Winwinlening

Laatst gewijzigd op 6 okt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
lening van particulieren voor financiering investeringen en werkkapitaal
Voordeel
achtergestelde lening tot € 300.000 tegen lage rentevoet

Wat houdt de maatregel in

Met de Winwinlening van PMV/z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Een particulier kan tot € 75.000 lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar.
De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietgever daarnaast 40% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.
Een kmo kan tot een bedrag van € 300.000 Winwinleningen aangaan, met een maximum van € 75.000 per kredietgever.

PMV/z is het overkoepelende merk voor de Startlening, de Cofinanciering, Cofinanciering+, de Winwinlening en de Waarborgregeling. Door deze vijf producten te groeperen legt PMV/z de nadruk op de mogelijkheid om deze verschillende producten te combineren om te komen tot een optimale financieringsoplossing.

Met de publicatie van het 'Decreet van 2 oktober 2020'  worden de versoepelingen die reeds lange tijd waren aangekondigd een feit:
1. De looptijd van 8 jaar kan vanaf nu variëren tussen 5 en 10 jaar.
2. Het maximum van € 50.000 per kredietgever wordt opgetrokken tot € 75.000.
3. Het maximum van € 200.000 per onderneming wordt opgetrokken tot € 300.000.
4. Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een winwinlening te verstrekken. 
5. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.
De verruiming geldt enkel voor nieuwe contracten gesloten na 6 oktober (de datum van de publicatie van het decreet). Voor het verhoogde eenmalige belastingkrediet van 30% naar 40% bij faling voor winwinleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 2021, moet er nog een Besluit van de Vlaamse Regering worden gepubliceerd. Gelijktijdig zal er, onder bepaalde voorwaarden, een mogelijkheid tot verlenging van looptijd en uitstel van betaling (maximum 2 jaar) met behoud van het fiscale voordeel voorzien worden.

Wie komt in aanmerking

Als kredietnemer

Als kredietnemer komen alle kmo’s (ook zelfstandigen en vrije beroepers) met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie. Deze kmo's moeten voldoen aan de Europese kmo-definitie:

 • met minder dan 250 werknemers;
 • jaaromzet niet hoger dan € 50 miljoen en/of balanstotaal niet hoger dan € 43 miljoen;
 • voldoen aan het zelfstandigheidscriterium: als er een deelnemingsrelatie bestaat met (een) andere onderneming(en) van 25 % of meer van het kapitaal of van de stemrechten, moeten de gegevens van deze onderneming(en) meegeteld worden bij het toetsen van bovenvermelde criteria. Meer info kan je vinden in de folder van de Europese Commissie

Een onderneming die één van deze criteria overschrijdt, wordt beschouwd als grote onderneming.
Een exploitatiezetel dient in Vlaanderen gelegen te zijn.

Vzw’s zijn ook toegelaten indien deze een economische activiteit uitoefenen. Er is sprake van een economische activiteit op het moment dat er goederen of diensten op de markt worden aangeboden. Ook activiteiten binnen de sociale economie passen hierin. 

Ook in bijberoep kan je gebruik maken van de Winwinlening.

Als kredietgever

Op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de kredietgever moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening afsluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten;

 • deze natuurlijke persoon woont in het Vlaamse Gewest of moet er gelokaliseerd zijn voor de personenbelasting;

 • deze natuurlijke persoon mag geen werknemer zijn van de kredietnemer;

 • als de kredietnemer een zelfstandige is, dan kan de kredietgever niet de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;

 • als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever, benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon;

 • als de kredietnemer een vennootschap is, kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever rechtstreeks of onrechtstreeks houder zijn van:
  1. meer dan 5% van de aandelen of de stemrechten van deze vennootschap;
  2. rechten of effecten waarvan de uitoefening, omwisseling of conversie de overschrijding van die drempel van 5% (vermeld in punt 1.), tot gevolg zou hebben.

Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening.

Bedrag van het fiscaal voordeel voor de kredietgever

Het fiscaal voordeel voor de kredietgever bestaat uit:

 • enerzijds een jaarlijks belastingkrediet voor de hele looptijd van de lening:
  • Als berekeningsbasis wordt het rekenkundig gemiddelde genomen van alle uitgeleende bedragen op 1 januari en op 31 december van het belastbare tijdperk, met een maximum van € 75.000 per belastingplichtige;
  • het belastingkrediet bedraagt 2,5% van de berekeningsbasis (wat neerkomt op een een belastingkrediet van maximum van € 1.875 per jaar).
 • en anderzijds de mogelijkheid tot een eenmalig belastingkrediet ingeval (een gedeelte van) de Winwinlening niet wordt terugbetaald. Dit belastingkrediet bedraagt 30% van het openstaand kapitaal van de lening dat definitief is verloren gegaan (bijvoorbeeld bij faillissement, ontbinding, vereffening, …).
COVID-19 crisis

Ingevolge de COVID-19-crisis kan het percentage van het eenmalig belastingkrediet van 30% worden opgetrokken tot maximaal 40%. De verhoging van het eenmalig belastingkrediet geldt alleen voor Winwinleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 2021. De Vlaamse Regering kan terugbetalingsvoorwaarden en modaliteiten koppelen aan de verhoging van dit eenmalig belastingkrediet. Hiervoor moet nog een Besluit van de Vlaamse Regering worden gepubliceerd. 

Voorwaarden

De belangrijkste eigenschappen zijn:

 • het is een achtergestelde lening, zowel ten aanzien van bestaande als van toekomstige schulden, met een vaste looptijd van 5 tot 10 jaar;
 • ja kan kiezen tussen verschillende aflossingsmogelijkheden:
  • terugbetaling in één keer op de eindvervaldag;
  • maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen (er is een simulatie mogelijk op de website);
  • een eenmalige vervroegde terugbetaling van het volledige openstaande saldo is eveneens mogelijk;
 • als kredietgever kan je maximum € 75.000 ontlenen (in het kader van één of meer Winwinleningen aan één of meer kredietnemers);
 • als kredietnemer kan je maximum € 300.000 lenen (in het kader van één of meer Winwinleningen);
 • de rentevoet is gebaseerd op de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt:
  • de rentevoet bedraagt maximum deze wettelijke rentevoet en minimum de helft van diezelfde rentevoet;
  • deze rentevoet (1,75% in 2020) wordt elk jaar in januari bekend gemaakt;
  • een Winwinlening afgesloten in 2020 moet zich dus situeren tussen 0,875% en 1,75%;
  • deze rentevoet is vast en is een bruto-rentevoet (hierop is roerende voorheffing verschuldigd).

Aanvraagprocedure

De Winwinlening moet je laten vaststellen in een akte en aflossingstabel die beschikbaar zijn bij PMV/z-Waarborgen op www.pmvz.eu/winwinlening.

De akte en aflossingstabel worden in drievoud afgedrukt en ondertekend, waarvan één bestemd is voor de kredietgever, één voor de kredietnemer en één binnen de 3 maanden moet worden bezorgd aan PMV/z-Waarborgen. 

De ondertekende akte en de aflossingstabel verstuur je bij voorkeur digitaal naar winwinlening@pmv.eu. Indien je niet in de mogelijkheid bent om de documenten digitaal over te maken kunnen ze verstuurd worden naar: Winwinlening, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel.
Een Winwinlening kan door PMV/z-Waarborgen niet worden geregistreerd indien de getekende akte en aflossingstabel niet worden overgemaakt.

Na ontvangst van de gehandtekende akte en delgingstabel duurt het ongeveer tien werkdagen alvorens de kredietgever de registratiebrief van PMV/z-Waarborgen ontvangt die als fiscaal attest dienst doet en dus ter beschikking van de fiscale controle moet worden gehouden.

De voortzetting en het behoud van de Winwinlening kan bewezen worden door de voorlegging van de bankrekeninguittreksels waarop de ontvangen intresten van de Winwinlening staan. 

De kredietnemer is verplicht de roerende voorheffing, berekend tegen het correcte tarief, in te houden op de verschuldigde interesten. Die voorheffing dient binnen de 15 dagen na de vervaldag opgenomen te worden in een aangifte roerende voorheffing en gestort aan de dienst Roerende Voorheffing van het belastingkantoor, gebruik makend van formulier 273 (Aangifte in de Roerende Voorheffing Inkomsten van Roerende Goederen en Kapitalen).

COVID-19: verlenging looptijd van bestaande leningen

Ingevolge de COVID-19-crisis kunnen Winwinleningen, die voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit aanpassingsdecreet geregistreerd zijn en waarvan de looptijd in 2020 verstrijkt, verlengd worden voor maximum 2 jaar. Hiervoor moet nog een Besluit van de Vlaamse Regering worden gepubliceerd.

Contact

Meer informatie over o.m. de belastingaangifte, de betaling van de roerende voorheffing, wat bij overlijden kredietgever, wat bij stopzetting van de activiteit, overgang van eenmanszaak naar vennootschap, enz... kan je terugvinden in de rubriek "Veel gestelde vragen" op de website www.pmvz.eu/winwinlening.

Adres

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België

Telefoon