Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 22 sep 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen
Voor wat
moeilijkheden door het coronavirus
Uitstel of vrijstelling
van betaling van sociale bijdragen

Wat houdt de maatregel in

Zelfstandigen met moeilijkheden door het coronavirus kunnen bepaalde betalingsfaciliteiten voor de sociale bijdragen vragen.

Deze betalings- en vrijstellingsfaciliteiten worden verlengd tot eind 2021. Zelfstandigen zullen hun sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2021 met één jaar kunnen uitstellen, zonder verhoging, met behoud van sociale rechten. Ze kunnen in 2021 ook een vrijstelling van deze bijdragen krijgen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Ook zullen ze kunnen vragen om een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen voor het hele jaar 2021. Zie persbericht van 21 juni 2021 van de minister van zelfstandigen en kmo's.

Afbetalingsplan

Zelfstandigen die een jaar uitstel van betaling hebben gekregen voor de voorlopige bijdragen van 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die in de loop van 2020 moesten betaald worden en die deze bijdragen ook in 2021 niet kunnen betalen, kunnen bij hun sociale verzekeringsfonds een afbetalingsplan vragen.

Als het afbetalingsplan wordt nageleefd, heeft dat geen gevolgen voor de sociale uitkeringen van de betrokken zelfstandige.

Het afbetalingsplan verhindert niet dat verhogingen wegens laattijdige betaling worden aangerekend, maar de zelfstandige kan via zijn sociale verzekeringsfonds een verzoek indienen om af te zien van de verhogingen die aan dit afbetalingsplan verbonden zijn.

Meer informatie kan je bekomen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Uitstel van betaling

Elke zelfstandige (zowel hoofdberoep, bijberoep, enz…) die moeilijkheden ondervindt door de gevolgen van het coronavirus, kan een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds om de betaling van zijn sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde  kwartaal van 2021 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021, 30 september 2021 en 31 december 2021.
Die bijdragen mogen nog niet zijn betaald.
Dat betekent dat:

 • de bijdrage van het eerste kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen van 2018 en 2019 die vervallen op 31 maart 2021 moeten betaald worden vóór 31 maart 2022
 • de bijdrage van het tweede kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen van 2018 en 2019 die vervallen op 30 juni 2021 moeten betaald worden vóór 30 juni 2022
 • de bijdrage van het derde kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 30 september 2021 moeten betaald worden vóór 30 september 2022
 • de bijdrage van het vierde kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 31 december 2021 moeten betaald worden vóór 15 december 2022 

De indiening van de aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds moeten uiterlijk gebeuren voor volgende datum:

 • het eerste kwartaal van 2021: vóór 15 maart 2021
 • het tweede kwartaal van 2021: vóór 15 juni 2021
 • het derde kwartaal van 2021: vóór 15 september 2021
 • het vierde kwartaal van 2021: vóór 15 december 2021

Een aantal voorbeelden kan je terugvinden op de website van RSVZ Uitstel van betaling

Er is geen typeformulier voorzien, maar de aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
 • naam en zetel van zijn bedrijf;
 • ondernemingsnummer;
 • een motivering over de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt door het coronavirus (minstens een duidelijke verklaring op eer).

Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmatig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

De zelfstandige heeft eveneens de mogelijkheid om vrijstelling van bijdragen te vragen wanneer er een aanvraag tot uitstel van betaling ingediend werd.

Meer informatie kan je bekomen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2021 niet betalen voor 31 december 2021, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die in de loop van 2021 moesten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen. 

Voor meer informatie neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Dit was ook geldig voor de 4 kwartalen van 2020. Zie Kwijtschelding verhogingen 2020 op de website van het RSVZ.

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021 (berekend op de beroepsinkomsten van het derde jaar dat voorafgaat) als hun geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2021 lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

De bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal:

 • € 719,68 voor een zelfstandige in hoofdberoep;
 • € 0 voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan € 1.553,58;
 • € 0 voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan € 3.107,17.

Als de werkelijke beroepsinkomsten van het jaar 2021 toch hoger zijn dan het bedrag waarop de verminderde voorlopige bijdragen zijn betaald, dan wordt bij de eindafrekening niet alleen een supplement aangerekend maar ook verhogingen.

Meer informatie kan je bekomen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de volgende bijdragen:

 • de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020;
 • de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2021;
 • de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 en 2019 die vervallen zijn in 2020;
 • de regularisatiebijdragen van kwartalen in 2018, 2019 en 2020 met vervaldag in 2021.

De aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

Je kan maar een aanvraag tot vrijstelling indienen als je de afrekening van de betrokken bijdragen hebt ontvangen. Wil je een aanvraag doen voor meerdere kwartalen van 2021, dan is het aan te raden om te wachten tot je de afrekening van de bijdragen van het laatste betrokken kwartaal hebt ontvangen en dan een globale aanvraag voor alle betrokken kwartalen in te dienen. Maar opgelet, je aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

Als je een aanvraag tot uitstel van betaling hebt ingediend, dan kan je ook vrijstelling van bijdragen vragen.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd. 

Je kunt je aanvraag online indienen of rechtstreeks via je sociaal verzekeringsfonds. Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Wie zijn vrijstelling van bijdragen online aanvraagt, meldt dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van zijn dossier.

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)

Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be.

Vrijstelling van bijdragen (DVR)

Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be.

Of neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

De ziektekosten van de zelfstandigen en hun familie worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

Van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2021 krijgen de volgende arbeidsongeschikte zelfstandigen van hun ziekenfonds een aanvullende crisisuitkering, zodat het totale dagbedrag van het vervangingsinkomen wegens hun arbeidsongeschiktheid gelijk is aan het, in werkdagen uitgedrukte, maandelijkse bedrag van de financiële uitkering van het tijdelijke corona-overbruggingsrecht (€ 49,68 per dag tot en met 30 juni 2021, € 50,67 per dag van 1 juli tot en met 31 augustus 2021 en € 51,69 per dag vanaf 1 september 2021:

 • zelfstandigen in hoofdberoep (of ermee gelijkgesteld) en meewerkende echtgenoten die ten vroegste vanaf 1 maart 2020 erkend werden als arbeidsongeschikt in de hoedanigheid van samenwonende gerechtigde voor minstens 8 kalenderdagen;
 • zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die erkend werden als arbeidsongeschikt in de hoedanigheid van samenwonende gerechtigde en die hun activiteit, toegelaten door de adviserend arts, ten vroegste vanaf 1 maart 2020 moeten stopzetten gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen.

In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ('gelijkstelling wegens ziekte').

Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen bij andere betalingsmoeilijkheden

Tijdelijke financiële of economische moeilijkheden

Wanneer je als ondernemer met tijdelijke financiële of economische moeilijkheden kampt (andere redenen dan de coronacrisis) kan je in bepaalde gevallen ook een uitstel of vrijstelling krijgen. 

Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige of regularisatiebijdragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend. De problemen dienen van tijdelijke aard te zijn, elk jaar opnieuw structurele vrijstelling krijgen kan niet meer.

Let op: Periodes waarvoor je vrijstelling van bijdragen krijgt, tellen niet mee voor je pensioen (tenzij je later betaalt, binnen de verjaringstermijn van 5 jaar). Je behoudt wel alle socialezekerheidsrechten.

Meer informatie vind je terug op de website van RSVZ op Wat als ik mijn sociale bijdragen niet kan betalen

Ook voor starters

Start je als zelfstandige, dan moet je minstens één jaar wachten, voordat je een vrijstelling van de voorlopige bijdragen kan vragen voor je eerste 4 kwartalen verzekeringsplicht.

Vraag echter voor je een aanvraag indient aan je sociaal verzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor een vermindering van de verschuldigde voorlopige bijdragen.

Meer informatie kan je terugvinden bij Verlaging sociale bijdragen voor primostarters (Starterskorting).

Betalingsfaciliteiten sectoren in crisis

Zelfstandigen die actief zijn in een sector in crisis, kunnen genieten van bepaalde betalingsfaciliteiten. 

Ook voor de Brexit gelden er betalingsfaciliteiten. 

Deze maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zware (financiële) gevolgen ondervinden door de voorbereidingen die moeten worden getroffen voor de nieuwe regels die zullen gelden na afloop van de overgangsperiode (eind 2020).

Meer informatie vind je op de website van RSVZ op Betalingsfaciliteiten sectoren in crisis

Bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen

Elke vennootschap die voor haar bedrijfsleiders een aanvullend pensioen heeft afgesloten, moet jaarlijks een bijzondere bijdrage aan het RSVZ betalen wanneer de stortingen voor dit aanvullend pensioen het grensbedrag van € 30.000 op jaarbasis overschrijden.

Indien je te laat betaalt, rekent het RSVZ verhogingen aan op het niet-betaalde deel van de bijdrage. Indien je niet op tijd kon betalen door “overmacht of in andere behartigenswaardige gevallen”, dan kan het RSVZ de verhogingen eventueel volledig of gedeeltelijk kwijtschelden. Let wel, de hoofdsom moet dan al betaald zijn.

Meer informatie kan je raadplegen op de website van RSVZ op Bijzondere bijdrage voor de aanvullende pensioenen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.