Metrospoorlijn

COOCK+ (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

Hoe vraag je COOCK+ aan?

Projecten kunnen enkel ingediend worden in het kader van de jaarlijkse oproep COOCK+, de oproepen van het Vlaams clusterbeleid of van een CORNET-oproep.

De handleiding COOCK+, de template voor de vooraanmelding, de aanvraagtemplate, de handleiding bij het kostenmodel en template voor de projectbegroting vormen de basis voor het indienen van een projectvoorstel.

Om jouw KPI's te bepalen kan je de rekentool gebruiken.

De CORNET-oproep wordt aangekondigd op de CORNET-pagina van de website.

Voor de oproepen van het Vlaams clusterbeleid, gelieve contact op te nemen met de betrokken clusterorganisaties.

Infosessie – Q&A – bijkomende vragen - pitchsessies

Er wordt een fysieke infosessie georganiseerd (27 maart 2024, te Leuven). Deze infosessie is in hoofdzaak gericht op niet-recurrente aanvragers. Daarnaast kan je op 29 maart 2024 vrij deelnemen aan de digitale infosessie. In deze sessies geven we de eerste 30 minuten een korte presentatie over het COOCK+programma inclusief een overzicht van eventuele aanpassingen aan het programma.

Daarna zullen er ook twee digitale Q&A sessies plaatsvinden (17 april 2024 en 3 mei 2024). Deze sessies duren telkens 1 uur en zijn voorzien voor niet-project specifieke vragen. We hanteren het idee van een come&go sessie: je komt en gaat zoals het je schikt, je kan meeluisteren naar de vragen van concullega’s of zelf vragen stellen.

Bijkomende vragen kunnen in eerste instantie gesteld worden door een email te sturen naar coock@vlaio.be. Geef hierbij in het onderwerp aan dat de email vragen omtrent COOCK+ 2024 beschrijft. Indien nodig kan een voorbespreking ingepland worden. Vanaf 28 mei 2024 beantwoorden we geen vragen meer via email of via voorbespreking.

Op 30 en 30 mei 2024 organiseren we (parallelle) pitchsessies. Een sessie duurt 45 minuten waarbij je in maximaal 15 minuten jouw projectidee voorstelt en de input aangeleverd in de vooraanmelding bespreekt. De betrokken adviseurs zullen dan naar best vermogen terugkoppeling geven over mogelijke onvolmaaktheden en aandachtspunten voor de finale aanvraag. Jouw tijdslot en de link naar de TEAMS meeting zal per email bezorgd worden op 29 mei 2024.

De aanvraagprocedure

 • 1

  Alle documenten vind je onderaan deze pagina: de handleiding COOCK+ en de in te vullen template voor de aanvraag, de KPI-rekentool en voor de projectbegroting, vormen de basis voor het indienen van een projectvoorstel. Betrek doelgroepondernemingen actief bij de voorbereiding en nadien bij de uitvoering en valorisatie van je project.

  De VLAIO bedrijfsadviseurs informeren gericht hun netwerk zodat potentiële kandidaten voor de begeleidingsgroep zich kunnen aanmelden. Stuur deze matchmaking template ingevuld naar teambedrijfstrajecten@vlaio.be.

 • 2

  Het indienen van een aanvraag gebeurt digitaal en doe je via de roze knop bovenaan deze pagina. Overzicht aanvraagformulieren COOCK geeft alvast een beeld van welke stappen je als hoofdaanvrager en je eventuele partners online moeten doorlopen bij het indienen van een aanvraag. Het aanmelden op het onlineplatform verloopt via het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid (met elektronische identiteitskaart (eID) of een van de andere opties). Personen die niet over een eID of gelijkgestelde kaart beschikken, hebben de mogelijkheid om een mandaat te geven aan een Belgisch contactpersoon voor het indienen van de aanvraag.

  Na je registratie ontvang je als hoofdaanvrager een specifieke link om je aanvraag verder te vervolledigen en alle vooraf ingevulde templates op te laden. Vergeet niet eerst eventuele partners toe te voegen. Via hun specifieke link kunnen zij hun deel van de aanvraag vervolledigen. 

  Na indiening kan je de gegevens niet meer wijzigen! Dus controleer of alles correct is ingevuld en alle getallen (begroting, KPI’s, e.d.) consistent zijn met de ingevulde templates. 

  Heb je geen mandaat bekomen om je deel van de aanvraag in te dienen in naam van je rechtsgeldige vertegenwoordiger, dan stop je aan de voorlaatste stap en stuur je de specifieke link door naar je rechtsgeldige vertegenwoordiger met de vraag om jullie deel van de aanvraag in te dienen. Heb je wel een dergelijk mandaat, dan kan je zelf finaliseren en indienen. VLAIO kan dit mandaat opvragen ter controle. Je hoeft dit mandaat niet mee op te laden.

  De eventuele partners volgen dezelfde werkwijze voor hun deel! 

  Hierna ontvangt iedereen een bevestiging met de samenvatting van de aanvraag. Geen mail? Vraag aan alle partners of men wel heeft ingediend.

 • 3

  We gaan na of je aanvraag volledig - zijn alle gevraagde documenten en gegevens ingevuld - en ontvankelijk is. Alle ontvankelijkheidscriteria staan opgesomd in de handleiding COOCK+.

 • 4

  VLAIO kan (punctuele) ontbrekende informatie opvragen of om een toelichtingsgesprek vragen.

 • 5

  De aanvragen worden beoordeeld met eventueel advies van (externe) deskundigen. Op basis van de beschikbare informatie en het eventuele advies wordt een beslissing genomen over de omvang van de subsidie, als ook over de bijzondere voorwaarden en modaliteiten ervan. Onafhankelijk van de evaluatieprocedure kan een negatieve beslissing genomen worden of aanvullende voorwaarden gesteld worden op basis van het niet voldoen aan overige verplichtingen of vergunningen vanwege de overheid of niet-correct gedrag naar aanleiding van vorige aanvragen (inzake informatieverstrekking, inhoudelijke en financiële verplichtingen of verslaggeving).

  Indien van toepassing, kunnen de deskundigen ook mee oordelen over de toekenning van de toeslag voor partnerschap. 

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail