Hoe verloopt de uitbetaling?

Basisvoorwaarden uitbetaling

De uitbetaling wordt aangevraagd door de kmo via kmo-groeisubsidie@vlaio.be samen met de benodigde bewijsstukken.

Basisvoorwaarden voor de uitbetaling zijn:

 • een correcte uitvoering van de goedgekeurde aanvraag;
 • het tijdig en correct aanleveren van de bewijsstukken;
 • het naleven van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Naargelang de kosten waarvoor steun via de kmo-groeisubsidie werd verkregen, worden er andere bewijsstukken opgevraagd voor de uitbetaling:

 1. steun voor advies van een dienstverlener
 2. steun voor de aanwerving van een strategische medewerker
 3. steun voor advies van (een) dienstverlener(s) en de aanwerving van een strategisch medewerker

Uitbetaling bij steun voor advies van een dienstverlener

Aanvraag eerste schijf van 50% van de steun

Als de kmo-groeisubsidie werd toegekend voor advies van een dienstverlener, gebeurt de uitbetaling van de eerste schijf als volgt:

De kmo vraagt de uitbetaling van de eerste schijf aan via kmo-groeisubsidie@vlaio.be van zodra de adviesprestaties gestart zijn. Daarbij moeten de volgende documenten worden bezorgd:

 • een scan van een gedateerde factuur van de dienstverlener;
 • een scan van het bankuittreksel, als bewijs van de betaling van de factuur

Let op: De adviesprestaties kunnen ten vroegste starten op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 9 mei 2018, kunnen de adviesprestaties ten vroegste starten op 1 juni 2018.

De facturen die de dienstverlener aan de kmo aanbiedt om de geleverde adviesprestaties te betalen, bevatten:

 • de naam van de dienstverlener;
 • het totale bedrag van de factuur, exclusief btw;
 • een gedetailleerde beschrijving van de gefactureerde prestaties;
 • de datum van de factuur.

Aanvraag tweede schijf van 50% van de steun

De tweede schijf kan worden opgevraagd van zodra de adviesprestaties afgerond zijn en uiterlijk 24 maanden na de datum van de toekenning van de kmo-groeisubsidie.

De kmo vraagt de uitbetaling van de tweede schijf aan via kmo-groeisubsidie@vlaio.be met de volgende bewijsstukken:

 • een kopie van alle facturen van de dienstverlener betreffende het verleende advies en een kopie van de bankuittreksels, als bewijs van de betalingen , 
 • en het eindverslag.

Het eindverslag bestaat uit volgende documenten:

 1. een beschrijving, opgesteld door de kmo, van het verloop van het groeitraject sinds de toekenning van de kmo-groeisubsidie;
 2. een beschrijving van de verdere stappen die door de kmo zullen worden genomen in de komende 24 maanden om het kmo-groeitraject voort te zetten;
 3. het advies van de dienstverlener;
 4. een overzicht van de gerealiseerde economische groei, uitgedrukt in omzet, tewerkstelling en investeringen, sinds de toekenning van de kmo-groeisubsidie;
 5. een overzicht van de verwachte economische groei in de 24 maanden na de indiening van het eindverslag, uitgedrukt in omzet, tewerkstelling en investeringen.

Het eindverslag moet het Agentschap Innoveren & Ondernemen toelaten te kunnen beoordelen of de door de dienstverlener geleverde werkzaamheden overeenstemmen met de initieel goedgekeurde steunaanvraag. Na uitbetaling van de tweede schijf wordt het dossier afgesloten. Een uitbreiding van je subsidieaanvraag is bijgevolg niet meer mogelijk.

Uitzondering: Beëindiging van de overeenkomst voor advies voordat alle adviesprestaties zijn geleverd

Indien de overeenkomst voor advies wordt beëindigd voordat alle adviesprestaties zijn geleverd, moet de kmo het Agentschap Innoveren & Ondernemen hiervan in kennis stellen via kmo-groeisubsidie@vlaio.be binnen één maand na de beëindiging. De steun kan in dit geval herzien worden naargelang de geleverde prestaties.

Uitbetaling bij steun voor de aanwerving van een strategische medewerker

Aanvraag eerste schijf van 50% van de steun

Als de kmo-groeisubsidie werd toegekend voor de aanwerving van een strategische medewerker, gebeurt de uitbetaling van de eerste schijf als volgt:

De kmo vraagt de uitbetaling van de eerste schijf aan via kmo-groeisubsidie@vlaio.be van zodra de strategische medewerker zijn/haar werkzaamheden gestart is. Bij de aanvraag tot uitbetaling moet een scan van de ondertekende arbeidsovereenkomst en de dimona-fiche (RSZ-inschrijvingsbewijs) van de aangeworven persoon worden gevoegd.

Let op: De strategische medewerker kan ten vroegste zijn/haar werkzaamheden starten in de onderneming op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurde op 9 mei 2018, kan de strategische medewerker ten vroegste starten op 1 juni 2018.

Aanvraag tweede schijf van 50% van de steun

De tweede schijf kan worden opgevraagd via kmo-groeisubsidie@vlaio.be van zodra de strategische medewerker minstens één jaar werkzaam is bij de kmo en uiterlijk 24 maanden na de datum van toekenning van de kmo-groeisubsidie.

De kmo vraagt de uitbetaling van de tweede schijf aan via kmo-groeisubsidie@vlaio.be met de volgende bewijsstukken:

 • een scan van de loonfiches van de strategische medewerker voor het eerste werkjaar;
 • en het eindverslag.

Het eindverslag bestaat uit volgende documenten:

 1. een beschrijving, opgesteld door de kmo, van het verloop van het groeitraject sinds de toekenning van de kmo-groeisubsidie;
 2. een beschrijving van de verdere stappen die door de kmo zullen worden genomen in de komende 24 maanden om het groeitraject verder te zetten;
 3. de realisaties van de strategische medewerker gedurende de eerste twaalf maanden sinds de start van de tewerkstelling;
 4. de evaluatie van de strategische medewerker door zijn hiërarchisch leidinggevende;
 5. een overzicht van de gerealiseerde economische groei, uitgedrukt in omzet, tewerkstelling en investeringen, sinds de toekenning van de kmo-groeisubsidie;
 6. een overzicht van de verwachte economische groei in de vierentwintig maanden na de indiening van het eindverslag, uitgedrukt in omzet, tewerkstelling en investeringen.

Het eindverslag moet het Agentschap Innoveren & Ondernemen toelaten te kunnen beoordelen of de door de strategische medewerker geleverde werkzaamheden overeenstemmen met de initieel goedgekeurde steunaanvraag. Na uitbetaling van de tweede schijf wordt het dossier afgesloten. Een uitbreiding van je subsidieaanvraag is bijgevolg niet meer mogelijk.

Uitzondering: De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd voordat de strategische medewerker één jaar in dienst is

Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd voordat er zes maanden zijn verstreken sinds de aanwerving (om welke reden dan ook) kan er geen steun worden verkregen. Dit betekent dat het Agentschap Innoveren & Ondernemen de reeds uitbetaalde steun kan terugvorderen.

Indien de arbeidsovereenkomst met de strategische medewerker wordt beëindigd (om welke reden dan ook) voordat er een jaar is verstreken sinds de start van de werkzaamheden, maar waarbij de persoon op het ogenblik van de beëindiging minstens zes maanden in dienst is, kan de steun pro rata de gewerkte periode herzien worden.

De kmo moet het Agentschap Innoveren & Ondernemen op de hoogte brengen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen één maand na de beëindiging daarvan.

Uitbetaling bij steun voor advies van (een) dienstverlener(s) en de aanwerving van een strategische medewerker

Indien de toegekende steun zowel betrekking heeft op het advies van een dienstverlener én de werkzaamheden van een nieuw aangeworven strategisch profiel, wordt de steun uitbetaald in twee schijven van 50% voor, enerzijds, de steun voor advies door een dienstverlener en anderzijds, voor de aanwerving van een strategische medewerker

In dit geval moet u bij uw aanvraag tot uitbetaling via kmo-groeisubsidie@vlaio.be de bewijsstukken met betrekking tot zowel de dienstverlener, als de strategische medewerker voegen om de uitbetaling te verkrijgen.

De uitbetaling van de eerste schijf voor advies en voor aanwerving van de strategische medewerker kunnen samen, dan wel apart worden aangevraagd. De uitbetaling van de tweede schijf dient samen aangevraagd, na afronding van de adviesopdracht en na één jaar tewerkstelling van de strategische medewerker.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail