Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Laatst gewijzigd op 15 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen in hoofd- en bijberoep
Voor wat
onderbreking activiteit ten gevolge van bepaalde omstandigheden
Uitkering
afhankelijk van duur onderbreking

Bekijk ook het thema 'Moeilijkheden overwinnen' op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

Zelfstandigen die kampen met bepaalde moeilijkheden kunnen soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht. Het klassieke overbruggingsrecht kan je bekomen in verschillende situaties: collectieve schuldenregeling, economische moeilijkheden en gedwongen onderbreking (brand, natuurramp,...).

Wie komt in aanmerking

 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
 • Je bent zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxistatuut.
 • Je bent onderworpen aan sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep gedurende het kwartaal van de onderbreking of stopzetting van je activiteit en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen. Kwartalen van gelijkstelling wegens ziekte en van voortgezette verzekering komen niet in aanmerking.
 • Je hebt tijdens een tijdvak van zestien kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op de onderbreking of stopzetting van je activiteit, gedurende minstens 4 kwartalen effectief de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen betaald. Gelijkgestelde kwartalen (zoals de gelijkstelling wegens ziekte en de gelijkstelling in het kader van mantelzorg) tellen ook mee. Kwartalen waarvoor een vrijstelling van bijdragen werd toegekend door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tellen niet mee.
 • Je hebt de omstandigheden niet opzettelijk veroorzaakt om het overbruggingsrecht of enig ander voordeel te verkrijgen.

Wat komt in aanmerking

Hierbij een overzicht van de mogelijkheden om het overbruggingsrecht te bekomen. In dit klassieke overbruggingsrecht gelden strengere voorwaarden dan bij de regelgeving die geldig was tijdens corona:

Gedwongen onderbreking

Het moet onmogelijk zijn om je activiteit tijdelijk of definitief verder te zetten door één van de volgende feiten:

 • een faillissement; 
 • een brand;
 • een natuurramp (overstroming, aardbeving);
 • een beschadiging van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting;
 • een allergie veroorzaakt door het uitoefenen van je beroep;
 • een gebeurtenis met economische impact. 

Je mag niet strafrechtelijk veroordeeld zijn in het kader van het faillissement om in aanmerking te komen voor het overbruggingsrecht. 

Meer info op de website van RSVZ > Stopzetting activiteit >Ik moet mijn zaak noodgedwongen onderbreken of stopzetten door economische moeilijkheden. Wat nu

Stopzetting door economische moeilijkheden

Enkel de volgende situaties worden beschouwd als economische moeilijkheden:

 • Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen gaf je in de voorbije 12 maanden een vrijstelling van sociale bijdragen.
 • Je krijgt een leefloon van het OCMW op het ogenblik van je stopzetting.
 • De inkomsten uit je activiteit zijn niet hoger dan € 16.861,46 (als je een meewerkende echtgeno(o)t(e) bent: € 7.407,24) voor het jaar van stopzetting (2024) en € 16.409,2 (als je een meewerkende echtgeno(o)t(e) bent: € 7.208,56) voor het voorgaande jaar (2022).

In geval van stopzetting door economische moeilijkheden omwille van laag inkomen (niet omwille van leefloon of een vrijstelling van bijdragen):

 • Als je zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot van een vennootschap bent, moet er op het ogenblik van de stopzetting een procedure tot ontbinding en vereffening van de betrokken vennootschap(pen) gestart zijn. De vermogensvoordelen die je daardoor geniet mogen niet hoger zijn dan € 33.722,92.
 • Als je helper of meewerkende echtgenot(o)t(e) bent, moet ook de geholpen zelfstandige aan de voorwaarde van het laag inkomen voldoen.

Omvang steun

De uitkering varieert naargelang je al dan niet personen ten laste hebt bij je ziekenfonds, in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

 • zonder gezinslast: € 1.606,15 per maand;
 • met gezinslast: € 2007,06 per maand.

Je krijgt als zelfstandige een basispakket van 12 maanden uitkering en 4 kwartalen behoud van bepaalde sociale rechten. Dit basispakket kan worden aangevuld met extra maanden en kwartalen, afhankelijk van het aantal pensioenvormende kwartalen tussen twee gebeurtenissen.  Per gebeurtenis is de duurtijd van het overbruggingsrecht wel beperkt in de tijd tot maximum 12 maanden uitkering en 4 kwartalen behoud van bepaalde sociale rechten. Als je al eerder het overbruggingsrecht genoten hebt, telt de reeds opgenomen periode mee voor de maximumduur van het basispakket. De periode die werd toegekend op basis van het tijdelijk crisiskader overbruggingsrecht telt niet mee.

Als je je activiteit onderbreekt voor een periode die geen volledige kalendermaand omvat, dan hangt het bedrag van de uitkering af van de duur van de onderbreking. Het gaat steeds om een periode van opeenvolgende kalenderdagen.

Ik onderbreek mijn activiteit....

zonder gezinslast (€)

 met gezinslast (€)

28 dagen of meer1.606,152.007,06
Tussen 21 en 27 dagen1.204,611.505,30
Tussen 14 en 20 dagen803,081.003,53
Tussen 7 en 13 dagen401,54501,77
Minder dan 7 dagen00

Cumulatie

Er is een beperkte cumulatie met een beroepsactiviteit en/of vervangingsinkomen mogelijk:

 • De cumulatie met een beroepsactiviteit is alleen toegestaan wanneer je al je beroepsactiviteiten, van welke aard ook, gedurende minstens 1 volledige kalendermaand volledig onderbroken hebt. Voor elke volledige kalendermaand waarin je geen enkele beroepsactiviteit uitoefent, mag je de uitkering van het overbruggingsrecht vervolgens gedurende 1 maand cumuleren met een beroepsactiviteit. De cumulatie is beperkt in de tijd tot maximum 3 maanden. Je uitkering wordt in deze periode ook degressief verminderd met respectievelijk 25%, 50% en 75%.
 • De cumulatie met een vervangingsinkomen is mogelijk zolang de som van de uitkering overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen niet hoger is dan de uitkering van het overbruggingsrecht. Bij overschrijding zal het bedrag van het overbruggingsrecht verminderd worden. De cumulatie is niet beperkt in de tijd.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Je kan met vragen over het overbruggingsrecht terecht bij het RSVZ op het gratis telefoonnummer 0800 12 018.

Adres

Willebroekkaai 35
1000 Brussel
België

Telefoon
Website