Intellectuele Eigendom steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 23 aug 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
investeren in intellectuele eigendomsrechten
Subsidies & fiscale voordelen
steun varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Bedrijven die willen investeren in intellectuele eigendomsrechten kunnen een beroep doen op een aantal ondersteunende maatregelen. Op deze pagina geven we een overzicht van een aantal subsidies en fiscale voordelen, specifiek voor intellectuele eigendom (IE).

Aftrek voor innovatie-inkomsten

De aftrek voor innovatie-inkomsten is de opvolger van de belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten waarvoor een overgangsregeling geldt tot 2021. Vanaf 1 juli 2016 kunnen de netto-inkomsten uit octrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrecht, innovatieve software, weesgeneesmiddelen en door de overheid toegekende data-en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen of geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik, tot 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting.

Meer informatie kan je raadplegen op deze pagina in de Subsidiedatabank.

Hier vind je meer informatie over de vroegere belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten.

Fiscale regeling inzake auteursrechten en naburige rechten

Inkomsten uit auteursrechten voor zelfstandigen worden tot een (bruto) bedrag van € 37.500 beschouwd als roerend inkomen (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2021 € 62.550) en zo onderworpen aan een fiscaal gunstig tarief van 15%. Bovendien geldt ook nog een vrij belangrijk kostenforfait.

Meer informatie kan je terugvinden op deze pagina in de Subsidiedatabank.

Gratis gepersonaliseerde IE-ondersteuning

De COVID-19 crisis slaat hard toe. Ook het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) wil haar steentje bijdragen om kmo’s in deze moeilijke tijd te ondersteunen. Ze lanceerde een dienst om kmo’s in contact te brengen met dienstverleners van kosteloze juridische bijstand en advies rond intellectuele eigendom in de hele EU. Via dit project kunnen bedrijven gratis gepersonaliseerd advies en juridische bijstand op het vlak van intellectuele eigendom krijgen.
Dit IE-advies is beperkt tot één dienst per kmo.

Meer informatie via IP pro bono

Horizon IP-scan

De Europese Commissie heeft de Horizon IP scan gelanceerd. Deze scan kadert in het Actieplan Intellectuele Eigendom. De gratis scan moet kmo’s helpen om hun IP in gezamenlijke onderzoeks-en innovatieprojecten efficiënt te beheren en te valoriseren. De Horizon IP-scan heeft een bijzondere focus op door de EU gefinancierde Horizon 2020 of Horizon Europe-projecten. Via een uitgebreid netwerk van ervaren IP-experten (in alle EU- en Horizon-geassocieerde landen), biedt het Horizon IP scan-team een ​​individuele inventarisatie aan van de immateriële activa van kmo’s. Deze scan is bedoeld om kmo’s te laten zien hoe ze hun bestaande IP kunnen beschermen wanneer ze met meerdere partners beginnen aan een onderzoeks- en innovatieproject (O&I). De scan helpt hen ook bij het ontwikkelen van een gedeelde strategie met hun partners, om de nieuwe gezamenlijk gegenereerde IP te beheren en te exploiteren.
De Horizon IP-scan kan aangevraagd worden door Europese start-ups en kmo’s (volgens de definitie van de Europese Commissie) die op het punt staan ​​een Horizon-subsidieovereenkomst (2020/Europe) te ondertekenen of die er onlangs één hebben ondertekend (tot zes maanden na ondertekening). Ook kmo’s die door het Enterprise Europe Network naar de Horizon IP-scan worden verwezen met het oog op een geplande samenwerking met andere entiteiten bij een O & I-project komen tot zes maanden na het begin van een project  - maar bij voorkeur vóór de ondertekening van een overeenkomst-  in aanmerking. 

Meer info en aanvragen: Horizon IP Scan (europa.eu).

i-DEPOT

Om aan te tonen dat je op een bepaalde datum al bezig bent met een bepaald idee, is een bewijs van datum aangewezen. Eén van de mogelijkheden om een vaste datum te creëren, is een i-DEPOT bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom indienen. Opgelet: dit is enkel een bewijsmiddel, geen IE-recht! Je i-DEPOT blijft geheim, tenzij je er zelf voor kiest om je i-DEPOT (gedeeltelijk) vrij te geven. Via Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kan je een korting van € 10 krijgen op de kostprijs van zo’n online i-DEPOT.
Deze ID-code kan je aanvragen via idepot@vlaio.be

Meer informatie kan je terugvinden via deze pagina in de coachingdatabank. Hier kan je je i-DEPOT aanvragen.

Kmo-fonds - IE-voucher EUIPO

Kmo's die voldoen aan de Europese kmo-definitie, kunnen in 2021 een IE-voucher aanvragen. Via die IE-voucher kunnen ze een terugbetaling vragen van 75% van de kosten een 'intellectual Property' (IP) scan en/of tot maximaal 50% van de basis registratiekosten van hun Benelux- en Europese merk- en modelaanvragen. In één aanvraag kunnen meerdere merk- en/of modelaanvragen aangevraagd worden. Elke kmo kan tot maximaal € 1.500 terugvorderen. Voor de terugvordering van de kosten van merk- en modelaanvragen komen enkel de basis registratiekosten in aanmerking. Concreet betekent dat bijvoorbeeld voor een Benelux-merk € 122 (50% van € 244).

Er zijn 5 periodes waarin de IE-voucher aangevraagd kan worden:

 • Periode 1: 11-31 januari;
 • Periode 2: 1-31 maart;
 • Periode 3: 1-31 mei;
 • Periode 4: 1-31 juli;
 • Periode 5: 1-30 september.

Wie een IE-voucher wil gebruiken, moet eerst een IE-voucher aanvragen binnen één van de bovenvermelde periodes. Pas na goedkeuring van EUIPO,  mag de IP-scan of de merk-of modelregistratie aangevraagd worden. Dit moet gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van het toekenningsbesluit van EUIPO. Via de IE-voucher vraag je daarna de terugbetaling aan.

  Meer info en aanvraagformulieren via: IE-voucher

  Investeringsaftrek en belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

  Ondernemingen die investeren in octrooien, kunnen onder bepaalde voorwaarden een verhoogde investeringsaftrek krijgen. Via dit fiscaal voordeel kan de onderneming een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen aftrekken van de belastbare winst.

  Naast de investeringsaftrek is er ook het systeem van belastingkrediet voor onderzoek, waarbij het fiscaal voordeel bestaat uit een belastingvermindering op de verschuldigde vennootschapsbelasting.

  Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel investeringsaftrek in de Subsidiedatabank en in de maatregel Belastingkrediet onderzoek en ontwikkeling in de Subsidiedatabank.

  IPA4SME

  Het IPA4SME programma ondersteunt kmo's in de valorisatie en bescherming van hun intellectuele eigendom. Via dit programma kunnen kmo's die een seal of excellence (SoE) behaalden in het Horizon 2020 programma of EIC Accelerator Pilot of kmo's die als innovatief bestempeld worden na het doorlopen van een IP-scan tot € 15.000 subsidie aanvragen voor de bescherming van hun intellectuele eigendom door octrooiaanvragen. De SoE of het certificaat moet behaald zijn in de drie jaar voorafgaand aan de sluitingsdatum waarop de kmo de aanvraag indient.

  De financiële steun bestaat uit de gedeeltelijke terugbetaling van kosten gemaakt voor het aanvragen van octrooiaanvragen bij het European Patent Office (EPO). Er is tot 75% tegemoetkoming in de kosten van een octrooiaanvraag bij het EPO met een maximum van € 2.500 per octrooiaanvraag (maximum 5 aanvragen per kmo) en tot 50% tegemoetkoming met een maximum van € 2.000 in de kosten van een gemachtigde die voor het EPO mag optreden. 

  Meer informatie op de website van IPA4SME.

  Kmo-portefeuille

  Via de kmo-portefeuille kunnen kmo’s subsidie aanvragen voor bepaalde opleidingen en adviezen, verstrekt door geregistreerde dienstverleners. Dit kan ook voor opleidingen en advies met betrekking tot intellectuele eigendom. Kosten voor het opmaken en indienen van merk/model, octrooiaanvraag komen echter niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.
  In het kader van de kmo-portefeuille kunnen kleine ondernemingen 30% en middelgrote ondernemingen 20% steun genieten. Het maximale steunplafond is € 7.500 steun per jaar.

  Meer informatie kan je terugvinden op deze pagina in de Subsidiedatabank of op de pagina van de kmo-portefeuille.

  Onderzoeks- en ontwikkelingsproject

  Ondernemingen die innoveren kunnen een subsidie aanvragen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen. In deze subsidieaanvraag kunnen ook de kosten voor IE opgenomen worden. Het gaat dan over kosten voor activiteiten ter oriëntering van het project of ter vrijwaring van de exploitatie van de tijdens het project opgebouwde kennis. Typisch betreft dit opzoekingen in de databanken van intellectuele eigendomsrechten en de analyse van de opzoekingsresultaten. Zowel personeelskosten als kosten van externen (factuur) zijn aanvaardbare kosten binnen de subsidieaanvraag. Voor kmo’s, en enkel in ontwikkelingsprojecten, worden ook de kosten voor de bescherming van de projectresultaten tot € 20.000 aanvaard als kosten. Het gaat dan over de kosten van externen voor het aanvragen van een merk, model en/of octrooi (met uitzondering van de instandhoudingstaksen en kosten in het kader van een juridisch geschil). Het steunpercentage is afhankelijk van het type dossier en van de grootte van de onderneming. 

  Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank (onderzoeksproject en ontwikkelingsproject) of op de website van VLAIO (onderzoeksproject  en ontwikkelingsproject).

  De-minimis

  Bepaalde maatregelen van deze overzichtsmaatregel vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis

  Dit is het geval voor de Kmo-portefeuille.

  Blijf op de hoogte

  Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

  Contact

  Adres

  Koning Albert II-laan 35 bus 12
  1030 Brussel
  België

  Telefoon
  E-mail