Intellectuele eigendom steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 22 feb 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
investeren in intellectuele eigendomsrechten
Subsidies & fiscale voordelen
steun varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Bedrijven die willen investeren in intellectuele eigendomsrechten kunnen een beroep doen op een aantal ondersteunende maatregelen. Op deze pagina geven we een overzicht van een aantal subsidies en fiscale voordelen, specifiek voor intellectuele eigendom (IE).

Aftrek voor innovatie-inkomsten

De netto-inkomsten uit octrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrecht, innovatieve software, weesgeneesmiddelen en door de overheid toegekende data-en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen of geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik, kunnen tot 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting.

Meer informatie kan je raadplegen op de pagina Innovatieaftrek in de Subsidiedatabank.

Fiscale regeling inzake auteursrechten en naburige rechten

Inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten kunnen tot een (bruto) bedrag van € 37.500 beschouwd als roerend inkomen (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2023 € 70.220) en zo onderworpen aan een fiscaal gunstig tarief van 15%. Sinds 1 januari 2023 werd deze regeling grondig hervormd waardoor de toepassing vernauwd werd.

Meer informatie kan je terugvinden op de pagina Fiscale regeling voor auteursrechten en naburige rechten in de Subsidiedatabank.

Gratis gepersonaliseerde IE-ondersteuning

Het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) wil haar steentje bijdragen om kmo’s volgens Europese definitie (incl. vzw’s met economische activiteit) te ondersteunen op het vlak van intellectuele eigendom. Ze lanceerde een dienst om kmo’s in contact te brengen met dienstverleners van kosteloze juridische bijstand en advies rond intellectuele eigendom in de hele EU. Via dit project kunnen bedrijven gratis gepersonaliseerd advies en juridische bijstand op het vlak van intellectuele eigendom krijgen.
Dit IE-advies is beperkt tot één dienst per kmo.

Meer informatie via IP pro bono

i-DEPOT

Om aan te tonen dat je op een bepaalde datum al bezig bent met een bepaald idee, is een bewijs van datum aangewezen. Eén van de mogelijkheden om een vaste datum te creëren, is een i-DEPOT bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom indienen. Opgelet: dit is enkel een bewijsmiddel, geen IE-recht! Je i-DEPOT blijft geheim, tenzij je er zelf voor kiest om je i-DEPOT (gedeeltelijk) vrij te geven. Via VLAIO kan je een korting van € 10 krijgen op de kostprijs van zo’n online i-DEPOT.
Deze ID-code kan iedereen aanvragen via idepot@vlaio.be

Meer informatie kan je terugvinden via deze pagina in de expertisedatabank. Hier kan je jouw i-DEPOT aanvragen.

Investeringsaftrek en belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

Ondernemingen die investeren in octrooien, kunnen onder bepaalde voorwaarden een verhoogde investeringsaftrek krijgen. Via dit fiscaal voordeel kan de onderneming een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen aftrekken van de belastbare winst.

Naast de investeringsaftrek is er ook het systeem van belastingkrediet voor onderzoek, waarbij het fiscaal voordeel bestaat uit een belastingvermindering op de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Investeringsaftrek in de Subsidiedatabank en in de maatregel Belastingkrediet onderzoek en ontwikkeling in de Subsidiedatabank.

Kmo-portefeuille

Via de kmo-portefeuille kunnen kmo’s (geen vzw's) een subsidie aanvragen voor bepaalde opleidingen en adviezen, verstrekt door geregistreerde dienstverleners. Dit kan ook voor opleidingen en advies met betrekking tot intellectuele eigendom. Kosten voor het opmaken en indienen van merk/model, octrooiaanvraag komen echter niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.
In het kader van de kmo-portefeuille kunnen kleine ondernemingen 30% en middelgrote ondernemingen 20% steun genieten. Het maximale steunplafond is € 7.500 steun per jaar.

Meer informatie kan je terugvinden op deze pagina in de Subsidiedatabank of op de pagina van de kmo-portefeuille.

Onderzoeks- en ontwikkelingsproject

Ondernemingen die innoveren kunnen een subsidie aanvragen bij VLAIO. In deze subsidieaanvraag kunnen ook de kosten voor IE opgenomen worden. Het gaat dan over kosten voor activiteiten ter oriëntering van het project of ter vrijwaring van de exploitatie van de tijdens het project opgebouwde kennis. Typisch betreft dit opzoekingen in de databanken van intellectuele eigendomsrechten en de analyse van de opzoekingsresultaten. Zowel personeelskosten als kosten van externen (factuur) zijn aanvaardbare kosten binnen de subsidieaanvraag. Voor kmo’s, en enkel in ontwikkelingsprojecten, worden ook de kosten voor de bescherming van de projectresultaten tot € 20.000 aanvaard als kosten. Het gaat dan over de kosten van externen voor het aanvragen van een merk, model en/of octrooi (met uitzondering van de instandhoudingstaksen en kosten in het kader van een juridisch geschil). Het steunpercentage is afhankelijk van het type dossier en van de grootte van de onderneming. 

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank (onderzoeksproject en ontwikkelingsproject) of op de website van VLAIO (onderzoeksproject en ontwikkelingsproject).

Prediagnostische dienst voor Intellectuele Eigendom

Elke onderneming (ook vzw's) met een ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen met een maatschappelijke zetel in België kan via de FOD Economie een gratis doorlichting op het vlak van intellectuele eigendom aanvragen. Deze doorlichting is bedoeld voor zowel innovatieve bedrijven die nog niet vertrouwd zijn met intellectuele eigendomsrechten als voor bedrijven die wel al kennis hebben over intellectuele eigendomsrechten maar nieuwe domeinen willen verkennen.

Een IE-deskundige, erkend door de Dienst Intellectuele Eigendom, zal aangesteld worden om jouw onderneming door te lichten op alle vlakken van het intellectuele eigendomsrecht: auteursrecht en naburige rechten, octrooien, merken, domeinnamen, tekeningen en modellen en kwekersrechten. Ook de praktische kant van contracten, licenties en het gebruik van IE-databanken worden belicht. Na deze doorlichting wordt een rapport met aanbevelingen voor jouw bedrijf opgemaakt.

De duurtijd tussen aanvraag en het uiteindelijk opleveren van een rapport is 3 maanden.

Meer informatie en aanvragen via: prediagnostische dienst

SME-Fund (IE-voucher)

Via de IE-vouchers kunnen kmo's (Europese definitie) een deel van de aanvraagkosten van intellectuele eigendomsrechten terugvorderen. Deze subsidie kan aangevraagd worden tot 6 december 2024 of tot uitputting van de middelen.

Er kunnen 3 soorten vouchers aangevraagd worden, voor:

 1. merken en modellen: tot max. 75% met een maximum van € 1.000 per begunstigde en kan gebruikt worden voor meerdere merk- en/of modelaanvragen.
  1. Er is een terugbetaling mogelijk van 75% van de taksen (voor de aanvraag, bijkomende klassen, onderzoek, registratie en (opschorting van de) publicatie) voor de registratie van merken en/of modellen in de Benelux (of andere nationale registraties) of in de EU
  2. Er is een terugbetaling mogelijk van 50% van de taksen (voor aanvraag, aanwijzingstaksen EU en daarbuiten) voor het verkrijgen van internationale bescherming van merken en modellen via WIPO
 2. octrooien: tot max. 75% met een maximum van € 3.500 per begunstigde en kan gebruikt worden voor één of meerdere octrooiaanvragen. 
  1. Een terugbetaling tot 75% is mogelijk voor:
   • de taksen gelinkt aan een wereldwijd onderzoek naar de stand van de techniek uitgevoerd door een nationaal IE-bureau van een EU-lidstaat (bv. België);
   • de kosten voorafgaand aan de verlening van een octrooi (de kosten van indiening, zoekopdrachten en onderzoek) en de taksen voor de verlening en publicatie met het oog op nationale bescherming in een EU-lidstaat (bv. België);
   • de kosten voor de indiening en onderzoekopdrachten i.v.m. Europese octrooien die worden aangevraagd bij het Europees Octrooibureau (EOB).
  2. Een terugbetaling tot 50% is mogelijk van de juridische kosten voor het opstellen en indienen van een Europese octrooiaanvraag (met een maximumbedrag van EUR 2.000). De terugbetaling is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
   • de dienst heeft betrekking op het opstellen en indienen van een Europese octrooiaanvraag;
   • de dienst werd geleverd door een professionele vertegenwoordiger, juridisch adviseur of vereniging van professionele vertegenwoordigers die in de EU gevestigd zijn en ingeschreven zijn in de officiële lijst van het EOB;
   • de vraag voor terugbetaling moet online en binnen de vastgestelde termijn gebeuren.
 3. kwekersrechten: tot 75% met een maximum van € 1.500 per begunstigde en is mogelijk voor de bescherming van één of meerdere plantenrassen. Er is een terugbetaling van 75% van de online aanvraag- en onderzoekskosten mogelijk voor de aanvraag van communautair kwekersrecht via Community Plant Variety Office (CPVO).

Belangrijk is dat de IE-voucher moet aangevraagd en goedgekeurd worden voor de registratie van merken, modellen, octrooien of plantenrassen! Meer informatie via SME-Fund.

De-minimis

Bepaalde maatregelen van deze overzichtsmaatregel vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis

Dit is het geval voor de Kmo-portefeuille.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Een overzicht van de fysieke kantoren van VLAIO kan je vinden op de website > adressen. Neem bij voorkeur contact op met VLAIO via e-mail of telefoon. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan het onderstaande postadres.

Adres

Koning Albert II-laan 15 bus 331
1210 Brussel
België

Telefoon
E-mail