Kmo-groeisubsidie (strategisch advies/aanwerving bij groeitrajecten)

Laatst gewijzigd op 12 mrt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's met een ambitieus groeitraject bij een kantelmoment
Voor wat
inwinnen van extern strategisch advies en/of aanwerven van een strategisch medewerker
Subsidie
van 50% (max. € 25.000 voor advies en/of € 25.000 voor aanwerving)

Wat houdt de maatregel in

De kmo-groeisubsidie van Agentschap Innoveren & Ondernemen wil bij kmo's de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject. Het groeitraject is een sleutelmoment voor de onderneming en heeft een fundamentele impact op het volledige bedrijfsfunctioneren.

De subsidie wordt toegekend voor het inwinnen van advies van één of meerdere externe dienstverleners en/of het aanwerven van een strategische medewerker. Het extern advies en/of de nieuwe aanwerving, waarvoor de subsidie gevraagd wordt, dient noodzakelijk en van strategisch belang te zijn om het groeitraject uit te voeren. 

Als je onderneming getroffen wordt door bepaalde problemen ingevolge het coronavirus dan kan je misschien gebruik maken van deze subsidie. Het verkennen van nieuwe markten of het herbekijken van de bevoorradingsketen ten gevolge van het coronavirus kan immers als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.

Wie komt in aanmerking

De maatregel richt zich tot kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) uit de privésector, met een uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest, met een aanvaarde hoofdactiviteit en met voldoende aantoonbare groeiambitie. Ondernemingen mogen geen negatief eigen vermogen hebben op het moment van de aanvraag.

Een onderneming wordt gedefinieerd als: de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm en buitenlandse ondernemingen met een gelijkaardig statuut, die beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.

De grootte van de onderneming wordt bepaald aan de hand van de Europese kmo-definitie. Een kmo is een onderneming die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet (in één van de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening):

Criteria
kmo

Tewerkstelling

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunaanvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie/voorwaarden/voldoet-jouw-onderneming-aan-de-europese-kmo)

Uitsluitend ondernemingen uit de privésector met een aanvaardbare hoofdactiviteit komen in aanmerking. De hoofdactiviteit van de onderneming is de activiteit die als dusdanig is opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en die het grootste gedeelte van de omzet vertegenwoordigt.

Wat komt in aanmerking

Met de kmo-groeisubsidie wordt een financiële ondersteuning geboden voor het verwerven van de ontbrekende, strategische kennis die noodzakelijk is om het groeitraject door transformatie, innovatie en/of internationalisatie te kunnen realiseren.

Het verwerven van deze kennis kan gebeuren door de aanwerving van een strategische medewerker. Een "strategische medewerker” wordt gedefinieerd als een persoon die geen loutere operationele of uitvoerende werkzaamheden uitoefent én die mee weegt op de strategische beslissingen van de kmo.

De kmo kan er ook voor kiezen om het advies van een dienstverlener in te winnen om deze ontbrekende kennis in te kopen. Om in aanmerking te komen voor steun, moet het advies dat verstrekt wordt door de dienstverlener, betrekking hebben op het huidige of het toekomstige functioneren van een of meer bedrijfsprocessen van de kmo. Het advies is een geschreven document dat bestaat uit de volgende onderdelen: een analyse van het probleem, een eigenlijk advies en een implementatieplan.

De keuze tussen aanwerving en/of externe dienstverlening ligt bij de kmo.

Bij het beoordelen van de aanvraag worden volgende beoordelingscriteria geëvalueerd:

 • visie op groei: de aanvrager heeft een welomlijnde visie over hoe de onderneming in de toekomst zal transformeren door een nieuwe product/markt-combinatie, innoveren en/of internationaliseren. Dit groeitraject moet leiden tot een duurzame economische groei (in omzet, tewerkstelling of investeringen) van de kmo.

 • kantelmoment: het groeitraject geeft een substantiële en nieuwe wending aan de huidige bedrijfsvoering en heeft een impact op meerdere bedrijfsprocessen.

 • onderbouwde aanpak: de onderneming beschikt over een doordacht en onderbouwd stappenplan om de vooropgestelde economische groei te realiseren. Dit houdt in dat aandacht wordt gegeven aan alle bedrijfsprocessen waarop het groeitraject impact heeft, de aanvrager over voldoende financiële middelen beschikt om het groeitraject te realiseren en dat er voldoende aandacht is voor de interne gedragenheid door het personeel.

 • noodzaak aan kennis: de aanvrager kan aantonen (i) dat de onderneming zonder het inwinnen van bepaalde strategische kennis niet over de benodigde kennis beschikt om het groeitraject succesvol te realiseren én (ii) dat de betreffende dienstverlener en/of het aan te werven strategisch profiel wel over die ontbrekende kennis beschikt.

Enkele voorbeelden van groeitrajecten: een innovatieve ontwikkeling naar de markt brengen, groeien door nieuwe buitenlandse markten aan te boren, groeien door een nieuwe product/markt-combinatie aan te bieden, een nieuw businessmodel implementeren,… Meer informatie kan je terugvinden op vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie.

Omvang steun

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal € 50.000 subsidie ontvangen via de kmo-groeisubsidie. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor een advies van één of meerdere externe dienstverleners en maximaal € 25.000 voor de aanwerving van één strategisch profiel.

Het steunpercentage bedraagt 50% van de advies- en/of loonkost.

 
Extern advies
Aanwerving
Subsidiepercentage 50% 50%
Maximale subsidie € 25.000 € 25.000

Om in aanmerking te komen voor de kmo-groeisubsidie moet het projectbedrag minstens € 20.000 (excl. btw) bedragen.

Een kmo kan per jaar en per groeitraject maximaal één kmo-groeisubsidie toegekend krijgen.

De in aanmerking komende kosten zijn:

 • bij advies door één of meerdere dienstverleners: de personeels- en werkingskosten van de dienstverlener(s) voor het verstrekken van het advies, de verplaatsingskosten van de dienstverlener(s) en de kost voor de begeleiding van de kmo bij de implementatie van het advies;

 • bij aanwerving van een strategische medewerker: de bruto-loonkost tijdens het eerste werkjaar bij de kmo. Vakantiegeld, eindejaarspremie, de wettelijk verplichte werkgeversbijdragen, bijdrage werkgever maaltijdcheques en bijdragen voor groepsverzekering, extra legaal pensioen en/of andere extralegale voordelen zijn expliciet uitgesloten.

De strategische medewerker moet met een arbeidscontract van onbepaalde duur worden aangeworven en minstens 6 maanden tewerkgesteld zijn om steun te kunnen genieten.  
De aanvraag van de kmo-groeisubsidie moet gebeuren voor de ondertekening van de arbeidsovereenkomst.
De tewerkstelling van de strategische medewerker mag  ten vroegste starten op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. 
Hij/zij moet minstens één jaar werkzaam blijven binnen de kmo voor de toekenning van de maximale subsidie van € 25.000.

De externe dienstverlener heeft geen specifieke erkenning nodig. Wel wordt nagegaan of de betrokken adviseur relevante competenties en ervaring heeft voor het realiseren van de opdracht.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Aanvraagprocedure

De aanvraag dient te gebeuren vóór de start van de tewerkstelling van de strategische medewerker en vóór de start van de adviesprestaties. De opdracht van de dienstverlener en de arbeidsovereenkomst met de strategische medewerker kan ten vroegste starten op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag.

Het aanvragen van een kmo-groeisubsidie gebeurt door het invullen van een digitaal aanvraagformulier (zie vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie/aanvraagprocedure-kmo-groeisubsidie). Bij de aanvraag zal gevraagd worden om de nodige bijlagen op te laden: 

 • een ingevulde trajectbeschrijving; 

 • bij advies door één of meerdere dienstverleners: de ondertekende overeenkomst(en) met de dienstverlener(s) met een gedetailleerde beschrijving van de te leveren prestaties (reden, einddoel, methodiek, stappenplan), de startdatum van de prestaties en de totale kostprijs;

 • bij aanwerving van de strategische medewerker: het vacaturebericht met een gedetailleerde taakomschrijving en een beschrijving van het gewenste profiel, evenals het huidige en toekomstige organigram van de onderneming met aanduiding van de de plaats van de strategische medewerker.

Opgelet: de subsidieaanvraag is pas volledig ingediend wanneer de ondertekende verklaring op eer is opgeladen. Deze verklaring op eer wordt doorgestuurd na het invullen van het aanvraagformulier.

Na de indiening wordt de aanvraag beoordeeld op ontvankelijkheid en volledigheid door een dossierbehandelaar van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Indien het beantwoordt aan de voorwaarden voor ontvankelijkheid en volledigheid, zal de ondernemer worden uitgenodigd om zijn aanvraag mondeling toe te lichten aan twee dossierbehandelaars van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

De administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt vervolgens een beslissing over de aanvraag op basis van het  advies van de dossierbehandelaars. De onderneming wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Uitbreiding

Wanneer een onderneming reeds een subsidie toegekend kreeg voor de aanwerving van een strategische medewerker, dan kan de onderneming deze subsidieaanvraag éénmalig uitbreiden met één of meerdere adviezen van één of meerdere dienstverleners. Wanneer reeds een subsidie toegekend werd voor het inwinnen van advies, dan kan de subsidieaanvraag nog éénmalig uitgebreid worden voor de aanwerving van een strategische medewerker en/of met één of meerdere adviezen voor zover het maximale subsidiebedrag van € 25.000 voor extern advies nog niet is bereikt.

Om een subsidieaanvraag uit te breiden neemt de kmo contact op met haar dossierbehandelaar. De aanvraag voor een uitbreiding verloopt via e-mail en moet gebeuren binnen de 12 maanden na de datum vermeld op de beslissingsbrief en vóór de aanvraag van de tweede schijf van het initieel goedgekeurde subsidiedossier.

Uitbetalingsprocedure

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in 2 schijven:

 • de eerste schijf van 50% wordt ten vroegste uitbetaald bij de start van het adviestraject en/of bij de start van tewerkstelling;
 • de tweede schijf van 50% wordt uitbetaald bij de afronding van het adviestraject en/of na 1 jaar tewerkstelling. 

De kmo vraagt de uitbetaling van de schijven aan via kmo-groeisubsidie@vlaio.be samen met de benodigde bewijsstukken (zie vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie/hoe-verloopt-de-uitbetaling). 

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail