Wijzigingen aan ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek

Voor projecten ingediend vanaf 1 oktober 2022 dient bij de steunaanvraag een toelichting van het klimaatplan gevoegd te worden wanneer de (mede)aanvrager een grote onderneming is volgens de Europese kmo-definitie OF een energie-intensieve onderneming is d.w.z. een finaal energieverbruik heeft van meer dan 0,1 PJ (petajoule) op vestigingsniveau. Hierbij wordt gekeken naar de vestiging in Vlaanderen waar het grootste gedeelte van de valorisatie van de gevraagde steun zal plaatsvinden.

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.

Er werd een nieuwe Imec.icon oproep (deadline 12 maart 2020) gelanceerd. Bij verschillende speerpluntclusters lopen er momenteel ook oproepen: Flux50 (deadline 31 december 2019 (voorregistratie)); VIL (geen dealine); Flanders Food (geen deadline); SIM (deadline 11 september 2020), Blauwe Cluster (31 januari 2020).

Er werd een nieuwe Imec.icon oproep gelanceerd. De deadline voor indiening is 3 oktober 2019. Voor meer informatie zie www.imec-int.com/nl/icon/open-call.

Er werd een nieuwe Imec.icon oproep gelanceerd.  De deadline voor indiening is 14 maart 2019. Voor meer informatie zie www.imec-int.com/en/icon/open-call.