Strategische Transformatiesteun (STS)

Laatst gewijzigd op 13 mrt 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's (Vlaams Gewest) & grote ondernemingen (ontwikkelingszone)
Voor wat
investeringen én opleidingsinspanningen in het kader van een strategisch transformatieproject
Subsidie
van max. 8% (investering) en 20% (opleiding). Plafond per project: € 500.000 (uitzonderlijk € 1 mln.)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen (geen vzw's) of groepen van ondernemingen, kunnen voor de uitvoering van een strategisch transformatieproject (investeringen én/of opleidingsinspanningen) in het Vlaams Gewest financieel worden ondersteund door VLAIO. De minimum investerings- en opleidingsdrempels variëren in functie van de grootte van de onderneming en bedragen minstens € 1 miljoen voor investeringen en € 100.000 voor opleidingen.

Als grote onderneming kan je enkel investeringssteun aanvragen indien jouw vestiging gelegen is in een gemeente die opgenomen is op de Europese regionale steunkaart 2022-2027 (zie rubriek Wie komt in aanmerking). 

Europa keurde op 18 juli 2022 de regionale steunkaart voor België goed voor de periode 2022-2027. Hierdoor kunnen grote ondernemingen voor een investeringsproject in die gemeenten opnieuw een aanvraag indienen. 

Wie komt in aanmerking

Zowel individuele ondernemingen alsook minstens drie samenwerkende ondernemingen kunnen een dossier indienen. Bij samenwerking mogen de ondernemingen geen partner- of verbonden ondernemingen zijn in de zin van de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen. Ze mogen dus geen deel uitmaken van dezelfde bedrijvengroep.

Voor opleidingssteun komen zowel kmo's als grote ondernemingen uit gans het Vlaams Gewest in aanmerking. 

Voor investeringssteun wordt er een onderscheid gemaakt tussen kmo' s en grote ondernemingen:

Kmo's

In geheel Vlaanderen komen kleine ondernemingen (ko's) en middelgrote ondernemingen (mo's) in aanmerking voor investeringssteun, op voorwaarde dat ze cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen (gedurende de laatste 2 opeenvolgende boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening):

Criteria
ko 
mo 
Tewerkstellingminder dan 50minder dan 250
ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal
maximum €10 miljoen
maximum €10 miljoen
maximum €50 miljoen
maximum €43 miljoen
 Zelfstandigheidscriterium
Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie Is jouw onderneming een kmo ?)

Wanneer één van deze criteria wordt overschreden is men een grote onderneming.

Grote ondernemingen 

Grote ondernemingen komen voor opleidingssteun in geheel Vlaanderen in aanmerking, doch voor investeringssteun komen ze enkel in aanmerking wanneer ze gevestigd zijn in een gemeente die voorkomt op de door Europa goedgekeurde 'regionale steunkaart'. Investeringsprojecten van grote ondernemingen mogen ook geen betrekking hebben op dezelfde of vergelijkbare activiteit van de onderneming in het betrokken steungebied.

Indien jouw onderneming onder de classificatie van grote onderneming valt (zie tabel hierboven), wordt aangeraden om ook op de website van VLAIO de verdere voorwaarden af te toetsen (op de website Strategische transformatiesteun > Voorwaarden wordt nl. in detail verduidelijkt wat beschouwd wordt als een 'initiële investering ten behoeve van nieuwe economische activiteiten').

 De 'regionale steunkaart 2022 - 2027' (waarin ook grote ondernemingen investeringssteun mogen krijgen) bevat de onderstaande gemeenten:

Limburg

Beringen, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hechtel-Eksel, Heers, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maasmechelen, Oudsbergen, Pelt, Tessenderlo, Tongeren, Zutendaal;

Oost-Vlaanderen

Geraardsbergen, Ninove, Ronse

West-Vlaanderen

Diksmuide, Middelkerke, Oostende
Bijkomende voorwaarden

Enkel kmo's en grote ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen kunnen steun aanvragen. Algemeen kan gesteld worden dat het overgrote deel van de economische sectoren in aanmerking komt voor deze steunmaatregel. De activiteit moet opgenomen zijn als activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de RSZ- of btw-NACE-code. Vzw's komen niet in aanmerking.

Grote ondernemingen uit de vervoersector komen evenwel niet in aanmerking voor deze regionale investeringssteun. Onder vervoersector moeten volgende activiteiten (nace codes tussen haakjes) worden verstaan:

 • Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen (49), met uitzondering van Exploitatie van taxi’s (49.32), Verhuisbedrijven (49.42) en Vervoer via pijpleidingen (49.5);
 • Vervoer over water (50);
 • Luchtvaart (51), met uitzondering van Ruimtevaart (51.22).

Een onderneming in moeilijkheden wordt uitgesloten van steun ingevolge Europese regelgeving.

Wat komt in aanmerking

Aangezien de Vlaamse regering de subsidies voor ondernemingen gericht wil inzetten, ondersteunt ze met deze maatregel risicovolle projecten die een onderneming in het kader van een geplande transformatie opzet.

Transformatieproject

Als transformatieproject wordt beschouwd:

 • een gepland veranderingsproces in een onderneming of in een groep van samenwerkende ondernemingen, dat betrekking heeft op de implementatie van de strategie in de processen en de organisatie van de onderneming of ondernemingen wat betreft innovatie, internationalisering en verduurzaming;
 • een transformatieproject werkt in op de bedrijfspraktijken zoals de implementatie en de vermarkting van innovaties, de invoering van nieuwe businessmodellen, de samenwerking met andere bedrijven of kennisinstellingen, het bewerken van nieuwe internationale markten met groeipotentieel, het efficiënter werken met materialen en energie en met een meer optimale benutting van menselijk potentieel;
 • het transformatieproject draagt bij tot een duurzame versterking van het economische weefsel in Vlaanderen en leidt tot een versterking van de diverse waardeketens of clusters en zorgt voor een duurzame werkgelegenheid.
Transformatieplan

Het plan dat deze transformatie beschrijft, moet bestaan uit 5 onderdelen:

 • een managementsamenvatting;
 • een voorstelling van de onderneming of van alle samenwerkende ondernemingen waarin het transformatieproject wordt gerealiseerd;
 • de omschrijving van het transformatieproject zelf, dat altijd een investeringsdeel, een opleidingsdeel, een deel financieringsmiddelen, een deel duurzaamheid en een deel tewerkstelling in het Vlaamse Gewest dient te bevatten;
 • de beschrijving van het stimulerende effect en de noodzaak van de steun;
 • de beschrijving van de wijze waarop de individuele onderneming of samenwerkende ondernemingen de verschillende beoordelingscriteria van het transformatieproject concreet zullen invullen.

Het transformatieplan moet worden opgesteld conform de 'Leidraad voor de opmaak van het transformatieplan', die je kan terugvinden in de rubriek 'aanvraagprocedure' op de website van VLAIO (zie hiervoor stap 1 'aanvraag door de ondernemer').

Minimum instapdrempels

De aanvaarde opleidingskosten en investeringsbedragen moet over een periode van 3 jaar minstens gelijk zijn aan bepaalde instapdrempels. De instapdrempels variëren van het soort steun (opleiding- of investeringssteun), de grootte van de onderneming en van het feit of de steunaanvraag al dan niet wordt ingediend door samenwerkende ondernemingen:

Project ingediend door
Min. in aanmerking komende opleidingskosten over 3 jaar
Min. in aanmerking komend investeringsbedrag over 3 jaar

een individuele ko

€ 100.000 per onderneming€ 1 miljoen per onderneming

een individuele mo

€ 200.000 per onderneming€ 2 miljoen per onderneming

een individuele go

€ 300.000 per onderneming€ 3 miljoen per onderneming

samenwerkende ondernemingen, allemaal ko

€ 300.000 per project*€ 3 miljoen per project**

samenwerkende ondernemingen, waaronder minstens één mo

€ 400.000 per project*€ 4 miljoen per project**

samenwerkende ondernemingen, waaronder minstens één go

€ 700.000 per project*€ 7 miljoen per project**

* minimum € 50.000 per onderneming  ** minimum € 500.000 per onderneming

Welke investeringen en opleidingen 

Enkel de investeringen en opleidingen die essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject komen in aanmerking.

De investeringen moeten onder de posten 21 t.e.m. 27 op de balans worden geactiveerd: 21. immateriële vaste activa (enkel activa die de technologieoverdracht inhouden door de verwerving van octrooirechten, licenties, knowhow of niet-geoctrooieerde technische kennis.), 22. deels: gebouwen, 23. installaties, machines en uitrusting, 24. meubilair en rollend materiaal, 25. (on balance) leasing en soortgelijke rechten, 26. overige materiële vaste activa, 27. activa in aanbouw en vooruitbetalingen.

Niet subsidiabel zijn: grond, alsook getrokken materieel voor goederenvervoer over de weg voor derden (tenzij dit materieel bestemd is voor gecombineerd vervoer waarbij verschillende transportmodi betrokken zijn). 

De opleidingskosten die in aanmerking komen zijn:

 • personeelskosten van de opleiders;
 • verplaatsingskosten van opleiders en opgeleiden;
 • andere lopende uitgaven voor materieel en benodigdheden;
 • afschrijvingen van werktuigen en uitrusting;
 • kosten van diensten voor begeleiding en advisering;
 • personeelskosten van de opgeleiden, ten belope van maximaal het bedrag van de vorige rubrieken samengeteld.

Startdatum: De opleidingen en investeringen dienen te starten uiterlijk zes maanden na de datum van ontvangstmelding. De vroegst mogelijke startdatum van het project is de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend.

Omvang steun

De steun bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen.

De steun wordt geplafonneerd op maximum € 500.000 per aanvragende onderneming en per kalenderjaar. Voor transformatieprojecten met een uitzonderlijk belang op vlak van duurzaamheid of klimaat wordt het plafond opgetrokken tot € 1 miljoen.

Wanneer meerdere verbonden ondernemingen elk een aparte aanvraag indienen voor deelprojecten die passen in één globaal transformatieplan, dan zal de totale steun over de verschillende aanvragen ook worden beperkt tot € 500.000 of uitzonderlijk € 1 miljoen zoals eerder vermeld.

Aanvraagprocedure

De steun moet worden aangevraagd via het online aanvraagformulier, beschikbaar op de website van VLAIO Hoe vraag je een subsidie strategische transformatiesteun aan? (Stap 1).

Bij elke aanvraag zal verplicht een 'toelichting van het klimaatplan' ofwel het klimaatplan zelf moeten worden bijgevoegd, alsook een concurrentieanalyse.

VLAIO verstuurt na aanmelding een link naar de onderneming. Via deze link kan de aanvraag verder aangevuld worden en kan het transformatieplan (binnen de 15 werkdagen) worden opgeladen via de webapplicatie.

De aanvraag moet worden ingediend vóór de start van het transformatieproject. De vroegst mogelijke startdatum van het project is de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend.

Beoordelingscriteria

Het transformatieproject wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 1. de mate waarin het project innovatief is;
 2. de mate waarin het project bijdraagt tot de internationale competitiviteit van de onderneming;
 3. de mate waarin het project bijdraagt tot de verduurzaming op ecologisch vlak of tot het terugdringen van de broeikasgasuitstoot of aan de adaptie aan klimaatverandering en tot de verduurzaming op sociaal vlak;
 4. de mate waarin het project bijdraagt tot de verankering van de onderneming en de tewerkstelling en de algemene versterking van de onderneming in haar interne en externe waardeketen;
 5. de mate waarin het project bijdraagt tot de versterking van de waardeketen of cluster die voor Vlaanderen van strategisch belang is en tot de versterking van de Vlaamse economie.

Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de grootte van de vestigingseenheid (Kleine vestiging (KV)-Middelgrote vestiging (MG)-Grote vestiging (GV)) waarin het transformatieproject wordt uitgevoerd. Hoe groter de vestiging, hoe strenger de beoordelingscriteria zijn. Scores die kunnen worden toegekend per beoordelingsparameter zijn 'negatief', 'neutraal', 'goed' en 'excellent'.

Projecten die niet op elke parameter minstens de vereiste basisscore behalen (zie tabel) komen niet in aanmerking voor steun.

Parameter
KV
(< 50 VTE)
MV
(50-249 VTE)
GV
(>= 250 VTE)
1.Innovatiefgoedexcellentexcellent
2.Internationale competitiviteitgoedexcellentexcellent
3.Verduurzaminggoedgoedexcellent
4.Verankering en tewerkstellingseffectgoedgoedgoed
5.versterkend effect in Vlaanderenneutraalgoedgoed


Het volledige beoordelingskader voor de transformatietoets kan je vinden in de bijlage van het Ministerieel Besluit, aangepast door het Ministerieel Besluit van 18 juli 2023.

Cumulatie

Strategische transformatiesteun kan enkel worden toegekend voor investeringen die geen andere staatssteun hebben of zullen ontvangen.

Hierdoor kan deze maatregel niet worden gecombineerd met de Vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij investeringen in een steunzone.

Uitbetalingsprocedure

De onderneming dient de uitbetaling aan te vragen ten laatste binnen twaalf maanden na het beëindigen van het totale transformatieproject. De uitbetaling van de basissteun verloopt in drie schijven:

 • een eerste schijf (30%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en nadat de onderneming heeft aangetoond dat 30% van het transformatieproject is gerealiseerd;
 • een tweede schijf (30%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en nadat de onderneming heeft verklaard dat 60% van het transformatieproject is gerealiseerd;
 • een derde schijf (40%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en wanneer de in aanmerking komende transformatieopleidingen en de in aanmerking komende transformatie-investeringen volledig zijn gerealiseerd, wat moet blijken uit een controle door VLAIO.

Indien één van de 5 beoordelingscriteria, inclusief het tewerkstellingscriterium, niet wordt gerealiseerd zoals beschreven in het transformatieplan, dan zal de steun volledig worden teruggevorderd. Dit zal ook gebeuren indien het uiteindelijke investerings- of opleidingsbedrag onder de minimum drempels zou uitkomen voor deze steunmaatregel.

Als de voorziene opleidingen of investeringen niet volledig zijn gerealiseerd, wordt de steun voor de opleidingen of investeringen pro rata verminderd en gedeeltelijk niet uitbetaald of geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2006 geldt er een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor kapitaal- en interestsubsidies die door de gewesten in het kader van de economische expansiewetgeving toegekend worden aan ondernemingen om “immateriële en materiële vaste activa aan te schaffen of tot stand te brengen”.

Ook voor deze maatregel geldt deze vrijstelling voor de investeringssteun. Voor meer informatie zie Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Een overzicht van de fysieke kantoren van VLAIO kan je vinden op de website > adressen. Neem bij voorkeur contact op met VLAIO via e-mail of telefoon. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan het onderstaande postadres.

Afdeling / Dienst
Afdeling Bedrijfs- en omgevingssteun
Adres

Koning Albert II-laan 15 bus 331
1210 Brussel
België

Telefoon