Graanveld- foto van Glenn Carstens op Unsplash

Landbouw (LA)-trajecten

Overeenkomst en projectopvolging landbouwtrajecten

De opvolging van de LA-trajecten is in hoofdzaak gericht op de resultaten. Het is de bedoeling om aan de hand van leverbaarheden en succesindicatoren (KPI’s) het verloop/succes van de projectuitvoering te kunnen meten, met name op vlak van de concrete innovaties/veranderingen die men wil realiseren bij een voldoende ruime groep van ondernemingen.

 • 1

  In het geval van een positieve beslissing komt een overeenkomst tot stand tussen het Fonds voor Innoveren en Ondernemen en de projectaanvrager(s).

  Om de overeenkomst onmiddellijk tot stand te doen komen na de beslissing, dienen alle (mede)aanvragers bij de digitale indiening van een projectaanvraag te verklaren volgende voorwaarden te aanvaarden:

  1. de algemene voorwaarden innovatiesteun en, 
  2. de programmaspecifieke voorwaarden voor LA-trajecten

  De overeenkomst tussen de partijen en het Fonds voor Innoveren en Ondernemen komt tot stand op de beslissingsdatum van de subsidietoekenning, tenzij de begunstigde binnen één maand na verzending van de beslissing tot subsidietoekenning kenbaar maakt het project niet te starten.

  Indien er meerdere partijen zijn, stellen zij onderling een samenwerkingsovereenkomst op die de praktische samenwerking regelt, evenals de afspraken inzake de eigendom en valorisatie van de projectresultaten. De samenwerkingsovereenkomst dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het agentschap.

 • 2

  Voor de verslaggeving verwachten we:

  • Verklaring die de goedkeuring en ondertekening van de reglementen van orde door de leden van de begeleidingsgroep aantoont.
  • Verslagen van de vergaderingen van de begeleidingsgroep.
  • Jaarlijks een voortgangsverslag met prestatietabel. Dit laat toe om na te gaan of het project verloopt zoals gepland.
  • Tussentijds verslag (voor projecten die langer lopen dan 2 jaar).
  • Op het einde van het project: inhoudelijke en financiële verslaggeving.
  • Publicatie en actueel houden van de projectgegevens op het FRIS-onderzoeksportaal.
 • 3

  De uitbetaling van de subsidie gebeurt in voorschotten, in principe om het jaar. De voorschotten worden uitbetaald na vervulling van de noodzakelijke voorwaarden, zoals voorzien in de beslissing tot subsidietoekenning.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail