EIB-EIF-EFSI: Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

Laatst gewijzigd op 20 okt 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
cofinanciering van (risicovolle) investeringen, werkkapitaal, O&O, enz...
(Risicokapitaal)financiering & garanties
bedrag/steunpercentage varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

De Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) vormen samen de EIB-groep. Deze Europese financiële instellingen verstrekken rechtstreeks of via financiële tussenpersonen financiering en garanties aan o.m. ondernemingen. Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) werd opgericht naar aanleiding van het 'Investeringsplan voor Europa' (Juncker-plan genoemd) en is belangrijk omdat het bijkomende financiële middelen heeft vrijgemaakt voor projecten die als risicovol worden bestempeld.

Europese Investeringsbank (EIB)

De EIB is de financiële instelling voor lange termijn financiering van de Europese Unie (EU). De dienstverlening van EIB bestaat voornamelijk in het verstrekken van leningen aan ondernemingen en instellingen, maar zij verstrekt ook garanties, microfinanciering, risicokapitaal, enz. De andere diensten zijn 'blending' (samenvoeging van EU-subsidies met EIB-financiering) en advisering. De EIB is zowel binnen als buiten de Europese Unie actief. De financiële ondersteuning is voor 90% gericht op EU-landen met focus op:

  • innovatie en vaardigheden;

  • de toegang tot financiering voor kmo’s vergemakkelijken;

  • milieu en klimaat;

  • infrastructuur.

Buiten de EU verleent de EIB ook financiële ondersteuning bij de uitvoering van het EU-beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

Kredieten via erkende commerciële banken: De EIB verstrekt onrechtstreeks leningen en kredietrisicogaranties via lokale financiële tussenpersonen aan o.m. kmo’s en kleine midcap-ondernemingen (<500 werknemers). De kredietvoorwaarden (looptijd, bedrag, enz) verschillen van bank tot bank. De bijkomende EIB financiering moet wel leiden tot een voordeel voor de onderneming (vb.rentekorting) en de bank moet de klant hierover informeren. Het is aan de bemiddelende partnerbank om te beslissen of de onderneming al dan niet in aanmerking komt voor een krediet.
In België zijn volgende banken erkend: Belfius (www.belfius.be), BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be), ING Belgium (www.ing.be), KBC Bank (www.kbc.be).
Voor meer informatie zie www.eib.org/products/lending/intermediated/index.htm.
Meer informatie over de voorwaarden per financiële instelling kan u terugvinden via deze link europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/nl/. Selecteer vervolgens België op de kaart, maak een selectie en download de pdf.

Projectleningen: Via het instrument MidCap Growth Finance van het Europese programma InnovFin verstrekt de EIB rechtstreeks kredieten aan midcap-ondernemingen (< 3000 werknemers) van € 7,5 miljoen tot € 25 miljoen. Voor projecten van meer dan € 25 miljoen moet men zich eveneens rechtstreeks wenden tot EIB. Voor meer informatie zie ww.eib.org/products/lending/loans/index.htm.

Een onderneming kan een beroep doen op een EIB-krediet voor vrijwel alle investeringen (zowel materiële als immateriële investeringen) die noodzakelijk zijn om de verdere groei van de onderneming te financieren. De EIB is actief in vele sectoren zie www.eib.org/projects/sectors/index.htm

Europees Investeringsfonds (EIF)

Het Europees Investeringsfonds (EIF) behoort eveneens tot de EIB-groep. De EIB is de meerderheidsaandeelhouder van het fonds. Het EIF tracht de toegang tot financiering te vergemakkelijken voor kmo’s en werkt hiervoor o.m. samen met erkende financiële tussenpersonen. Het EIF ontwikkelt, promoot en beheert een aantal risicokapitaal en schuldfinancieringsinstrumenten. Voorbeelden zijn:

COSME Loan Guarantee Facility: Dit instrument is een onderdeel van het Europese programma COSME. Via dit instrument verleent het EIF garanties aan erkende financiële tussenpersonen die kredieten en leasing verstrekken aan kmo’s . In het Vlaams Gewest is PMV/z (het vroegere Participatiefonds Vlaanderen) erkend als intermediair.

EaSI Guarantee Financial Instrument: Dit instrument wordt gefinancierd vanuit het EaSI Programme en is gericht op het stimuleren van microfinanciering aan kwetsbare groepen, micro-ondernemingen en de sociale economie. In België krijgen microStart en Crédal ( enkel Brussels en Waals Gewest) via dit instrument cofinanciering.

InnovFin SME Guarantee Facility: In het kader van Horizon 2020 werden verschillende financiële instrumenten gelanceerd om innovatieve bedrijven te helpen gemakkelijker toegang tot financiering te krijgen. Dit instrument is gericht op innovatieve kmo’s en kleine midcap-ondernemingen (< 500 werknemers). De erkende financiële instellingen kunnen een beroep doen op een kredietrisicogarantie of tegengarantie voor schuldfinanciering van € 25.000 - € 7,5 miljoen. In België zijn Belfius (www.belfius.be); ING Belgium (www.ing.be), KBC Bank (www.kbc.be) en Sowalfin erkend als financiële tussenpersoon. KBC Bank (www.kbc.be) is in België ook erkend voor de InnovFin Midcap Guarantee. Voor meer informatie zie ook InnovFin-programma: Europese financiële instrumenten voor innovatieve ondernemingen.

Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility: In het kader van het Creative Europe programma werd eind juni 2016 deze nieuwe garantie faciliteit gelanceerd. Dit financieel instrument moet de toegang tot financiering vergemakkelijken voor kmo's actief in de culturele en creatieve sectoren. De financiële instellingen die zich willen laten erkennen zullen o.m. een beroep kunnen doen op een kredietrisicogarantie of tegengarantie bij het verstrekken van leningen aan deze sector. De eerste oproep voor deze financiële instellingen werd begin juli 2016  geopend en loopt nog tot 30 september 2020. Tot op heden zijn er geen erkende instanties.

Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)

Met het 'Investeringsplan voor Europa' wil Europa bijkomende middelen vrijmaken om de investeringen binnen de Eurozone aan te zwengelen. Hiervoor werd o.m. een European Fund for Strategic Investments (EFSI) opgezet, dat werd ondergebracht in de EIB-groep.
Onder het EFSI-initiatief wordt € 8 miljard aan middelen van de EIB geheralloceerd voor dit plan. Daarnaast wordt nog voor € 8 miljard aan middelen, die zouden ingezet worden onder diverse andere Europese initiatieven, ook geheralloceerd naar het EFSI. Ten slotte wordt nog gemikt op € 5 miljard aan andere middelen die in de toekomst aan het EFSI zullen worden toegekend. Deze drie bedragen samen brengen de totale EFSI-middelen op € 21 miljard. Uit ervaring weet het EIB dat elke euro die zij uitgeeft in totaal 15 euro in beweging brengt dankzij bankfinanciering en andere middelen die bijeengebracht worden door de initiatiefnemers. Vandaar dat het EFSI beoogt om € 315 miljard in werking te stellen.

Het EFSI is belangrijk omdat het financiering zal vrijmaken voor projecten die als risicovol worden bestempeld. Dit kan gunstig zijn voor kleine, innovatieve, beginnende bedrijven, die in de ogen van investeerders meestal een groter risico vormen dan grotere of meer gevestigde bedrijven.

Het fonds richt zich tot entiteiten van elke omvang, met inbegrip van nutsbedrijven, special purpose vehicles (SPV's of projectvennootschappen), kmo’s en midcap-ondernemingen (< 3000 werknemers); publiekrechtelijke lichamen (behalve de lidstaten zelf); nationale stimuleringsbanken (vb.PMV) of andere banken, risicokapitaalfondsen en maatgerichte investeringsplatforms.

EFSI-financiering kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks worden aangevraagd. In het Vlaams Gewest treedt PMV op als coördinator om het de ondernemer of initiatiefnemer gemakkelijker te maken. Door het dossier neer te leggen bij PMV zal automatisch gekeken worden of het dossier met Vlaamse dan wel Europese middelen gefinancierd wordt.

Contact

Een overzicht van wie in België voor welke instrumenten werd erkend door de EIB of het EIF, kan u terugvinden via via europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/nl/. Selecteer vervolgens België op de kaart, maak een selectie en download de pdf.

Voor meer informatie over de EIB en het EIF kan u terecht op hun websites en onderstaand adres. Voor meer informatie over het EFSI kan u eveneens de website van de EIB raadplegen of u kan contact opnemen met PMV (zie www.pmv.eu/nl/european-fund-strategic-investments-efsi-vlaanderen voor meer informatie en contactgegevens)

Adres

Boulevard Konrad Adenauer 98-100
2950 Luxemburg
België

Telefoon
Website
Adres

avenue J.F. Kennedy 37B
2968 Luxembourg
België

Telefoon
Website