vlaio-loading-full

Ontwikkelingsproject op pilootschaal

Laatst gewijzigd op 10 dec 2018 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen en organisaties met rechtspersoonlijkheid en (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest konden van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van 25% tot 50% voor ontwikkelingsprojecten op pilootschaal/demo-activiteiten. De oproep werd afgesloten op maandag 3 september 2018.

Wie komt in aanmerking

Deze steun is bedoeld voor alle ondernemingen met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe). Ook non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) die een economische activiteit uitoefenen komen in aanmerking.

Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

Er wordt verwacht dat de projecten in het kader van deze oproep resultaten beogen op niveau TRL 6-7. Dit betekent dat er reeds een voldoende maturiteit voorhanden is bij de start van het project (proof of concept op kleinere schaal) maar dat er nog geen commerciële uitrol mogelijk is.

Ook bedrijven die tot op heden nog geen O&O-steun hebben ontvangen van het agentschap komen volwaardig in aanmerking voor deze oproep.

 • Steunbedrag: gevraagde steun van minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000;
 • Basissteun: 25% van de aanvaarde kosten;
 • Verhoging van het basissteunpercentage:
  • 10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten);
  • 10% voor een middelgrote onderneming;
  • 20% voor een kleine onderneming;
  • Het totale steunpercentage is begrensd tot 50%;
  • De steun op ingebrachte materiële kosten gekoppeld aan een piloot/demo-installatie wordt beperkt tot maximaal 25%, daar kunnen geen toeslagen bovenop komen;
 • Een bedrijf kan maar in 1 project als hoofdaanvrager optreden.

Belangrijk te vermelden is dat er retroactief geen steun kan verleend worden. Enkel de kosten gemaakt na de startdatum vermeld in het aanvraagdocument kunnen worden betoelaagd. Deze startdatum kan ten vroegste samenvallen met de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin het volledige aanvraagdocument bij Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt ingediend.

Wat komt niet in aanmerking

Voor projecten waarbij het zwaartepunt gepositioneerd is in de vroegere fasen van het innovatietraject wordt verwezen naar de maatregelen onderzoeksproject en ontwikkelingsproject waarbij projectvoorstellen continu kunnen worden ingediend.

Zuivere investeringsprojecten maken ook niet het voorwerp uit van de hier voorliggende testoproep. Investeringsprojecten die de uitbouw van productie-apparatuur voor de commerciële uitrol van innovaties beogen kunnen terecht bij de complementaire steunmaatregelen van Vlaio, zoals Strategische Transformatiesteun (STS) en Strategische Ecologiesteun (STRES) en ook naar andere steunmogelijkheden van PMV ( zie o.m. CofinancieringPMV- Risicokapitaal en PMV-Bedrijfsleningen) en de EIB (zie EIB-EIF-EFSI: Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen).

Aanvraagprocedure

Een aanvraag bestaat uit:

 • Document met financiële informatie over de aanvrager(s);
 • Aanvraagdocument voor de oproep;
 • Begrotingsfile. 

Deze invuldocumenten kan je terugvinden op de website www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject-op-pilootschaal/aanvraagprocedure.

Een aanvrager kan zich laten begeleiden bij het voorbereiden van de aanvraag door de VLAIO bedrijfsadviseurs

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-welke-subsidies-worden.