Aanvraagprocedure

Aandacht handleiding aangevuld! De resultaatsverbintenis werd verder toegelicht. Wij gaan voor integraal digitaal, ook m.b.t. de overeenkomst. Daarom zal een deel van de overeenkomst reeds bij indiening door de rechtsgeldige vertegenwoordiger of gemandateerde van elke partner aanvaard en ondertekend worden. De “verklaring onderzoeksorganisatie” (zie documenten onder) moet in het portaal opgeladen worden. Al deze wijzigingen worden toegelicht in de vernieuwde handleiding en in het portaal.

Projecten kunnen enkel ingediend worden in het kader van de jaarlijkse oproep COOCK, de oproepen van het Vlaams clusterbeleid of van een CORNET-oproep.

De handleiding COOCK, de templates voor de aanvraag en de begroting, en het kostenmodel vormen de basis voor het indienen van een projectvoorstel.

Lopende oproepen kondigen we hier aan en ook via nieuwsberichten. De uiterste indieningsdatum staat in het oproepdocument.

De CORNET-oproep wordt aangekondigd op de CORNET-pagina van de website.

Voor de oproepen van het Vlaams clusterbeleid, gelieve contact op te nemen met de betrokken clusterorganisaties.

Alle oproepen gaan gepaard met infosessies (presentatie infosessies 2019) waarop je kan inschrijven via een webformulier. Tijdens de infosessies geven we nuttige tips, aandachtspunten en een stappenplan om een goed projectvoorstel uit te werken. Als je graag een voorbespreking wil, geef je bij de inschrijving ook een korte samenvatting en de hoofdvragen op.

 • 1

  Alle documenten onderaan deze pagina, i.h.b. het oproepdocument, de handleiding COOCK en de in te vullen templates voor de aanvraag (deel A en deel B) en voor de projectbegroting, vormen de basis voor het indienen van een projectvoorstel. Betrek doelgroepondernemingen actief bij de voorbereiding en nadien bij de uitvoering en valorisatie van je project.

 • 2

  Het indienen van een aanvraag gebeurt digitaal en doe je via de knop bovenaan deze pagina. ‘Overzicht aanvraagformulieren COOCK’ geeft alvast een beeld van welke stappen je als hoofdaanvrager en je eventuele partners online moeten doorlopen bij het indienen van een aanvraag (de aanvraagformulieren COOCK zijn vrijwel identiek). . Het aanmelden op het onlineplatform verloopt via het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid (met elektronische identiteitskaart (eID) of een van de andere opties). Personen die niet over een eID of gelijkgestelde kaart beschikken, hebben de mogelijkheid om een mandaat te geven aan een Belgisch contactpersoon voor het indienen van de aanvraag.

  Na je registratie ontvang je als hoofdaanvrager een specifieke link om je aanvraag verder te vervolledigen en alle vooraf ingevulde templates op te laden. Vergeet niet eerst eventuele partners toe te voegen. Via hun specifieke link kunnen zij hun deel van de aanvraag vervolledigen. 

  Na indiening kan je de gegevens niet meer wijzigen! Dus controleer of alles correct is ingevuld en alle getallen (begroting, KPI’s, e.d.) consistent zijn met de ingevulde templates. 

  Heb je geen mandaat bekomen om je deel van de aanvraag in te dienen in naam van je rechtsgeldige vertegenwoordiger, dan stop je aan de voorlaatste stap en stuur je de specifieke link door naar je rechtsgeldige vertegenwoordiger met de vraag om jullie deel van de aanvraag in te dienen. Heb je wel een dergelijk mandaat, dan kan je zelf finaliseren en indienen. 

  De eventuele partners volgen dezelfde werkwijze voor hun deel! 

  Hierna ontvangt iedereen een bevestiging met de samenvatting van de aanvraag. Geen mail? Vraag aan alle partners of men wel heeft ingediend.

 • 3

  We gaan na of je aanvraag volledig - zijn alle gevraagde documenten en gegevens ingevuld - en ontvankelijk is. Alle ontvankelijkheidscriteria staan opgesomd in de handleiding COOCK.

 • 4

  De adviseur die je project behandelt, zal contact opnemen om je projectaanvraag samen te bespreken. Na dit gesprek kan je binnen de 5 werkdagen een annex van maximum 5 pagina’s ter verduidelijking aan je projectaanvraag toevoegen via mail naar coock@vlaio.be (met verwijzing van het projectnummer).

 • 5

  Deel A en deel B van de projectaanvragen (incl. eventuele annex) worden beoordeeld met advies van onafhankelijke externe deskundigen in besloten thematische colleges.

  COOCK-projecten worden beoordeeld op twee dimensies: ‘impact’ van het project en de ‘kwaliteit van de projectuitvoering’. De details van de evaluatiecriteria vind je terug in de handleiding COOCK. Op basis van de beschikbare informatie en het advies van de externe deskundigen, wordt een beslissing genomen door het beslissingscomité bij het Hermesfonds van Agentschap Innoveren & Ondernemen over de omvang van de subsidie en eventuele bijzondere voorwaarden en modaliteiten.

 • 6

  De lijst met gesteunde projecten wordt enkele dagen na de beslissing gepubliceerd op de website. Iedere hoofdaanvrager krijgt nadien een mail met de motivatie van de beslissing.

Contact

COOCK: coock@vlaio.be
Clusterbeleid: clusters@vlaio.be
CORNET-oproep: cornet@vlaio.be

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail