Vergroening en verduurzaming van de bedrijfsomgeving

Laatst gewijzigd op 7 jun 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
investeren in een duurzame bedrijfsinfrastructuur en -omgeving
Subsidie
varieert per oproep/steunmaatregel

Wat houdt de maatregel in

Om het verduurzamen en vergroenen van de bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen en de bedrijfsomgeving te stimuleren bestaan er gerichte subsidies. Op deze pagina worden er een aantal kort toegelicht.

Bodemsanering

Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging via cofinanciering. De financiële ondersteuning wordt bepaald op basis van de voorgelegde facturen en verloopt in maximaal drie schijven. De OVAM steunt bij ondernemingen maximaal 35% van de bodemsanering, met een plafond van € 200.000.

Belangrijke voorwaarden zijn dat men voor 1 juni 2008 eigenaar moet geworden zijn van de grond, het conformiteitsattest BSP moet van na die datum moet zijn, en het moet gaan om historische bodemverontreinigingen. Als een huidige eigenaar de grond pas verworven heeft na 31 maart 2019, kan hij toch in aanmerking komen voor cofinanciering. Dit kan alleen als de voormalige eigenaar ook in aanmerking kwam voor cofinanciering. De huidige eigenaar moet dit kunnen aantonen. Bovendien moet de huidige eigenaar een verbintenis tot uitvoering van de bodemsaneringswerken getekend hebben.

Hier kan je meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag van Cofinanciering bij bodemsanering terugvinden.

Natuurinrichting

Bebossing en herbebossing

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verleent subsidies voor de (her)aanleg van een bos met inheemse soorten. Hier kan je meer informatie vinden over de subsidies bebossing en herbebossing. Een aanvraag indienen kan het heel jaar door voor bebossingsprojecten. Voor herbebossing wordt er gewerkt met twee indienperiodes: van 1 mei tot 31 augustus en van 1 september tot 30 april. Zowel natuurlijke personen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen, uitgezonderd de federale staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest of (een publiekrechtelijke rechtspersoon van) het Vlaams Gewest kunnen deze subsidies verkrijgen. Meer informatie op de website van Agentschap voor Natuur en Bos > subsidies.

Natuur in je buurt

De projectoproep 'Natuur in je Buurt 2021' wil projecten ondersteunen die bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijke uitdaging via natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen. Het doel is enerzijds meer bereikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur in de nabijheid van mensen en anderzijds een meer robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook de biodiversiteit blijvend ondersteund wordt. Deze subsidie van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kan worden aangevraagd door overheden, verenigingen en organisaties, alsook samenwerkingsverbanden tussen de doelgroepen. Er wordt met een jaarlijkse projectoproep gewerkt. Een projectvoorstel indienen kan van 1 juni tot en met 31 juli 2021. Hier kan je meer informatie terugvinden over deze oproep.

Projectoproep Natuur

Met de ‘Projectsubsidies natuur’ wil ANB concrete initiatieven stimuleren die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen of inspelen op het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit. In 2021 schenkt het Agentschap daarbij bijzondere aandacht aan projecten die natte natuur realiseren in gebieden waar maximale meerwaarde gecreëerd kan worden. De basissubsidie bedraagt 50, 80 of 90% van de totale projectkost afhankelijk van het type natuurbeheerplan dat men ambieert. Het gaat hier over éénmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen, hoofdzakelijk voor Europees te beschermen habitats en soorten of binnen projecten voor het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit. Natte natuurprojecten gaan vooral over (herstel van) veengebieden, vallei- en moerasgebieden (bv. hydrologieherstel), vochtige graslanden in valleien en polders.
Ook ondernemingen konden een aanvraag indienen tot 30 april. Meer informatie op de website www.natura2000.vlaanderen.be/projectsubsidies-natuur.

Andere natuurgerichte steun

ANB verleent daarnaast ook met specifieke oproepen subsidies voor lokale vergroeningsprojecten. Meer informatie op de website van Agentschap voor Natuur en Bos > subsidies.

Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan aan projectontwikkelaars (publieke en private) en samenwerkingsverbanden, subsidies toekennen voor het voortraject (maximaal 50%) en de (her)aanleg (maximaal 50-85%) van bedrijventerreinen. De subsidies zijn bedoeld voor de herontwikkeling van knelpuntterreinen, verouderde terreinen, onrendabele nieuwe bedrijventerreinen, wetenschapsparken, erkende strategische bedrijventerreinen en brownfields.

Een project moet steeds aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Zo moet het bedrijventerrein op een duurzame manier worden ingericht, uitgegeven en beheerd en moet het klimaatneutraal zijn. De naleving van de kwaliteitsvoorwaarden vereisen de opmaak en de implementatie van een (her)inrichtingsplan, een uitgifteplan en een beheerplan.

Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedtaabank: Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen.

Proeftuinen Droogte

Via de Proeftuinen Droogte worden onder meer innovatieve projecten ondersteund die het risico op waterschaarste verminderen. Deze subsidie-oproep wordt jaarlijks gelanceerd. Meer informatie over deze proeftuinen kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Proeftuinen Droogte.

Provinciale oproepen

Oost-Vlaanderen

Subsidie voor het verduurzamen van bedrijventerreinen

De Provincie Oost-Vlaanderen kan een subsidie toekennen van maximaal € 20.000 (maximaal steunpercentage van 80%) aan een samenwerkingsverband van minstens vijf Oost-Vlaamse kmo's, gevestigd op een bedrijventerrein die gezamenlijk verduurzamende acties ondernemen. De deelnemende kmo's/lokaal bestuur engageren zich gedurende een jaar tot concrete implementaties en praktische toepassingen gericht op de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein, zoals die in het projectvoorstel opgenomen zijn.

De subsidieaanvraag moet ten laatste op 31 oktober van elk werkjaar ingediend worden. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen: Subsidie voor het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Limburg

Kleine duurzame projecten

De Provincie Limburg heeft daarnaast een subsidie voor 'kleine duurzame projecten' voor verenigingen, bedrijven, scholen en Limburgse gemeenten. Ook terreinrealisaties komen in aanmerking, hierbij gaat het om initiatieven die een concrete, zichtbare en/of tastbare verandering teweegbrengen in de natuurlijke en/of menselijke leefomgeving en zo bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Limburg. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 1.500 en maximaal € 15.000 per project.

Aanvragen voor deze subsidie moeten worden ingediend ten laatste op 1 maart van het lopende jaar. Op de website van de provincie Limburg  kan je meer informatie terugvinden: Kleine duurzame projecten.

Droogte Innovatie Fonds (DIF)

Met deze projectsubsidie wil de provincie Limburg de land- en tuinbouwsector weerbaarder maken tegen droogte. Het Droogte Innovatie Fonds steunt projecten met de focus op waterbesparende maatregelen, klimaat-adaptieve maatregelen, alternatieve waterbronnen, het vertraagd afvoeren van water, buffering, infiltratie en waterdoorlatende verhardingen, maar ook op precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen. Ook ondernemingen kunnen van dit fonds gebruik maken.

De aanvraag moet na een oproep door de deputatie en voor het verstrijken van de door de deputatie gestelde uiterste datum ingediend worden. Alle informatie en de aanvraagdocumenten kan je vinden op de website van de provincie Limburg: Droogte Innovatie Fonds (DIF)

Vlaams-Brabant

Waterpreventieve maatregelen

Met deze subsidie wil de provincie Vlaams-Brabant iedereen die te kampen kreeg met wateroverlast, beschermen tegen wateroverlast. De oproep is er voor bestaande gebouwen, ook panden in gebruik voor beroepsdoeleinden komen in aanmerking. De subsidie bedraagt 75% van de bewezen kosten, met een maximum van € 7.500 voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden en € 10.000 voor een gebouw in collectief gebruik. Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van de provincie Vlaams-Brabant: Waterpreventieve maatregelen

Vergroening land- en tuinbouwsector

Vergroeningspremie

Landbouwers kunnen een vergroeningspremie verkrijgen als compensatie voor de inspanningen die ze leveren voor het toepassen van klimaat en milieuvriendelijke praktijken. Hier kan je alle details over deze maatregel zijn terugvinden.

Provinciale ondersteuning

Er is daarnaast ook ondersteuning vanuit sommige provincies voor de land- en tuinbouwsector.

Zo is er een subsidie van € 500 per jaar voor onderhoud en (her)aanleg van knotbomen en poelen in Oost-Vlaanderen.

Net als een subsidie van € 650 per jaar voor het aanplanten van houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven.

Vermindering onroerende voorheffing voor gebouwen met laag E-peil

Nieuwe gebouwen en ingrijpende energetische renovaties die een laag E-peil bereiken genieten van de Vlaamse overheid een vermindering van de onroerende voorheffing.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Vermindering onroerende voorheffing voor gebouwen met laag E-peil.

Water+Land+Schap 2.0

De oproep Water+Land+Schap 2.0. van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil de gevolgen van droogte te lijf gaan. De oproep focust op twee paden: 'Pad 1: systeeminnovaties op kleinere schaal’ en 'Pad 2: gebiedsprogramma's’. In deze inspiratiegids ​kan meer informatie gevonden worden over beide paden en over enkele referentieprojecten. De hoofddoelstellingen van Water+Land+Schap 2.0 zijn alvast om samen met lokale partners te bouwen aan:

  • Klimaatadaptief waterbeheer in bodems en waterlopen
  • Klimaatrobuuste landbouw
  • Aantrekkelijke en goed functionerende landschappen met bijhorende biodiversiteit

Voor Pad 1 (innovaties op beperkte schaal) is de doelgroep zeer breed: bedrijven, lokale overheden, verenigingen, studiebureaus, onderzoeksinstellingen, particulieren, studenten, ... Geïnteresseerden kunnen hun innovatieve projectvoorstel indienen ten laatste op zaterdag 31 juli 2021. Daarna worden de gebiedsprogramma's en innovaties die het best aansluiten bij de oproep geselecteerd. Het reglement en de inschrijfformulieren zijn terug te vinden op de website van VLM

Afgelopen initiatieven

Aanleg van groendaken en groengevels

Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen bedrijven, bedrijventerreinverenigingen en lokale overheden bij het Departement Omgeving een projectsubsidie aanvragen. Enkel projecten die leiden tot een netto toename van groendaken en/of groengevels met een minimum oppervlakte van 150 m² komen in aanmerking. De minimumoppervlakte per locatie voor een groendak bedraagt 15 m², voor een groengevel 8 m².

De subsidie bedraagt maximaal € 250.000 per project en maximaal 75% van de totale projectkost. Er wordt gewerkt met oproepen. De laatste oproep had als deadline 15 mei 2019. 

Hier vind je meer informatie over het resultaat van deze oproep.

Onthardingsprojecten

In 2018-2019 waren er subsidies mogelijk voor burgers, bedrijven en lokale overheden die grondverhardingen in beton of asfalt uitbreken en vergroenen. Zo kan regenwater in de grond sijpelen in plaats van in de riolering terecht te komen, waardoor de kans op wateroverlast en waterschaarste vermindert. Voorlopig is er geen nieuwe projectoproep gepland. Meer informatie over de verschillende goedgekeurde onthardingsprojecten is hier terug te vinden.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. 

Dit is o.m. het geval voor de Proeftuinen Droogte, Verduurzaming van de bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen en de maatregel Cofinanciering voor bodemsanering.

Voor landbouwondernemingen vallen de provinciale subsidies ook onder de de-minimissteun. Per landbouwonderneming mag het totale bedrag van toegekende subsidies het plafond van € 20.000 niet overschrijden over een periode van 3 belastingjaren.

Voor meer info zie Veelgestelde vragen: De-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.