000 zonder waarborgstelling aan. Voor informatie zie microstart.be.

1 maand gratis auteursrechten voor horeca- en handelszaken

Sabam/Unisono sloot een akkoord met de horecafederaties en de unies van zelfstandige ondernemers Unizo en UCM. Hierdoor kunnen meer dan 100.000 horeca- en handelszaken vanaf 4 mei tot en met 30 juni een solidariteitsbijdrage aanvragen ter waarde van 1 maand auteursrechten. De bijdrage wordt gefinancierd met de rechten van auteurs, componisten en uitgevers.

Versoepelde betalingsfaciliteiten door de Watergroep

De Watergroep heeft bepaalde betalingsfaciliteiten versoepeld voor bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen.

Corona acties van Crowdfunding platformen

Verschillende crowdfunding platformen voorzien in deze crisistijd ook acties voor bedrijven op zoek naar financiering. Hierbij enkele voorbeelden:

 • Look&Fin: voor nieuwe dossiers geen dossierkosten en eventueel aflossingsvrije periode voor het kapitaal);
 • Winwinner voorziet een “Crowdlending Overbruggingskrediet” vanaf €10.000 waarbij de verplichte opstartkosten wegvallen, de doorlooptijd wordt verkort en er flexibele leningsvoorwaarden worden gehanteerd.
 • Ook bij Lita.co worden geen dossierkosten aangerekend
 • Spreds.com voorziet dan voor nieuwe klanten in 2020 5 uur gratis juridisch advies.

HorecaComeback

Horeca Vlaanderen lanceerde met de steun van Toerisme Vlaanderen het initiatief HorecaComeback. Iedereen kan er waardebonnen kopen om zijn favoriete Vlaamse horecazaken te steunen.  Voor meer informatie zie horecacomeback.be.

Recente nieuwsberichten