GREEN investeringssteun

Wie kan indienen voor deze GREEN projectoproep?

Alle kmo's en grote ondernemingen die investeren in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, een aanvaardbare hoofdactiviteit uitvoeren (NACE-code), en een aanvaardbare rechtsvorm hebben. 

 • Wie hier geen exploitatiezetel heeft, moet ten laatste één jaar na de goedkeuring van de steunaanvraag in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel vestigen.
 • Als je tot de doelgroep van EBO Vlaanderen behoort, moet je ook toegetreden zijn tot de energiebeleidsovereenkomst.
 • De onderneming dient te voldoen aan alle wettelijk verplichtingen (o.a. deze die worden vermeld in het Energiebesluit van 19 november 2010). 
 • Uitgesloten zijn landbouwondernemingen, derdepartijfinanciering, ondernemingen met een overheidsaandeel vanaf 50%, ondernemingen in moeilijkheden of ondernemingen tegen wie een procedure voor terugvordering van steun loopt.
 • Vzw's komen in aanmerking op voorwaarde dat ze economische activiteiten uitoefenen en hun hoofdactiviteit voorkomt op de GREEN NACE-codelijst.

Toelichting bij aanvaardbare rechtsvorm

Onder ‘onderneming’ verstaan we: de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid, vzw’s met economische activiteit, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, de Europese economische samenwerkingsverbanden en de economische samenwerkingsverbanden.

Handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid zijn een (art. 2 wetboek van vennootschappen):

 • naamloze vennootschap, nv
 • besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bv
 • coöperatieve vennootschap, cvba of cvoa
 • vennootschap onder firma, vof
 • gewone commanditaire vennootschap
 • commanditaire vennootschap op aandelen;
 • economisch samenwerkingsverband, ESV
 • Europese vennootschap, SE
 • Europese Coöperatieve vennootschap, SCE

Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben komen niet in aanmerking:

 • de tijdelijke handelsvennootschap
 • de feitelijke vereniging
 • de stille handelsvennootschap
 • de maatschap

Financiering via een patrimoniumvennootschap

De investeringen kunnen uitgevoerd worden door een patrimoniumvennootschap die tot dezelfde groep als de steunaanvragende onderneming behoort. De vennootschappen behoren tot dezelfde groep in een van de volgende gevallen:

 • de patrimoniumvennootschap participeert rechtstreeks of onrechtstreeks voor minstens 25 % in de steunaanvragende onderneming
 • de steunaanvragende onderneming participeert rechtstreeks of onrechtstreeks voor minstens 25 % in de patrimoniumvennootschap
 • een natuurlijke persoon of rechtspersoon participeert rechtstreeks of onrechtstreeks voor minstens 25 % in beide vennootschappen

Bij financiering van de investeringen via een patrimoniummaatschappij is het de exploitatievennootschap die de steunaanvraag indient. De boeking en de afschrijving ervan gebeuren bij de patrimoniummaatschappij. Het is de steunaanvragende exploitatievennootschap die de ecologiesteun ontvangt. De toepassing van de termijn van vijf jaar betekent het gedurende vijf jaar ter beschikking stellen aan de steunaanvragende onderneming.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon