Intellectuele Eigendom steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 29 mrt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
investeren in intellectuele eigendomsrechten
Subsidies & fiscale voordelen
steun varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Bedrijven die willen investeren in intellectuele eigendomsrechten kunnen een beroep doen op een aantal ondersteunende maatregelen. Op deze pagina geven we een overzicht van een aantal subsidies en fiscale voordelen, specifiek voor intellectuele eigendom (IE).

Aftrek voor innovatie-inkomsten

De aftrek voor innovatie-inkomsten is de opvolger van de belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten waarvoor een overgangsregeling geldt tot 2021. Vanaf 1 juli 2016 kunnen de netto-inkomsten uit octrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrecht, innovatieve software, weesgeneesmiddelen en door de overheid toegekende data-en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen of geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik, tot 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting.

Meer informatie kan je raadplegen op deze pagina in de Subsidiedatabank.

Hier vind je meer informatie over de vroegere belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten.

Fiscale regeling inzake auteursrechten en naburige rechten

Inkomsten uit auteursrechten voor zelfstandigen worden tot een (bruto) bedrag van € 37.500 beschouwd als roerend inkomen (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2021 € 62.550) en zo onderworpen aan een fiscaal gunstig tarief van 15%. Bovendien geldt ook nog een vrij belangrijk kostenforfait.

Meer informatie kan je terugvinden op deze pagina in de Subsidiedatabank.

Gratis gepersonaliseerde IE-ondersteuning

De COVID-19 crisis slaat hard toe. Ook het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) wil haar steentje bijdragen om kmo’s in deze moeilijke tijd te ondersteunen. Ze lanceerde een dienst om kmo’s in contact te brengen met dienstverleners van kosteloze juridische bijstand en advies rond intellectuele eigendom in de hele EU. Via dit project kunnen bedrijven gratis gepersonaliseerd advies en juridische bijstand op het vlak van intellectuele eigendom krijgen.
Dit IE-advies is beperkt tot één dienst per kmo.

Meer informatie via IP pro bono

Horizon IP Scan

De Europese Commissie heeft de Horizon IP scan gelanceerd. Deze scan kadert in het Actieplan Intellectuele Eigendom. De gratis scan moet kmo’s helpen om hun IP in gezamenlijke onderzoeks-en innovatieprojecten efficiënt te beheren en te valoriseren. De Horizon IP-scan heeft een bijzondere focus op door de EU gefinancierde Horizon 2020 of Horizon Europe-projecten. Via een uitgebreid netwerk van ervaren IP-experten (in alle EU- en Horizon-geassocieerde landen), biedt het Horizon IP scan-team een ​​individuele inventarisatie aan van de immateriële activa van kmo’s. Deze scan is bedoeld om kmo’s te laten zien hoe ze hun bestaande IP kunnen beschermen wanneer ze met meerdere partners beginnen aan een onderzoeks- en innovatieproject (O&I). De scan helpt hen ook bij het ontwikkelen van een gedeelde strategie met hun partners, om de nieuwe gezamenlijk gegenereerde IP te beheren en te exploiteren.
De Horizon IP scan kan aangevraagd worden door Europese start-ups en kmo’s (volgens de definitie van de Europese Commissie) die op het punt staan ​​een Horizon-subsidieovereenkomst (2020/Europe) te ondertekenen of die er onlangs één hebben ondertekend (tot zes maanden na ondertekening). Ook kmo’s die door het Enterprise Europe Network naar de Horizon IP-scan worden verwezen met het oog op een geplande samenwerking met andere entiteiten bij een O & I-project komen tot zes maanden na het begin van een project  - maar bij voorkeur vóór de ondertekening van een overeenkomst-  in aanmerking. 

Meer info en aanvragen: Horizon IP Scan (europa.eu).

i-DEPOT

Om aan te tonen dat je op een bepaalde datum al bezig bent met een bepaald idee, is een bewijs van datum aangewezen. Eén van de mogelijkheden om een vaste datum te creëren, is een i-DEPOT bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom indienen. Opgelet: dit is enkel een bewijsmiddel, geen IE-recht! Je i-DEPOT blijft geheim, tenzij je er zelf voor kiest om je i-DEPOT (gedeeltelijk) vrij te geven.  Via Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kan je een korting van € 10 krijgen op de kostprijs van zo’n online i-DEPOT.
Deze ID-code kan je aanvragen via idepot@vlaio.be.

Meer informatie kan je terugvinden via deze pagina in de coachingdatabank. Hier kan je je i-DEPOT aanvragen.

IE-voucher

Via de IE-voucher kunnen kmo’s in 2021 tot maximaal 50% van de registratiekosten van hun Benelux- en Europese merk-en modelaanvragen met een maximum van € 1.500 terugvorderen. De IE-voucher kan alleen aangevraagd worden door een kmo die voldoet aan de Europese kmo-definitie. Maximaal 50% van de basis registratiekosten worden vergoed met een maximum van € 1.500.  In één aanvraag kunnen meerdere merk-en/of modelaanvragen aangevraagd worden.
Let op: enkel de basis registratiekosten komen in aanmerking, concreet betekent dat bijvoorbeeld voor een Benelux-merk € 122 (50% van € 244).
I
n 2021 mag maar één IE-voucher per bedrijf aangevraagd worden. Er zijn 5 periodes waarin de IE-voucher aangevraagd kan worden:

  • Periode 1: 11-31 januari;
  • Periode 2: 1-31 maart;
  • Periode 3: 1-31 mei;
  • Periode 4: 1-31 juli;
  • Periode 5: 1-30 september.

Wie een IE-voucher wil gebruiken, kan zijn Benelux of Europese merk-en/of modelregistratie pas aanvragen na de goedkeuring van EUIPO.

Meer info en aanvraagformulieren via: IE-voucher

Investeringsaftrek en belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

Ondernemingen die investeren in octrooien, kunnen onder bepaalde voorwaarden een verhoogde investeringsaftrek krijgen. Via dit fiscaal voordeel kan de onderneming een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen aftrekken van de belastbare winst.

Naast de investeringsaftrek is er ook het systeem van belastingkrediet voor onderzoek, waarbij het fiscaal voordeel bestaat uit een belastingvermindering op de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel investeringsaftrek in de Subsidiedatabank en in de maatregel Belastingkrediet onderzoek en ontwikkeling in de Subsidiedatabank.

Kmo-portefeuille

Via de kmo-portefeuille kunnen kmo’s subsidie aanvragen voor bepaalde opleidingen en adviezen, verstrekt door geregistreerde dienstverleners. Dit kan ook voor opleidingen en advies met betrekking tot intellectuele eigendom. Kosten voor het opmaken en indienen van merk/model, octrooiaanvraag komen echter niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.
In het kader van de kmo-portefeuille kunnen kleine ondernemingen 30% en middelgrote ondernemingen 20% steun genieten. Het maximale steunplafond is € 7.500 steun per jaar.

Meer informatie kan je terugvinden op deze pagina in de Subsidiedatabank of op de pagina van de kmo-portefeuille.

Onderzoeks- en ontwikkelingsproject

Ondernemingen die innoveren kunnen een subsidie aanvragen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen. In deze subsidieaanvraag kunnen ook de kosten voor IE opgenomen worden. Het gaat dan over kosten voor activiteiten ter oriëntering van het project of ter vrijwaring van de exploitatie van de tijdens het project opgebouwde kennis. Typisch betreft dit opzoekingen in de databanken van intellectuele eigendomsrechten en de analyse van de opzoekingsresultaten. Zowel personeelskosten als kosten van externen (factuur) zijn aanvaardbare kosten binnen de subsidieaanvraag. Voor kmo’s, en enkel in ontwikkelingsprojecten, worden ook de kosten voor de bescherming van de projectresultaten tot € 20.000 aanvaard als kosten. Het gaat dan over de kosten van externen voor het aanvragen van een merk, model en/of octrooi (met uitzondering van de instandhoudingstaksen en kosten in het kader van een juridisch geschil). Het steunpercentage is afhankelijk van het type dossier en van de grootte van de onderneming. 

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank (onderzoeksproject en ontwikkelingsproject) of op de website van VLAIO (onderzoeksproject  en ontwikkelingsproject).

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail