Plantjes

Kmo-groeisubsidie

Wie kan van deze subsidie gebruik maken en voor wat?

Wie kan gebruik maken van deze subsidie?

Komt jouw onderneming in aanmerking? Ontdek het aan de hand van deze checklist:

 1. je onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of je beoefent een vrij beroep
 2. je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm
 3. je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent
 4. je onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit
 5. je vestiging ligt in het Vlaams Gewest
 6. je onderneming heeft geen negatief eigen vermogen op de indieningsdatum
 7. je onderneming heeft de voorbije 24 maanden geen kmo-groeisubsidie toegekend gekregen

Welke kost komt in aanmerking?

De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die je nodig hebt om je groeitraject te kunnen realiseren. Het verwerven van deze kennis kan gebeuren door:

 • enerzijds de aanwerving van een strategische medewerker die je onderneming versterkt op de vlakken waarin je kennis ontbreekt voor het realiseren van het groeitraject
 • anderzijds het inwinnen van advies van een dienstverlener om deze ontbrekende kennis in te kopen

De minimale projectkost (aanwerving en/of advies) bedraagt € 20.000.

1. Strategische medewerker

Een “strategische medewerker” brengt de nieuwe kennis en expertise die noodzakelijk is om het groeitraject te realiseren binnen in je onderneming. Dit profiel mag geen louter operationele of uitvoerende werkzaamheden uitvoeren en moet wegen op de strategische beslissingen die je neemt in het kader van het groeitraject.

Daarnaast gelden volgende voorwaarden:

 • De strategische medewerker wordt tewerkgesteld met een arbeidscontract van onbepaalde duur. Arbeidsovereenkomsten voor zowel voltijdse als deeltijdse tewerkstelling komen in aanmerking.
 • De arbeidsovereenkomst met de strategisch medewerker mag ten vroegste starten op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 19 maart 2021, mag de arbeidsovereenkomst ten vroegste starten op 1 april 2021.
 • De strategische medewerker moet minstens 6 maanden werkzaam blijven bij jouw onderneming. Als het strategische profiel minder dan zes maanden tewerkgesteld wordt, wordt er geen subsidie uitbetaald.
 • Er kan maar steun uitbetaald worden voor de aanwerving van één strategisch profiel. Indien het aangeworven strategische profiel tijdens de projectperiode wordt vervangen, wordt de subsidie uitbetaald op basis van de kosten voor 1 van beide medewerkers.
 • Het gaat om een nieuwe aanwerving voor jouw onderneming. De volgende personen komen niet in aanmerking:
  • personen die tewerkgesteld zijn of tot vijf jaar voor de subsidieaanvraag gewerkt hebben als werknemer of via een individuele beroepsopleiding voor de steunvragende onderneming, een partnervennootschap of een verbonden vennootschap van de steunvragende onderneming
  • personen die als zelfstandige of interim medewerker actief zijn bij de steunvragende onderneming, een partnervennootschap of een verbonden vennootschap van de steunvragende onderneming
 • De strategische medewerker moet een derde zijn ten aanzien van jouw onderneming. De strategische medewerker wordt niet beschouwd als een derde in de volgende twee gevallen:
  • de strategische medewerker heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de onderneming in handen
  • de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de onderneming en de strategische medewerker zijn met elkaar verbonden als echtgenoten, als bloedverwanten tot en met de tweede graad of door samenwoning

2. Externe dienstverlener

Het advies van de dienstverlener moet betrekking hebben op het huidige of het toekomstige functioneren van een of meerdere bedrijfsprocessen van jouw onderneming. De opdracht van de externe dienstverlener mag niet bestaan uit louter operationele of uitvoerende werkzaamheden en het opgeleverde advies moet wegen op de strategische beslissingen die je neemt in het kader van het groeitraject.

De volgende adviezen komen niet in aanmerking voor steun:

 • wettelijk verplichte adviezen
 • adviezen van permanente of periodieke aard
 • adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming
 • niet-gespecialiseerde adviezen
 • adviezen over subsidies
 • adviezen met een kostprijs lager dan € 20.000, excl. btw

Daarnaast gelden volgende voorwaarden:

 • Wijzigen van dienstverlener is niet toegelaten tenzij wegens overmacht zoals bijvoorbeeld faillissement of overlijden.
 • Je kan een subsidie vragen voor advies van meerdere dienstverleners binnen dezelfde aanvraag.
 • Elke adviesovereenkomst moet een kostprijs hebben van minstens € 20.000, excl. btw
 • De dienstverlener mag ten vroegste starten met de opdracht de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 19 maart 2021, mogen de adviesprestaties ten vroegste starten op 1 april 2021.
 • Er wordt een schriftelijke overeenkomst voor advies opgemaakt die een gedetailleerde beschrijving van de te leveren prestaties bevat (noodzaak advies, methodiek en stappenplan, te bereiken einddoel) en door beide partijen is ondertekend.
 • De prijs van de prestaties van de dienstverlener wordt conform de marktprijs bepaald.
 • De externe dienstverlener heeft geen specifieke erkenning nodig. Wel wordt nagegaan of de betrokken persoon over relevante competenties en ervaring (= CV/track record) beschikt voor het realiseren van de adviesopdracht. 
 • Als de dienstverlener voor het verstrekken van het advies beroep doet op een onderaannemer, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de adviesovereenkomst. 
 • De gekozen dienstverlener moet altijd een derde zijn ten aanzien van de steunvragende onderneming. Een dienstverlener wordt niet beschouwd als een derde in de volgende gevallen:
  • de onderneming heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de dienstverlener in handen
  • de dienstverlener heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de onderneming in handen
  • de dienstverlener en de onderneming hebben minstens één gemeenschappelijke zaakvoerder, bestuurder, werknemer of aandeelhouder
  • de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de onderneming en de dienstverlener zijn met elkaar verbonden als echtgenoten, als bloedverwanten tot en met de tweede graad of door samenwoning
  • de onderneming heeft in het jaar waarin de aanvraag is ingediend en het jaar ervoor hoofdzakelijk diensten uitgevoerd als onderaannemer van de dienstverlener
 • Met de kmo-groeisubsidie kunnen geen adviezen worden gesteund die worden verstrekt door de volgende dienstverleners:
  • dienstverleners die uitgesloten, geschorst of geweigerd zijn bij de kmo-portefeuille
  • dienstverleners die gerechtelijk zijn veroordeeld
  • dienstverleners die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.