ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek

Laatst gewijzigd op 23 mei 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen in samenwerking met een SOC of speerpuntcluster
Voor wat
vraaggedreven, coöperatief onderzoek gericht op bepaalde marktsegmenten
Subsidie via oproep
steun via Onderzoeksproject en soms via Ontwikkelingsproject

Wat houdt de maatregel in

ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een projecttype waarin een ad hoc en evenwichtig samengesteld consortium van één of meerdere onderzoeksorganisaties en minstens drie onderling onafhankelijke Vlaamse ondernemingen nieuwe kennis ontwikkelen, die praktisch toegepast kan worden en zo bijdraagt tot economische en eventueel ruimere maatschappelijke toegevoegde waarde in Vlaanderen. De Vlaamse industriële partners kunnen hierbij een beroep doen op steun van VLAIO.

Als industriële partner kunnen zowel kmo’s als grote ondernemingen deelnemen, inclusief vzw's met economische activiteit.

Dit projecttype kan momenteel enkel ingediend worden via een Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) of een Speerpuntcluster. Er bestaan ook Thematische ICON projecten.

Voor projecten ingediend vanaf 1 oktober 2022 dient bij de steunaanvraag een toelichting van het klimaatplan gevoegd te worden wanneer de (mede)aanvrager een grote onderneming is volgens de Europese kmo-definitie OF een energie-intensieve onderneming is d.w.z. een finaal energieverbruik heeft van meer dan 0,1 PJ (petajoule) op vestigingsniveau. Hierbij wordt gekeken naar de vestiging in Vlaanderen waar het grootste gedeelte van de valorisatie van de gevraagde steun zal plaatsvinden.

Wie komt in aanmerking

Je kan enkel via een speerpuntcluster of strategische onderzoekscentrum (SOC) aan een ICON-project deelnemen.

Als industriële partner kunnen zowel kmo’s als grote ondernemingen deelnemen, inclusief vzw's met economische activiteit.

Wat komt in aanmerking

De ICON-projecten dienen aan te sluiten bij de marktsegmenten van de speerpuntcluster of SOC. Voor meer informatie kan je terecht op hun website.

Strategisch Onderzoekscentrum
Speerpuntcluster

Omvang steun

Het ICON-projecttype vervult een brugfunctie tussen onderzoek en toepassing en bestaat dus uit een onderzoeksdeel en een bedrijfsdeel.

De subsidie voor de uitvoering van het onderzoeksdeel wordt toegekend aan de betrokken onderzoeksorganisatie.

De subsidie voor de uitvoering van het bedrijfsdeel gebeurt met subsidies van VLAIO aan de betrokken ondernemingen. Meestal gaat het over een Onderzoeksproject. Een Ontwikkelingsproject behoort eveneens tot de mogelijkheden. Het steunpercentage bedraagt bij deze maatregelen 25% tot 60% op de aanvaarde kosten.

Aanvraagprocedure

Op geregelde basis lanceren de Strategische onderzoekscentra en speerpuntclusters oproepen waaraan de industriële partners kunnen deelnemen.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze maatregel voor de steun die door het bedrijf werd ontvangen.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.