Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Laatst gewijzigd op 28 apr 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen in hoofd- en bijberoep
Voor wat
onderbreking activiteit ten gevolge van bepaalde omstandigheden
Uitkering
afhankelijk van duur onderbreking

Bekijk ook het thema 'Moeilijkheden overwinnen' op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

Zelfstandigen die kampen met bepaalde moeilijkheden kunnen soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht. Het klassieke overbruggingsrecht kan je bekomen in verschillende situaties: collectieve schuldenregeling, economische moeilijkheden en gedwongen onderbreking (brand, natuurramp,...).

Klassiek overbruggingsrecht

Hierbij een overzicht van de klassieke overbruggingsrechtmogelijkheden die je kan bekomen in verschillende situaties. In dit klassieke overbruggingsrecht gelden strengere voorwaarden dan bij de regelgeving die geldig was tijdens corona:

Gedwongen onderbreking

Wanneer je door externe omstandigheden minstens één kalendermaand lang of definitief je activiteit moet stopzetten, kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht. Het moet dan gaan over:

 • een brand;
 • een natuurramp (overstroming, aardbeving);
 • een beschadiging van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting;
 • een allergie veroorzaakt door het uitoefenen van je beroep;
 • een gebeurtenis met economische impact. 

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-moet-mijn-zaak-gedwongen-onderbreken-stopzetten-wat-nu.

Gedwongen onderbreking of stopzetting als gevolg van de energiecrisis

De stijging van de energieprijzen en de daarmee gepaard gaande toename van de energiekost in de totale productiekosten/beroepskosten wordt beschouwd als een gebeurtenis met economische impact. Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die beslissen hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten omdat de uitoefening van hun zelfstandige activiteit minder rendabel is door de stijging van de energieprijzen, kunnen daardoor in aanmerking komen voor het klassiek overbruggingsrecht in de periode 1 oktober 2022 - 31 maart 2023. Het moet gaan om een volledige onderbreking van elke beroepsactiviteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen.

Je moet in je aanvraag omstandig motiveren waarom de significante stijging van de productiekosten/beroepskosten ten gevolge van de energiecrisis heeft geleid tot een onderbreking of stopzetting van je zelfstandige activiteit. Daarbij moet je voldoende aannemelijk maken dat de verderzetting van je zelfstandige activiteit minder rendabel is als gevolg van de significante stijging van de productiekosten/beroepskosten als gevolg van de energiecrisis. De bewijsstukken daarvan voeg je toe bij je aanvraag en moeten volgende elementen aantonen:

 • de impact van de energiecrisis op de productiekosten/beroepskosten van je zelfstandige activiteit;
 • een sterke toename van de (voorschot)factuur voor energie in 2022 en/of 2023 ten opzichte van deze van 2021.

Je kan deze elementen aantonen aan de hand van:

 • je voorschotfacturen van gas en/of elektriciteit van 2021 en 2022/2023 die een significante stijging aantonen van je energiekosten en;
 • het bewijs van het gedeelte van deze energiekosten in het totaal van je productiekosten/beroepskosten (aan de hand van een resultatenrekening of andere documenten).

Zonder dergelijke bewijsstukken is je aanvraag onontvankelijk. Daarnaast moet je voldoen aan de algemene voorwaarden voor het klassieke overbruggingsrecht.

De aanvraag gebeurt via je sociaal verzekeringsfonds en moet worden ingediend voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal van de onderbreking of stopzetting.

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-de-energiecrisis.

Collectieve schuldenregeling

Wie binnen de drie jaar na een collectieve schuldenregeling zijn zelfstandige activiteit heeft stopgezet, kan eveneens een beroep doen op het overbruggingsrecht. De periode van drie jaar start op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal dat je bent gestopt.

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-ben-failliet-wat-nu.

Economische moeilijkheden

Wie door economische moeilijkheden zijn activiteit officieel moet stopzetten, kan in bepaalde gevallen een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Voor meer informatie zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-zet-mijn-zaak-stop-door-economische-moeilijkheden-wat-nu.

Faillissement

Wie zijn activiteit moet stopzetten door een persoonlijk faillissement of door het faillissement van de vennootschap kan een beroep doen op het overbruggingsrecht. 

Als je in deze vennootschap zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot was, dan moet je kunnen aantonen dat je die functie nog uitoefende op het moment van het faillissement.

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-ben-failliet-wat-nu.

Omvang steun

De uitkering varieert naargelang je al dan niet personen ten laste hebt bij je ziekenfonds, in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

 • zonder gezinslast: € 1.513,57 per maand
 • met gezinslast: € 1.891,36 per maand

Je krijgt als zelfstandige een basispakket van 12 maanden uitkering en 4 kwartalen behoud van bepaalde sociale rechten. Dit basispakket kan worden aangevuld met extra maanden en kwartalen, afhankelijk van het aantal pensioenvormende kwartalen tussen twee gebeurtenissen.  Per gebeurtenis is de duurtijd van het overbruggingsrecht wel beperkt in de tijd tot maximum 12 maanden uitkering en 4 kwartalen behoud van bepaalde sociale rechten.

Als je je activiteit onderbreekt voor een periode die geen volledige kalendermaand omvat, dan hangt het bedrag van de uitkering af van de duur van de onderbreking. Het gaat steeds om een periode van opeenvolgende kalenderdagen.

Ik onderbreek mijn activiteit....

zonder gezinslast (€)

 met gezinslast (€)

28 dagen of meer 1.513,57 1.891,36
Tussen 21 en 27 dagen 1.135,18 1.418,52
Tussen 14 en 20 dagen 756,79  945,68
Tussen 7 en 13 dagen 378,39 472,84
Minder dan 7 dagen 0 0

Cumulatie

Er is een beperkte cumulatie met een beroepsactiviteit en/of vervangingsinkomen mogelijk:

 • De cumulatie met een beroepsactiviteit is alleen toegestaan wanneer je al je beroepsactiviteiten, van welke aard ook, gedurende minstens 1 volledige kalendermaand volledig onderbroken hebt. Voor elke volledige kalendermaand waarin je geen enkele beroepsactiviteit uitoefent, mag je de uitkering van het overbruggingsrecht vervolgens gedurende 1 maand cumuleren met een beroepsactiviteit. De cumulatie is beperkt in de tijd tot maximum 3 maanden. Je uitkering wordt in deze periode ook degressief verminderd met respectievelijk 25%, 50% en 75%.
 • De cumulatie met een vervangingsinkomen is mogelijk zolang de som van de uitkering overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen niet hoger is dan de uitkering van het overbruggingsrecht. Bij overschrijding zal het bedrag van het overbruggingsrecht verminderd worden. De cumulatie is niet beperkt in de tijd.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Je kan met vragen over het overbruggingsrecht terecht bij het RSVZ op het gratis telefoonnummer 0800 12 018.

Adres

Willebroekkaai 35
1000 Brussel
België

Telefoon
Website