Federale steun voor ondernemers (crisis)

Laatst gewijzigd op 2 apr 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
ondersteuning tijdens crisisituaties (o.m. energiecrisis)
Steunmaatregelen
de ondersteuning varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen in bepaalde crisisperiodes voorziet de federale overheid een aantal ondersteuningsmaatregelen. Dit is o.m. zo voor de huidige energiecrisis. Ook informatie over maatregelen ter compensatie van de loonindexering zoals de vermindering op de werkgeversbijdragen in de twee eerste kwartalen van 2023 kan je hier terugvinden. 

De federale overheid voorziet in het kader van de energiecrisis een steunpakket voor bedrijven en gezinnen. In deze maatregel vind je een overzicht van de steun voor bedrijven.

Fiscale steun tijdens crisissituaties

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Kamp je met met tijdelijke betaalproblemen dan kan je een afbetalingsplan aanvragen. Je kunt wel betalen binnen vier maanden of tussen vier en twaalf maanden na de uiterste betaaldatum.

Meer informatie kan je raadplegen op deze pagina van de FOD Financiën Ik wil een afbetalingsplan aanvragen.

Belastingkrediet voor de facultatieve verhoging van de fietskilometervergoeding

Sinds 1 januari 2024 bedraagt de fietsvergoeding, vrijgesteld van fiscale en sociale bijdragen, € 0,35 per effectief met de fiets afgelegde kilometer. Er werd echter ook een maximumbedrag op jaarbasis vastgelegd van € 2.500 per kalenderjaar. Dit maximum geldt per werkgever en per werknemer. Wordt het maximumbedrag overschreden, dan wordt het deel van de fietsvergoeding dat het grensbedrag overschrijdt, beschouwd als loon. Om werkgevers aan te moedigen om dit verhoogd bedrag toe te kennen, wordt er een tijdelijke fiscale compensatie voorzien in de vorm van een belastingkrediet. Wie dus vrijwillig de fietsvergoeding binnen zijn onderneming verhoogt kan vanaf 1 januari 2024 ook een compensatie van deze kost bekomen. 

Het gaat om een compensatie van de fietsvergoedingen toegekend voor de verplaatsingen tijdens de periode van 1 januari 2024 tot eind 2026 en die ten laatste op 31 december 2027 worden toegekend.

Je kan dit belastingkrediet toekennen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de kost van de fietsvergoeding moet gedragen worden door de werkgever;
  • de verhoging van de fietsvergoeding is niet het gevolg van een indexering;
  • de vrijwillige verhoging van de fietsvergoeding geldt onbeperkt in tijd;
  • de verhoging moet worden vastgelegd in een ondernemings-cao, het arbeidsreglement of een individuele overeenkomst. 

Het belastingkrediet geldt voor het verschil tussen de fietsvergoeding toegekend op een bepaald tijdstip tussen 1 januari 2024 en 31 december 2026 en de referentiefietsvergoeding toegekend op 1 juni 2023, met een minimum van € 0,18 per kilometer. De compensatie wordt beperkt tot maximaal € 0,05 per kilometer.

Indien de werkgever reeds een compensatie krijgt via 'Belastingkrediet voor de fietskilometervergoeding toegekend in toepassing van cao nr. 164' (zie verder), wordt enkel het surplus van de verhoogde fietsvergoeding gecompenseerd door het belastingkrediet voor de facultatieve verhoging van de fietsvergoeding.

Meer informatie in de Wet van 22 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen (1).

Belastingkrediet voor de fietskilometervergoeding toegekend in toepassing van cao nr. 164

Werkgevers die verplicht een fietsvergoeding moeten toekennen op basis van CAO 164 krijgen een belastingkrediet ter compensatie van de gestegen kosten voor werkgevers door de uitbreiding van de fietsvergoeding over meerdere sectoren als gevolg van de aanvullende cao nr. 164 van 24 januari 2023. Dit tijdelijk belastingkrediet geldt voor fietsvergoedingen toegekend voor woon-werkverplaatsingen met de fiets afgelegd tussen 1 mei 2023 en 31 december 2024. 

Meer informatie kan je nalezen in het nieuwsbericht Belastingkrediet voor de fietskilometervergoeding. Je kan een aantal toepassingsvoorbeelden terugvinden in het Wetsontwerp houdende diverse fiscale  bepalingen > Document 55K3607001. Meer informatie in de Wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen.

Belastingvrijstelling energiesteun

De vergoedingen/steunmaatregelen, betaald of toegekend tussen 1 juli 2022 en 31 december 2023, die de gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten en steden toekennen voor de economische gevolgen die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de energiecrisis zijn belastingvrij in de personen- en vennootschapsbelasting onder bepaalde voorwaarden.

Meer informatie kan je raadplegen via Veelgestelde vragen: Welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen die kampen met bepaalde moeilijkheden kunnen soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht. 

Het 'Klassieke overbruggingsrecht' kan je bekomen in verschillende situaties: collectieve schuldenregeling, economische moeilijkheden en gedwongen onderbreking (brand, natuurramp,...). 

Meer informatie in de maatregel in de Subsidiedatabank: Overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Risicokapitaal voor ondernemingen in crisis

Tijdens crisissituaties kan de overheid ook bijkomende middelen voorzien via bepaalde risicokapitaalinitiatieven.

Dit doet ze bijvoorbeeld via de risicokapitaalfondsen: SFPIM Relaunch, Belgian Recovery Fund en de 'Ecologische transitie enveloppe'. We houden je op de hoogte via deze maatregel in Subsidiedatabank: Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM).

Sociale (werkgevers)bijdragen

Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Je kan bij betalingsmoeilijkheden nog steeds een Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen aanvragen.

Betalingsfaciliteiten van sociale bijdragen voor zelfstandigen 

Bij tijdelijke financiële of economische moeilijkheden kan je soms een Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

Tijdelijke werkloosheid

Heb je moeilijkheden om je personeel te blijven tewerkstellen dan kan je soms 'Tijdelijke werkloosheid' aanvragen. Hiervan bestaan er verschillende vormen van. Je kan deze terugvinden op de website van de RVA > infobladen (Werkgevers) > Thema 'Tijdelijke werkloosheid'. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.