Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

Laatst gewijzigd op 22 nov 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
vennootschappen
Voor wat
investeringen in octrooien en/of milieuvriendelijke investeringen in O&O
Fiscaal voordeel
belastingkrediet

Wat houdt de maatregel in

Vennootschappen die investeren in octrooien en/of milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) kunnen genieten van een belastingkrediet.

Vennootschappen die kiezen voor dit belastingkrediet kunnen nooit meer de investeringsaftrek toepassen voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (zowel de éénmalige als de gespreide).

Het fiscale voordeel wordt hierbij niet toegekend in de vorm van een aftrek van het fiscale resultaat, maar op de verschuldigde vennootschapsbelasting wordt er een belastingvermindering toegepast

Wie komt in aanmerking

Zowel Belgische vennootschappen als vaste inrichtingen in België van buitenlandse vennootschappen kunnen van dit fiscaal voordeel genieten. 

Indien zij investeren in vaste activa die hen recht geven op de verhoogde investeringsaftrek voor octrooien en/of de verhoogde investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen in O&O moeten zij sinds aanslagjaar 2007 een keuze maken tussen deze verhoogde aftrekken en deze maatregel. 

Vzw’s komen voor deze maatregel enkel in aanmerking indien ze onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Wat komt in aanmerking

Het belastingkrediet heeft uitsluitend betrekking op de verwerving van octrooien en vaste activa die dienen voor het bevorderen van O&O van nieuwe producten en geavanceerde technologieën die geen invloed hebben op het milieu of de negatieve invloed op het milieu beperken.

Het wordt toegepast op investeringen in materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht en nieuwe immateriële vaste activa die in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. 

Berekeningsbasis

Het belastingkrediet kan éénmalig of gespreid toegepast worden.

Het tarief wordt berekend op de berekeningsbasis van de investeringsaftrek: dit is de aanschaffings- of beleggingswaarde van de activa vermenigvuldigd met het tarief van de investeringsaftrek. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de verhoogde en de gespreide investeringsaftrek.
Deze berekeningsbasis wordt  vermenigvuldigd met het nominaal tarief in de vennootschapsbelasting verhoogd met de aanvullende crisisbijdrage (33,99%).

Het gespreide belastingkrediet wordt berekend op basis van het standaardtarief in de vennootschapsbelasting dat toegepast wordt op de afschrijving die voor elk belastbaar tijdperk van de afschrijvingsperiode wordt aangenomen, vermenigvuldigd met het percentage van de gespreide (verhoogde) investeringsaftrek. (Het gespreide belastingkrediet is niet voor octrooien toepasbaar).

Voorbeeld:

Investeringen O&O van € 1000: 

  • investeringsaftrek van 13,5% ( aj. 2018);
  • tarief gespreide investeringsaftrek van 20,5% ( aj. 2018);
  • nominaal tarief in de vennootschapsbelasting.

Eenmalig belastingkrediet: € 1000 x 13,5% x 33,99% = € 45,89

Gespreid belastingkrediet ( over 5 jaar bijvoorbeeld): € 1000 x 20% x 20,5% x 33,99% = € 13,94

Dit belastingkrediet wordt afgetrokken van de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Het krediet is (in beperkte mate) overdraagbaar naar de 4 volgende aanslagjaren, met het voordeel dat het belastingkrediet effectief terugbetaald kan worden indien de vennootschap het krediet niet effectief heeft kunnen verrekenen met de vennootschapsbelasting van de laatste vijf opeenvolgende aanslagjaren.

Kleine vennootschappen die genieten van het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting verkrijgen een bijkomend voordeel wanneer ze voor het belastingkrediet kiezen. Bij toepassing van de investeringsaftrek genieten zij immers 'slechts' een belastingvoordeel van 24,98% (eerste belastingschijf) op de vrijgestelde winst, terwijl men bij toepassing van het belastingkrediet toch de volle 33,99% geniet.

Aanvraagprocedure

Bij de aangifte van de inkomstenbelastingen van het tijdperk waarin de bedoelde bestanddelen zijn aangeschaft of tot stand gebracht moet een attest worden bijgevoegd. Dit is enkel vereist voor het belastingkrediet voor O&O in milieuvriendelijke investeringen en niet voor het belastingkrediet voor octrooien.

Een aanvraagformulier tot het verkrijgen van dit attest wordt aangevraagd bij:

Vlaamse Overheid
Departement Omgeving
Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
T 02 553 85 03
E-mail: attestOenO.omgeving@vlaanderen.be
Website: www.omgevingvlaanderen.be