Ontwikkelingsproject

Laatst gewijzigd op 12 mei 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen met rechtspersoonlijkheid
Voor wat
uitvoeren van innovatieve ontwikkelingsprojecten
Subsidie
van 25% tot 50% (min. € 25.000 en max. € 3 mln. steun)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest kunnen van VLAIO een subsidie bekomen van 25% tot 50% (op de aanvaarde kosten met een minimale steun van € 25.000) voor de uitvoering van bepaalde ontwikkelingsprojecten. Ook non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) die economische activiteit uitoefenen komen in aanmerking.

Ontwikkelingsprojecten zijn bedoeld voor vernieuwende ideeën – nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die de onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn. Ook de ontwikkeling van een pilootinstallatie of demonstrator komt in aanmerking als het om steunbare activiteiten gaat.

Voor projecten ingediend vanaf 1 oktober 2022 dient bij de steunaanvraag een toelichting van het klimaatplan gevoegd te worden wanneer de (mede)aanvrager een grote onderneming is volgens de Europese kmo-definitie OF een energie-intensieve onderneming is d.w.z. een finaal energieverbruik heeft van meer dan 0,1 PJ (petajoule) op vestigingsniveau. Hierbij wordt gekeken naar de vestiging in Vlaanderen waar het grootste gedeelte van de valorisatie van de gevraagde steun zal plaatsvinden.

Wie komt in aanmerking

Deze steun richt zich tot ondernemingen met een vernieuwend idee dat de onderneming kan versterken, maar waarbij er nog heel wat uitdagingen te overwinnen zijn bij de ontwikkeling van die innovatie. Hierbij moet je als onderneming nog heel wat risicovolle stappen zetten om van het idee een succesvol product en een succesvolle onderneming te maken.

Het kan gaan over:

 • de ontwikkeling van een nieuwe technologie,
 • het doordacht  verbeteren van processen of diensten,
 • het bouwen van een prototype,
 • het doorlopen van een pilootfase waar nog uitdagingen inzitten.

Enkel ondernemingen met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) kunnen steun aanvragen. Ook non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) die economische activiteit uitoefenen komen in aanmerking. Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

  Wat komt in aanmerking

  Projectbegroting

  In principe komen alle noodzakelijke kennisverwervende activiteiten (zowel technologische als niet-technologische) die bijdragen tot de ontwikkeling van de innovatie en het valideren van de resultaten, voor subsidie in aanmerking. Ook activiteiten volgend op een ontwikkelingsfase kunnen in aanmerking komen voor steun ingeval er na de eigenlijke ontwikkeling nog een moeilijke stap moet worden overbrugd voor je naar de markt kan.

  Een overzicht van alle steunbare activiteiten vind je in het toelichtingsdocument Ontwikkelings- en Onderzoeksprojecten. Zie Aanvraagprocedure Ontwikkelingsproject > Documenten

   Looptijd

   De looptijd van een ontwikkelingsproject kan maximum 24 maanden bedragen.

   Voor activiteiten in een latere fase van de ontwikkeling (demonstratoren, opschalingen, piloten) kan hiervan worden afgeweken. Voor dergelijk project met (een gedeelte van de) activiteiten in de latere fasen van een ontwikkeling kan de projectduur, mits motivering, worden verlengd tot 4 jaar.

   Omvang steun

   De gevraagde steun bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 3 miljoen.

   De steun voor activiteiten in de latere fasen van de ontwikkeling (demonstratoren, piloten, opschalingen) wordt beperkt tot maximaal € 1.000.000.

   De subsidie wordt berekend als een percentage van de aanvaarde projectbegroting. Dit steunpercentage bestaat uit een basispercentage eventueel aangevuld met toeslagen.

   Basissteun

    25% van de aanvaarde kosten 

   Verhoging basissteun in bepaalde gevallen

   10% bij samenwerking tussen minstens twee onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens één kmo en/of wanneer het een grensoverschrijdende samenwerking betreft in het kader van een officieel erkend Europees netwerk waaraan VLAIO deelneemt (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten)*

     10% voor een middelgrote onderneming
     20% voor een kleine onderneming

   Maximumsteun

   50% van de aanvaarde kosten

   * Er geldt een verhoging van het steunpercentage met 15% indien het gaat over een grensoverschrijdende samenwerking in het kader van een aantal officieel erkende Europese netwerken waaraan VLAIO deelneemt (Zie Bedrag > De subsidie voor een overzicht van deze netwerken) op voorwaarde dat het Vlaams bedrijf binnen deze context met een Vlaamse onderzoekspartner samenwerkt (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten). Het totale steunpercentage wordt in dat geval begrensd tot maximaal 60% i.p.v. 50%.

   Belangrijk te vermelden is dat er retroactief geen steun kan verleend worden. Enkel de kosten gemaakt na de startdatum vermeld in het aanvraagdocument kunnen worden betoelaagd. Deze startdatum kan ten vroegste samenvallen met de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin het volledige aanvraagdocument bij VLAIO wordt ingediend.

   Aanvraagprocedure

   Aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van de invuldocumenten die je terugvindt onderaan de pagina Aanvraagprocedure > documenten. Een sterk onderbouwde businesscase is noodzakelijk bij het aanvragen van een ontwikkelingsproject.

   De subsidieaanvraag kan reeds gebeuren voordat er een rechtspersoonlijkheid bestaat. De subsidie zal echter pas uitbetaald worden van zodra de onderneming met rechtspersoonlijkheid is opgericht.

   De aanvraag voor de subsidie van een ontwikkelingsproject is zo opgesteld dat elke onderneming, zonder externe hulp, deze kan doen. In het geval er toch vragen of onduidelijkheden zijn, kan je steeds gratis bij het team van bedrijfsadviseurs terecht.

   Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

   Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel.

   Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

   Blijf op de hoogte

   Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.