Dakstructuur in London - foto van Unsplash

Ontwikkelingsproject

Wie komt in aanmerking en onder welke voorwaarden?

Om concurrentievervalsing te vermijden, is het verlenen van innovatiesubsidies in de Europese Unie gebonden aan strikte voorwaarden. De Vlaamse overheid van haar kant wil die projecten selecteren die een positieve impact zullen realiseren in Vlaanderen en er ook over waken dat de financiële middelen zorgvuldig beheerd worden.

Het agentschap heeft dit alles vertaald in een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden en een set van criteria waaraan projecten dienen te beantwoorden om in aanmerking te komen voor subsidies.

Ontvankelijkheid: welke organisaties komen in aanmerking?

 • Alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe).
 • Non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met rechtspersoonlijkheid en met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) en die economische activiteiten uitoefenen.

Ontvankelijkheid: welke projecten komen in aanmerking?

Projecten

 • waarvan de gevraagde steun minstens € 25.000 en maximaal € 3.000.000 is

 • met voldoende informatie in het aanvraagdocument om de evaluatie op te starten, dit is inclusief de onderbouwde business case

 • met een beknopte beschrijving van het project en van de impact
  het maximaal aantal pagina’s wordt als volgt begrensd: 

  • als de gevraagde steun <= € 500.000: 30 bladzijden + 5 extra per bijkomende bedrijfspartner (onderaannemers tellen niet mee)  

  • als de gevraagde steun > €500.000: 40 bladzijden + 5 extra per bijkomende bedrijfspartner  (onderaannemers tellen niet mee) 

  • voorbeeld: voor een project met 2 bedrijfspartners mag de aanvraag 10 bladzijden extra tellen

 • met een maximum duur van in principe 24 maanden (tenzij grondige motivatie kan gegeven worden)

 • die ten vroegste starten op de eerste van de maand die volgt op de indiening

 • de aanvraag is opgesteld in 1 taal: Nederlands of Engels

 • elke aanvrager heeft in het lopende kalenderjaar cumulatief niet meer dan € 8.000.000 steun toegewezen gekregen (of € 12.000.000 indien projecten in samenwerking met kmo’s of in een (internationaal) samenwerkingsverband)  

Indien niet voldaan is aan de ontvankelijkheidscriteria bij indiening, is soms een remediering mogelijk. Indien 5 werkdagen na de vraag om bijkomende informatie nog niet voldaan is aan de criteria zal de  steunaanvraag onontvankelijk worden.

Inhoudelijk: waaraan moet jouw business case voldoen?

Je dient aan te tonen dat je alle aspecten die van invloed zijn op je plannen in kaart hebt gebracht:

 • je voerde een gedegen marktanalyse uit,
 • je weet wat de meerwaarde van je innovatie betekent voor je klanten en hoe je innovatie de positie van je onderneming in de markt kan verbeteren,
 • je hebt een realistisch zicht op toekomstige kosten en baten,

Daarnaast moet duidelijk zijn dat je innovatie past in de strategie van je onderneming en dat het resultaat van een succesvolle realisatie van je innovatief idee, de positie van je onderneming  op korte termijn zal versterken.

In ruil voor de toegekende steun, moet er ook een meerwaarde voor Vlaanderen zijn, met economische (investeringen en/of tewerkstelling) en/of maatschappelijke impact.

Uiteraard moet je ook de juiste mensen, met de nodige expertise, aan boord hebben om je plannen met succes te realiseren en moet je doelstelling ook daadwerkelijk realiseerbaar zijn in de doelmarkt.

Inhoudelijk: waaraan moet jouw ontwikkelingsproject voldoen?

Je dient aan te tonen dat de inhoud en doelstellingen van jouw ontwikkelingsproject beantwoorden aan de hieronder toegelichte vereisten. 

Het moet gaan om een ontwikkeling die nieuw is voor je bedrijf en nieuw voor je specifieke sector. Tijdens het project bouw je nieuwe kennis en kunde op en er zijn reële uitdagingen die je ook effectief hebt geïdentificeerd. Dat betekent ook dat de projectdoelstellingen helder en verifieerbaar zijn. Daarnaast moet je aanpak toereikend zijn en moet je de juiste expertise en middelen inzetten. 

Ten opzichte van de normale bedrijfsactiviteiten en courante vernieuwingsprocessen moet het project duidelijk afwijken in werkwijze, inhoud, beoogde resultaten en/of risico’s waarvoor kennis moet opgebouwd worden. Het hoofdzakelijk toepassen of incrementeel verbeteren van bedrijfseigen know-how volstaat niet.

Onder de rubriek documenten vind je een gedetailleerde beschrijving van de evaluatiecriteria. We raden je aan om je project hieraan af te toetsen.

 

Begeleiding op maat

De VLAIO bedrijfsadviseurs ondersteunen en adviseren je om jouw innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Contacteer hen voor advies op maat van jouw onderneming.

 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail