Nog aan te passen.

Strategische transformatiesteun

Opgelet: grote ondernemingen die nog investeringssteun willen genieten moeten uiterlijk op 17 september 2021 hun dossier indienen!
Terug naar Voorwaarden

Onderneming in moeilijkheden

Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Volgens de Europese regels mag een onderneming op het moment van de steuntoekenning geen onderneming in moeilijkheden zijn.

De definitie van onderneming in moeilijkheden is terug te vinden in artikel 2, punt 18 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

Een onderneming is in moeilijkheden als zich minstens één van de omstandigheden voordoet zoals vermeld in hogervermelde definitie. Punten a) tot d) zijn voor iedereen van toepassing; punt e) is bijkomend voor grote ondernemingen van toepassing. Dit impliceert o.m. dat een onderneming die in een gerechtelijke reorganisatie zit de facto als een onderneming in moeilijkheden wordt beschouwd.

In tegenstelling tot het voorgaande is steuntoekenning evenwel mogelijk:

  • ingeval de onderneming in moeilijkheden een kmo is die minder dan 3 jaar bestaat. Dergelijke kmo wordt in artikel 2 punt 18 AGVV immers niet als onderneming in moeilijkheden beschouwd.
  • ingeval de onderneming in moeilijkheden een kleine onderneming is tussen 3 en 5 jaar. Steuntoekenning is dan mogelijk, zij het in toepassing van artikel 22 AGVV als steun voor startende ondernemingen. Steuntoekenning op basis van artikel 22 AGVV is evenwel geplafonneerd en gaat gepaard met specifieke verplichtingen voor de ontvanger van dergelijke steun.
  • Tijdelijke versoepeling van de 'onderneming in moeilijkheden'-regeling a.g.v. de covid-19 pandemie: een onderneming die op basis van haar jaarrekening, afgesloten tussen 1/1/2020 en 30/6/2021, kwalificeert als 'onderneming in moeilijkheden', kan voor steuntoekenning tot en met 30/6/2021 toch als niet-'onderneming in moeilijkheden' beschouwd worden indien ze kan aantonen dat ze per 31/12/2019 géén 'onderneming in moeilijkheden' was. De situatie op datum van 31/12/2019 dient dan wel ‘voor waar en echt’ geattesteerd te worden door een externe boekhouder of neergelegd te zijn bij de Nationale Bank van België.

De bepaling van de grootte van de onderneming gebeurt volgens de Europese kmo-definitie.

Verloop bij een subsidieaanvraag

  • Bij de indiening van de subsidieaanvraag verklaart de onderneming dat ze wel of geen onderneming in moeilijkheden is, naargelang de situatie.
  • Ze verklaart bovendien dat ze de administratie onmiddellijk op de hoogte zal brengen als ze tussen het moment van projectindiening en projectbeslissing alsnog gecatalogeerd wordt als onderneming in moeilijkheden.

Onderstaande criteria en procedure zijn te volgen bij het opstellen van bovenbedoelde verklaring van al dan niet onderneming in moeilijkheden bij de indiening van een subsidieaanvraag.

Praktisch

1. Voor alle ondernemingen

berekenen we de criteria uit punten a) en b) van de definitie van de GBER op basis van de volgende gegevens uit de laatst afgesloten jaarrekening, al of niet neergelegd, van de steun aanvragende onderneming1:

criterium: eigen vermogen (EV) minder dan 50% van geplaatst kapitaal (GK)

Code

Omschrijving

10/15 + 101

EV2

100 + 11 GK³

2. Voor de grote ondernemingen

berekenen we bijkomend de criteria uit punt e) van de definitie van de GBER op basis van de volgende gegevens uit de laatste twee afgesloten jaarrekeningen, al of niet neergelegd, van de steun aanvragende onderneming1:

criterium 1: verhouding vreemd vermogen (VV) eigen vermogen (EV) meer dan 7,5

 

Code

Omschrijving

+

16

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

+

17/49

Schulden

=

 

VV

 

10/15 + 101

EV2

criterium 2: rentedekkingsgraad EBITDA/rentelast minder dan 1,0

 

Code

Omschrijving

+

9903

Winst/verlies van het boekjaar, voor belastingen

-

750

Opbrengsten uit financiële vaste activa

- 751

Opbrengsten uit vlottende activa

- 752/9

Andere financiële opbrengsten

+

650

Kosten van schulden

+

652/9

 

Andere financiële kosten

-

769

Andere niet recurrente financiële opbrengsten

+

668

Andere niet recurrente financiële kosten

+

630

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

+

631/4

Waardeverminderingen op voorraden , op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

+

660

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

- 760

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa

+ 651

Waardeverminderingen op vlottende activa

+ 661

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

- 761

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

=

 

EBITDA

+

650

Kosten van schulden (= rentelast)

Enkel in volgend geval, als beide verhoudingen ontoereikend zijn in de laatste 2 afgesloten boekjaren, is de onderneming in moeilijkheden volgens punt e) van de definitie:

Boekjaar

x-2

x-1

Verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen

>7,5 

>7,5

Rentedekkingsgraad

<1

<1

Zodra één van de verhoudingen positief is, zie voorbeeld hier onder, is de onderneming niet in moeilijkheden volgens punt e) van de definitie: 

Boekjaar

x-2

x-1

Verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen

>7,5

>7,5

Rentedekkingsgraad

>=1

<1

Je kan zelf de berekening maken met behulp van deze rekenmodule (excel).

1 Indien jouw onderneming deel uitmaakt van een groep, dient de analyse ook te gebeuren op groepsniveau (hoogste consolidatieniveau)

2 Het eigen vermogen wordt berekend op basis van het geplaatst kapitaal. Het niet-opgevraagde en niet-volgestorte kapitaal wordt dus mee in rekening gebracht bij de bepaling van het eigen vermogen.

³ Te vermeerderen met uitgiftepremies. 

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst bedrijfssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail