Vergroening en verduurzaming van de bedrijfsomgeving

Laatst gewijzigd op 27 sep 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
investeren in een duurzame bedrijfsinfrastructuur en -omgeving
Subsidie
varieert per oproep/steunmaatregel

Wat houdt de maatregel in

Om het verduurzamen en vergroenen van de bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen en de bedrijfsomgeving te stimuleren bestaan er gerichte subsidies. Op deze pagina worden er een aantal kort toegelicht.

Aanleg van groendaken en groengevels

Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen bedrijven, bedrijventerreinverenigingen en lokale overheden bij het Departement Omgeving een projectsubsidie aanvragen. Enkel projecten die leiden tot een netto toename van groendaken en/of groengevels met een minimum oppervlakte van 150 m² komen in aanmerking. De minimumoppervlakte per locatie voor een groendak bedraagt 15 m², voor een groengevel 8 m².

De subsidie bedraagt maximaal € 250.000 per project en maximaal 75% van de totale projectkost. Er wordt gewerkt met oproepen. De laatste oproep had als deadline 15 mei 2019. 

Voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag kan je terecht op www.omgevingvlaanderen.be/subsidie-voor-de-aanleg-van-groendaken-of-groengevels.

Bebossing en herbebossing

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verleent subsidies voor de (her)aanleg van een bos (minimum 0,50 ha) met inheemse soorten.

De subsidie voor beplanting bedraagt € 3500 of € 3000 per hectare. Als plantgoed van aanbevolen herkomst gebruikt wordt, wordt het subsidiebedrag verhoogd met toepassing van de volgende formule: (aantal planten van aanbevolen herkomst/aantal planten) x aantal hectare x € 250. Er zijn jaarlijks 2 periodes om een dossier in te dienen (1 mei tot 31 augustus en 1 september tot 30 april). 

Meer informatie over deze subsidies is terug te vinden op www.natuurenbos.be/bebossing en over herbebossing op www.natuurenbos.be/herbebossing

ANB verleent daarnaast ook met specifieke oproepen subsidies voor lokale vergroeningsprojecten. Een overzicht van alle subsidies is te vinden op www.natuurenbos.be/subsidies.

Bodemsanering

Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging via cofinanciering. De financiële ondersteuning wordt bepaald op basis van de voorgelegde facturen en verloopt in maximaal drie schijven. De OVAM steunt bij ondernemingen maximaal 35% van de bodemsanering, met een plafond van € 200.000.

Belangrijke voorwaarden zijn dat men voor 1 juni 2008 eigenaar moet geworden zijn van de grond, het conformiteitsattest BSP moet van na die datum moet zijn, en het moet gaan om historische bodemverontreinigingen.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag van Cofinanciering bij bodemsanering kan je terugvinden op www.ovam.be/cofinanciering.

Natuur in je buurt

Met de projectoproep "Natuur in je buurt" wil de Vlaamse overheid creatieve groene projecten of beproefde effectieve groene oplossingen ondersteunen, die in eerste instantie tegemoet komen aan één of meerdere van volgende noden: het lokale welzijn van de bevolking en/of de milieukwaliteit van een buurt; de werking van zorginstellingen (zorggroen) én tegemoet komen aan de nood van specifieke doelgroepen aan aangepaste natuurbelevingsinfrastructuur.

Deze subsidie van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kan gebruikt worden voor investeringen in concrete realisaties op het terrein: een effectieve natuurontwikkeling, groenaanleg of de aanleg van infrastructuur voor de functionele ontsluiting en gebruik in functie van doelstellingen op vlak van natuur en gezondheid.

Er wordt met een jaarlijkse projectoproep gewerkt. Het project moest in 2019 uiterlijk op 15 september ingediend zijn. 

Meer informatie kan je terugvinden op www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt.

Onthardingsprojecten

Met de tweede projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil het Departement Omgeving initiatieven en inspanningen rond ontharding verder stimuleren en ondersteunen. Bedrijven, bedrijventerreinverenigingen en overheden kunnen een beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies.

Voor bedrijven en bedrijventerrein-verenigingen zijn volgende thematische deeloproepen van belang:

Ruimte voor water: ontharden voor meer ruimte voor water

Bij een onthardingsproject ‘ruimte voor water’ heb je een concrete ontharding voor ogen die inzet op het klimaatrobuuster maken van bebouwde gebieden door meer ruimte te geven aan water via het realiseren van effectieve ontharding op het terrein. 

Voorbeeld: Bedrijven op een bedrijventerrein in watergevoelig gebied willen hun parkeervoorzieningen delen en samen clusteren waardoor meer ruimte vrijkomt voor water ten voordele van het terrein zelf en/of voor een lager gelegen woonbuurt het risico op wateroverlast verlaagt.

Weg weg: ontharden voor meer mobiliteit met minder wegen en het reduceren van verharding voor weginfrastructuur

Bij een onthardingsproject ‘weg weg’ heb je een concrete ontharding voor ogen die inzet op een meer klimaatvriendelijke en CO2-arme mobiliteit via het realiseren van effectieve ontharding van weginfrastructuur.  

Voorbeeld: Een bedrijventerrein wordt gereorganiseerd waarbij verschillende wegen en asfaltoppervlakken zullen worden onthard en er meer aandacht is voor voorzieningen voor de fiets en openbaar vervoer of voor ecologische connectiviteit binnen een groter geheel.

De subsidie kan tot 75% van de kosten dekken en bedraagt maximaal € 250.000. Er wordt gewerkt met oproepen. De laatste oproep had als deadline 15 mei 2019. 

Meer informatie kan je terugvinden op www.omgevingvlaanderen.be/ontharden

Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan aan projectontwikkelaars (publieke en private) en samenwerkingsverbanden, subsidies toekennen voor het voortraject (maximaal 50%) en de (her)aanleg (maximaal 50-85%) van bedrijventerreinen. De subsidies zijn bedoeld voor de herontwikkeling van knelpuntterreinen, verouderde terreinen, onrendabele nieuwe bedrijventerreinen, wetenschapsparken, erkende strategische bedrijventerreinen en brownfields.

Een project moet steeds aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Zo moet het bedrijventerrein op een duurzame manier worden ingericht, uitgegeven en beheerd en moet het klimaatneutraal zijn. De naleving van de kwaliteitsvoorwaarden vereisen de opmaak en de implementatie van een (her)inrichtingsplan, een uitgifteplan en een beheerplan.

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/ontwikkeling-en-herontwikkeling-van-bedrijventerreinen.

Verduurzamen van bedrijventerreinen

Sommige provincies kennen subsidies toe voor duurzame acties rond bedrijventerreinen. Momenteel zijn dit enkel de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg.

Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen kan een subsidie toekennen van maximaal € 20.000 (maximaal steunpercentage van 80%) aan een samenwerkingsverband van minstens vijf Oost-Vlaamse kmo's, gevestigd op een bedrijventerrein die gezamenlijk verduurzamende acties ondernemen. De deelnemende kmo's/lokaal bestuur engageren zich gedurende een jaar tot concrete implementaties en praktische toepassingen gericht op de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein, zoals die in het projectvoorstel opgenomen zijn.

De subsidieaanvraag moet ten laatste op 31 oktober van elk werkjaar op het daartoe bestemde formulier ingediend worden.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen: oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/subsidies/subsidie-voor-het-verduurzamen-van-bedrijventerreinen.html

Limburg

De Provincie Limburg heeft daarnaast een subsidie voor 'kleine duurzame projecten'. Ook terreinrealisaties komen in aanmerking, hierbij gaat het om initiatieven die een concrete, zichtbare en/of tastbare verandering teweegbrengen in de natuurlijke en/of menselijke leefomgeving en zo bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Limburg. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80 % van het verschil tussen de subsidiabele kosten en inkomsten van het project.

Aanvragen voor deze subsidie moeten worden ingediend ten laatste op 1 april van het lopende jaar. 

Meer informatie is te vinden op www.limburg.be/loket?chk=Sub#7949

Vergroening land- en tuinbouwsector

Vergroeningspremie

Landbouwers kunnen een vergroeningspremie verkrijgen als compensatie voor de inspanningen die ze leveren voor het toepassen van klimaat en milieuvriendelijke praktijken. Alle details over deze maatregel zijn terug te vinden op lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceelsgebonden/vergroeningspremie.

Provinciale ondersteuning

Er is daarnaast ook ondersteuning vanuit sommige provincies voor de land- en tuinbouwsector.

Zo is er een subsidie van € 500 per jaar voor onderhoud en (her)aanleg van knotwilgen en veedrinkpoelen in Oost-Vlaanderen: oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/Ondersteuning%20landschapselementen/subsidie-voor-onderhoud-en--her-aanleg-van-knotwilgen-en-veedrin.html.

Net als een subsidie van € 650 per jaar voor het aanplanten van houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven: oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/landbouw/subsidies/subsidie-voor-het-aanplanten-van-houtige-landschapselementen-op-.html

Vermindering onroerende voorheffing voor gebouwen met laag E-peil

Nieuwe gebouwen en ingrijpende energetische renovaties die een laag E-peil bereiken genieten van de Vlaamse overheid een vermindering van de onroerende voorheffing.

Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vermindering-onroerende-voorheffing-voor-gebouwen-met-laag.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. 

Dit is o.m. het geval voor de provinciale initiatieven ivm de verduurzaming van de bedrijventerreinen alsook de maatregel Cofinanciering voor bodemsanering.

Voor landbouwondernemingen vallen de provinciale subsidies ook onder de de-minimissteun. Per landbouwonderneming mag het totale bedrag van toegekende subsidies het plafond van € 20.000 niet overschrijden over een periode van 3 belastingjaren.

Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.