Wijzigingen aan Federale steun voor ondernemers (crisis)

Werkgevers die verplicht een fietsvergoeding moeten toekennen op basis van CAO 164 krijgen een belastingkrediet ter compensatie van de gestegen kosten voor werkgevers door de uitbreiding van de fietsvergoeding over meerdere sectoren als gevolg van de aanvullende cao nr. 164 van 24 januari 2023. Dit tijdelijk belastingkrediet zal gelden voor fietsvergoedingen toegekend voor woon-werkverplaatsingen met de fiets afgelegd tussen 1 mei 2023 en 31 december 2024. Je kan een aantal toepassingsvoorbeelden terugvinden in het Wetsontwerp houdende diverse fiscale  bepalingen > Document 55K3607001 (onder voorbehoud van wijzigingen).

In het kader van het begrotingsakkoord voor 2023 en 2024 werd er beslist om werkgevers te compenseren voor de gevolgen van de loonindexeringen. De tweede maatregel is een uitstel van de betaling van de RSZ-bijdragen in het derde en vierde kwartaal van 2023. Het totale bedrag van het betalingsuitstel moet dan gespreid over de vier kwartalen van 2025 terugbetaald worden. Meer informatie kan je raadplegen op de Tussentijdse instructies RSZ- 2023/2 > Competitiviteit - uitstel van betaling.

De RSZ publiceerde in de Administratieve instructies RSZ 2023/1 meer informatie over de vermindering van de RSZ-bijdragen van 7,07% op de netto basiswerkgeversbijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal 2023. Zie Werkgeversbijdragevermindering competitiviteit

Omdat ook opdrachtnemers (ondernemingen) van overheidsopdrachten liquiditeitsproblemen ondervinden in deze crisis werd er een tijdelijke regeling uitgewerkt waarbij de aanbesteder (de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de lokale overheidsinstanties) een voorschot van maximaal 20% kan toekennen aan de opdrachtgever. Deze maatregel geldt tot 31 december 2023. Meer informatie kan je terugvinden op de website van FOD Economie > Tijdelijke regeling – Voorschotten bij overheidsopdrachten en FOD Beleid & Ondersteuning >  Voorschotten voor opdrachtnemers getroffen door oorlog in Oekraïne

De bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wordt verlaagd van 26,75% tot 15% in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023. Dit om de koopkracht te ondersteunen van de werknemers die gedurende een langere periode tijdelijk werkloos zijn. Deze tijdelijke verlaging geldt ook voor het supplement van € 6,10 per dag dat door een wettelijke verplichting verschuldigd is door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid. Het gaat om het supplement dat wordt opgelegd in het kader van het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven. Meer informatie in het Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid betaald of toegekend in de periode van november 2022 tot en met maart 2023.