Wijzigingen aan Federale steun voor ondernemers (crisis)

De bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wordt verlaagd van 26,75% tot 15% in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023. Dit om de koopkracht te ondersteunen van de werknemers die gedurende een langere periode tijdelijk werkloos zijn. Deze tijdelijke verlaging geldt ook voor het supplement van € 6,10 per dag dat door een wettelijke verplichting verschuldigd is door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid. Het gaat om het supplement dat wordt opgelegd in het kader van het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven. Meer informatie in het Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid betaald of toegekend in de periode van november 2022 tot en met maart 2023.
Gewijzigd op
1. Sinds 3 november 2022 (publicatiedatum van de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis (1) tot 31 december 2022 geldt er een tijdelijk moratorium voor de energie-intensieve ondernemingen in moeilijkheden. 2. In het kader van het begrotingsakkoord voor 2023 en 2024 werd er ook beslist om werkgevers te compenseren voor de gevolgen van de loonindexeringen. Hiervoor voorziet men twee maatregelen: 2.1 In het eerste en tweede kwartaal van 2023 zal er een vermindering van de RSZ-bijdragen worden voorzien. Het gaat om een vermindering van 7,07% berekend op de netto patronale basisbijdrage. Deze maatregel moet nog verder worden uitgewerkt. De netto patronale bijdrage is de effectief te betalen werkgeversbijdragen, dus de totale werkgeversbijdragen verminderd met het forfait van de structurele lastenverlaging, de hoge- of lagelonencomponent en een eventuele doelgroepvermindering. 2.2 In het derde en vierde kwartaal van 2023 zal er uitstel van de betaling van de RSZ-bijdragen worden voorzien. Meer informatie kan je, onder voorbehoud van wijzigingen, raadplegen op dekamer.be in de memorie van toelichting van het Ontwerp van programmawet > Parlementair Document 55K3015 (p. 88).
Gewijzigd op
Vanaf 3 november 2022 (publicatiedatum van de 'Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis (1)' in het Belgisch Staatsblad) tot 31 december 2022 geldt er een tijdelijk moratorium voor de energie-intensieve ondernemingen in moeilijkheden.
Gewijzigd op
1. Er werd beslist om het bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven te verlengen tot 31 maart 2023. Meer informatie in het infoblad E5 ‘Bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven’. 2. Er zal tot 31 december 2022 een tijdelijk moratorium voor de energie-intensieve ondernemingen in moeilijkheden gelden. Dit is nog niet operationeel. Dit moratorium geldt vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Je vindt reeds meer informatie, onder voorbehoud, in de rubriek Tijdelijk moratorium bedrijven dat werd opgesteld op basis van het 'Wetsvoorstel houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis' (Zie Parlementair Document 55K2915).
Gewijzigd op
De federale overheid voorziet in het kader van de energiecrisis een steunpakket voor bedrijven en gezinnen. Hierbij een overzicht voor de bedrijven: 1. Bedrijven die in de problemen komen omwille van de hoge energiekosten zullen een beroep kunnen doen op een uitstel van betaling van sociale bijdragen (zie Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen). 2. Vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 kunnen energie-intensieve bedrijven gebruik maken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven, dat soepeler is dan de bestaande regelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken (Zie RVA persbericht Tijdelijke werkloosheid energie). 3. Zelfstandigen die beslissen om hun activiteit te onderbreken of stop te zetten als gevolg van de energiecrisis zullen kunnen rekenen op een 'Tijdelijk overbruggingsrecht energie'. 4. Langere afbetalingsplannen voor sociale bijdragen van zelfstandigen. 5. Sensibilisering voorschotten sociale bijdragen zelfstandigen. 6. Uitstel van betaling van belastingen 7. Afbetalingsplannen voor fiscale schulden 8. Bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek. 9. Fiscale vrijstelling regionale steunmaatregelen 10.  Aanpassing investeringsscope Belgian Recovery Fund om de solvabiliteit van de ondernemingen te beschermen. 11. Verlaging van de accijnzen op gas en elektriciteit naar het Europees minimum voor de maanden november en december. 12. Tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen getroffen door de energiecrisis als gevolg van acties door de leverancier. 13. Gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstandigen en de kmo’s. 14. De agrovoedingssector zal als kritische sector bij voorrang energie krijgen in geval van een risico op onderbreking.
Gewijzigd op