Onderzoeksproject

Laatst gewijzigd op 14 mei 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's en grote ondernemingen
Voor wat
uitvoeren van onderzoeksprojecten
Subsidie
van 25% tot 60% (min. € 100.000 en max. € 3 mln. steun)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie bekomen van 25% tot 60% (op de aanvaarde kosten met een minimale steun van € 100.000) voor de uitvoering van bepaalde onderzoeksprojecten.

Onderzoeksprojecten bestaan in hoofdzaak uit activiteiten waarbij op een kritische en systematische manier nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden worden opgebouwd en die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming.

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.

Wie komt in aanmerking

Deze steun richt zich tot ondernemingen die grensverleggend onderzoek willen uitvoeren, met een intrinsiek hoog risico, dat op termijn kan leiden tot een belangrijke positieve impact voor het bedrijf én voor Vlaanderen. Het gaat om de uitvoering van individuele projecten rond een welbepaald innovatief idee. Er is geen voorkeur voor bepaalde sectoren, toepassingsdomeinen of kennisgebieden. Er zijn uitdagingen en risico’s verbonden aan de opbouw van deze nieuwe kennis.

Enkel ondernemingen met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) kunnen steun aanvragen. Ook non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) die economische activiteit uitoefenen komen in aanmerking. Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

Projectbegroting

Alle activiteiten waarin kennis wordt opgebouwd of activiteiten die dit rechtstreeks ondersteunen, kunnen opgenomen worden in een onderzoeksproject. Deze kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn.

Het hoofdzakelijk toepassen of incrementeel verbeteren van bedrijfseigen know-how volstaat niet. Ten opzichte van de normale bedrijfsactiviteiten en courante vernieuwingsprocessen moet het project duidelijk afwijken in werkwijze, inhoud, beoogde resultaten en/of risico’s waarvoor kennis moet opgebouwd worden.

Een overzicht van alle steunbare activiteiten vind je in het toelichtingsdocument Ontwikkelings- en Onderzoeksprojecten. Zie Aanvraagprocedure Onderzoeksproject > Documenten

Looptijd

De looptijd van een onderzoeksproject kan maximum 36 maanden bedragen.

Omvang steun

De gevraagde steun bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 3 miljoen.

De subsidie wordt berekend als een percentage van de aanvaarde projectbegroting. Dit steunpercentage bestaat uit een basispercentage eventueel aangevuld met toeslagen.

Basissteun

tussen 25% en 50% van de aanvaarde kosten: het project kan bestaan uit een mix van ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten. Delen die onderzoek omvatten krijgen een basissteun van 50% en delen die ontwikkeling omvatten krijgen een basisissteun van 25%. 

Verhoging basissteun in bepaalde gevallen

10% bij samenwerking tussen minstens twee onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens één kmo en/of wanneer het een grensoverschrijdende samenwerking betreft in het kader van een officieel erkend Europees netwerk waaraan VLAIO deelneemt (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten)*

  10% voor een middelgrote onderneming
  20% voor een kleine onderneming

Maximumsteun

60% van de aanvaarde kosten

Er geldt een verhoging van het steunpercentage met 15% indien het gaat over een grensoverschrijdende samenwerking in het kader van een aantal officieel erkende Europese netwerken waaraan VLAIO deelneemt (Zie Bedrag > De subsidie voor een overzicht van deze netwerken) op voorwaarde dat het Vlaams bedrijf binnen deze context met een Vlaamse onderzoekspartner samenwerkt  (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten). Het totale steunpercentage wordt in dat geval begrensd tot maximaal 70% i.p.v. 60%.

Belangrijk te vermelden is dat er retroactief geen steun kan verleend worden. Enkel de kosten gemaakt na de startdatum vermeld in het aanvraagdocument kunnen worden betoelaagd. Deze startdatum kan ten vroegste samenvallen met de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin het volledige aanvraagdocument bij Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt ingediend.

Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van de invuldocumenten die je terugvindt onderaan de pagina Aanvraagprocedure>documenten.  

De subsidieaanvraag kan reeds gebeuren voordat er een rechtspersoonlijkheid bestaat. De subsidie zal echter pas uitbetaald worden van zodra de onderneming met rechtspersoonlijkheid is opgericht.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Onze VLAIO bedrijfsadviseurs begeleiden en adviseren je om je innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Ze ondersteunen je ook bij het indienen van een projectvoorstel.

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail