Kmo-portefeuille

Voorwaarden voor subsidie via de kmo-portefeuille

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

Met deze checklist ontdek je of je binnenkort een beroep doet op de kmo-portefeuille:

Vijf keer ja? Registreer nu en vraag je subsidie aan

Waarvoor kan ik steun krijgen?

Je kan steun krijgen voor opleiding of advies op voorwaarde dat de opleiding of het advies inhoudelijk in één van onderstaande thema’s past:

 • Bedrijfsstrategie: het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken; 
 • Beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen; 
 • Digitalisering: het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software, onlinetoepassingen en cybersecurity; 
 • Duurzaamheid: een economisch systeem dat leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten met respect voor milieu en maatschappij; 
 • Financiële geletterdheid: financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is om een onderneming succesvol te beheren; 
 • Innovatie: het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst; 
 • Internationalisering: het beleid om het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen; 
 • Personeelsmanagement: het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van een kmo, en met betrekking tot minstens één van deze topics: 
  • arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen; 
  • competentiebeleid; 
  • diversiteit- en non-discriminatiebeleid; 
  • evaluatie- en functioneringsbeleid; 
  • personeelsplanning; 
  • sociale wetgeving. 

Voor de thema’s wordt een brede interpretatie gehanteerd. Alle opleidingen die inhoudelijk gelinkt kunnen worden aan een thema kunnen worden gesteund. Bij twijfel kan je contact opnemen met jouw dienstverlener.

(!) Uitzondering: beroepsspecifieke competenties 

De enige uitzondering op de brede interpretatie is het thema ‘beroepsspecifieke competenties’. Enkel opleidingen en adviezen die op deze lijst staan, kunnen nog worden gesubsidieerd. 

Steun van de kmo-portefeuille voor je opleiding?

Welke opleiding komt in aanmerking?

Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming én gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Hou ook rekening met volgende voorwaarden:

 • De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Bij elke les teken je de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
 • De opleiding is betaald voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • Kies je voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.
 • Je doet de steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.
 • Na de opleiding krijg je een gepersonaliseerd vormingsattest van je dienstverlener.

Steun van de kmo-portefeuille voor advies?

Welke types advies komen in aanmerking?

Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie:

 1. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
 2. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

Het doel? Je onderneming vooruithelpen.

De dienstverlening moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
 • Het advies staat in een geschreven document.
 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • Je vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
 • Na de adviesprestaties krijg je een gepersonaliseerd adviesrapport van je dienstverlener.

Welk advies komt niet in aanmerking?

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.

Welke diensten komen niet in aanmerking?

Deze opleidingen en adviezen zijn uitgesloten van steun:

 • de diensten inzake shiatsu;
 • de diensten inzake mindfulness;
 • de diensten inzake reflexologie;
 • de diensten inzake astrologie;
 • de diensten inzake bachbloesemtherapie;
 • de diensten inzake sjamanisme;
 • de diensten gericht op het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid, met uitzondering van diensten gericht op de erkende medische beroepen, de paramedische beroepen zoals erkend bij het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen en de niet-conventionele praktijken zoals erkend bij de wet van 29 april 1999 inzake de geneeskunde, artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, zijnde de homeopathie, de chiropraxie, de osteopathie en de acupunctuur;
 • de diensten inzake Jungiaanse psychoanalyse;
 • de diensten inzake Myers-Briggs Type Indicator voor persoonlijkheidsanalyse;
 • de diensten inzake Neuro-Linguistic Programming;
 • de diensten inzake levenscoaching;
 • de diensten inzake bewegingstherapie;
 • de diensten inzake het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding;
 • de diensten inzake meridianen- en elementenleer;
 • de diensten inzake pendelen;
 • de diensten inzake kaartleggen;
 • de diensten inzake hypnose;
 • de diensten inzake therapie rond dierengedrag;
 • de diensten inzake het behalen van een rijbewijs AM, A of B;
 • de diensten inzake het behalen van een bewijs vliegtuig- of helikopterpiloot;
 • de diensten inzake het behalen van een vaarbewijs of -brevet;
 • de diensten waarvan de inhoud niet op voorhand bekend is en waarvoor een abonnements- of lidgeld wordt betaald;
 • de diensten inzake teambuilding;
 • de diensten inzake netwerksessies;
 • de diensten inzake wandelcoaching of -therapie;
 • de diensten inzake studiereizen of retraites.
Venster sluiten

Wat zijn diensten die gericht zijn op het bedrijfsfunctioneren?

Dit zijn diensten die hoofdzakelijk gericht zijn op de kernprocessen van de onderneming en die bijdragen tot het verbeteren van de werking ervan. Een advies stelt de zaakvoerder in staat om een weloverwogen beslissing te nemen in functie van de onderneming; een opleiding wordt door de werkenden in de onderneming gevolgd in functie van de noden van de onderneming.

Welke diensten zijn expliciet uitgesloten?

Op 1 juli 2020 besliste minister Crevits om een lijst van 16 diensten op te stellen die niet langer subsidieerbaar waren omdat ze niet bijdragen tot de groei of transformatie van Vlaamse bedrijven. In die lijst werd bijvoorbeeld een opleiding astrologie, reflexologie of helikopterpiloot opgenomen. Op 13 juli 2021 werd deze lijst verduidelijkt en verder uitgebreid. U vindt hier de publicatie van deze lijsten met de datum van inwerkingtreding.

Wat zijn diensten die gericht zijn op de fysieke of mentale gezondheid ?

Als vertrekpunt geldt dat alle diensten die gericht zijn op de fysieke en mentale gezondheid van een persoon uitgesloten zijn van steun bij de kmo-portefeuille.

Er geldt hierbij echter een uitzondering voor opleidingen of adviezen die betrekking hebben op de medische erkende beroepen, de paramedische beroepen en de erkende niet-conventionele medische beroepen (zie het overzicht hieronder). 

Beoefenaars van deze erkende beroepen kunnen wél een opleiding of een advies volgen met betrekking tot deze thema’s (bv. om zich te bijscholen) in zoverre voldaan aan de overige voorwaarden, en in zoverre de aangeboden dienst niet op basis van een andere grondslag is uitgesloten (bv. het betreft een dienst inzake hypnose, levenscoaching, …).

De paramedische beroepen zijn de beroepen erkend bij het Koninklijk Besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen:

 • Apotheker-assistentie;
 • Audiologie;
 • Bandage, orthese en prothese;
 • Diëtiek;
 • Ergotherapie;
 • Medische laboratoriumtechnologie;
 • Logopedie;
 • Oogzorg;
 • Podologie;
 • Medische beeldvorming;
 • Vervoer van patiënten;
 • Mond- en tandzorg.

De erkende niet-conventionele medische beroepen zijn de beroepen erkend bij de wet van 29 april 1999 inzake de geneeskunde, artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen:

 • Homeopathie;
 • Chiropraxie;
 • Osteopathie;
 • Acupunctuur.

Komt loopbaanbegeleiding in aanmerking voor steun?

Neen, loopbaanbegeleiding komt sinds 1 januari 2023 niet meer in aanmerking vermits dit niet onder een van de toekomstgerichte thema’s valt.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail