Sterrenhemel

Projecten voor speerpuntclusters

Aanvraagprocedure projecten voor speerpuntclusters

De aanvraag gebeurt schriftelijk (projecten op budget 2019) of online met eID via de onderstaande knoppen (projecten op budget 2020) – de indienmomenten zijn af te stemmen met de speerpuntcluster.
 

Per 1 juli gelden nieuwe regels voor het kostenmodel. De template en handleiding zijn reeds beschikbaar op de website, en tot dan facultatief te gebruiken. Per 1 juli is dit verplicht. In bijlage 4 van de handleiding kan je de belangrijkste aanpassingen terugvinden.

Het toelichtingsdocument rond uitvoering en opvolging van ontwikkelings- en onderzoeksprojecten werd ge-updated in lijn met de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden Innovatiesteun. Dit toelichtingsdocument beschrijft alle verplichtingen die van toepassingen zijn tijdens de uitvoering en valorisatieperiode van gesubsidieerde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit document geldt voor alle projecten ingediend vanaf 1 juli 2021.

 

De projecten worden ingediend via de speerpuntcluster. Er wordt aangeraden om in een vroeg stadium contact op te nemen met de speerpuntcluster om projectideeën en volgende stappen te bespreken.
 
De timing van de indiening en evaluatie van de projectaanvragen volgt de timing van de projectwerking van de speerpuntcluster. Deze timing wordt jaarlijks in onderling overleg tussen de speerpuntcluster en Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) vastgelegd. Als je een projectidee hebt dat past binnen het voorgestelde projectkader, neem je best zo snel mogelijk contact op met de speerpuntcluster om de data voor indienen te kennen.
 
Gebruikte afkortingen:

 • COOCK = Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding
 • ICON = Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek
 • 1

  Alle documenten onderaan deze pagina, i.h.b. de handleidingen en de in te vullen templates voor de aanvraag en de begroting, vormen de basis voor het indienen van een projectvoorstel. Betrek alle partners actief bij de voorbereiding van het project. Bij online indiening kan je de templates ook downloaden via de indienmodule.

 • 2

  De speerpuntcluster registreert een nieuwe projectaanvraag alsook de hoofdaanvrager via eID (zie groene knoppen hierboven) en ontvangt een specifieke link om de aanvraag verder te vervolledigen.  De speerpuntcluster voegt daarna alle overige projectpartners toe. De projectpartners ontvangen via mail een specifieke link om hun deel van de aanvraag te vervolledigen en in te dienen ("submit" knop bij de laatste stap). Heb je geen mandaat bekomen om jouw deel van de aanvraag in te dienen in naam van je rechtsgeldige vertegenwoordiger, dan stop je aan de voorlaatste stap en stuur je de specifieke link door aan je rechtsgeldige vertegenwoordiger met de vraag om jouw deel van de aanvraag in te dienen. Heb je wel een dergelijk mandaat, dan kan je zelf finaliseren en indienen.

  Wanneer de aanvraag volledig is (dwz. als alle projectpartners alle gegevens hebben ingevuld, alle documenten hebben opgeladen en hun deel van de aanvraag hebben ingediend), dan laadt speerpuntcluster de ingevulde template "extra clustercriteria" op en dient als laatste zijn gegevens in. De projectaanvraag is nu ingediend. Hierna ontvangt iedereen een bevestiging met de samenvatting van de aanvraag. Geen mail? Vraag aan alle partners of iedereen wel heeft ingediend.

  Na indiening ("submit" knop bij de laatste stap) kan je de gegevens niet meer wijzigen! Dus controleer of alles correct is ingevuld en alle getallen (begroting, KPI’s, e.d.) consistent zijn met de ingevulde templates.

 • 3

  Na de indiening van het volledige project gaan we na of je aanvraag volledig is (zijn alle gevraagde documenten en gegevens ingevuld) en ontvankelijk. Alle ontvankelijkheidscriteria staan opgesomd in de corresponderende handleidingen onderaan deze pagina.

  Organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding die optreden als aanvragers in COOCK-, cSBO- en ICON-projecten voor clusters moeten als organisatie voldoen aan de Europese definitie van organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding. Daartoe dient u volgend document aan te vullen met projectspecifieke gegevens, de vervulling van de criteria aan te vinken en ten slotte de inhoudelijke tekst van de verklaring in ongewijzigde vorm te ondertekenen en bij indiening van het project op te laden: ‘Verklaring van de vervulling van de criteria voor onderzoek en kennisverspreiding’. Dit is een ontvankelijkheidscriterium. Van organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding die optreden als onderaannemers in deze projecttypes, wordt deze verklaring niet vereist..

 • 4

  De adviseur die het project behandelt zal contact opnemen met de speerpuntcluster om de projectaanvraag samen met de projectpartners te bespreken. Na dit gesprek kunnen eventueel aanvullingen of bijgewerkte versies van de projectdocumenten ingediend worden. De specifieke afspraken hieromtrent worden met de speerpuntcluster afgestemd.

 • 5

  De projectaanvragen worden beoordeeld met advies van onafhankelijke externe deskundigen. De beoordelingscriteria staan opgesomd in de corresponderende handleidingen onderaan deze pagina. Het evaluatieproces (mondeling, schriftelijk, timing, ...) wordt met de speerpuntcluster afgestemd.

  Op basis van de beschikbare informatie en het advies van de externe deskundigen, wordt een beslissing genomen door het beslissingscomité bij het Hermesfonds van Agentschap Innoveren & Ondernemen over de omvang van de subsidie en eventuele bijzondere voorwaarden en modaliteiten. De gemotiveerde beslissing wordt doorgestuurd naar de speerpuntcluster en de projectpartners.

Documenten

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail