Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen

Laatst gewijzigd op 31 aug 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
kredieten en leasingovereenkomsten
Bedrag waarborg
tot 75% van de verbintenissen (plafond: € 750.000 tot € 1,5 mln.)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen via de waarborgregeling van PMV/z, bij 'financiële instellingen erkend als waarborghouder', tot 75% van de verbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Dit tot een maximum bedrag van € 1,5 miljoen. Ook voor bepaalde leasingcontracten geldt deze regeling.

PMV/z is het overkoepelende merk voor de Startlening, de Cofinanciering, de Cofinanciering+, de Winwinlening en de Waarborgregeling. Door deze 5 producten te groeperen legt de PMV-groep de nadruk op de mogelijkheid om deze verschillende producten te combineren om te komen tot een optimale financieringsoplossing.

Wie komt in aanmerking

De financiële instelling kan een beroep doen op deze maatregel voor zelfstandigen, vrije beroepen, kmo’s en ook voor grote ondernemingen. Bepaalde sectoren zijn uitgesloten van steun.
Een gedetailleerde lijst kan je raadplegen op de website www.pmvz.eu/informatie-voor-ondernemers.

Ook een vzw kan gebruik maken van de Waarborgregeling indien deze een economische activiteit uitoefent. Er is sprake van een economische activiteit op het moment dat er goederen of diensten op de markt worden aangeboden.

Waar dient de investering te gebeuren

Het moet gaan om een investering op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of activiteiten van een in het Vlaams Gewest gelegen exploitatiezetel van de betrokken onderneming.

Financieringen voor export en de oprichting en uitbating van een distributienet in het buitenland zijn uitgesloten.

Omvang en voorwaarden van de waarborg

Voor welke kredieten

De waarborg kan verkregen worden voor o.a. investeringskredieten, kaskredieten en straight loans, overname, borgstellingskredieten en leasingovereenkomsten.

De waarborg mag in principe niet worden gebruikt om achterstallige of reeds bestaande schulden te betalen of om het bedrijfskapitaal weder samen te stellen.

Bedrag

De waarborg kan ten hoogste tot 75% van het kredietbedrag dekken.

De waarborghouder heeft de mogelijkheid om zelf te beslissen over het gebruik van de Waarborgregeling voor dossiers met een waarborgbedrag tot en met € 750.000 (€ 500.000 in geval van leasingovereenkomsten).

Dit kan worden verhoogd tot en met € 1,5 miljoen. Wanneer het waarborgbedrag € 750.000 (€ 500.000 in geval van leasingovereenkomsten) binnen één onderneming wordt overschreden, wordt de aanvraag die goedgekeurd werd door de waarborghouder doorgestuurd naar PMV/z-Waarborgen. Vervolgens wordt na analyse door PMV/z-Waarborgen het dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse minister van Economie.

Voor het bekomen van de waarborg dient de onderneming een éénmalige premie te betalen. De premie wordt berekend in functie van de omvang en de looptijd van de waarborg (zie ‘Berekening premie’).

De waarborg heeft een aanvullend karakter en komt bovenop de andere zekerheden die de bank of leasingmaatschappij vraagt.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag het totaal aan de-minimissteun dat één onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 200.000 bedragen (€ 100.000 voor ondernemingen die actief zijn in het goederenvervoer over de weg, voor rekening van derden). Om het bedrag van de de-minimissteun van de waarborg (het zogenaamde Brutosubsidie-equivalent (BSE) te berekenen dient men de volgende formule te hanteren: BSE = waarborgbedrag x 26,666666667% x duurtijd/10). Voor meer info zie www.pmvz.eu/informatie-voor-ondernemers.

Berekening premie

De premie voor de Waarborgregeling wordt berekend volgens de volgende formule: bedrag van de waarborg x duur van de waarborg in jaren x 0,5%.

De kredietnemer dient de premie in één keer te betalen vooraleer de waarborg in werking treedt.

De duurtijd van de waarborgregeling is beperkt tot maximum 10 jaar voor bedragen tot € 750.000 en tot maximum 5 jaar voor bedragen tot € 1,5 miljoen.

Leasingmaatschappijen dienen voor het doorrekenen van de premie aan de kredietnemer steeds btw aan te rekenen op hun factuur (dit in tegenstelling tot de banken die mogen factureren zonder btw). Btw-plichtigen kunnen die btw geheel of gedeeltelijk (volgens verhoudingsgetal) terugvorderen van de staat via hun btw-aangifte.
Vrije beroepen zijn niet btw-plichtig en kunnen de betaalde btw (net zoals particulieren) niet terugvorderen. Zij zullen dus bovenop hun premie 21% btw betalen die zij niet kunnen terugvorderen.

Wat als het fout loopt

Als je niet meer in staat bent om je krediet terug te betalen, dan kan de financiële instelling het krediet of de leasingovereenkomst opzeggen. In dat geval betaalt PMV/z-Waarborgen haar deel van het openstaande saldo uit aan de waarborghouder bank of leasingmaatschappij, met een maximum van 75%.

Dat wil echter niet zeggen dat je bevrijd bent van schuld.

De financiële instelling dient het kredietdossier uit te winnen, o.a. via verzilvering van de andere zekerheden, en zal trachten het door PMV/z-Waarborgen gestorte bedrag te recupereren. De bedragen die de financiële instelling daaruit ontvangt zullen aan PMV/z-Waarborgen doorgestort worden ten belope van een bepaald percentage.

Leasingcontracten

De meeste types van leasingcontracten komen in aanmerking voor de Waarborgregeling:

 • onroerende leasing (on-/off- balance)
 • roerende leasing (on-/off balance)
 • huurovereenkomsten gesloten tussen een leasinggever en een kredietnemer, met uitzondering van overeenkomsten betreffende personenauto’s, waarbij de leasinggever het bedrijfsmiddel verwerft om het te verhuren aan de kredietnemer met een wedersamenstelling van het kapitaal in hoofde van de kredietnemer voor minstens 90% d.m.v. de huurprijzen.
 • full option contracten (inclusief onderhoud en/of diensten) kunnen onder de waarborg worden gebracht, maar enkel en alleen voor het kapitaalgedeelte. Het gedeelte onderhoud en/of diensten is uitgesloten van de Waarborgregeling.

Voor de volgende constructies/activa kan geen waarborgregeling worden bekomen:

 • sale and lease back-constructie: omdat die constructie er immers op neer komt dat een klant goederen verkoopt aan een leasingmaatschappij en ze onmiddellijk terugneemt in leasing/renting mits het betalen van periodieke vergoedingen;
 • vendor lease: omdat deze constructie inhoudt dat een leverancier een leasingcontract afsluit met een klant in eigen naam. Vervolgens neemt de leasingmaatschappij dat contract integraal over, zodat de leasingmaatschappij de afbetalingen rechtstreeks bij de klant zal innen;
 • Personenwagens: gedefinieerd als elke auto waarvan de binnenruimte uitsluitend is ontworpen en gebouwd voor het vervoer van personen en die, bij gebruik voor het bezoldigde vervoer van personen, ten hoogste acht plaatsen mag bevatten zonder die van de bestuurder.

Crisiswaarborgen

Als gevolg van de economische crisis kan sinds april 2013 de Waarborgregeling voor bepaalde vormen van overbruggingsfinancieringen worden toegepast:

 • Een verlenging van een kredietlijn die al onder de waarborg is gebracht en die op de eindvervaldag komt;
 • Een verlenging van de duur van een al onder de waarborg gebracht krediet of leasingovereenkomst.

De maximale verlenging van de waarborgtermijn bedraagt vijf jaar.

Waarborg bij hinder openbare werken

Kmo’s die door hinderlijke openbare werken een inkomensverlies lijden, kunnen een beroep doen op een soepelere Waarborgregeling:

 • er moet geen premie betaald worden;
 • de overheidswaarborg kan gebruikt worden voor de financiering van bedrijfskapitaal of de herfinanciering van bankschulden op korte termijn;
 • voor de aanvang van de openbare werken mag de kredietnemer geen achterstallen hebben op terugbetalingen van leningen van meer dan 3 maanden
 • er moeten geen zekerheden worden geboden;
 • de handelaar moet geen omzetverlies aantonen.

Voorwaarde om van deze soepele regeling gebruik te kunnen maken is dat de kmo minstens een maand zonder onderbreking moeilijk bereikbaar is voor de klanten en de leveranciers, als gevolg van werkzaamheden uitgevoerd op het openbaar domein of werkzaamheden van openbaar nut. De bewijslevering van de hinder gebeurt aan de hand van een attest dat wordt bekomen bij VLAIO.

De waarborgen die aan een krediet worden gekoppeld, hebben een looptijd van maximaal vijf jaar.

De aanvraag tot het bekomen van een overheidswaarborg moet gebeuren binnen de 6 maanden na beëindiging van de wegenwerken.

Aanvraagprocedure

Om een beroep te doen op deze maatregel moet de onderneming een financieringsovereenkomst afsluiten bij een financiële instelling die werd erkend als waarborghouder:

Aion; AxaBeobank; Bank J. Van Breda & C°BNP Paribas FortisBelfius Bank; Crelan; HefboomING Belgium; KBC Bank; Rabobank; Socrowd; Triodos BankTrividend en VDK Bank.

Ook voor leasingcontracten kunnen alleen officieel erkende leasingmaatschappijen, die als waarborghouder zijn erkend, verbintenissen onder de waarborg brengen:

Belfius Lease Services en ES Finance en De Lage Landen Leasing.

De lijst van waarborghouders kan je ook terugvinden op www.pmvz.eu/waarborgen-tot-15-miljoen-euro. Het is de bank of leasingmaatschappij zelf die beslist om het verzoek van de onderneming al dan niet in te willigen.

Cumulatie

De waarborgregeling kan worden gecombineerd met een Startlening, Cofinanciering of Cofinanciering+ op voorwaarde dat de maximumbedragen opgelegd door de Europese de-minimis verordening niet worden overschreden. Voor meer informatie zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Kmo’s die hinder ondervinden van openbare werken moeten hun attest voor de Waarborgregeling aanvragen bij VLAIO.

Adres

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België

Telefoon
Adres

Koning Albert II - laan 35 bus 12
1000 Brussel
België

Telefoon
Website