Kmo-portefeuille

Voorwaarden voor subsidie via de kmo-portefeuille

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

Met deze checklist ontdek je of je binnenkort een beroep doet op de kmo-portefeuille:

Vijf keer ja? Registreer nu en vraag je subsidie aan

Waarvoor kan ik steun krijgen?

Je kan steun krijgen voor opleiding of advies op voorwaarde dat de opleiding of het advies inhoudelijk in één van onderstaande thema’s past:

 • Bedrijfsstrategie 
 • Beroepsspecifieke competenties (Voor dit thema bestaat een limitatieve lijst, enkel opleidingen en adviezen die op deze lijst staan kunnen nog worden gesubsidieerd)
 • Digitalisering
 • Duurzaamheid:
  • afvalpreventie en efficiënte afvalverwerking
  • de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
  • efficiënt materiaalgebruik
  • energie-efficiëntie en het gebruik van alternatieve energiebronnen
  • recyclage
  • water- en luchtzuivering.
 • Financiële geletterdheid:
  • boekhouding
  • facturatie
  • fiscaliteit
 • Innovatie
 • Internationalisering 
 • Personeelsmanagement:
  • competentiebeleid
  • diversiteit- en non-discriminatiebeleid
  • evaluatie- en functioneringsbeleid
  • personeelsplanning
  • sociale wetgeving

Meer informatie over de invulling van deze thema’s en concrete voorbeelden.

Steun van de kmo-portefeuille voor je opleiding?

Welke opleiding komt in aanmerking?

Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming én gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Hou ook rekening met volgende voorwaarden:

 • De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Bij elke les teken je de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
 • De opleiding is betaald voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • Kies je voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.
 • Je doet de steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.
 • Na de opleiding krijg je een gepersonaliseerd vormingsattest van je dienstverlener.

Steun van de kmo-portefeuille voor advies?

Welke types advies komen in aanmerking?

Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie:

 1. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
 2. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

Het doel? Je onderneming vooruithelpen.

De dienstverlening moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
 • Het advies staat in een geschreven document.
 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • Je vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
 • Na de adviesprestaties krijg je een gepersonaliseerd adviesrapport van je dienstverlener.

Welk advies komt niet in aanmerking?

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.

Welke diensten komen niet in aanmerking?

Deze opleidingen en adviezen zijn uitgesloten van steun:

 • de diensten inzake shiatsu;
 • de diensten inzake mindfulness;
 • de diensten inzake reflexologie;
 • de diensten inzake astrologie;
 • de diensten inzake bachbloesemtherapie;
 • de diensten inzake sjamanisme;
 • de diensten gericht op het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid, met uitzondering van diensten gericht op de erkende medische beroepen, de paramedische beroepen zoals erkend bij het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen en de niet-conventionele praktijken zoals erkend bij de wet van 29 april 1999 inzake de geneeskunde, artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, zijnde de homeopathie, de chiropraxie, de osteopathie en de acupunctuur;
 • de diensten inzake Jungiaanse psychoanalyse;
 • de diensten inzake Neuro-Linguistic Programming;
 • de diensten inzake levenscoaching;
 • de diensten inzake bewegingstherapie;
 • de diensten inzake het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding;
 • de diensten inzake meridianen- en elementenleer;
 • de diensten inzake pendelen;
 • de diensten inzake kaartleggen;
 • de diensten inzake hypnose;
 • de diensten inzake therapie rond dierengedrag;
 • de diensten inzake het behalen van een rijbewijs AM, A of B;
 • de diensten inzake het behalen van een bewijs vliegtuig- of helikopterpiloot;
 • de diensten inzake het behalen van een vaarbewijs of -brevet;
 • de diensten waarvan de inhoud niet op voorhand bekend is en waarvoor een abonnements- of lidgeld wordt betaald;
 • de diensten inzake teambuilding;
 • de diensten inzake netwerksessies;
 • de diensten inzake wandelcoaching of -therapie;
 • de diensten inzake studiereizen of retraites.
Venster sluiten

Wat zijn diensten die gericht zijn op het bedrijfsfunctioneren?

Dit zijn diensten die hoofdzakelijk gericht zijn op de kernprocessen van de onderneming en die bijdragen tot het verbeteren van de werking ervan. Een advies stelt de zaakvoerder in staat om een weloverwogen beslissing te nemen in functie van de onderneming; een opleiding wordt door de werkenden in de onderneming gevolgd in functie van de noden van de onderneming.

Welke diensten zijn expliciet uitgesloten?

Op 1 juli 2020 besliste minister Crevits om een lijst van 16 diensten op te stellen die niet langer subsidieerbaar waren omdat ze niet bijdragen tot de groei of transformatie van Vlaamse bedrijven. In die lijst werd bijvoorbeeld een opleiding astrologie, reflexologie of helikopterpiloot opgenomen. Op 13 juli 2021 werd deze lijst verduidelijkt en verder uitgebreid. U vindt hier de publicatie van deze lijsten met de datum van inwerkingtreding.

Wat zijn diensten die gericht zijn op de fysieke of mentale gezondheid ?

Als vertrekpunt geldt dat alle diensten die gericht zijn op de fysieke en mentale gezondheid van een persoon uitgesloten zijn van steun bij de kmo-portefeuille.

Er geldt hierbij echter een uitzondering voor opleidingen of adviezen die betrekking hebben op de medische erkende beroepen, de paramedische beroepen en de erkende niet-conventionele medische beroepen (zie het overzicht hieronder). 

Beoefenaars van deze erkende beroepen kunnen wél een opleiding of een advies volgen met betrekking tot deze thema’s (bv. om zich te bijscholen) in zoverre voldaan aan de overige voorwaarden, en in zoverre de aangeboden dienst niet op basis van een andere grondslag is uitgesloten (bv. het betreft een dienst inzake hypnose, levenscoaching, …).

De paramedische beroepen zijn de beroepen erkend bij het Koninklijk Besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen:

 • Apotheker-assistentie;
 • Audiologie;
 • Bandage, orthese en prothese;
 • Diëtiek;
 • Ergotherapie;
 • Medische laboratoriumtechnologie;
 • Logopedie;
 • Oogzorg;
 • Podologie;
 • Medische beeldvorming;
 • Vervoer van patiënten;
 • Mond- en tandzorg.

De erkende niet-conventionele medische beroepen zijn de beroepen erkend bij de wet van 29 april 1999 inzake de geneeskunde, artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen:

 • Homeopathie;
 • Chiropraxie;
 • Osteopathie;
 • Acupunctuur.

Komt loopbaanbegeleiding in aanmerking voor steun?

Neen, zowel loopbaanbegeleiding als opleidingen tot loopbaanbegeleider komen sinds 1 januari 2023 niet meer in aanmerking vermits deze niet onder een van de toekomstgerichte thema’s vallen.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.