Innovatieaftrek

Laatst gewijzigd op 12 mei 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen onderworpen aan de vennootschapsbelasting
Voor wat
inkomsten uit bepaalde intellectuele eigendomsrechten
Fiscaal voordeel
85% wordt vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Wat houdt de maatregel in

Via de innovatieaftrek (of aftrek voor innovatie-inkomsten) kunnen vanaf 1 juli 2016 netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voor 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting.

De 'FAQ Innovatieaftrek' werd in de databank Fisconetplus vervangen door een 'Circulaire 2020/C/95 FAQ met betrekking tot de aftrek voor innovatie-inkomsten'. In de rubriek “Wetteksten” werd een nummer 8bis ingevoegd.

Wie komt in aanmerking

Binnenlandse vennootschappen en buitenlandse vennootschappen met een Belgische vaste inrichting kunnen van deze vrijstelling gebruik maken.

Het bestaan van een onderzoekscentrum (zoals bij de vroegere octrooiaftrek) is niet langer vereist.

Vzw’s komen voor deze maatregel enkel in aanmerking indien ze onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Wat komt in aanmerking

De intellectuele eigendomsrechten die hiervoor in aanmerking komen zijn:

 • een octrooi;
 • aanvullend beschermingscertificaat;
 • kwekersrechten;
 • auteursrechtelijk beschermde software;
 • weesgeneesmiddelen;
 • data- en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik.

Voorwaarden

De innovatieaftrek is niet enkel geldig voor inkomsten uit een octrooi, maar ook voor inkomsten uit auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrecht, weesgeneesmiddelen en data- en marktexclusiviteit (voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen).

De aftrek bedraagt 85% van de netto-inkomsten uit het intellectuele eigendomsrecht en is toepasbaar vanaf de aanvraag van het betreffende intellectuele eigendomsrecht. De niet-benutte aftrek is overdraagbaar naar de volgende belastbare periodes.

Voor auteursrechtelijk beschermde software geldt de bijkomende voorwaarde dat deze moet voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject- of programma.

Berekening

De innovatieaftrek kan worden berekend met volgende formule:

Innovatieaftrek= Netto innovatie-inkomsten x 85% x Nexusbreuk

Uitleg termen:

 • netto innovatie-inkomsten: innovatie-inkomsten – eigen kosten voor O&O met betrekking tot het betreffende intellectuele eigendomsrecht;

 • nexus-breuk: het fiscaal voordeel wordt beperkt op basis van de zogenaamde nexus-breuk. De nexus-breuk zorgt ervoor dat het fiscaal voordeel slechts wordt verleend in de mate dat de intellectuele eigendomsrechten door de belastingplichtige zelf of onafhankelijke derden werd ontwikkeld. De nexus-breuk wordt weergegeven door volgende formule:
  innovatieaftrek
  Hierbij zijn:

  • kwalificerende uitgaven: de uitgaven voor werkelijke O&O activiteiten die verband houden met het IP-recht (exclusief kosten voor verwerving en uitgaven O&O aan verbonden ondernemingen);
  • globale uitgaven: kwalificerende uitgaven + uitgaven voor verwerving van het intellectuele eigendomsrecht + uitgaven voor outsourcing O&O aan verbonden ondernemingen;

  • de kwalificerende uitgaven mogen vermenigvuldigd worden met 130%, echter met als maximum de ‘globale uitgaven’. Dit betekent dus dat de nexus-breuk maximum 1 kan bedragen.

Aanvraagprocedure

De vennootschap kan de innovatieaftrek (85% van de inkomsten uit de kwalificerende intellectuele eigendomsrechten) aftrekken van de belastbare basis. Deze innovatieaftrek vindt plaats na de DBI-aftrek en voor de notionele interestaftrek (aftrek voor risicokapitaal), de aftrek van vorige verliezen en de investeringsaftrek.

Wanneer er onduidelijkheid bestaat rond het bedrag van de innovatie-inkomsten kan men een fiscale ruling aanvragen bij de ‘Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken’: zie Fiscale ruling (voorafgaande bindende beslissing).

Bij de aangifte vennootschapsbelasting moet een specifieke bijlage gevoegd worden in het kader van 'de uitgebreide documentatieplicht', vereist op zowel het vlak van de inkomsten als de uitgaven (Tracking & tracing principe). 

Het bepalen van de innovatie-inkomsten en de uitgaven moet namelijk in principe per intellectueel eigendomsrecht gebeuren. Maar wanneer de vennootschap kan aantonen dat dit praktisch gezien niet mogelijk is, mag zij de inkomsten/uitgaven vaststellen, hetzij per 'type' product of dienst, hetzij per 'groep' van producten of diensten, die voortvloeien uit intellectuele eigendomsrechten.

Meer details hierover zijn terug te vinden in de rubriek 26 en 27 van de  'Circulaire 2020/C/95 FAQ met betrekking tot de aftrek voor innovatie-inkomsten' op MyMinFin.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon