Startlening

Laatst gewijzigd op 22 aug 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's (< 4 j)
Voor wat
financiering van investeringen & werkkapitaal
Achtergestelde lening
van max. € 100.000 aan 3%

Wat houdt de maatregel in

De Startlening van PMV/z (vroeger Startlening+) is een achtergestelde lening voor alle starters (werkzoekenden én anderen) die nog niet of gedurende hoogstens 4 jaar actief zijn (als zelfstandige) in hoofdberoep. Er kan tot maximum € 100.000 geleend worden. De lening heeft een looptijd van 3 tot 10 jaar en de rentevoet bedraagt 3% per jaar.

PMV/z is het overkoepelende merk voor de Startlening, de Cofinanciering, de Cofinanciering+, de Winwinlening en de Waarborgregeling. Door deze 5 producten te groeperen legt de PMV-groep de nadruk op de mogelijkheid om deze verschillende producten te combineren om te komen tot een optimale financieringsoplossing.

Wie komt in aanmerking

De Startlening is bestemd voor alle starters, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.

De starter oefent zijn zelfstandige activiteit nog niet langer uit dan 4 jaar in hoofdberoep. Als natuurlijke persoon, betekent dit dat je ofwel nog nooit hebt gewerkt als zelfstandige in hoofdberoep, ofwel je huidige zelfstandige activiteit ten hoogste 4 jaar uitoefent. Hetzelfde geldt voor een rechtspersoon, waarbij er rekening wordt gehouden met de voorgeschiedenis van de vennoten.

Een natuurlijke persoon die in het verleden zelfstandige was en na een onderbreking van significante duur (in principe 2 jaar als loontrekkende, werkloze ....) een nieuwe zelfstandige activiteit, al dan niet verschillend van de vroegere activiteit als zelfstandige, wil opstarten, zal een Startlening kunnen aanvragen indien hij beantwoordt aan bepaalde voorwaarden (zie www.pmvz.eu/sites/default/files/startlening_-_handleiding.doc).

Als stagiair in het kader van de uitoefening van een vrij beroep kom je enkel in aanmerking bij de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep.

Ook student-zelfstandigen komen in aanmerking voor een Startlening.

Om in aanmerking te komen voor een Startlening moet je zelf je activiteit of onderneming uitbaten. Indien er een vennootschap wordt opgericht, moet je in principe meerderheidsaandeelhouder zijn en het dagelijkse beheer waarnemen.

Als aanvrager woon je in het Vlaamse Gewest of is je maatschappelijke zetel er gevestigd, en kan je investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt je woonplaats of maatschappelijke zetel niet in het Vlaamse Gewest, maar investeer je in het Vlaamse Gewest, dan komt dit ook in aanmerking.

Als je leent bij PMV/z, moet je beantwoorden aan de Europese kmo-definitie:

 • minder dan 250 voltijds equivalenten;
 • een jaaromzet van maximum € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximum € 43 miljoen;
 • de onderneming maakt geen deel uit van een groep die geen kmo is op basis van de regels van de partner- en verbonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 6/5/2003).

De onderneming wordt niet meer als kmo beschouwd indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van tewerkstelling, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer bereikt, komt PMV/z niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden.

Vzw's kunnen in aanmerking komen voor zover zij minstens de helft van hun inkomsten behalen uit normale economische activiteiten.

Wat komt in aanmerking

De Startlening is bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van de activiteit.

PMV/z financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering van verbintenissen bij andere kredietinstellingen, noch voor herfinanciering of betaling van andere bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV/z niet als een bestaande schuld.

Voor investeringen in onroerende goederen komt PMV/z enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van het onroerend goed moet blijken uit een expertiseverslag. PMV/z komt niet tussen voor vastgoed dat (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsmatig wordt verhuurd.

Je kan met de Startlening ook de overname van een (deel van een) handelsfonds financieren, dan wel de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap. In dat laatste geval moet je de meerderheid van de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder worden, en moet de overnemer het dagelijks beheer uitoefenen.

Door de Europese de-minimis regelgeving kan PMV/z leningaanvragen voor volgende doeleinden niet aanvaarden:

 • transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (financiering van een autobus, ambulance, taxi is wel toegelaten);
 • landbouwactiviteiten;
 • financieringsaanvragen gericht op export (b.v. verkoopkantoor in het buitenland).

Tradingactiviteiten komen ook niet in aanmerking voor financiering door PMV/z.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Maximumbedrag

Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:

 • 4 maal de eigen inbreng;

 • € 100.000.

Indien de aanvrager een werkzoekende is (dit is ofwel een niet-werkende werkzoekende sedert 3 maanden, ofwel een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze ofwel een begunstigde van een leefloon), mag maximum € 10.000 van de eigen inbreng geleend worden. De resterende eigen inbreng moet met vrij beschikbare eigen liquide middelen gerealiseerd te worden.

Enkel inbreng onder de vorm van een Winwinlening wordt als uitzondering op deze regel toegelaten.

In principe is er geen minimumbedrag, maar PMV/z gaat ervan uit dat aanvragen van minder dan € 5.000 best op een andere manier gefinancierd worden.

Looptijd

De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar.

Interestvoet

De interestvoet is vast en bedraagt nu 3% per jaar.

Terugbetaling

Je betaalt de Startlening maandelijks terug aan de hand van constante aflossingen.
Tijdens het eerste jaar betaal je ook enkel de intresten terug. Mits gemotiveerde aanvraag kan je dit verlengen tot 2 jaar, of ervan afzien, en het kapitaal ook al vanaf het eerste jaar terugbetalen.

De terugbetaling van het kapitaal start na afloop van de vrijstellingsperiode voor kapitaalsaflossing. Die eventuele vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname.

In bepaalde gevallen kan PMV/z toestaan dat intrestbetaling en terugbetaling van kapitaal gebeuren op driemaandelijkse basis.

Achtergesteld

Door het achtergesteld karakter van de Startlening kunnen andere kredietverstrekkers deze lening beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat het bekomen van bankfinanciering in principe gemakkelijker zou moeten maken.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de-minimisverordening. Door deze verordening mag het totaal aan de-minimissteun dat een onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 200.000 bedragen. Om het bedrag van de de-minimissteun van een startlening (het zogenaamde Brutosubsidie-equivalent (BSE)) te berekenen dien je de volgende formule te hanteren: BSE = bedrag van de startlening x [(referentie-intrestvoet - 3%) + 4%]. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis .

Waarborgen

PMV/z stelt zich soepel op inzake bewaarborging van de Startlening.
Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project. Indien er waarborgen worden gevraagd, dan wordt erop gelet dat de kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk worden gehouden (bijvoorbeeld: een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire borgstelling wordt beperkt tot de borgstelling van de actieve vennoten.

Cumulatie

De Startlening kan worden gecumuleerd met een Cofinanciering indien de natuurlijke persoon die de Startlening aanvraagt een geldig attest Startlening voorlegt op het moment van de aanvraag. Het bedrag van beide leningen samen mag niet hoger zijn dan € 350.000. Indien de Cofinanciering wordt gevraagd op naam van een vennootschap, moet je de tegenwaarde van de Startlening en de eigen inbreng in principe onder de vorm van volstort kapitaal inbrengen in de vennootschap.

Aanvraagprocedure

Een Startlening kan je aanvragen via de kredietinstellingen (Bank J. Van Breda & C°; Bank Nagelmackers, Beobank; BNP Paribas FortisBelfius Bank; Crelan; ING Belgium; KBC BankTriodos Bank en Hefboom) of de aanbrengers en microkredietenverstrekkers waarmee PMV/z samenwerkt. Vermits deze verschillend zijn per provincie verwijzen we je voor een contactpersoon en adres naar de website van www.pmvz.eu/startlening (rubriek 'startlening aanvragen'). 

Rechtstreeks indienen bij PMV/z is eveneens mogelijk via pmvz-leningen@pmv.eu

Het volgen van een begeleidingsprogramma voor en na opstart van de activiteit in het kader van een door Agentschap Innoveren & Ondernemen ondersteund traject wordt aanbevolen.

Je kan deze begeleidingstrajecten terugvinden op vlaio.be/nl/begeleiding-advies/coaching-en-advies.

Speciaal voor werkzoekenden

Ben je een werkzoekende (dit is ofwel een niet-werkende werkzoekende sedert 3 maanden, ofwel een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze ofwel een begunstigde van een leefloon) dan moet je ook rekening houden met volgende extra's:

 • de looptijd van je lening als werkzoekende bedraagt minimum 5 jaar;
 • PMV/z vraagt geen waarborgen als je werkzoekende bent;
 • je behoudt het recht op werkloosheidsuitkering bij stopzetting voor om het even welke reden binnen de 15 jaar volgend op de start van de zelfstandige activiteit.
 • indien de zaak of onderneming wordt stopgezet, dan kan zelfs een schuld tot € 40.000 worden kwijtgescholden. Je moet hiertoe als kredietnemer het bewijs van gebrek aan leefbaarheid van de activiteit leveren binnen drie maanden na de stopzetting;
 • In alle andere gevallen van stopzetting moet je het bedrag van de Startlening terugbetalen en kan PMV/z de nodige maatregelen nemen om de invordering te bewerkstelligen.

Om van deze extra’s te kunnen genieten, bezorgt je een geldig attest Startlening (verkrijgbaar bij de VDAB of enige andere bevoegde instantie) bij de aanvraag.

Contact

Meer informatie kan je bekomen bij PMV/z of een partner/aanbrenger waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten (zie www.pmvz.eu/startlening - rubriek 'startlening aanvragen').

Meer informatie kan je ook terugvinden in de handleiding (definitie starter, eigen inbreng ,enz) op de website van PMV/z: www.pmvz.eu/sites/default/files/startlening_-_handleiding.doc.

Adres

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België

Telefoon