EIB-EIF-EFSI: Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

Laatst gewijzigd op 26 nov 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
cofinanciering van (risicovolle) investeringen, werkkapitaal, O&O, enz...
(Risicokapitaal)financiering & garanties
bedrag/steunpercentage varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

De Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) vormen samen de EIB-groep. Deze Europese financiële instellingen verstrekken rechtstreeks of via financiële tussenpersonen financiering en garanties aan o.m. ondernemingen. Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) werd opgericht naar aanleiding van het 'Investeringsplan voor Europa' (Juncker-plan genoemd) en is belangrijk omdat het bijkomende financiële middelen heeft vrijgemaakt voor projecten die als risicovol worden bestempeld.

Europese Investeringsbank (EIB)

De EIB is de financiële instelling voor lange termijn financiering van de Europese Unie (EU). De dienstverlening van EIB bestaat voornamelijk in het verstrekken van leningen aan ondernemingen en instellingen, maar zij verstrekt ook garanties, microfinanciering, risicokapitaal, enz. De andere diensten zijn 'blending' (samenvoeging van EU-subsidies met EIB-financiering) en advisering. De EIB is zowel binnen als buiten de Europese Unie actief. De financiële ondersteuning is voor 90% gericht op EU-landen met focus op:

  • innovatie en vaardigheden;

  • de toegang tot financiering voor kmo’s vergemakkelijken;

  • milieu en klimaat;

  • infrastructuur.

Buiten de EU verleent de EIB ook financiële ondersteuning bij de uitvoering van het EU-beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

Kredieten via erkende commerciële banken: De EIB verstrekt onrechtstreeks leningen en kredietrisicogaranties via lokale financiële tussenpersonen aan o.m. kmo’s en kleine midcap-ondernemingen (<500 werknemers). De kredietvoorwaarden (looptijd, bedrag, enz) verschillen van bank tot bank. De bijkomende EIB financiering moet wel leiden tot een voordeel voor de onderneming (vb.rentekorting) en de bank moet de klant hierover informeren. Het is aan de bemiddelende partnerbank om te beslissen of de onderneming al dan niet in aanmerking komt voor een krediet.
In België zijn volgende banken erkend: Belfius, BNP Paribas FortisING Belgium en KBC .Voor meer informatie zie www.eib.org/products/lending/intermediated/index.htm.

Projectleningen: De EIB kan rechtstreekse projectleningen verstrekken aan omvangrijke projecten van meer dan € 25 miljoen. In bepaalde gevallen kan hiervan worden afgeweken voor midcap-ondernemingen (< 3000 werknemers) voor leningen van € 7,5 miljoen tot € 25 miljoen. Daarnaast voorziet zij ook leningen om onderzoek en ontwikkeling te financieren (via Innovfin en EFSI). Voor meer informatie zie ww.eib.org/products/lending/loans/index.htm.

Een onderneming kan een beroep doen op een EIB-krediet voor vrijwel alle investeringen (zowel materiële als immateriële investeringen) die noodzakelijk zijn om de verdere groei van de onderneming te financieren. De EIB is actief in vele sectoren zie www.eib.org/projects/sectors/index.htm

Europees Investeringsfonds (EIF)

Het Europees Investeringsfonds (EIF) behoort eveneens tot de EIB-groep. De EIB is de meerderheidsaandeelhouder van het fonds. Het EIF tracht de toegang tot financiering te vergemakkelijken voor kmo’s en werkt hiervoor o.m. samen met erkende financiële tussenpersonen. Het EIF ontwikkelt, promoot en beheert een aantal risicokapitaal en schuldfinancieringsinstrumenten. Voorbeelden zijn:

COSME Loan Guarantee Facility: Dit instrument is een onderdeel van het Europese programma COSME. Via dit instrument verleent het EIF garanties aan erkende financiële tussenpersonen die kredieten en leasing verstrekken aan kmo’s. In het Vlaams Gewest is PMV/z (het vroegere Participatiefonds Vlaanderen) erkend als intermediair.

EaSI Guarantee Financial Instrument: Dit instrument wordt gefinancierd vanuit het EaSI Programme en is gericht op het stimuleren van microfinanciering aan kwetsbare groepen, micro-ondernemingen en de sociale economie. In België krijgen microStart, Triodos Bank en Crédal (enkel Brussels en Waals Gewest) via dit instrument cofinanciering.

InnovFin SME Guarantee Facility: In het kader van Horizon 2020 werden verschillende financiële instrumenten gelanceerd om innovatieve bedrijven te helpen gemakkelijker toegang tot financiering te krijgen. Dit instrument is gericht op innovatieve kmo’s en kleine midcap-ondernemingen (< 500 werknemers). De erkende financiële instellingen kunnen een beroep doen op een kredietrisicogarantie of tegengarantie voor schuldfinanciering van € 25.000 - € 7,5 miljoen. Voor meer informatie zie ook InnovFin-programma: Europese financiële instrumenten voor innovatieve ondernemingen.

Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility: In het kader van het Creative Europe programma werd eind juni 2016 deze nieuwe garantie faciliteit gelanceerd. Dit financieel instrument moet de toegang tot financiering vergemakkelijken voor kmo's actief in de culturele en creatieve sectoren. De financiële instellingen die zich willen laten erkennen zullen o.m. een beroep kunnen doen op een kredietrisicogarantie of tegengarantie bij het verstrekken van leningen aan deze sector. De eerste oproep voor deze financiële instellingen werd begin juli 2016  geopend en loopt nog tot 30 september 2020. Sinds 19 maart 2018 zijn PMV en ST'ART erkend binnen deze garantie faciliteit.

Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)

Met het 'Investeringsplan voor Europa' maakt Europa bijkomende middelen vrij om de investeringen binnen de Eurozone aan te zwengelen. Hiervoor werd o.m. een European Fund for Strategic Investments (EFSI) opgezet dat werd ondergebracht in de EIB-groep.
Onder het EFSI-initiatief wordt € 16 miljard aan middelen uit de EU-begroting vrijgemaakt, aangevuld met een toewijzing van € 5 miljard aan eigen kapitaal. Deze bijkomende middelen worden beheerd door de EIB-groep en de gesteunde projecten zijn onderworpen aan de gebruikelijke EIB-procedures.

Het EFSI is belangrijk omdat het financiering vrijmaakt voor projecten met een hoger risicoprofiel. Het richt zich hierbij op sectoren die van cruciaal belang zijn voor de Europese economie, waaronder:

  • Strategische infrastructuur inclusief digitaal, transport en energie;
  • Onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
  • Hernieuwbare energie en hulpbronnenefficiëntie;
  • Ondersteuning voor kleine en middelgrote bedrijven.

Het fonds richt zich tot zowel kmo’s, middelgrote en grote ondernemingen en dit zowel rechtstreeks (via projectleningen) of onrechtstreeks (via financiële intermediairs: banken of risicokapitaalfondsen). In België zijn PMV en Sowalfin erkend alsook een aantal banken en risicokapitaalfondsen. 

Voor meer informatie zie www.eib.org/efsi/what-is-efsi/index.htm.