Opgelet! Een klimaatplan vanaf 1 oktober 2022 voor grote en energie-intensieve ondernemingen.

Wat zijn de voorwaarden voor een ICON project?

De algemene ICON voorwaarden zijn van toepassing op alle ICON programma’s. Op specifieke ICON programma’s of op specifieke oproepen in deze programma’s kunnen bijkomende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Recent is beslist om het ICON projecttype in de toekomst op enkele vlakken bij te sturen.

Algemene ICON voorwaarden

Een ICON project bestaat uit twee projectdelen, een “onderzoeksdeel” en een “bedrijfsdeel”.

Het onderzoeksdeel betreft strategisch basisonderzoek, wordt uitgevoerd door onderzoeksorganisaties, en wordt gesteund als niet-economische steun, onder het SBO besluit door VLAIO (SPC-ICON, THEM-ICON) of volgens gelijkaardige voorwaarden door het strategisch onderzoekscentrum (SOC-ICON). Het onderzoeksdeel komt dus ruwweg overeen met een SBO project.

Het bedrijfsdeel betreft industrieel onderzoek, wordt uitgevoerd door ondernemingen, en wordt gesteund als staatssteun onder het besluit bedrijfssteun samenwerkingsverband. Het bedrijfsdeel komt ruwweg overeen met een industrieel onderzoeksproject.

De projectdelen van een ICON project kaderen in een ruimer gemeenschappelijk doel en worden in goede onderlinge interactie uitgevoerd.

De voorwaarden voor ICON projecten volgen maximaal de voorwaarden voor SBO projecten voor het onderzoeksdeel en de voorwaarden voor industriële onderzoeksprojecten voor het bedrijfsdeel, en leggen bijkomende of afwijkende voorwaarden op gebaseerd op het ICON projecttype, die in het bijzonder slaan op de combinatie van beide projectdelen.

Voor meer info wordt verwezen naar de ICON handleiding.

Bijsturing ICON voorwaarden

In april 2022 is beslist om het ICON projecttype op enkele vlakken bij te sturen. In het kader van deze bijsturing worden in de nabije toekomst o.a. de ICON voorwaarden bijgestuurd (merk op dat de ICON handleiding nog niet aangepast is).

De belangrijkste bijsturingen van de ICON voorwaarden worden hieronder kort samengevat.

  • De duurtijd van een ICON project bedraagt minimaal 2 jaar en maximaal 4 jaar.
  • Het consortium van het bedrijfsdeel bestaat uit (i) een samenwerking tussen minstens 3 niet-verbonden ondernemingen (ii) waarvan geen van deze ondernemingen meer dan 70 % van de in aanmerking komende kosten voor haar rekening neemt en (iii) waarvan minstens twee en maximaal 6 met VLAIO steun.
  • Deelname aan beide projectdelen (bv. uitvoerders van het onderzoeksdeel die ook deelnemen als onderzoekspartner of onderaannemer aan het bedrijfsdeel) is niet meer toegelaten.
  • De balans op portfolio niveau wordt afgeschaft. Het streefcijfer van de balans op project niveau is 40% van de begroting voor het onderzoeksdeel en 60% van de begroting voor het bedrijfsdeel. Het bedrijfsdeel bedraagt minimaal 50% van de begroting. Het onderzoeksdeel bedraagt minimaal 30% van de begroting.
  • De samenwerkingstoeslag wordt zoals bij onderzoeksprojecten toegekend op basis van daadwerkelijke samenwerking tussen ondernemingen.

De ingang van de bijsturingen van de algemene ICON voorwaarden is voorzien voor thematische ICON programma’s vanaf de AI-ICON 2022 en CS-ICON 2022 oproepen. Voor speerpuntcluster ICON programma’s en strategische onderzoekscentra ICON programma’s wordt de ingang van de bijsturingen momenteel bekeken.

Voor ICON projecten waar de voorwaarden die van toepassing zijn doorslaggevend zijn (bv. voor ontvankelijkheid) wordt aangeraden om tijdig af te stemmen.

Voorwaarden voor thematische ICON programma’s

De AI-ICON 2022 en CS-ICON 2022 oproepen die worden opengesteld in het najaar van 2022 volgen de bijgestuurde ICON voorwaarden. De enige specifieke voorwaarde van toepassing op deze oproepen is dat de steun aangevraagd door en toegekend aan een project maximaal € 2 miljoen bedraagt. Merk op dat, in tegenstelling tot vorige oproepen, het zogenaamde “flat-rate” steunpercentage en de vereiste deelname van een kmo niet meer van toepassing zijn.

Klimaatplan

Voor projecten ingediend vanaf 1 oktober 2022 dient bij de steunaanvraag een klimaatplan gevoegd te worden wanneer de (mede)aanvrager: 

  • een grote onderneming is volgens de Europese kmo-definitie
    OF
  • een energie-intensieve onderneming is d.w.z. een finaal energieverbruik heeft van meer dan 0,1 PJ (petajoule) op vestigingsniveau. Hierbij wordt gekeken naar de vestiging in Vlaanderen waar het grootste gedeelte van de valorisatie van de gevraagde steun zal plaatsvinden.

Dit is een ontvankelijkheidscriterium.

Kasstroomplan

Wanneer jouw onderneming onder één van volgende categorieën valt, moet je een kasstroomplan toevoegen bij je aanvraag:

Het kasstroomplan moet de financiële impact van het VLAIO-project op bedrijfsniveau weergeven. Je maakt het kasstroomplan op in een verplichte template kasstroomplanning op maandbasis.

Bedrijven die niet onder bovengenoemde categorieën vallen, moeten bij indiening geen kasstroomplan opladen. Indien naderhand toch een kasstroomplan nodig blijkt voor een correcte beoordeling van de cofinancieringscapaciteit zal VLAIO dit kasstroomplan tijdens de behandeling van jouw aanvraag opvragen. 

Contact

Voor strategische onderzoekscentra ICON programma’s (imec.icon en Flanders Make ICON) zijn de strategische onderzoekscentra de eerste aanspreekpunten. Voor speerpuntcluster ICON programma’s (Catalisti, SIM, Flux50, VIL, Flanders' FOOD, De Blauwe Cluster en MEDVIA) zijn de speerpuntclusters de eerste aanspreekpunten. Voor Thematische ICON programma’s (artificiële intelligentie, cybersecurity en personalised medicine) en overkoepelende vragen is Agentschap Innoveren & Ondernemen het eerste aanspreekpunt.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling steun ondernemingen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail