Dakstructuur in London - foto van Unsplash

Ontwikkelingsproject

Vanaf 1 mei 2024 een experiment om economische impact voor Vlaanderen ook via groei in arbeidsproductiviteit aan te tonen! Meer info in het toelichtingsdocument.

Aanvraag- en evaluatieprocedure

Het kanaal van de reguliere ontwikkelingsprojecten staat permanent open voor het indienen van aanvragen. Occasioneel wordt er binnen dit subsidiekanaal ook een oproep gelanceerd.

De aanvraag voor de subsidie van een ontwikkelingsproject is zo opgesteld dat elke onderneming, zonder externe hulp, deze kan doen. In het geval er toch vragen of onduidelijkheden zijn, kan je steeds gratis bij het team van bedrijfsadviseurs terecht.

De steuntoekenning gebeurt door het Fonds voor Innoveren & Ondernemen (FIO). De evaluatie en opvolging van projectaanvragen en goedgekeurde projecten gebeurt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), optredend voor FIO. Bij een positieve beslissing komt er een subsidieovereenkomst tot stand tussen FIO en de projectaanvragers.

Selectiviteit

De selectiviteit voor projecten ingediend vanaf 01 januari 2022 werd vastgelegd op het beslissingscomité van het FIO van 17 januari 2022. Ze wordt als volgt toegepast:

Uitgaande van de scores ‘KRITISCH=uitsluiting, REDELIJK=-1, GOED=0, ZEER GOED=+1’, komt een project voor steun in aanmerking op voorwaarde dat:

 • er geen KRITISCH score werd toegekend.
 • de som van alle scores op de kwaliteits-as ≥ -3 en de som van alle scores op de impact as ≥ -3 en de som van de scores van beide assen ≥ -5.

Dit komt overeen met maximaal drie niet gecompenseerde aandachtspunten (=redelijke score) per as. De evaluatiecriteria voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten zijn te vinden als bijlage 1 in het toelichtingsdocument. In functie van de beschikbare budgettaire ruimte heeft het Beslissingscomité van het FIO het recht om de selectiviteit in de loop van het jaar aan te passen. Indien dit gebeurt, zal dit tijdig worden gecommuniceerd op de website.

Aanvraagprocedure

 

Werkgevers uit de privé sector en kennisinstellingen worden vrijgesteld om 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van onderzoekers die zij tewerkstellen door te storten aan de fiscus. Wil je hiervan gebruik maken voor het project dat je indient, dan dien je het project aan te melden vóór de effectieve startdatum van het project.

Meer informatie hierover kan je hier terugvinden: Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers | VLAIO.

 

De regeling is permanent open voor het indienen van aanvragen. Elke aanvraag wordt individueel behandeld. 

VLAIO streeft daarbij een kortere doorlooptijd na dan de wettelijke termijn van 18 weken, maar wees je ervan bewust dat verschillende factoren een invloed hebben op deze doorlooptijd. Eén factor is het aantal aanvragen dat in behandeling is op het moment van jouw aanvraag. 

Een factor die je zelf in de hand hebt, is goed voorbereid zijn én de gevraagde informatie opnemen in je aanvraag. 

De aanvraag- en evaluatieprocedure voor een ontwikkelingsproject verloopt via volgende stappen.

 

In de projectaanvraag zal je onder meer toelichting geven bij de impact van je project en meer specifiek de hefboom voor Vlaanderen. Weet dat:

 • De valorisatie in Vlaanderen minstens 10-maal de gevraagde subsidie dient te bedragen. 
 • Deze wordt berekend aan de hand van of tewerkstelling en investeringen in Vlaanderen of groei in arbeidsproductiviteit gedurende de valorisatieperiode (= tot 5 jaar na het einde van het project).
 • Maatschappelijke impact relevant blijft en pluspunten kan opleveren bij de beoordeling.
 
 • 1

  Bij het digitaal indienen van je aanvraag moet je volgende documenten opladen:

  Je zal de grootte van je onderneming moeten bepalen door het document bepaling grootte onderneming in te vullen en op te laden. In dit document staan ook eventueel extra op te laden bijlagen.

  Sommige bedrijven moeten daarnaast onderstaande documenten opladen:

  1. Ondernemingen in moeilijkheden voegen een verplicht remediëringsplan toe.
  2. Starters (kmo’s < 3 jaar) en ondernemingen in moeilijkheden moeten een verplicht kasstroomplan toevoegen
  3. Grote ondernemingen en energie intensieve kmo's voegen voor projecten vanaf 1 oktober 2022 een toelichting van het klimaatplan toe.

  Voor de beoordeling van je project vragen we volgende documenten op te laden:

  1. De aanvraagtemplate met de projectbeschrijving
  2. De template (in Excel) van de projectbegroting en bijhorende bewijsstukken m.b.t. tot de rubriek “externe prestaties”.
 • 2

  Het indienen van een aanvraag gebeurt digitaal en doe je via de roze knop bovenaan deze pagina. Er is een overzicht gemaakt van alle stappen die de hoofdaanvrager en eventuele partners moeten doorlopen bij het indienen van een aanvraag. In dit document vind je aan de hand van schermafdrukken alle informatie terug die je zal moeten ingegeven, alsook de op te laden documenten (klikbare links). Best neem je dit al eens door vooraleer je aanvraag op te starten.

  Het aanmelden op het portaal verloopt via het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid (met elektronische identiteitskaart (eID) of een van de andere opties). Personen die niet over een eID of gelijkgestelde kaart beschikken, hebben de mogelijkheid om een mandaat te geven aan een Belgisch contactpersoon voor het indienen van de aanvraag.

  De eerste stap bij digitale indiening is de registratie stap (pre-aanvraag). Bij de registratie zal je kunnen kiezen of je de aanvraag in het Nederlands of het Engels indient. Je kan die keuze achteraf niet meer wijzigen en ook eventuele partners zullen hun gedeelte in dezelfde taal moeten vervolledigen. 
  Nadat je je geregistreerd hebt, ontvang je als hoofdaanvrager per e-mail een specifieke link om de aanvraag verder te vervolledigen en alle vooraf ingevulde templates op te laden. Vergeet niet eerst eventuele bedrijfs- of onderzoekspartners toe te voegen. Zij ontvangen dan eveneens per e-mail een link om hun deel van de aanvraag digitaal in te vullen.

  Heb je geen mandaat bekomen om de aanvraag in te dienen in naam van je rechtsgeldige vertegenwoordiger, dan stop je aan de voorlaatste stap van de aanvraagprocedure en stuur je de specifieke link door naar je rechtsgeldige vertegenwoordiger met de vraag om jullie deel van de aanvraag in te dienen. Heb je wel een dergelijk mandaat, dan kan je zelf finaliseren en indienen. 

  De eventuele bedrijfs- of onderzoekspartners volgen dezelfde werkwijze voor hun deel. 

  Hierna ontvangt iedereen een bevestiging met de samenvatting van de aanvraag in pdf formaat. Geen mail? Vraag aan alle partners of iedereen wel heeft ingediend.

  Na indiening kan je niets meer wijzigen! Dus controleer vooraf of alles correct is ingevuld en alle ingegeven cijfers (begroting, e.d.) consistent zijn met de ingevulde templates.

 • 3

  Wanneer je aanvraag correct is ingediend, ontvang je hier een bevestiging van. Als dat niet zo is, ga er dan van uit dat je aanvraag niet is ingediend en neem zo nodig contact op met ons.

  Zodra we je aanvraag ontvangen gaan we na of ze ontvankelijk is. Geen nieuws is goed nieuws. We nemen zo snel mogelijk contact op om een datum voor het gesprek met één van onze projectadviseurs vast te leggen. Meestal gebeurt dit binnen een 2-tal weken na ontvangst van je aanvraag. Soms gebeurt het dat we je voorafgaand aan dit gesprek nog wat extra info vragen.

  Tijdens dit gesprek zal je VLAIO moeten overtuigen van de meerwaarde van je business case voor je onderneming en van de kwaliteit van je ontwikkelingsproject. Het toelichtingsgesprek is doorslaggevend, maar verloopt des te beter als het gebaseerd is op een goed doordachte aanvraag.

  In het toelichtingsgesprek wordt dieper ingegaan op de informatie die je in het aanvraagdocument hebt opgenomen. Tijdens dit gesprek verzamelen we de nodige informatie om alle criteria correct te kunnen beoordelen.

 • 4

  Na het toelichtingsgesprek wordt je project getoetst aan de evaluatiecriteria en zal het beslissingscomité bij FIO een beslissing nemen over het al dan niet verlenen van steun voor je aanvraag.

  Eens de beslissing genomen, word je daar schriftelijk van op de hoogte gesteld en wordt ook de motivering van de beslissing meegedeeld. Bij positieve beslissing komt een overeenkomst tot stand.

  De toegekende steun kan afhankelijk gemaakt worden van specifieke voorwaarden bij de start of tijdens de uitvoering van het project. Deze voorwaarden kunnen van organisatorische, inhoudelijke of financiële aard zijn.

 • 5

  Tijdens de evaluatie kan het agentschap advies inwinnen bij externe deskundigen, en dat zowel tijdens de standaard mondelinge toelichting als via een bijkomend gesprek met jou en de deskundigen. 

  Daarnaast kan het agentschap je ook vragen extra informatie en/of documentatie (bijvoorbeeld m.b.t. cijfermatige onderbouwing van de business case) schriftelijk aan te leveren, indien dit nodig is voor een correcte beoordeling. Het opvragen van deze extra informatie kan op elk moment tijdens het evaluatieproces gebeuren.

  Zeker bij omvangrijke en/of complexe projecten zullen extra stappen gezet worden, om te komen tot een zo verantwoord mogelijke beslissing.

Vertrouwelijke behandeling van je aanvraag 

De behandeling van je aanvraag is vertrouwelijk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om die vertrouwelijkheid te garanderen. Eventuele externe deskundigen zijn gebonden aan confidentialiteit voor 5 jaar.

Op het vermelden van de partners en steunbedrag na, kan VLAIO enkel in overleg met jou informatie over je aanvraag publiek maken. We vragen wel om bij latere communicatie over succesvolle realisatie van je plannen, te vermelden dat je hierbij ondersteund werd door VLAIO.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.