Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen

Laatst gewijzigd op 16 nov 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen
Voor wat
betalingsmoeilijkheden
Uitstel of vrijstelling
van betaling van sociale bijdragen

Wat houdt de maatregel in

Zelfstandigen met betalingsmoeilijkheden kunnen bepaalde betalingsfaciliteiten voor de sociale bijdragen vragen. Dit kan in verschillende situaties of crisissen: de energiecrisis, de coronacrisis, tijdelijke financiële of economische moeilijkheden, bepaalde sectoren in crisis, enz. 

Ben je als zelfstandige zwaar getroffen door de energiecrisis dan kan je ook nog in 2023 een beroep doen op een aantal betalingsfaciliteiten zoals een uitstel van betaling van sociale bijdragen, een vermindering van voorlopige bijdragen, een afbetalingsplan en een vrijstelling van sociale bijdragen.
Ook zelfstandigen in de fruitteeltsector die zware moeilijkheden ondervinden door de energiecrisis en/of andere structurele of conjuncturele factoren die wegen op de sector, kunnen bepaalde betalingsfaciliteiten krijgen in 2023.

Betalingsfaciliteiten energiecrisis

Vermindering van voorlopige bijdragen 

Zelfstandigen die zwaar getroffen werden door de energiecrisis, kunnen via een vereenvoudigde procedure een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2022 (berekend op de beroepsinkomsten 2019) als hun geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2022 lager liggen dan de inkomsten van 2019. Hetzelfde geldt voor de voorlopige bijdragen voor het jaar 2023 (berekend op de beroepsinkomsten van 2020), als de geraamde beroepsinkomsten lager liggen dan de inkomsten van 2020.

Meer informatie vind je terug op de website van RSVZ Moeilijkheden door de energiecrisis > Vermindering van voorlopige bijdragen. Meer informatie kan je ook bekomen bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Afbetalingsplan

Als je de bijdrage voor het eerste kwartaal van 2023 niet kan betalen, kan je hiervoor aan je socialeverzekeringsfonds een afbetalingsplan vragen. Als er een betalingsuitstel werd toegekend, moet het afbetalingsplan uiterlijk op 31 maart 2024 worden aangevraagd. Er kan dan een afbetalingsplan worden toegekend voor maximum 24 maanden.

Als je het afbetalingsplan naleeft, heeft dat geen gevolgen voor je sociale uitkeringen. Je verliest wel de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde VAPZ-premie in 2023. 

Meer informatie vind je terug op de website van RSVZ Moeilijkheden door de energiecrisis > Afbetalingsplan. Meer informatie kan je ook bekomen bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Vrijstelling van sociale bijdragen

Als je zelfstandige activiteit zwaar getroffen is door de energiecrisis, kan je een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de voorlopige bijdrage van het vierde kwartaal van 2022 en van het eerste kwartaal van 2023. Je moet zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgeno(o)t(e) zijn.

Een aanvraag tot vrijstelling moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal. Wil je een aanvraag doen voor beide kwartalen, dan is het aan te raden om te wachten tot je de afrekening van de bijdragen van het eerste kwartaal van 2023 hebt ontvangen en dan een globale aanvraag voor beide kwartalen in te dienen. Maar opgelet, je aanvraag moet dan uiterlijk op 31 december 2023 worden ingediend. 

Meer informatie vind je terug op de website van RSVZ Moeilijkheden door de energiecrisis > Vrijstelling van sociale bijdragen. Meer informatie kan je ook bekomen bij jouw sociaal verzekeringsfonds

Betalingsfaciliteiten fruitteeltsector energiecrisis

Zelfstandigen in de fruitteeltsector die zware moeilijkheden ondervinden door de energiecrisis en/of andere structurele of conjuncturele factoren die wegen op die sector, kunnen betalingsfaciliteiten krijgen.

De maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de onderneming behoort tot een NACEBEL-code die begint met NACE (A) 01.240 (teelt van pit- en steenvruchten);
  • de economische activiteit ondervindt moeilijkheden ten gevolge van de energiecrisis (aanzienlijke verhoging van energiefacturen en productiekosten) en/of is getroffen door andere structurele of conjuncturele factoren die op die sector wegen (in het bijzonder de gevolgen van de crisis van het Russisch embargo in 2014 op de Europese export van voeding maar ook de groei van de normering inzake te respecteren sociale en milieu-reglementering).

Het betreft een: 

  • Uitstel van betaling van sociale bijdragen: Deze zelfstandigen kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. Ze verliezen wel de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde VAPZ-premie in 2023. De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de vier kwartalen van 2023;
  • Vermindering van voorlopige sociale bijdragen: Deze zelfstandigen kunnen via een vereenvoudigde procedure een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2023 (berekend op de beroepsinkomsten van 2020) als hun geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2023 lager liggen dan de inkomsten van 2020.
  • Vrijstelling van bijdragen: Deze zelfstandigen kunnen een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de voorlopige bijdragen van de vier kwartalen van 2023.

Meer informatie kan je raadplegen op op de website van RSVZ op Moeilijkheden in de fruitteeltsector: betalingsfaciliteiten of bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Betalingsfaciliteiten andere situaties

Tijdelijke financiële of economische moeilijkheden

Wanneer je als ondernemer met tijdelijke financiële of economische moeilijkheden kampt (andere redenen dan de coronacrisis of de energiecrisis) kan je in bepaalde gevallen ook een uitstel of vrijstelling krijgen. 

Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige of regularisatiebijdragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend. De problemen dienen van tijdelijke aard te zijn, elk jaar opnieuw structurele vrijstelling krijgen kan niet meer.

Let op: Periodes waarvoor je vrijstelling van bijdragen krijgt, tellen niet mee voor je pensioen (tenzij je later betaalt, binnen de verjaringstermijn van 5 jaar). Je behoudt wel alle socialezekerheidsrechten.

Meer informatie vind je terug op de website van RSVZ op Wat als ik mijn sociale bijdragen niet kan betalen

Ook voor starters

Start je als zelfstandige, dan moet je minstens één jaar wachten, voordat je een vrijstelling van de voorlopige bijdragen kan vragen voor je eerste 4 kwartalen verzekeringsplicht.

Vraag echter voor je een aanvraag indient aan je sociaal verzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor een vermindering van de verschuldigde voorlopige bijdragen.

Meer informatie kan je terugvinden bij Verlaging sociale bijdragen voor primostarters (Starterskorting).

Bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen

Elke vennootschap die voor haar bedrijfsleiders een aanvullend pensioen heeft afgesloten, moet jaarlijks een bijzondere bijdrage aan het RSVZ betalen wanneer de stortingen voor dit aanvullend pensioen het grensbedrag van € 30.000 op jaarbasis overschrijden.

Indien je te laat betaalt, rekent het RSVZ verhogingen aan op het niet-betaalde deel van de bijdrage. Indien je niet op tijd kon betalen door “overmacht of in andere behartigenswaardige gevallen”, dan kan het RSVZ de verhogingen eventueel volledig of gedeeltelijk kwijtschelden. Let wel, de hoofdsom moet dan al betaald zijn.

Meer informatie kan je raadplegen op de website van RSVZ op Bijzondere bijdrage voor de aanvullende pensioenen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.