Intellectuele eigendom steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 21 nov 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
investeren in intellectuele eigendomsrechten
Subsidies & fiscale voordelen
steun varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Bedrijven die willen investeren in intellectuele eigendomsrechten kunnen een beroep doen op een aantal ondersteunende maatregelen. Op deze pagina geven we een overzicht van een aantal subsidies en fiscale voordelen, specifiek voor intellectuele eigendom (IE).

Aftrek voor innovatie-inkomsten

De netto-inkomsten uit octrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrecht, innovatieve software, weesgeneesmiddelen en door de overheid toegekende data-en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen of geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik, kunnen tot 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting.

Meer informatie kan je raadplegen op de pagina Innovatieaftrek in de Subsidiedatabank.

Fiscale regeling inzake auteursrechten en naburige rechten

Inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten kunnen tot een (bruto) bedrag van € 37.500 beschouwd als roerend inkomen (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2023 € 70.220) en zo onderworpen aan een fiscaal gunstig tarief van 15%. Sinds 1 januari 2023 werd deze regeling grondig hervormd waardoor de toepassing vernauwd werd.

Meer informatie kan je terugvinden op de pagina Fiscale regeling voor auteursrechten en naburige rechten in de Subsidiedatabank.

Gratis gepersonaliseerde IE-ondersteuning

Het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) wil haar steentje bijdragen om kmo’s volgens Europese definitie (incl. vzw’s met economische activiteit) te ondersteunen op het vlak van intellectuele eigendom. Ze lanceerde een dienst om kmo’s in contact te brengen met dienstverleners van kosteloze juridische bijstand en advies rond intellectuele eigendom in de hele EU. Via dit project kunnen bedrijven gratis gepersonaliseerd advies en juridische bijstand op het vlak van intellectuele eigendom krijgen.
Dit IE-advies is beperkt tot één dienst per kmo.

Meer informatie via IP pro bono

Horizon IP-scan

De Europese Commissie heeft de Horizon IP scan gelanceerd. Deze scan kadert in het Actieplan Intellectuele Eigendom. De gratis scan moet kmo’s helpen om hun IP in gezamenlijke onderzoeks-en innovatieprojecten efficiënt te beheren en te valoriseren. De Horizon IP-scan heeft een bijzondere focus op door de EU gefinancierde Horizon 2020 of Horizon Europe-projecten. Via een uitgebreid netwerk van ervaren IP-experten (in alle EU- en Horizon-geassocieerde landen), biedt het Horizon IP scan-team een ​​individuele inventarisatie aan van de immateriële activa van kmo’s. Deze scan is bedoeld om kmo’s te laten zien hoe ze hun bestaande IP kunnen beschermen wanneer ze met meerdere partners beginnen aan een onderzoeks- en innovatieproject (O&I). De scan helpt hen ook bij het ontwikkelen van een gedeelde strategie met hun partners, om de nieuwe gezamenlijk gegenereerde IP te beheren en te exploiteren.
De Horizon IP-scan kan aangevraagd worden door Europese start-ups en kmo’s volgens de definitie van de Europese Commissie (incl. vzw’s met economische activiteit) die op het punt staan ​​een Horizon-subsidieovereenkomst (2020/Europe) te ondertekenen of die er onlangs één hebben ondertekend (tot zes maanden na ondertekening). Ook kmo’s die door het Enterprise Europe Network naar de Horizon IP-scan worden verwezen met het oog op een geplande samenwerking met andere entiteiten bij een O & I-project komen tot zes maanden na het begin van een project  - maar bij voorkeur vóór de ondertekening van een overeenkomst-  in aanmerking. 

Meer info en aanvragen: Horizon IP Scan (europa.eu).

i-DEPOT

Om aan te tonen dat je op een bepaalde datum al bezig bent met een bepaald idee, is een bewijs van datum aangewezen. Eén van de mogelijkheden om een vaste datum te creëren, is een i-DEPOT bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom indienen. Opgelet: dit is enkel een bewijsmiddel, geen IE-recht! Je i-DEPOT blijft geheim, tenzij je er zelf voor kiest om je i-DEPOT (gedeeltelijk) vrij te geven. Via VLAIO kan je een korting van € 10 krijgen op de kostprijs van zo’n online i-DEPOT.
Deze ID-code kan iedereen aanvragen via idepot@vlaio.be

Meer informatie kan je terugvinden via deze pagina in de expertisedatabank. Hier kan je jouw i-DEPOT aanvragen.

Investeringsaftrek en belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

Ondernemingen die investeren in octrooien, kunnen onder bepaalde voorwaarden een verhoogde investeringsaftrek krijgen. Via dit fiscaal voordeel kan de onderneming een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen aftrekken van de belastbare winst.

Naast de investeringsaftrek is er ook het systeem van belastingkrediet voor onderzoek, waarbij het fiscaal voordeel bestaat uit een belastingvermindering op de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Investeringsaftrek in de Subsidiedatabank en in de maatregel Belastingkrediet onderzoek en ontwikkeling in de Subsidiedatabank.

Kmo-portefeuille

Via de kmo-portefeuille kunnen kmo’s (geen vzw's) een subsidie aanvragen voor bepaalde opleidingen en adviezen, verstrekt door geregistreerde dienstverleners. Dit kan ook voor opleidingen en advies met betrekking tot intellectuele eigendom. Kosten voor het opmaken en indienen van merk/model, octrooiaanvraag komen echter niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.
In het kader van de kmo-portefeuille kunnen kleine ondernemingen 30% en middelgrote ondernemingen 20% steun genieten. Het maximale steunplafond is € 7.500 steun per jaar.

Meer informatie kan je terugvinden op deze pagina in de Subsidiedatabank of op de pagina van de kmo-portefeuille.

Onderzoeks- en ontwikkelingsproject

Ondernemingen die innoveren kunnen een subsidie aanvragen bij VLAIO. In deze subsidieaanvraag kunnen ook de kosten voor IE opgenomen worden. Het gaat dan over kosten voor activiteiten ter oriëntering van het project of ter vrijwaring van de exploitatie van de tijdens het project opgebouwde kennis. Typisch betreft dit opzoekingen in de databanken van intellectuele eigendomsrechten en de analyse van de opzoekingsresultaten. Zowel personeelskosten als kosten van externen (factuur) zijn aanvaardbare kosten binnen de subsidieaanvraag. Voor kmo’s, en enkel in ontwikkelingsprojecten, worden ook de kosten voor de bescherming van de projectresultaten tot € 20.000 aanvaard als kosten. Het gaat dan over de kosten van externen voor het aanvragen van een merk, model en/of octrooi (met uitzondering van de instandhoudingstaksen en kosten in het kader van een juridisch geschil). Het steunpercentage is afhankelijk van het type dossier en van de grootte van de onderneming. 

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank (onderzoeksproject en ontwikkelingsproject) of op de website van VLAIO (onderzoeksproject en ontwikkelingsproject).

Prediagnostische dienst voor Intellectuele Eigendom

Elke onderneming (ook vzw's) met een ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen met een maatschappelijke zetel in België kan via de FOD Economie een gratis doorlichting op het vlak van intellectuele eigendom aanvragen. Deze doorlichting is bedoeld voor zowel innovatieve bedrijven die nog niet vertrouwd zijn met intellectuele eigendomsrechten als voor bedrijven die wel al kennis hebben over intellectuele eigendomsrechten maar nieuwe domeinen willen verkennen.

Een IE-deskundige, erkend door de Dienst Intellectuele Eigendom, zal aangesteld worden om jouw onderneming door te lichten op alle vlakken van het intellectuele eigendomsrecht: auteursrecht en naburige rechten, octrooien, merken, domeinnamen, tekeningen en modellen en kwekersrechten. Ook de praktische kant van contracten, licenties en het gebruik van IE-databanken worden belicht. Na deze doorlichting wordt een rapport met aanbevelingen voor jouw bedrijf opgemaakt.

De duurtijd tussen aanvraag en het uiteindelijk opleveren van een rapport is 3 maanden.

Meer informatie en aanvragen via: prediagnostische dienst

SME fund (IE-voucher)

In het kader van het SME-fund kunnen Europese kmo's volgens Europese definitie (alsook vzw's met een economische activiteit) subsidies aanvragen via de IE-vouchers voor ondersteuning voor intellectuele eigendom. De IE-vouchers kunnen aangevraagd worden vanaf 23 januari tot 8 december 2023, of tot uitputting van de middelen. 
Ook vzw's met economische activiteit komen hiervoor in aanmerking.

In België kunnen vanaf 2 mei nog slechts 3 van de 4 IE-vouchers aangevraagd worden. De IE-voucher voor de terugbetaling van de vergoeding voor pre-diagnostische IE-diensten (IP Scans), kan immers sinds 2 mei niet meer aangevraagd worden. 

IE-voucher voor merken en modellen: tot max. € 1.000 - uitgeput
  • Terugbetaling van 75% van de taksen die door de bureaus voor intellectuele eigendom (met inbegrip van de nationale bureaus voor intellectuele eigendom, het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en het Benelux-Bureau voor intellectuele eigendom) in rekening worden gebracht voor de registratie van merken en tekeningen en modellen;
  • Terugbetaling van 50% van de taksen die door het WIPO (Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom) in rekening worden gebracht voor het verkrijgen van internationale bescherming van merken en modellen;
IE-voucher voor octrooien: tot max. € 1.500
  • Terugbetaling van 75% van de taksen van een onderzoek naar de stand van de techniek uitgevoerd door een nationaal IE-bureau van een EU-lidstaat;
  • Terugbetaling van 75% van de kosten voorafgaand aan de verlening van een octrooi (indiening, zoekopdrachten en onderzoek) en de taksen voor de verlening en publicatie met het oog op nationale bescherming in een EU-lidstaat;
  • Terugbetaling van 75% van de kosten voor de indiening en onderzoekopdrachten ivm Europese octrooien die worden aangevraagd bij het Europees Octrooibureau. 
IE-voucher voor bescherming plantenrassen: tot max. € 225

Terugbetaling van 50% van de taksen voor het online indienen van aanvragen voor bescherming op het EU-niveau via het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO). 

 Aanvragen na aanmaak account

Om een IE-voucher aan te vragen, moet eerst een account aangemaakt worden. Pas na goedkeuring van de aanvraag kan je effectief de IE-activiteit aanvragen. De vouchers zijn 2 maanden geldig vanaf datum van toekenning van de subsidie. De geldigheidsperiode kan met 2 maanden verlengd worden, mits deze verlenging aangevraagd wordt in de laatste maand van de oorspronkelijke geldigheidsperiode. Na het activeren van de vouchers is er een uitvoeringsperiode om extra terugbetaling te vragen binnen het toepassingsgebied van de vouchers. Deze uitvoeringsperiode is 6 maand voor IE-voucher 1 en 2 (merken en modellen). De periode voor IE-voucher 3 (octrooien) bedraagt 12 maanden. Voor de IE-voucher 4 is er geen uitvoeringsperiode: zij worden volledig opgebruikt bij de eerste aanvraag om terugbetaling.  

Meer informatie en aanvragen via: SME Fund - EUTM (europa.eu)

De-minimis

Bepaalde maatregelen van deze overzichtsmaatregel vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis

Dit is het geval voor de Kmo-portefeuille.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail