Mogelijke financieringsbronnen

Niet-bancaire financieringsvormen

Leasing

Leasing is een vorm van financiering waarbij de leasinggever op aanwijzen van een klant (de leasingnemer) een bepaald investeringsgoed koopt en verhuurt aan de leasingnemer gedurende een vooraf bepaalde periode, die overeenstemt met de vermoedelijke duur van het bedrijfsgebruik van het investeringsgoed. Leasing biedt aan ondernemingen een manier om het gebruik van bedrijfspanden, goederen en apparatuur te financieren, zonder zelf de zware financiering bij aanvang te moeten doen. De meest gebruikelijke objecten van leasing zijn wagens, machines en computermaterieel.

Voor ondernemingen in volle expansie die hun bedrijfskapitaal of werkkapitaal zo groot mogelijk willen houden kan dit nuttig zijn. Bijkomend voordeel is dat bij leasing zowel de aankoopprijs als de btw worden gefinancierd, terwijl bij een gewone kredietvorm slechts een gedeelte tot maximaal de aanschaffingswaarde wordt gefinancierd. 

De leasinggever blijft het eigendomsrecht op het goed behouden en blijft bijgevolg de juridische eigenaar, terwijl de leasingnemer het gebruiksrecht verkrijgt en dus beschouwd wordt als economische eigenaar, waardoor hij het goed mag afschrijven. De leasingnemer betaalt een periodieke huurvergoeding. Bovendien voorziet het leasingcontract ten behoeve van de leasingnemer de mogelijkheid om op het einde van de termijn de eigendom van het investeringsgoed te verwerven (= aankoopoptie).

Je kan verschillende types van leasing onderscheiden:  

  • Bij Financiële leasing of financieringshuur blijft de leasinggever het eigendomsrecht op het goed behouden en blijft deze bijgevolg de juridische eigenaar, terwijl de leasingnemer het gebruiksrecht verkrijgt en dus beschouwd wordt als economische eigenaar, waardoor hij het goed mag afschrijven. De leasingnemer betaalt een periodieke huurvergoeding. Bovendien voorziet het leasingcontract ten behoeve van de leasingnemer de mogelijkheid om op het einde van de termijn de eigendom van het investeringsgoed te verwerven (= aankoopoptie).
  • Bij operationele leasing wordt het geleasede goed boekhoudkundig bij de leasinggever geactiveerd. De leasevorm is gericht op het gebruik van het goed. Soms is een aankoopoptie mogelijk. Bij deze leasingvorm worden vaak bijkomende diensten aangeboden, zoals verzekering en onderhoud. De verhuring gebeurt hier door de producent zelf.
  • Bij sale and lease back verkoopt een onderneming een gedeelte van de kapitaalsgoederen die zij in eigendom heeft aan de leasingmaatschappij. Deze biedt de kapitaalsgoederen onmiddellijk terug in leasing aan de verkoper van het goed aan. Dit gebeurt meestal onder de vorm van een financiële leasing.
  • Bij vendor leasing bieden leveranciers van roerende investeringsgoederen huur- of leasingcontracten aan als onderdeel van hun commercieel model. Doorgaans worden er tegelijk nog andere aanverwante diensten aangeboden zoals verzekering en onderhoud, al dan niet geïntegreerd in het huur- of leasingcontract.  Deze contracten of de schuldvorderingen die eruit voortvloeien worden door de leverancier, met het oog op de herfinanciering ervan, overgedragen aan een leasingmaatschappij, al dan niet samen met de eigendom van het materieel dat er het voorwerp van uitmaakt. 

Meer informatie kan je raadplegen op de website van de beroepsorganisatie van leasingmaatschappijen in België (BLV vzw).

 

Overheidssteun

Via de Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen kan de Vlaamse overheid via PMV tot 75% van jouw leasing waarborgen tot een bedrag van € 1,5 miljoen.

Via de Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen kan de Vlaamse overheid via PMV tot 80% van jouw leasing waarborgen, voor waarborg­bedragen van meer dan € 1,5 miljoen.

 

Factoring

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering, waarbij een onderneming haar commerciële vorderingen overdraagt aan een factormaatschappij in ruil voor een bevoorschotting van de factuurbedragen. De factormaatschappij volgt vervolgens de facturen op en stort het resterende saldo van de factuurbedragen door van zodra zij de betaling ontvangt. Op deze manier hoeft de ondernemer niet te wachten tot zijn facturen worden betaald en beschikt de ondernemer onmiddellijk over werkkapitaal.

Naast de korte termijn financiering op basis van openstaande facturen, biedt factoring ook als voordeel dat ondernemingen hun debiteurenadministratie uit handen kunnen geven en hierdoor meer tijd krijgen voor hun kernactiviteiten. Bovendien biedt de factormaatschappij ook de mogelijkheid om het risico van niet-betaling in te dekken.

De laatste jaren zijn er diverse nieuwe spelers op deze markt gekomen. Deze spelers kunnen ook een oplossing bieden voor kleinere ondernemingen. 

Momenteel bestaat er geen beroepsvereniging waar we kunnen naar doorverwijzen voor meer informatie over de spelers actief in Vlaanderen. Heb je interesse voor deze dienstverlening dan kan je dit kenbaar maken op de portaalsites factoringportal.be en factoring-offerte.be. Deze websites brengen je in contact met de gepaste spelers in België.

Er bestaan tevens platformen die een alternatieve vorm van factoring aanbieden. Op dergelijk platform kan een onderneming die nood heeft aan financiële middelen, haar klantenfacturen doorverkopen aan investeerders en ondernemingen met een cash-overschot. Dit wel na aftrek van een korting, waarvan het bedrag afhankelijk is van de betalingstermijn én de rating van de debiteur.

ESCO’s

Samenwerken met een ESCO of Energy Service Company biedt kmo’s heel wat mogelijkheden om zonder zorgen te besparen op hun energiefactuur. Toch is deze alternatieve manier van energie besparen nog onbekend bij vele Vlaamse bedrijven.

ESCO’s (Energy Service Companies) treden meer en meer op de voorgrond om bedrijven te ‘ontzorgen’ wat betreft hun energiegerelateerde investeringen. In eerste instantie zorgen ze voor de inbreng van technische know-how, maar in veel gevallen kunnen ze ook de financiering van de investering op zich nemen. De investering en eventuele onderhoudskosten worden jaarlijks door het bedrijf aan de ESCO afbetaald met middelen die vrijkomen door de gerealiseerde energiebesparing. Er zijn clausules mogelijk die de ESCO belonen als de besparing groter uitvalt dan voorzien, en beboeten indien ze lager is. Interessant is dat het bedrijf niet meteen hoeft te beschikken over kapitaal om te kunnen investeren in een niet-kernactiviteit zoals energievoorziening en energiegebruik. Meer informatie kan je raadplegen op de website van BELESCO (Belgian ESCO Association).

Vendor loan bij overname

Met een vendor loan staat de overlater toe dat een deel van de overnameprijs op een later tijdstip wordt ingelost. De vendor loan is dus eigenlijk een vorm van betalingsuitstel, dat in de vorm van een lening wordt gegoten. Eén van de voordelen is dat je een minder groot bedrag zal moeten lenen bij de bank. Bovendien krijgt de bank ook de mogelijkheid om te vragen de vendor loan achtergesteld te maken zodat de bank als schuldeiser voorrang krijgt op de terugvordering van de vendor loan. Ten slotte geeft een vendor loan ook vertrouwen in het project. De overlater geeft immers het signaal dat hij voldoende vertrouwen heeft in het welslagen van de onderneming door dit betalingsuitstel toe te staan. Dit is niet alleen een positief signaal naar de bank, maar geeft je ook als koper meer zekerheid over de gezondheid van de onderneming. De overlater heeft er immers alle belang bij dat de onderneming succesvol voortgezet kan worden aangezien hij anders een deel van de overnameprijs verliest.

 

Overheidssteun

Ook zonder banklening kunnen bepaalde doelgroepen rechtstreeks bij de overheid een specifieke lening bekomen:

  • via de Startlening van PMV kunnen starters tot € 100.000 lenen;
  • het Impulskrediet en het van Hefboom en het Microkrediet van microStart richten zich tot zelfstandigen die geen of moeilijk toegang hebben tot bankkrediet.
  • ondernemingen en organisaties in de culturele en creatieve sector die geen krediet kunnen krijgen bij een bank kunnen een Cultuurkrediet aanvragen.
  • organisaties en ondernemingen die sociale impact nastreven kunnen voor bepaalde financiering ook terecht bij Hefboom voor Kredieten voor Sociale en duurzame projecten.
 
Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: