Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Laatst gewijzigd op 16 nov 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
betalingsmoeilijkheden
RSZ afbetalingsplan
uitstel van RSZ-bijdragen

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

In het kader van de energiecrisis kan men "bijzondere" minnelijke afbetalingsplannen aanvragen voor de betaling van de door de werkgever aangegeven bijdragen voor het derde en vierde kwartaal 2022, het eerste kwartaal 2023, het debetbericht jaarlijkse vakantie 2022 en rechtzettingen van sommige bijdragen, die vervallen op uiterlijk 30 juni 2023. In tegenstelling tot de “klassieke” minnelijke afbetalingsplannen, worden bij deze “bijzondere” plannen sancties voor de laattijdige betaling van bijdragen enkel in rekening gebracht wanneer de afbetalingsmodaliteiten niet worden gerespecteerd. Meer informatie hieronder en op de website van de RSZ.

Wie komt in aanmerking

Werkgevers die personeel tewerkstellen en die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen.

Klassiek minnelijk afbetalingsplan

Het klassieke minnelijk afbetalingsplan geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen.

Het uitstel loopt in principe over 12 maanden met toepassing van sancties van laattijdigheid. Dit kan worden uitgebreid tot 24 maanden wanneer de werkgever aantoont met behulp van alle elementen en/of documenten gevraagd door de RSZ dat het toestaan van een termijn van meer dan 12 maanden het enige middel is om zijn schuld te kunnen aanzuiveren met betrekking tot van de levensvatbaarheid van de onderneming.

Deze zijn begrepen in de betalingsmodaliteiten, met mogelijke kwijtschelding a posteriori wanneer de bijdragen betaald zijn.

Door dit afbetalingsplan kan je de schulden aflossen aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen die dat meebrengt, zoals gerechtskosten. Als je het plan naleeft, kunt je jouw economische activiteiten normaal voortzetten.

Afbetalingsplan energiecrisis

De ondernemingen waarop de energiecrisis een economische weerslag heeft en zo moeilijkheden veroorzaakt voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen, kunnen een minnelijk afbetalingsplan vragen aan de RSZ op basis van de problematiek rond de energiecrisis. Naast het klassieke minnelijke afbetalingsplan kan men voor deze situatie een beroep doen op bijzondere afbetalingsplannen zonder toepassing van sancties voorzien voor sommige bijdragen. 

Het uitstel loopt over maximaal 24 maanden. Enkel indien de afbetalingsmodaliteiten niet worden gerespecteerd, worden sancties voor de laattijdige betaling van bijdragen in rekening gebracht.

Deze bijzondere afbetalingsplannen zijn bestemd voor werkgevers die, als gevolg van de energiecrisis, betalingsmoeilijkheden hebben voor:

  • de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het dienstjaar 2022
  • de sociale bijdragen voor het 3de en 4de kwartaal 2022 en het 1ste kwartaal 2023 
  • rechtzettingen van sommige bijdragen, die vervallen op uiterlijk 30 juni 2023

De bijdragen mogen geen voorwerp hebben uitgemaakt van een voorafgaandelijk afbetalingsplan en evenmin van een gerechtelijke vervolging.

Meer informatie op de website van de RSZ

Aanvraagprocedure

Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, moet men een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ. Voor een aanvraag minnelijk afbetalingsplan in het kader van de energiecrisis moet men bij 'uw motivatie' in het aanvraagformulier uitleggen hoe de onderneming financieel getroffen werd door de energiecrisis. Aanvullende bewijsstukken kunnen worden gevraagd.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Minnelijke invordering RSZ
Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon