Kmo-portefeuille

Terug naar Dienstverleners

Subsidieerbare diensten

Toekomstgerichte thema’s 

Het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille wordt beperkt tot een aantal thema’s. Als dienstverlener kan je enkel opleidingen en adviezen binnen minstens één van onderstaande thema’s aanbieden via de kmo-portefeuille:

 • Bedrijfsstrategie: het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken; 
 • Beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen; 
 • Digitalisering: het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software, onlinetoepassingen en cybersecurity; 
 • Duurzaamheid: een economisch systeem dat leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten met respect voor milieu en maatschappij en met betrekking tot minstens één van deze topics:
  • afvalpreventie en efficiënte afvalverwerking
  • de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
  • efficiënt materiaalgebruik
  • energie-efficiëntie en het gebruik van alternatieve energiebronnen
  • recyclage
  • water- en luchtzuivering
 • Financiële geletterdheid: financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is om een onderneming succesvol te beheren en met betrekking tot minstens één van deze topics:
  • boekhouding
  • facturatie
  • fiscaliteit
 • Innovatie: het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst; 
 • Internationalisering: het beleid om het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen; 
 • Personeelsmanagement: het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van een kmo, en met betrekking tot minstens één van deze topics: 
  • arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen; 
  • competentiebeleid; 
  • diversiteit- en non-discriminatiebeleid; 
  • evaluatie- en functioneringsbeleid; 
  • personeelsplanning; 
  • sociale wetgeving. 

Voor deze thema’s wordt een brede interpretatie gehanteerd. Alle opleidingen en adviezen die inhoudelijk gelinkt kunnen worden aan een thema kunnen worden gesteund. Als dienstverlener maak je deze beoordeling zelf. Bij twijfel kan je jouw opleiding of advies steeds aan ons voorleggen via kmo-portefeuille@vlaanderen.be.

Concrete voorbeelden van opleidingen en adviezen binnen de specifieke thema’s

Thema beroepsspecifieke competenties

Het vertrekpunt voor de lijst ‘beroepsspecifieke competenties voor de kmo-portefeuille’ is de opleidingsdatabank, opgesteld in het kader van de Vlaamse opleidingsincentives. Opleidingen inzake beroepsspecifieke competenties van geregistreerde dienstverleners kmo-portefeuille werden opgenomen op de lijst. 

Download hier de actuele lijst of bekijk de lijst van diensten.

Aan welke voorwaarden voldoen diensten binnen het thema ‘beroepsspecifieke competenties’? 

Dit zijn de beoordelingscriteria om opleidingen en adviezen toe te laten tot de lijst:  

 • Diensten gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB
 • Diensten gericht op het aanleren van technologische, technische, exact-wetenschappelijke of wiskundige kennis en de toepassing ervan in beroepen. STEM-opleidingen en Zorg STEM-opleidingen gepubliceerd op onderwijskiezer.be voldoen aan deze voorwaarde; 
 • Diensten die inspelen op een toekomstig sectoraal tekort aan competenties door een prognose uitgevoerd volgens de methodiek van het VLAMT of door een op wetenschappelijk verantwoorde, onderbouwde en aantoonbare wijze; 
 • Diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België vereist is voor de uitoefening van een beroep. 

Hoe kan je diensten toevoegen aan de lijst ‘beroepsspecifieke competenties’? 

Je kan als dienstverlener zelf je opleidingen en adviezen binnen het thema ‘beroepsspecifieke competenties’ laten registreren. Hoe gaat dit in zijn werk?  

 1. Vul voor elke dienst die voldoet aan de voorwaarden van de kmo-portefeuille en specifiek aan de voorwaarden van beroepsspecifieke competenties, dit webformulier in.
 2. Vermeld in je aanvraag de naam van de dienst, een korte omschrijving, de beoogde doelgroep en de specifieke voorwaarde waaraan de dienstverlening voldoet.  
 3. Deze aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de hierboven vermelde beoordelingscriteria. De kwaliteitskamer kan een advies geven over de voorgestelde lijst. 
 4. De lijst wordt goedgekeurd door de minister. 
 5. Na goedkeuring door de minister word je per mail op de hoogte gebracht van de beslissing en voegen we de opleiding of het advies toe aan de lijst.

Selecteer als dienstverlener jouw thema’s

Kmo’s die een steunaanvraag indienen moeten het thema waarop hun steunaanvraag betrekking heeft selecteren. Op basis van het gekozen thema worden enkel dienstverleners die actief zijn binnen het thema getoond. Je kan als dienstverlener zelf je thema’s beheren. Hoe je dat doet staat beschreven in de handleiding. Download de handleiding

Als dienstverlener blijf je verantwoordelijk om te controleren of de steunaanvraag correct is ingediend. Als de steunaanvraag niet correct is uitgevoerd dien je deze te weigeren via de digitale applicatie voor dienstverleners. 

De kwaliteitskamer

De kwaliteitskamer waakt over de inhoudelijke kwaliteit van gesubsidieerde diensten binnen de kmo-portefeuille en is samengesteld uit experten op vlak van ondernemerschap die op de hoogte zijn van de kennisnoden van kleine en middelgrote ondernemingen.

Dit zijn de opdrachten van de kwaliteitskamer: 

 • Het verlenen van advies aan VLAIO bij het toezicht op de naleving van dit besluit en de uitvoeringsbesluiten door de geregistreerde dienstverleners en de ondernemingen, zowel voorafgaand als na de indiening van een steunaanvraag, wat betreft de inhoud van de diensten;
 • Het verlenen van advies aan VLAIO naar aanleiding van klachten over de inhoud van diensten aangeboden door de geregistreerde dienstverleners;
 • Het verlenen van advies aan de minister en de Vlaamse Regering over de invulling van de thema’s en het subsidieerbare karakter van een dienst;
 • Het verlenen van advies aan de minister over het invullen van de lijst van diensten gericht op de beroepsspecifieke competenties met toepassing van de vermelde voorwaarden.

Voor de uitvoering van zijn taken hanteert de kwaliteitskamer als bijkomende voorwaarde dat geen diensten worden gesubsidieerd die strijdig zijn met de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of met algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten.

Welke diensten zijn niet subsidieerbaar?

Uitgesloten van steun zijn opleidingen en adviezen gericht op:

 • shiatsu
 • mindfulness
 • reflexologie
 • astrologie
 • bachbloesemtherapie
 • sjamanisme
 • het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid, met uitzondering van diensten gericht op de erkende medische beroepen, de paramedische beroepen zoals erkend bij het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen en de niet-conventionele praktijken zoals erkend bij de wet van 29 april 1999 inzake de geneeskunde, artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, zijnde de homeopathie, de chiropraxie, de osteopathie en de acupunctuur
 • Jungiaanse psychoanalyse
 • Neuro-Linguistic Programming
 • levenscoaching
 • bewegingstherapie
 • het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding
 • meridianen- en elementenleer
 • pendelen
 • kaartleggen
 • hypnose
 • therapie rond dierengedrag
 • het behalen van een rijbewijs AM, A of B
 • het behalen van een bewijs vliegtuig- of helikopterpiloot
 • het behalen van een vaarbewijs of -brevet
 • diensten waarvan de inhoud niet op voorhand bekend is en waarvoor een abonnements- of lidgeld wordt betaald
 • teambuilding
 • netwerksessies
 • wandelcoaching of -therapie
 • studiereizen of retraites

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.