Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 27 nov 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen
Voor wat
moeilijkheden door het coronavirus
Uitstel of vrijstelling
van betaling van sociale bijdragen

Wat houdt de maatregel in

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

Deze maatregelen werden verlengd tot eind 2020.
Er werd onlangs een Koninklijk besluit goedgekeurd waardoor sommige arbeidsongeschikte zelfstandigen en meewerkende echtgenoten een aanvullende uitkering kunnen ontvangen. Het bedrag wordt gelijkgesteld aan dat van het crisisoverbruggingsrecht. Meer informatie kan je raadplegen in de rubriek Ziekte- en arbeidsongeschiktheid.  

Uitstel van betaling

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige bijdragen uit te stellen.

Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 en 31 december 2020. Die bijdragen mogen nog niet zijn betaald.

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020 moeten betaald worden vóór 31 maart 2021. De bijdrage van het tweede kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 30 juni 2020 moeten betaald worden vóór 30 juni 2021. De bijdrage van het derde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 30 september 2020 moeten betaald worden vóór 30 september 2021.
De bijdrage van het vierde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31 december 2020 moeten betaald worden vóór 15 december 2021.

Deze aanvraag moet ingediend worden vóór 15 september 2020.

Er is geen typeformulier voorzien, maar de aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
 • naam en zetel van zijn bedrijf;
 • ondernemingsnummer;
 • een motivering over de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt door het coronavirus (minstens een duidelijke verklaring op eer).

Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmatig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Meer informatie kan je bekomen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 niet voor 31 december 2020 betalen, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die in de loop van 2020 moesten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen. Er zijn wel verhogingen verschuldigd als die bijdragen op 31 maart 2021 nog steeds niet betaald zijn.

Voor meer informatie neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

De bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal:

 • € 717,18 voor een zelfstandige in hoofdberoep;
 • € 0 voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan € 1.548,18;
 • € 0 voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan € 3.096,37.

Meer informatie kan je bekomen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen.

Deze vrijstelling van betaling kan aangevraagd worden voor:

 • de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020;
 • de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen in de loop van 2020.

Wil je een aanvraag doen voor meerdere kwartalen van 2020, dan is het aan te raden om te wachten tot je de afrekening van de bijdragen van het laatste betrokken kwartaal hebt ontvangen en dan een globale aanvraag voor alle betrokken kwartalen in te dienen. Maar opgelet, je aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd. 

Je kunt je aanvraag online indienen of rechtstreeks via je sociaal verzekeringsfonds. Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Wie zijn vrijstelling van bijdragen online aanvraagt, meldt dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van zijn dossier.

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)

Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be.

Vrijstelling van bijdragen (DVR)

Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be.

Of neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Geen aanmaningen en dwangbevelen voor niet betaalde sociale bijdragen

De socialeverzekeringsfondsen zullen voorlopig geen aanmaningen meer versturen voor nog niet betaalde sociale bijdragen. Ook de aangekondigde dwangbevelen voor nog niet betaalde sociale bijdragen zullen tot nader order niet uitgevoerd worden.

Voor meer informatie neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

De ziektekosten van de zelfstandigen en hun familie worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

Van 1 maart 2020 tot het einde van het jaar krijgen de volgende arbeidsongeschikte zelfstandigen van hun ziekenfonds een aanvullende crisisuitkering, zodat het totale dagbedrag van het vervangingsinkomen wegens hun arbeidsongeschiktheid gelijk is aan het, in werkdagen uitgedrukte, maandelijkse bedrag van de financiële uitkering van het tijdelijke corona-overbruggingsrecht (€ 49,68 per dag):

 • zelfstandigen in hoofdberoep (of ermee gelijkgesteld) en meewerkende echtgenoten die ten vroegste vanaf 1 maart 2020 erkend werden als arbeidsongeschikt in de hoedanigheid van samenwonende gerechtigde voor minstens 8 kalenderdagen;
 • zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die erkend werden als arbeidsongeschikt in de hoedanigheid van samenwonende gerechtigde en die hun activiteit, toegelaten door de adviserend arts, ten vroegste vanaf 1 maart 2020 moeten stopzetten gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen.

Het ziekenfonds zal de aanvullende crisisuitkering uiterlijk op 1 januari 2021 betalen.

In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ('gelijkstelling wegens ziekte').

Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen bij andere betalingsmoeilijkheden

Tijdelijke financiële of economische moeilijkheden

Wanneer je als ondernemer met tijdelijke financiële of economische moeilijkheden kampt (andere redenen dan de coronacrisis) kan je in bepaalde gevallen ook een uitstel of vrijstelling krijgen. 

Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige of regularisatiebijdragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend. De problemen dienen van tijdelijke aard te zijn, elk jaar opnieuw structurele vrijstelling krijgen kan niet meer.

Let op: Periodes waarvoor je vrijstelling van bijdragen krijgt, tellen niet mee voor je pensioen (tenzij je later betaalt, binnen de verjaringstermijn van 5 jaar). Je behoudt wel alle socialezekerheidsrechten.

Meer informatie vind je terug op www.rsvz.be/nl/faq/wat-als-ik-mijn-sociale-bijdragen-niet-kan-betalen

Ook voor starters

Start je als zelfstandige, dan moet je minstens één jaar wachten, voordat je een vrijstelling van de voorlopige bijdragen kan vragen voor je eerste 4 kwartalen verzekeringsplicht.

Vraag echter voor je een aanvraag indient aan je sociaal verzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor een vermindering van de verschuldigde voorlopige bijdragen.

Meer informatie kan je terugvinden bij Verlaging sociale bijdragen voor primostarters (Starterskorting).

Vermindering sociale bijdragen voor “sectoren in crisis”

Zelfstandigen die actief zijn in een sector in crisis, kunnen een vermindering van de voorlopige bijdragen aanvragen. 

Meer informatie op www.rsvz.be/nl/news/betalingsfaciliteiten-sectoren-crisis of contacteer je sociaal verzekeringsfonds.

Uitstel door financiële gevolgen Brexit

Deze maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zware (financiële) gevolgen ondervinden door de voorbereidingen die moeten worden getroffen voor de nieuwe regels die zullen gelden na afloop van de overgangsperiode (eind 2020).

Je kan de betaling van de voorlopige bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 met een jaar uitstellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op uitkeringen.

Meer informatie kan je raadplegen op www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-de-brexit-betalingsfaciliteiten of contacteer je sociale verzekeringsfonds. 

Bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen

Elke vennootschap die voor haar bedrijfsleiders een aanvullend pensioen heeft afgesloten, moet jaarlijks een bijzondere bijdrage aan het RSVZ betalen wanneer de stortingen voor dit aanvullend pensioen het grensbedrag van € 30.000 op jaarbasis overschrijden.

Indien je te laat betaalt, rekent het RSVZ verhogingen aan op het niet-betaalde deel van de bijdrage. Indien je niet op tijd kon betalen door “overmacht of in andere behartigenswaardige gevallen”, dan kan het RSVZ de verhogingen eventueel volledig of gedeeltelijk kwijtschelden. Let wel, de hoofdsom moet dan al betaald zijn.

Meer informatie kan je raadplegen op www.rsvz.be/nl/faq/bijzondere-bijdrage-voor-de-aanvullende-pensioenen.

 

Contact

Je kan met vragen over de maatregelen voor zelfstandigen ingevolge het coronavirus terecht bij RSVZ op het gratis telefoonnummer 0800 12 018.

Deze dienst is bereikbaar op elke werkdag van 9 uur tot 18 uur.

 

Adres

Willebroekkaai 35
1000 Brussel
België

Telefoon