Metrospoorlijn

COOCK (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

VLAIO werkt aan vernieuwde modaliteiten voor het COOCK programma. Alle projectaanvragen van 1 februari 2023 zullen hieraan onderworpen zijn. Bij de volgende oproep (vermoedelijk in februari 2023) worden de vernieuwingen toegelicht.

Aanvraagprocedure

Projecten kunnen enkel ingediend worden in het kader van de jaarlijkse oproep COOCK, de oproepen van het Vlaams clusterbeleid of van een CORNET-oproep.

De handleiding COOCK, de templates voor de aanvraag en de begroting, en de handleiding bij het kostenmodel vormen de basis voor het indienen van een projectvoorstel.

Lopende oproepen kondigen we op deze pagina en ook via nieuwsberichten aan. De uiterste indieningsdatum staat op de oproeppagina.

De CORNET-oproep wordt aangekondigd op de CORNET-pagina van de website.

Voor de oproepen van het Vlaams clusterbeleid, gelieve contact op te nemen met de betrokken clusterorganisaties.

Er wordt een virtuele infosessie ter beschikking gesteld. Tijdens deze presentatie worden nuttige tips, aandachtspunten en een stappenplan om een goed projectvoorstel uit te werken gegeven. 

Er kunnen voorbesprekingen voor concrete projectideeën worden aangevraagd. Een voorbespreking kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar coock@vlaio.be. Geef  bij de inschrijving een korte samenvatting en de hoofdvragen op.

 • 1

  Alle documenten onderaan deze pagina, i.h.b. het oproepdocument, de handleiding COOCK en de in te vullen templates voor de aanvraag (deel A) en voor de projectbegroting, vormen de basis voor het indienen van een projectvoorstel. Betrek doelgroepondernemingen actief bij de voorbereiding en nadien bij de uitvoering en valorisatie van je project.

 • 2

  Het indienen van een aanvraag gebeurt digitaal en doe je via de knop bovenaan deze pagina. Overzicht aanvraagformulieren COOCK geeft alvast een beeld van welke stappen je als hoofdaanvrager en je eventuele partners online moeten doorlopen bij het indienen van een aanvraag. Het aanmelden op het onlineplatform verloopt via het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid (met elektronische identiteitskaart (eID) of een van de andere opties). Personen die niet over een eID of gelijkgestelde kaart beschikken, hebben de mogelijkheid om een mandaat te geven aan een Belgisch contactpersoon voor het indienen van de aanvraag.

  Na je registratie ontvang je als hoofdaanvrager een specifieke link om je aanvraag verder te vervolledigen en alle vooraf ingevulde templates op te laden. Vergeet niet eerst eventuele partners toe te voegen. Via hun specifieke link kunnen zij hun deel van de aanvraag vervolledigen. 

  Na indiening kan je de gegevens niet meer wijzigen! Dus controleer of alles correct is ingevuld en alle getallen (begroting, KPI’s, e.d.) consistent zijn met de ingevulde templates. 

  Heb je geen mandaat bekomen om je deel van de aanvraag in te dienen in naam van je rechtsgeldige vertegenwoordiger, dan stop je aan de voorlaatste stap en stuur je de specifieke link door naar je rechtsgeldige vertegenwoordiger met de vraag om jullie deel van de aanvraag in te dienen. Heb je wel een dergelijk mandaat, dan kan je zelf finaliseren en indienen. 

  De eventuele partners volgen dezelfde werkwijze voor hun deel! 

  Hierna ontvangt iedereen een bevestiging met de samenvatting van de aanvraag. Geen mail? Vraag aan alle partners of men wel heeft ingediend.

 • 3

  We gaan na of je aanvraag volledig - zijn alle gevraagde documenten en gegevens ingevuld - en ontvankelijk is. Alle ontvankelijkheidscriteria staan opgesomd in de handleiding COOCK.

 • 4

  De projectadviseur of het secretariaat kan (punctuele) ontbrekende informatie opvragen.

 • 5

  Deel A van de projectaanvraag  wordt beoordeeld met advies van onafhankelijke externe deskundigen in besloten thematische colleges.

  COOCK-projecten worden beoordeeld op twee dimensies: ‘impact’ van het project en de ‘kwaliteit van de projectuitvoering’. De details van de evaluatiecriteria vind je terug in de handleiding COOCK. Op basis van de beschikbare informatie en het advies van de externe deskundigen, wordt een beslissing genomen door het beslissingscomité bij het Fonds voor Innoveren & Ondernemen over de omvang van de subsidie en eventuele bijzondere voorwaarden en modaliteiten.

 • 6

  Iedere aanvrager (hoofdaanvrager en medeaanvrager) krijgt nadien een e-mail met in bijlage de motivatie van de beslissing.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail