Graanveld- foto van Glenn Carstens op Unsplash

Landbouw (LA)-trajecten

Voorwaarden voor het aanvragen van LA-trajecten

LA-trajecten zijn gericht op kennisdoorstroming naar een brede doelgroep en dienen hierdoor aan specifieke voorwaarden te voldoen.

Wie kan aanvragen?

Een LA-traject aanvragen kan enkel door een Vlaamse instelling van hoger onderwijs, een onderzoeksorganisatie of een praktijkcentrum, voor zover deze laatste daartoe door de Vlaamse overheid erkend is. Zij kunnen zelfstandig als projectaanvrager optreden, of in een samenwerkingsverband. Elke (mede)aanvrager moet als organisatie voldoen aan de definitie van organisatie voor onderzoek en kennisverpreiding zoals gesteld in de Kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (Nr. 2014/C 198/01). Elke (mede)aanvrager voegt de Verklaring van vervulling van de criteria van organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding aan de projectaanvraag toe.

De hoofdaanvrager vormt samen met de medeaanvrager(s) een projectconsortium. In een samenwerkingsovereenkomst regel je de onderlinge afspraken.

Hoe wordt samengewerkt?

Het consortium (hoofd- en medeaanvragers) kan daarnaast ook beroep doen op bijkomende expertise. Er zijn verschillende vormen van samenwerkingen mogelijk binnen een LA-traject (meer informatie staat in de handleiding Landbouw (LA)-trajecten).

  1. Onderaanneming
  2. Samenwerking met ondernemingen uit de agrovoedingsketen
  3. Samenwerking met niet-Vlaamse partners

Wie is de doelgroep? 

De doelgroep van de LA-trajecten zijn in eerste instantie de land- en tuinbouwondernemingen uit de primaire sector. Het creëren van een spillover effect naar ondernemingen in de agrovoedingsketen wordt aangemoedigd, maar mag niet de focus van het traject zijn. De finaliteit van een LA-traject moet steeds gericht zijn op het duurzamer en competitiever maken van de land- en tuinbouwsector.

Samenstellen van een functionele begeleidingsgroep

Om de interactie met de doelgroep te stimuleren dient een functionele begeleidingsgroep opgericht te worden, die een representatieve vertegenwoordiging van de doelgroep is en op regelmatige tijdstippen samenkomt. De begeleidingsgroep bewaakt de realisatie van de projectdoelstellingen,  heeft een rol in de aansturing en uitvoering van het project en bij de kennisdoorstroming en valorisatie van de projectresultaten. 

Hoe lang duurt een LA-traject?

Een LA-traject kan een projectduur hebben van minimaal 2 tot maximaal 4 jaar, met een tussentijdse evaluatie voor projecten die langer lopen dan 2 jaar.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail