Kmo-groeisubsidie (strategisch advies/aanwerving bij groeitrajecten)

Laatst gewijzigd op 27 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's met een groeitraject & kantelmoment
Voor wat
inkopen van extern strategisch advies en/of aanwerving van een strategisch medewerker
Subsidie
van 50% (plafond € 25.000)

Wat houdt de maatregel in

De kmo-groeisubsidie van Agentschap Innoveren & Ondernemen wil bij kmo's de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het opstellen van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject.

De subsidie bedraagt 50% voor het inkopen van extern strategisch advies (externe versterking door advies van consultancy) en/of 50% van de loonkost bij het aanwerven van een strategisch medewerker (interne versterking). Het steunplafond per advies of aanwerving bedraagt € 25.000. Per kalenderjaar kan per kmo tot € 50.000 subsidie worden bekomen.

Het extern advies en/of de nieuwe aanwerving, waarvoor de subsidie gevraagd wordt, dient noodzakelijk en van strategisch belang te zijn om het groeitraject uit te voeren. De oriëntatie- en heroriëntatieprocessen zijn strategisch belangrijk voor de kmo en leiden tot een lange termijn beslissing over het groeitraject. Het groeitraject is een sleutelmoment voor de onderneming en heeft een fundamentele impact op het volledige bedrijfsfunctioneren.

Wie komt in aanmerking

De maatregel richt zich tot kleine en middelgrote ondernemingen uit de privésector, met een uitbatingszetel in het Vlaams Gewest met een aanvaarde hoofdactiviteit en voldoende aantoonbare groeiambitie.

Een onderneming wordt gedefinieerd als: De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm van privaat recht, en buitenlandse ondernemingen met een gelijkaardig statuut, die beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest

De grootte van de onderneming wordt bepaald aan de hand van de Europese kmo- definitie.

Dit zijn ondernemingen die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen (in één van de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening):

Criteria
ko
mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum €10 miljoen
maximum €10 miljoen

maximum €50 miljoen
maximum €43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie/voorwaarden/voldoet-jouw-onderneming-aan-de-europese-kmo)

Uitsluitend ondernemingen uit de privésector komen in aanmerking met een een aanvaardbare hoofdactiviteit. De hoofdactiviteit van de onderneming is de activiteit die als dusdanig is opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en die het grootste gedeelte van de omzet vertegenwoordigt.

Wat komt in aanmerking

Met de kmo-groeisubsidie wordt een financiële ondersteuning geboden voor het verwerven van kennis om het groeitraject door transformatie, innovatie en/of internationalisatie te kunnen realiseren.

Het verwerven van deze kennis kan gebeuren door de aanwerving van een strategische medewerker voor het versterken van de onderneming op de vlakken waarin de onderneming kennis ontbreekt voor het realiseren van het groeitraject. Een “strategische medewerker” wordt gedefinieerd als een persoon die geen loutere operationele of uitvoerende werkzaamheden uitoefent én die mee weegt op de strategische beslissingen van de kmo.

De kmo kan er ook voor kiezen om het advies van een dienstverlener in te winnen om deze ontbrekende kennis in te kopen. Om in aanmerking te komen voor steun moet het advies dat verstrekt wordt door de dienstverlener, betrekking hebben op het huidige of het toekomstige functioneren van een of meer bedrijfsprocessen van de kmo.

De keuze tussen aanwerving en externe dienstverlening ligt bij de kmo.

Bij het beoordelen van de aanvraag worden volgende beoordelingscriteria geëvalueerd:

 • “visie op groei”: De aanvrager dient aan te tonen dat de onderneming een welomlijnde visie heeft over welke groeiopportuniteiten ze in de toekomst wil benutten.

 • De onderneming bevindt zich op een “kantelmoment”: De aanvrager dient aan te tonen dat het groeitraject dat ze wil uittekenen en implementeren een substantiële en nieuwe wending geeft aan de huidige bedrijfsvoering.

 • Er is sprake van een “onderbouwde aanpak”: De aanvrager kan aantonen dat de onderneming over een onderbouwde aanpak beschikt om tot een nieuwe groeistrategie te komen.

 • Er is sprake van een “noodzaak aan kennis”: De aanvrager kan aantonen (i) dat de onderneming zonder het inwinnen van bepaalde strategische kennis niet over de benodigde kennis beschikt om een geschikte groeistrategie op te stellen én (ii) dat de betreffende dienstverlener en/of het aan te werven strategisch profiel wel over die ontbrekende kennis beschikt.

Enkele voorbeelden van groeitrajecten: een innovatieve ontwikkeling naar de markt brengen, groeien door buitenlandse markten aan te boren, transformeren met het oog op groei, een nieuw businessmodel implementeren,… Meer informatie kan u terugvinden op vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie.

Omvang steun

Het steunpercentage wordt vastgelegd op 50% van de advies- en/of loonkost. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 per adviestraject met een externe dienstverlener of per aanwerving per jaar.

Om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt het projectbedrag minstens € 20.000 (excl. btw).

 
Externe versterking
Interne versterking
Subsidiepercentage 50% 50%
Maximale subsidie € 25.000 € 25.000

 De in aanmerking komende kosten zijn:

 • facturen voor diensten aangekocht bij een externe dienstverlener die advies geeft over het traject;

 • loonkost voor de additionele aanwerving van een geschikte persoon voor het realiseren van het traject en ter kennisborging in de onderneming voor het verdere natraject.

De loonkost wordt gedefinieerd als het directe bruto jaarsalaris of –lonen van de aangeworven strategische medewerker. Vakantiegeld, eindejaarspremie, de wettelijk verplichte werkgeversbijdragen, bijdrage werkgever maaltijdcheques en bijdragen voor groepsverzekering, extra legaal pensioen en/of andere extralegale voordelen zijn expliciet uitgesloten.

De nieuw aangeworven persoon moet met een arbeidscontract van onbepaalde duur worden aangeworven en minstens 6 maanden tewerkgesteld zijn om steun te kunnen genieten. Het maximaal bedrag van de steun (zijnde 50% van de loonkost gedurende 1 jaar) zal enkel toegekend worden indien de kennismanager minstens 1 jaar werkzaam blijft binnen de onderneming.

De externe dienstverlener heeft geen specifieke erkenning nodig. Wel wordt nagegaan of de betrokken adviseur relevante competenties en ervaring (= CV/track record) heeft voor het realiseren van de opdracht.

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie/wat-is-de-kmo-groeisubsidie.

Aanvraagprocedure

Het aanvragen van een kmo-groeisubsidie gebeurt door het invullen van een digitaal aanvraagformulier. Bij de aanvraag zal gevraagd worden om een ingevulde projectbeschrijving op te laden. (zie vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie/aanvraagprocedure-kmo-groeisubsidie)

 De aanvraag gebeurt vóór de start van de tewerkstelling van de nieuw aangeworvene of voor de start van de adviesprestaties. De dienstverlener kan pas starten met de adviesverlening de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. De arbeidsovereenkomst met de strategische medewerker kan ten vroegste starten op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag.

Na het correct indienen van de aanvraag zal dit beoordeeld worden op ontvankelijkheid en volledigheid door een dossierbehandelaar van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Een ontvankelijke subsidieaanvraag bestaat uit een volledig en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier met volgende stavingsstukken:

 • Een uiteenzetting van het groeitraject in de projectbeschrijving;

 • Ondertekende overeenkomst van de dienstverlener met gedetailleerde beschrijving van de te leveren prestaties (reden, einddoel, methodiek);

 • De functie en taakomschrijving van de aan te werven persoon, evenals een organigram van uw onderneming met aanduiding hierin van de de plaats van de strategische medewerker.

Indien het beantwoordt aan de voorwaarden voor ontvankelijkheid en volledigheid, zal de ondernemer op gesprek worden uitgenodigd om zijn aanvraag toe te lichten aan twee dossierbehandelaars van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

De administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren en Ondernemen neemt vervolgens een beslissing over de aanvraag op basis van het  advies van de dossierbehandelaars. De onderneming wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Uitbetalingsprocedure

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in 2 schijven:

 • De eerste schijf van 50% wordt ten vroegste uitbetaald bij de start van het adviestraject of bij de start van tewerkstelling
 • De overige 50% bij afronding van het adviestraject of na 1 jaar tewerkstelling. Hier wordt het project voor een tweede keer beoordeeld op basis van het eindverslag en stavingsstukken.