Wie kan van deze subsidie gebruik maken en voor wat?

Wie kan gebruik maken van deze subsidie?

Met deze checklist ontdek je of je binnenkort een beroep doet op de kmo-groeisubsidie:

 1. Je onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of je beoefent een vrij beroep
 2. Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm
 3. Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent
 4. Je onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit
 5. Je vestiging ligt in het Vlaams Gewest
 6. Je onderneming heeft geen negatief eigen vermogen op de indieningsdatum

Wat komt in aanmerking?

De kmo-groeisubsidie is een steuninstrument waarmee kmo’s met groeiambitie worden ondersteund tijdens groeitrajecten door  transformatie, innovatie en internationalisatie.

Enkele voorbeelden van groeitrajecten:

 • een innovatieve ontwikkeling naar de markt brengen
 • groeien door (nieuwe) buitenlandse markten aan te boren
 • transformeren – groeien door een nieuw product/ dienst in een bestaande markt aan te bieden en/of een bestaand product in een nieuwe markt aan te bieden
 • een nieuw businessmodel implementeren
 • ...

Het is de bedoeling om je bedrijf fundamenteel en strategisch te heroriënteren zodat je bedrijf klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die je nodig hebt om je groeitraject te kunnen realiseren. Het verwerven van deze kennis kan gebeuren door:

 1. de aanwerving van een strategische medewerker voor het versterken van de onderneming op de vlakken waarin de onderneming kennis ontbreekt voor het realiseren van het groeitraject
 2. je kan er ook voor kiezen om het advies van een dienstverlener in te winnen om deze ontbrekende kennis in te kopen

1. Strategische medewerker

Een “strategische medewerker” is iemand die geen louter operationele of uitvoerende werkzaamheden uitoefent én die meeweegt op de strategische beslissingen van de kmo.

De strategische medewerker moet een derde zijn ten aanzien van de onderneming. De strategische medewerker wordt niet beschouwd als een derde ten aanzien van de onderneming in de volgende gevallen:

 1. de strategische medewerker heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de onderneming in handen
 2. de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de onderneming en de strategische medewerker zijn met elkaar verbonden als echtgenoten, als bloedverwanten tot en met de tweede graad of door samenwoning

De strategische medewerker moet minstens één jaar werkzaam blijven binnen de kmo voor de toekenning van de maximale subsidie van 25.000 euro.

Wanneer mag  de strategische medewerker starten in de kmo?

De arbeidsovereenkomst met de strategische medewerker mag  ten vroegste starten op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 9 mei 2018, mag de arbeidsovereenkomst ten vroegste starten op 1 juni 2018.

Voorwaarden voor de toekenning van steun

 • De strategische medewerker wordt tewerkgesteld met een arbeidscontract van onbepaalde duur
 • Het gaat om een ‘nieuwe’ aanwerving voor de onderneming. De volgende personen komen dus niet in aanmerking:
  • Personen die tewerkgesteld zijn of gewerkt hebben als werknemer voor de steunvragende onderneming, een partnervennootschap of een verbonden vennootschap van de steunvragende onderneming
  • Personen die als zelfstandige of interim medewerker actief zijn of actief zijn geweest bij de steunvragende onderneming, een partnervennootschap of een verbonden vennootschap van de steunvragende onderneming

2. Adviesverlening door een externe dienstverlener

Om in aanmerking te komen voor steun moet het advies dat verstrekt wordt door de dienstverlener, betrekking hebben op meerdere van jouw bedrijfsprocessen.

Het advies is een geschreven document dat bestaat uit de volgende onderdelen: een analyse van het probleem, een eigenlijk advies en een implementatieplan.

De volgende adviezen komen niet in aanmerking voor steun:

 1. wettelijk verplichte adviezen
 2. adviezen van permanente of periodieke aard
 3. adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming
 4. niet-gespecialiseerde adviezen
 5. adviezen over subsidies

Je kan subsidie vragen voor advies van meerdere dienstverleners binnen dezelfde aanvraag.

Wanneer mogen  de adviesprestaties starten?

De dienstverlener mag pas starten met de adviesverlening de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 9 mei 2018, mogen de adviesprestaties ten vroegste starten op 1 juni 2018.

Welke dienstverleners komen in aanmerking?

De externe dienstverlener heeft geen specifieke erkenning nodig. Wel wordt nagegaan of de betrokken persoon over relevante competenties en ervaring (= CV/track record) beschikt voor het realiseren van de adviesopdracht. Dienstverleners mogen geen beroep doen op onderaannemers.

De gekozen dienstverlener moet altijd een derde zijn ten aanzien van de steunvragende onderneming. Een dienstverlener wordt niet beschouwd als een derde in de volgende gevallen:

 • de onderneming heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de dienstverlener in handen
 • de dienstverlener heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de onderneming in handen
 • de dienstverlener en de onderneming hebben minstens één gemeenschappelijke zaakvoerder, bestuurder, werknemer of aandeelhouder
 • de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de onderneming en de dienstverlener zijn met elkaar verbonden als echtgenoten, als bloedverwanten tot en met de tweede graad of door samenwoning

Met de kmo-groeisubsidie kunnen geen adviezen worden gesteund die worden verstrekt door de volgende dienstverleners:

 • dienstverleners die uitgesloten, geschorst of geweigerd zijn bij de kmo-portefeuille
 • dienstverleners die gerechtelijk zijn veroordeeld
 • dienstverleners die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail