Europese Structuur- en investeringsfondsen (ESIF)

Laatst gewijzigd op 26 aug 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
investeringen, opleiding, tewerkstelling, enz
Subsidies
steun varieert per fonds en projectoproep

Wat houdt de maatregel in

Via de Europese Structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) stelt de Europese overheid financiële middelen ter beschikking aan de lidstaten om hun economie te versterken. 

In Vlaanderen zijn er 4 fondsen actief: Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), Europees Sociaal Fonds (ESF), Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV).

De begunstigden van deze Europese steun zijn vaak overheidsinstanties of andere organisaties. Soms zijn er echter ook subsidiemogelijkheden voor ondernemingen. Dit varieert sterk per fonds.

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)

Wat komt in aanmerking

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) heeft als doel de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken door te zorgen voor evenwicht tussen de regio's. De investeringen van EFRO zijn steeds gericht op enkele belangrijke prioriteitsgebieden. Afhankelijk van de regio wordt bepaald welke EFRO-middelen aan deze prioriteiten moeten worden toegewezen.

Binnen EFRO wordt er ook steun toegekend in het kader van de programma's voor Europese Territoriale Samenwerking, beter gekend onder de benaming Interreg.

Hoe verloopt de financiering

Elke nationale of regionale overheid stelt een operationeel programma op voor de lopende financieringsperiode, waarin staat hoe het geld zal worden uitgegeven binnen de vooropgestelde doelstellingen. Als de Commissie dit plan goedkeurt, mag de nationale of regionale overheid bepalen welke projecten hoeveel geld krijgen. 

Het Vlaamse EFRO-programma wordt beheerd door de Afdeling Europese programma's van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Managementautoriteit).

Meer informatie over EFRO Vlaanderen 2021-2027 kan je vinden op de website van VLAIO Nieuwe EFRO programma's voor 2021-2027.  

Wie komt in aanmerking

Het EFRO-programma financiert vooral publieke investeringsprojecten die onrechtstreeks ten goede komen aan de Vlaamse economie. Soms kunnen ook private rechtspersonen eigen investeringsprojecten indienen. Ook is het mogelijk dat de projecten die worden gefinancierd door EFRO een subsidie aanbieden aan bedrijven. Een voorbeeld hiervan in Vlaanderen bij EFRO-Interreg was CrossRoads2 Sustainable Energy.

Omvang steun

Projectvoorstellen worden ingediend op basis van projectoproepen, bekend gemaakt via de website vlaio.be/efro-projectoproepen. De steunpercentages en bedragen variëren per projectoproep. 

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank bij EFRO Vlaanderen-Interreg

Meer uitgebreide informatie over EFRO Vlaanderen-Interreg vind je hier

Hier vind je EFRO-informatie in andere lidstaten.

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Wat komt in aanmerking

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor de EU het belangrijkste instrument voor werkgelegenheid en sociale inclusie: mensen aan een (betere) baan helpen, kansarmen een plaats geven in de maatschappij en iedereen evenveel kansen geven. De EU doet dat door te investeren in de mensen en hun vaardigheden: jongeren en ouderen, werklozen en werkenden.

Hoe verloopt de financiering

Ook hier stelt elke nationale of regionale overheid een operationeel programma op voor de lopende financieringsperiode, waarin staat hoe het geld zal worden uitgegeven binnen de vooropgestelde doelstellingen. Als de Commissie dit plan goedkeurt, mag de nationale of regionale overheid bepalen welke projecten geld krijgen. De (regionale) overheden voorzien tot op bepaalde hoogte in cofinanciering voor de uitvoering van hun programma.

Het Vlaamse ESF-programma wordt beheerd door de Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen van het Departement Werk en Sociale Economie (Vlaamse overheid).

Het programma Europees Sociaal Fonds (ESF+) 2021-2027 voor Vlaanderen is nog niet finaal. Meer details volgen weldra op de website van het ESF-agentschap.

Wie komt in aanmerking

Afhankelijk van de projectoproepen kunnen soms publieke of soms privaatrechtelijke organisatie en ondernemingen projecten indienen. 

Omvang steun 

Op basis van projectoproepen kan je bij ESF-Vlaanderen projectvoorstellen indienen. De steunpercentages en bedragen verschillen per oproep. Informatie over de lopende programma's kan je terugvinden op www.esf-vlaanderen.be/project/oproepen. ESF organiseert per oproep doorgaans verscheidene infosessies, terug te vinden op dezelfde pagina.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank bij Europees Sociaal Fonds (ESF Vlaanderen).

Meer uitgebreide informatie over ESF-Vlaanderen.

Hier vind je meer informatie over ESF in de andere regio's en lidstaten.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Wat komt in aanmerking

Het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU wordt gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het EU-beleid voor plattelandsontwikkeling helpt plattelandsgebieden beter in te spelen op de uitdagingen van de 21e eeuw op het gebied van economie, milieu en samenleving. Dit beleid, ook de "tweede pijler" van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) genoemd, vormt een aanvulling op het stelsel van directe betalingen aan boeren en de beheersmaatregelen voor de landbouwmarkten (de "eerste pijler"). 

Daarnaast bestaan er nog aanvullende programma's zoals Platteland Plus en LEADER.

Hoe verloopt de financiering

In de zevenjarige periode (2014-2020) stellen de lidstaten en de regio's zelf hun plattelandsontwikkelingsprogramma('s) samen op basis van de behoeften van de regio's en minstens vier gemeenschappelijke EU-prioriteiten. Deze programma's voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) moeten vervolgens worden goedgekeurd door de EU. Ook hier voorzien de (regionale) overheden tot op bepaalde hoogte in cofinanciering voor de uitvoering van hun programma.

In Vlaanderen treedt de Coördinerende Cel Europees Plattelandsbeleid (CCEP) op als beheerautoriteit voor het PDPO. De cel is ondergebracht binnen het Departement Landbouw en Visserij (Vlaamse overheid). 

Het beslissingsproces van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2021-2027 liep vertraging op. Daarom gelden er voor voor 2021 en 2022 overgangsmaatregelen. Een overzicht kan je raadplegen op Overgangsmaatregelen GLB 2021-2022.

Wie komt in aanmerking

Afhankelijk van de maatregelen kunnen zowel publieke als privaatrechtelijke organisatie en ondernemingen projecten indienen. Het programma Platteland Plus richt zich enkel tot overheden.

Omvang steun 

De meeste maatregelen zijn gericht op de land- en tuinbouw sector. Daarnaast verstrekt ELFPO ook steun aan natuurprojecten en plattelandsprojecten.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank bij Land-en tuinbouwsector: investeringssteun (VLIF)Land-en tuinbouwsector: bedrijfssubsidiesLEADER: steunmogelijkheden voor plattelandsontwikkelingVergroening en verduurzaming van de bedrijfsomgeving

Uitgebreidere informatie kan je terugvinden op de websites van de 3 betrokken overheidsinstanties: Departement Land-en tuinbouw (Vlaamse overheid), de Vlaamse Landmaatschappij en Agentschap Natuur & Bos.

Meer informatie over ELFPO in de andere regio's en lidstaten.

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en aquacultuur (EFMZVA)

Wat komt in aanmerking

Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) dat actief was voor de periode 2014-2020 helpt vissers over te stappen op duurzame visserijpraktijken, en kustgemeenschappen hun economie te diversifiëren, waardoor de levenskwaliteit in Europese kustgebieden verbetert.

Hoe verloopt de financiering

Elk land krijgt een deel van de begroting van het fonds toegewezen, op basis van de omvang van de visserijsector in dat land. Elk land stelt dan een operationeel programma op, rekening houdend met bepaalde prioriteiten, waarin staat hoe het geld zal worden uitgegeven. Als de Commissie dit plan goedkeurt, mag de nationale overheid bepalen welke projecten geld krijgen. Ook hier voorzien de (regionale) overheden tot op bepaalde hoogte cofinanciering met Vlaamse overheidsmiddelen.

In Vlaanderen treedt de Departement Landbouw en Visserij op als beheerautoriteit voor het programma. 

Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en aquacultuur (EFMZVA) wordt voor de periode 2021-2027 de opvolger van het EMFVZ. Naar verwachting zal dit worden goedgekeurd door de Europese Commissie in het eerste semester van 2022. Meer info op EFMZVA: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en Aquacultuur (2021-2027).

Wie komt in aanmerking

Het EFMZV richt zich tot bedrijven alsook organisaties en onderzoeksinstellingen actief in de visserij- en aquacultuursector. 

Omvang steun 

De ondersteuning van het EFMZV bedraagt meestal 50% van de aanvaardbare projectkosten. 

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank bij Visserij- en aquacultuursector steunmogelijkheden (FIVA en EFMZV).

Hier vind je meer uitgebreide informatie over de maatregelen.

Meer informatie over EFMZ in de andere regio's en lidstaten vind je hier.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Op de website van VLAIO EU Funding Overview kan je ook korte informatie vinden over de verschillende fondsen: European Regional Development Fund/ERDF (EFRO), European Social Fund /ESF-ESF+ (ESF), European agricultural fund for rural development /EAFRD (ELFPO) en European Maritime and Fisheries Fund/EMFF (EFMZ).

Je vindt er ook informatie over het 5de ESIF fonds: Cohesiefonds Cohesion Fund (CF). Dit fonds richt zich tot lidstaten met een bruto binnenlands product per inwoner dat lager is dan 90% van het EU-gemiddelde.

Voor meer informatie kan je ook terecht bij de volgende Vlaamse overheidsinstanties.

 

Afdeling / Dienst
Afdeling Europese programma's
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
ESF
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Communicatie Landbouw en Visserij
Adres

Koning Albert II-Laan 35, bus 40
1030 Brussel
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Financieringinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA)
Adres

Koning Albert I-laan 1.2 bus 101
8200 Brugge
België

Telefoon