Kmo-portefeuille

Terug naar Dienstverleners

De registratieprocedure voor dienstverleners

Algemene Voorwaarden

 • In het bezit zijn van een ondernemingsnummer;
 • In het bezit zijn van een rekeningnummer in SEPA-formaat;
 • Geen auditbureau zijn;
 • Voldoen aan de kmop-norm, een door de Vlaamse overheid vastgelegd aantal specifieke voorwaarden waaraan de dienstverlener moet voldoen. Deze voorwaarden zijn onder meer: 
  • Activiteit
  • Ervaringsbewijs inzake de verleende diensten
  • Klantentevredenheid
  • Kennis van de kmo-portefeuille
  • Integriteit

De procedure

Vraag je registratie online aan voor de diensten (opleiding/ advies) waarin je actief wenst te zijn als dienstverlener voor de kmo-portefeuille. 

Je krijgt enkel toegang tot de beveiligde pagina’s van een dienstverlener als je het juiste gebruikersrecht hebt. Dit recht wordt door de lokale beheerder van jouw organisatie toegekend via het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Lees hier hoe je dit kan krijgen:

 • voor een maatschappelijke zetel
  Vraag per dienst (opleiding/advies) een registratienummer aan voor jouw maatschappelijk zetel.
 • voor een departement
  Hogescholen of universiteiten dienen voor elk departement een gebruiker aan te duiden.
 • voor een buitenlandse onderneming
  Je krijgt enkel toegang tot het Gebruikersbeheer indien de onderneming een Belgisch ondernemingsnummer heeft en de persoon die toegang wenst een BIS-registratienummer heeft.

Pas als je over dit gebruikersrecht beschikt, dan heb je toegang tot je eigen tool waar je jouw registraties kan beheren. Vraag je registratie aan voor de dienst waarin je actief wenst te zijn als dienstverlener.  In de laatste stap van deze online aanvraag krijg je een ‘verklaring op eer’. Deze dien je te ondertekenen en te bezorgen aan kmo-portefeuille@vlaanderen.be. Lees hier onze handleiding.

Om geregistreerd te worden volgens de kmop-norm moet de dienstverlener een audit doorlopen bij één van de aangestelde auditbureaus. De dienstverlener moet zelf contact opnemen met het auditbureau. Er is een audit voor opleiding en advies. Het mogelijk resultaat van de audit is : geslaagd, voorwaardelijk geslaagd of niet geslaagd.
Bij een geslaagde audit stelt de auditor vast dat je als dienstverlener voldoet aan de kmop-norm. Het auditbureau bezorgt hiervan een auditrapport aan VLIAIO en aan de dienstverlener. VLAIO registreert op basis van dat auditrapport de dienstverlener voor een periode van 5 jaar en bezorgt de dienstverlener het attest van registratie. De registratieperiode gaat in vanaf de datum van de registratie door VLAIO.

Bij een voorwaardelijk geslaagde audit stelt de auditor vast dat je als dienstverlener niet aan alle vereisten van de kmop-norm voldoet en zal je via een opvolgaudit dienen aan te tonen dat de tekortkomingen weggewerkt zijn. Het auditbureau bezorgt het auditrapport met voorwaardelijk geslaagd resultaat aan VLAIO en aan de dienstverlener. VLAIO registreert op basis van dat eerste auditrapport de dienstverlener voor een periode van 5 jaar en bezorgt de dienstverlener het attest van registratie. De registratieperiode gaat in vanaf de datum van goedkeuring door de minister. Indien de opvolgaudit (dit is een bijkomende audit) aantoont dat de tekortkomingen weggewerkt zijn, dan blijft de registratie behouden. De termijn waarbinnen de opvolgaudit dient plaats te vinden staat vermeld in het eerste auditverslag. Stelt de auditor bij de opvolgaudit vast dat nog niet aan alle vereisten van de kmo-portefeuille voldaan is, dan wordt de registratie door VLAIO stopgezet. De registratie wordt eveneens stopgezet indien de dienstverlener niet binnen de gestelde termijn een opvolgaudit laat doorgaan.

Bij een niet-geslaagde audit stelt de auditor vast dat je als dienstverlener niet aan de minimumvereisten van de kmop-norm voldoet. Het auditbureau bezorgt dit rapport aan VLAIO en aan de dienstverlener. De dienstverlener heeft een termijn van zes maanden om hierop te reageren naar de auditinstantie. Bij gebrek aan reactie binnen deze termijn wordt de aanvraag tot registratie door VLAIO geweigerd.

Venster sluiten

Wat met startende dienstverleners?

De startende kandidaat-dienstverlener doorloopt een beperkte audit. Hij is vrijgesteld voor twee vereisten van de kmop-norm: het bewijs van ervaring en de klantentevredenheidspeiling. Na een positieve beoordeling van de beperkte audit kan een toelating verkregen worden voor een periode van 2 jaar. Om de tijdelijke toelating te verlengen dient de startende dienstverlener de twee bijkomende modules te doorlopen binnen de 2 jaar na de startdatum van zijn registratie. Na de positieve opvolgaudit wordt de oorspronkelijke einddatum met drie jaar verlengd.

Wat is een voorwaardelijke registratie?

Een voorwaardelijke registratie impliceert dat er een registratie wordt toegekend voor de volledige periode maar dat er aan deze registratie een voorwaarde gekoppeld is.
Deze voorwaarde bestaat uit het afleggen van een opvolgingsaudit met positief gevolg binnen de opgelegde periode. Wanneer uit de opvolgingsaudit een positief resultaat blijkt dan zal de ‘voorwaardelijke registratie’ automatisch (zonder verdere berichtgeving) in een volwaardige registratie worden omgezet. Indien de opvolgingsaudit negatief is of niet werd aangevraagd of uitgevoerd binnen de vooropgestelde periode zal uw auditbureau het Agentschap Innoveren & Ondernemen hiervan op de hoogte brengen en zal uw voorwaardelijke registratie worden stopgezet.
Via het resultaat van de audit wordt een dienstverlener op de hoogte gesteld van de voorwaardelijke registratie.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.