Kmo-portefeuille

Venster sluiten

Advies en opleiding: is 90 euro per uur nog van toepassing?

Neen, de subsidiëring wordt sinds 1 april 2016 berekend op de totale in aanmerking komende kosten van een project.

Opleiding: mag ik de kosten van cursusmateriaal mee laten subsidiëren?

Ja. Voor zover het cursusmateriaal:

  • noodzakelijk is voor de opleiding (syllabi die facultatief aangekocht kunnen worden gaan we niet subsidiëren)
  • geen investering is die gebruikt wordt voor de uitoefening van de beroepsactiviteit. (bijvoorbeeld : laptop, smartphone, kappersmateriaal, keukenmateriaal, tachograaf, …) 

In tegenstelling tot bijv. catering is er geen beperking op de kost van cursusmateriaal.

Opleiding: is cateringkost subsidiabel?

Ja, de cateringkost (de kostprijs van een versnapering, drankje) is subsidiabel tot maximum 25 euro per persoon per dag. Is de kostprijs van de catering hoger dan 25 euro per persoon en per dag, dan moet het verschil integraal door de onderneming gedragen worden.

Advies: permanente of periodieke adviezen zijn niet toegelaten, wat bedoelen jullie daarmee?

Via de kmo-portefeuille willen wij de ondernemer stimuleren om professioneel advies in te winnen voor diensten die verder gaan dan de gewone bedrijfsuitgaven. Tot de gewone bedrijfsuitgaven behoren diensten die de ondernemer regelmatig (meer dan eens per drie jaar) aankoopt bij een dienstverlener in volgende vakgebieden: belastingadvies, juridisch advies, selectie- aanwerving en personeelsadvies, reclame-advies.
We hoeven de ondernemer niet meer te overtuigen om diensten van permanente of periodieke aard aan te kopen maar willen hem ertoe aanzetten dat hij méér doet dan dat: dat hij zijn gezichtsveld verruimt, kansen en bedreigingen ziet, realistische planningen maakt… Hiervoor doen we beroep op je professionaliteit om onze ondernemers te adviseren, te begeleiden.

Advies: ik had voor 1 april 2016 meerdere registratienummers voor meerdere diensten...

vb. internationaal advies, strategisch advies, technologieverkenning). Kan ik deze diensten ook aanbieden via mijn registratie voor advies?

Ja, advies is advies. Sinds 1 april is er geen onderscheid meer in subsidiëring of het advies voorheen gecatalogeerd werd als advies met een strategisch karakter, een technologisch karakter of gericht was op expansie naar het buitenland. Belangrijk is en blijft dat het advies geschreven is en de ondernemer toelaat om op basis van je raadgevingen de juiste keuze(s) te maken.

Advies en opleiding: Hoeveel tijd heb ik om een steunaanvraag te beoordelen?

Van elke steunaanvraag krijg je als dienstverlener een mail. Met die mail kan je aan de slag om na te gaan of je met die onderneming een inschrijving of een overeenkomst hebt afgesloten voor de prestaties die vermeld staan in de mail en dat de steunaanvraag tijdig werd ingediend.
Als de steunaanvraag correct werd ingediend, dan hoef je geen actie te ondernemen.
Als de steunaanvraag niet correct werd ingediend, dan kan je reageren d.m.v. een annulatie of een stopzetting. Je kan via de website reageren zolang het volledige projectbedrag nog niet is uitbetaald. Is het projectbedrag volledig uitbetaald (status dossier = Afgewerkt) , dan kan je reageren d.m.v. een mail aan kmo-portefeuille@vlaanderen.be. Hoe sneller je reageert , hoe minder tijdrovend het is voor de rechtzetting.

Advies en opleiding: Wanneer moet ik een steunaanvraag stopzetten of annuleren?

Een stopzetting of annulatie is aangewezen bij een onterechte steunaanvraag. Mogelijke redenen zijn:

  • jij als dienstverleners bent verbonden met de onderneming;
  • de inhoud van de steunaanvraag is niet subsidiabel;
  • je hebt geen inschrijving of overeenkomst met de klant;
  • de aanvraag is te laat ingediend.

Advies en opleiding: mijn klant heeft ook de btw of niet- subsidiabele kosten meegeteld bij de steunaanvraag. Hoe moet ik reageren?

De wijze van reageren is afhankelijk van de status van het subsidiedossier.

  • Status = Bevestigd: d.w.z. dat de eigen inbreng van de onderneming nog niet in op de kmo-portefeuille staat. Je kan de steunaanvraag steeds annuleren. Hierbij kan je een reden opgeven zodat de klant hiermee rekening kan houden bij een nieuwe steunaanvraag.
  • Status = Lopend: d.w.z. dat de eigen inbreng van de onderneming reeds in de kmo-portefeuille staat. Het is aangewezen de klant te contacteren met de vraag om de betaalopdracht via de kmo-portefeuille te beperken tot het factuurbedrag. Na ontvangst van de betaling kan je vervolgens de steunaanvraag stopzetten waarna de klant het restant aan eigen inbreng terug krijgt. Je kan evenwel ook opteren om onmiddellijk de steunaanvraag te stoppen. De dienst kmo-portefeuille zal deze aanvraag tot stopzetting evalueren op basis van de reden die je bij stopzetting opgeeft.
  • Status = Afgewerkt : d.w.z. dat de onderneming reeds het volledige projectbedrag heeft uitbetaald. Er is online geen mogelijkheid meer tot annuleren of stopzetten. Breng de dienst kmo-portefeuille hiervan op de hoogte en bezorg het ‘stopzettingsformulier’ via kmo-portefeuille@vlaanderen.be.

Zie ook de demo ‘reageren op een steunaanvraag’.

Ik ben geregistreerd als dienstverlener. Hoe kunnen klanten mij terugvinden?

Bij je registratie krijg je een registratienummer: een DV.O- nummer voor opleiding; een DV.A- nummer voor advies. Als geregistreerd dienstverlener word je automatisch toegevoegd aan de online zoekmodule. Hier kan de gebruiker van de kmo-portefeuille een dienstverlener zoeken op naam, registratienummer, vakgebied of regio. Deze gegevens zijn aangevuld met een beschrijving van de organisatie, een overzicht van de vestigingen en een beoordeling door andere gebruikers.

Ik ben geregistreerd als dienstverlener. Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

Je kan de gegevens zelf beheren via je menu als dienstverlener. Bekijk hiervoor deze demo over gegevensbeheer.

Hoe laad ik mijn profiel- en bannerfoto op?

Ga hiervoor naar je menu als dienstverlener kmo-portefeuille en selecteer ‘mijn profiel beheren’. Volg de instructies in dit document.

Kan ik als dienstverlener beroep doen op onderaannemers?

Ja, maar je draagt als dienstverlener steeds de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van het advies of de opleiding, de communicatie, facturatie, klantentevredenheid en het naleven van de voorwaarden.

Werk je samen met onderaannemers? Dan moet je een overeenkomst aangaan waaruit deze verantwoordelijkheden blijken. Deze overeenkomst zal je moeten voorleggen bij een eventuele controle.

Maak je als adviesverstrekker gebruik van een onderaannemer? Vermeld dan zeker de naam van de onderaannemer(s) op het adviesverslag.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.