Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen

Laatst gewijzigd op 15 okt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
kredieten en leasingovereenkomsten
Waarborg
tot 80% van de verbintenissen vanaf € 1,5 mln.

Wat houdt de maatregel in

Via PMV verstrekt Vlaanderen marktconforme waarborgen vanaf  € 1,5 miljoen voor de kredietverlening aan ondernemingen en is daarmee complementair met de Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen

Onder bepaalde omstandigheden kan, naast het verlenen van de waarborg, ook worden geïnvesteerd in de onderliggende ondernemingen.

Wie komt in aanmerking

PMV kan deze waarborg toekennen aan kleine, middelgrote en grote ondernemingen die aan volgende voorwaarden voldoen:

 • een goed onderbouwd business plan kunnen voorleggen;
 • bij voorkeur groei- of investeringsplannen hebben;
 • de onderliggende financiering draagt bij tot het economisch weefsel in Vlaanderen;
 • geen onderneming in moeilijkheden zijn volgens de richtlijnen van de Europese Commissie;
 • niet actief in de sectoren van de visserij of de landbouw.

Wat kan wel en niet worden gewaarborgd

Alle courante kredietvormen in euro (investeringskredieten, werkkapitaalfinancieringen, langetermijnkredieten, bankgaranties, leasings, factorings, overnamekredieten...) komen in aanmerking.

Zowel bestaande als nieuwe kredieten kunnen gewaarborgd worden.

De beschikbaar gestelde middelen mogen evenwel niet worden aangewend om rechtstreeks of onrechtstreeks, een vergoeding te betalen aan de aandeelhouders of het management (tenzij op basis van bestaande marktconforme overeenkomsten) van de onderneming.

Omvang en voorwaarden van de waarborg

De waarborg moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • bedraagt altijd meer dan € 1,5 miljoen;
 • kan maximaal 80% van de onderliggende financiering bedragen;
 • heeft een looptijd van maximaal 8 jaar;
 • geniet enkel van de zakelijke en persoonlijke zekerheden die de bank vestigt voor het gewaarborgde krediet.

In ruil voor de waarborg:

 • betaalt de onderneming periodiek, bij het begin van elke nieuwe periode, een marktconforme waarborgpremie;
 • maakt PMV met de onderneming afspraken qua werkgelegenheid in Vlaanderen.

Berekening premie

De periodiek (minstens jaarlijkse) waarborgpremie is marktconform en moet door de ondernemer betaald worden bij het begin van elke nieuwe periode. De rating van het dossier (toegekend door de bank) en de zekerheidsstructuur bepalen mee de hoogte van het premiepercentage.

PMV kan investeren

PMV kan via de Gigarant-waarborgvennootschap, ondersteunend aan haar waarborgpositie, ook (co)-investeren in bedrijven. Dit kan zij doen door middel van een kapitaalparticipatie en/of door het verschaffen van een (al dan niet achtergestelde, mezzanine en/of gewone) lening.

Zo richt PMV zich meer bepaald tot ondernemingen die voor een turnaround of een strategische transitie staan (fase waarin zij hun activiteiten strategisch willen omvormen). PMV kan deze ondernemingen niet enkel bijstaan door middel van een waarborg voor hun externe financiering, maar kan ook co-investeren met private investeerders. Een dergelijke investering wordt voor nieuwe dossiers qua grootteorde beperkt tot maximaal een vierde van de gevraagde waarborg.

Aanvraagprocedure

De aanvraag kan ingediend worden door de bank of de onderneming, of beide samen.

PMV zal de financiële instelling en de onderneming op de hoogte brengen zodra de waarborgaanvraag ontvankelijk is verklaard.

Het team staat ter beschikking voor vrijblijvend overleg of kan, indien een onderneming daarom vraagt of nood aan heeft, als neutrale partij de onderneming vrijblijvend adviseren bij de structurering van haar financiering(saanvraag).

Overige waarborgen

Het is ook mogelijk om:

 • waarborgen af te leveren aan banken op non disclosed-basis ter dekking van kredietportefeuilles van kwalitatieve kredietdossiers van kmo's en grote ondernemingen;
 • een tweede verliesbufferwaarborg af te leveren aan financieringsfondsen voor lange termijnkredietverlening aan kmo's en grote ondernemingen en aan fondsen voor semi-publieke infrastructuurinvesteringen in zorg, huisvesting, onderwijs of PPS-projecten. Dit zou deze financieringsfondsen moeten toelaten om externe investeerders aan boord te halen.

COVID-19 waarborg van Gigarant

Gigarant voorzag in de coronacrisis een aangepaste COVID-19 waarborg, die meer flexibiliteit bood. De waarborgcapaciteit van Gigarant werd hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard. Deze Covid-19 waarborgen konden worden aangevraagd tot 15 oktober 2021.

Wie komt in aanmerking

Deze waarborg geldt enkel voor financieringen aan een onderneming die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was (normaliter ligt de evaluatie op het moment van toekenning). Zowel kmo's als grote ondernemingen komen in aanmerking.

Er zal wel een tewerkstellingsengagement gevraagd worden aan de onderneming.

Bedrag en looptijd 

Het bedrag van de lening bedraagt minstens € 1,5 miljoen. De termijn van deze waarborg bedraagt maximaal 6 jaar.

Het maximum bedrag van de gewaarborgde financiering per onderneming wordt bepaald conform de Europese regelgeving:

 • het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of 25% van de totale omzet 2019
 • of, mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de komende achttien maanden voor een kmo en voor de komende twaalf maanden voor een grote onderneming.
Premie

Voor deze crisiswaarborg wordt de cash te betalen premie verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant premie.

Aanvraagprocedure

De Covid-19 waarborgen kunnen worden aangevraagd tot 15 oktober 2021.

Deze waarborg is steeds maatwerk en wordt aangevraagd door de bank in overleg met de onderneming. 

Cumulering

Deze Vlaamse Covid-19 waarborgregeling is complementair aan de federale waarborgregeling. Financieringsaanvragen die in aanmerking komen voor de federale waarborgregeling, dienen een beroep  te doen op deze regeling. Daarnaast is een beroep op de Vlaamse COVID-19-waarborg mogelijk. Eenzelfde financiering kan dus niet genieten van een dubbele bewaarborging, een federale bewaarborging voor een financiering sluit echter een Vlaamse bewaarborging voor een bijkomende financiering niet uit.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

De financiële instellingen en ondernemingen wordt aangeraden om alvorens een aanvraagdossier in te dienen in overleg te treden met het PMV-team. Op die manier is de onderneming goed geïnformeerd over het waarborgmechanisme en kan de aanvraag zo optimaal mogelijk worden opgesteld.

Adres

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België

Telefoon