Vergroening en verduurzaming van de bedrijfsomgeving

Laatst gewijzigd op 11 dec 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
investeren in een duurzame bedrijfsinfrastructuur en -omgeving
Subsidie
varieert per oproep/steunmaatregel

Wat houdt de maatregel in

Om het verduurzamen en vergroenen van de bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen en de bedrijfsomgeving te stimuleren bestaan er gerichte subsidies. Op deze pagina worden er een aantal kort toegelicht.

Proeftuinen Droogte

Via de Proeftuinen Droogte worden onder meer innovatieve projecten ondersteund die het risico op waterschaarste verminderen. Voor de tweede oproep dit jaar wordt € 4 miljoen vrijgemaakt. Deze oproep is een onderdeel van de in juli 2020 bekendgemaakte Blue Deal. De oproep is gericht op samenwerkingsverbanden van minstens drie bedrijven uit de industrie of de landbouwsector. Projecten komen in aanmerking vanaf een vereist subsidiebudget van € 75.000. Het maximaal subsidiepercentage is 75% van de projectbegroting.

De voorlopige aanvraag moet je uiterlijk op 30 september 2020 indienen door het ingevulde aanvraagformulier met financieringsplan te versturen naar proeftuinendroogte@vmm.be. De definitieve, ondertekende aanvraag moet ten laatste op 15 oktober verstuurd worden naar proeftuinendroogte@vmm.be.

Hier kan je alle informatie vinden over deze oproep.

Aanleg van groendaken en groengevels

Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen bedrijven, bedrijventerreinverenigingen en lokale overheden bij het Departement Omgeving een projectsubsidie aanvragen. Enkel projecten die leiden tot een netto toename van groendaken en/of groengevels met een minimum oppervlakte van 150 m² komen in aanmerking. De minimumoppervlakte per locatie voor een groendak bedraagt 15 m², voor een groengevel 8 m².

De subsidie bedraagt maximaal € 250.000 per project en maximaal 75% van de totale projectkost. Er wordt gewerkt met oproepen. De laatste oproep had als deadline 15 mei 2019. 

Hier vind je meer informatie over het resultaat van deze oproep.

Bebossing en herbebossing

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verleent subsidies voor de (her)aanleg van een bos (minimum 0,50 ha) met inheemse soorten.

De subsidie voor beplanting bedraagt € 3500 of € 3000 per hectare. Als plantgoed van aanbevolen herkomst gebruikt wordt, wordt het subsidiebedrag verhoogd met toepassing van de volgende formule: (aantal planten van aanbevolen herkomst/aantal planten) x aantal hectare x € 250. Er zijn jaarlijks 2 periodes om een dossier in te dienen (1 mei tot 31 augustus en 1 september tot 30 april). 

Hier kan je meer informatie vinden over de subsidies bebossing en herbebossing

ANB verleent daarnaast ook met specifieke oproepen subsidies voor lokale vergroeningsprojecten. Hier kan je een overzicht vinden van alle subsidies.

Bodemsanering

Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging via cofinanciering. De financiële ondersteuning wordt bepaald op basis van de voorgelegde facturen en verloopt in maximaal drie schijven. De OVAM steunt bij ondernemingen maximaal 35% van de bodemsanering, met een plafond van € 200.000.

Belangrijke voorwaarden zijn dat men voor 1 juni 2008 eigenaar moet geworden zijn van de grond, het conformiteitsattest BSP moet van na die datum moet zijn, en het moet gaan om historische bodemverontreinigingen.

Hier kan je meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag van Cofinanciering bij bodemsanering terugvinden.

Natuur in je buurt

De projectoproep 'Natuur in je Buurt 2020' wil projecten ondersteunen die bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijke uitdaging via natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen. Hierbij wordt gestreefd naar enerzijds meer bereikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur in de nabijheid van mensen en anderzijds naar een meer robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook de biodiversiteit blijvend ondersteund wordt.

Deze subsidie van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kan worden aangevraagd door overheden, verenigingen en organisaties, alsook samenwerkingsverbanden tussen de doelgroepen.

Er wordt met een jaarlijkse projectoproep gewerkt. Het project moet in 2020 uiterlijk op 15 september ingediend zijn. 

Hier kan je meer informatie terugvinden over deze oproep.

Onthardingsprojecten

Met de tweede projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil het Departement Omgeving initiatieven en inspanningen rond ontharding verder stimuleren en ondersteunen. Bedrijven, bedrijventerreinverenigingen en overheden kunnen een beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies.

Voor bedrijven en bedrijventerrein-verenigingen zijn volgende thematische deeloproepen van belang:

Ruimte voor water: ontharden voor meer ruimte voor water

Bij een onthardingsproject ‘ruimte voor water’ heb je een concrete ontharding voor ogen die inzet op het klimaatrobuuster maken van bebouwde gebieden door meer ruimte te geven aan water via het realiseren van effectieve ontharding op het terrein. 

Voorbeeld: Bedrijven op een bedrijventerrein in watergevoelig gebied willen hun parkeervoorzieningen delen en samen clusteren waardoor meer ruimte vrijkomt voor water ten voordele van het terrein zelf en/of voor een lager gelegen woonbuurt het risico op wateroverlast verlaagt.

Weg weg: ontharden voor meer mobiliteit met minder wegen en het reduceren van verharding voor weginfrastructuur

Bij een onthardingsproject ‘weg weg’ heb je een concrete ontharding voor ogen die inzet op een meer klimaatvriendelijke en CO2-arme mobiliteit via het realiseren van effectieve ontharding van weginfrastructuur.  

Voorbeeld: Een bedrijventerrein wordt gereorganiseerd waarbij verschillende wegen en asfaltoppervlakken zullen worden onthard en er meer aandacht is voor voorzieningen voor de fiets en openbaar vervoer of voor ecologische connectiviteit binnen een groter geheel.

De subsidie kan tot 75% van de kosten dekken en bedraagt maximaal € 250.000. Er wordt gewerkt met oproepen. De laatste oproep had als deadline 15 mei 2019. 

Hier kan je meer informatie terugvinden over ontharding

Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan aan projectontwikkelaars (publieke en private) en samenwerkingsverbanden, subsidies toekennen voor het voortraject (maximaal 50%) en de (her)aanleg (maximaal 50-85%) van bedrijventerreinen. De subsidies zijn bedoeld voor de herontwikkeling van knelpuntterreinen, verouderde terreinen, onrendabele nieuwe bedrijventerreinen, wetenschapsparken, erkende strategische bedrijventerreinen en brownfields.

Een project moet steeds aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Zo moet het bedrijventerrein op een duurzame manier worden ingericht, uitgegeven en beheerd en moet het klimaatneutraal zijn. De naleving van de kwaliteitsvoorwaarden vereisen de opmaak en de implementatie van een (her)inrichtingsplan, een uitgifteplan en een beheerplan.

Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedtaabank: Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen.

Provinciale oproepen

Oost-Vlaanderen

Subsidie voor het verduurzamen van bedrijventerreinen

De Provincie Oost-Vlaanderen kan een subsidie toekennen van maximaal € 20.000 (maximaal steunpercentage van 80%) aan een samenwerkingsverband van minstens vijf Oost-Vlaamse kmo's, gevestigd op een bedrijventerrein die gezamenlijk verduurzamende acties ondernemen. De deelnemende kmo's/lokaal bestuur engageren zich gedurende een jaar tot concrete implementaties en praktische toepassingen gericht op de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein, zoals die in het projectvoorstel opgenomen zijn.

De subsidieaanvraag moet ten laatste op 31 oktober van elk werkjaar ingediend worden. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen: Subsidie voor het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Subsidie voor circulaire ketenprojecten

Met deze oproep ondersteunt de provincie de uitvoering van concrete projecten die bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie in Oost-Vlaanderen. De subsidie richt zich zowel op partnerschappen van ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties. Het partnerschap moet uit minstens 2 partners waarvan 1 kmo bestaan. Het maximaal subsidiebedrag bedraagt € 30.000.

De aanvraag moet uiterlijk op 20 november 2020 worden ingediend. De aanvrager is de projectverantwoordelijke van het circulair ketensamenwerkingsverband. Meer informatie de website van de provincie Oost-Vlaanderen: Subsidie voor circulaire ketenprojecten

Limburg

Kleine duurzame projecten

De Provincie Limburg heeft daarnaast een subsidie voor 'kleine duurzame projecten' voor verenigingen, bedrijven, scholen en Limburgse gemeenten. Ook terreinrealisaties komen in aanmerking, hierbij gaat het om initiatieven die een concrete, zichtbare en/of tastbare verandering teweegbrengen in de natuurlijke en/of menselijke leefomgeving en zo bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Limburg. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 1.500 en maximaal € 15.000 per project.

Aanvragen voor deze subsidie moeten worden ingediend ten laatste op 1 april van het lopende jaar. Op de website van de provincie Limburg  kan je meer informatie terugvinden: Kleine duurzame projecten.

Droogte Innovatie Fonds (DIF)

Met deze projectsubsidie wil de provincie Limburg de land- en tuinbouwsector weerbaarder maken tegen droogte. Het Droogte Innovatie Fonds steunt projecten met de focus op waterbesparende maatregelen, klimaat-adaptieve maatregelen, alternatieve waterbronnen, het vertraagd afvoeren van water, buffering, infiltratie en waterdoorlatende verhardingen, maar ook op precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen. Ook ondernemingen kunnen van dit fonds gebruik maken.

De aanvraag moet na een oproep door de deputatie en voor het verstrijken van de door de deputatie gestelde uiterste datum ingediend worden. Alle informatie en de aanvraagdocumenten kan je vinden op de website van de provincie Limburg: Droogte Innovatie Fonds (DIF)

Vlaams-Brabant

Waterpreventieve maatregelen

Met deze subsidie wil de provincie Vlaams-Brabant iedereen die te kampen kreeg met wateroverlast, beschermen tegen wateroverlast. De oproep is er voor bestaande gebouwen, ook panden in gebruik voor beroepsdoeleinden komen in aanmerking. De subsidie bedraagt 75% van de bewezen kosten, met een maximum van € 7.500 voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden en € 10.000 voor een gebouw in collectief gebruik. Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van de provincie Vlaams-Brabant: Waterpreventieve maatregelen

Vergroening land- en tuinbouwsector

Vergroeningspremie

Landbouwers kunnen een vergroeningspremie verkrijgen als compensatie voor de inspanningen die ze leveren voor het toepassen van klimaat en milieuvriendelijke praktijken. Hier kan je alle details over deze maatregel zijn terugvinden.

Provinciale ondersteuning

Er is daarnaast ook ondersteuning vanuit sommige provincies voor de land- en tuinbouwsector.

Zo is er een subsidie van € 500 per jaar voor onderhoud en (her)aanleg van knotbomen en poelen in Oost-Vlaanderen.

Net als een subsidie van € 650 per jaar voor het aanplanten van houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven.

Vermindering onroerende voorheffing voor gebouwen met laag E-peil

Nieuwe gebouwen en ingrijpende energetische renovaties die een laag E-peil bereiken genieten van de Vlaamse overheid een vermindering van de onroerende voorheffing.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Vermindering onroerende voorheffing voor gebouwen met laag E-peil.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. 

Dit is o.m. het geval voor de Proeftuinen Droogte, Verduurzaming van de bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen, de maatregel Cofinanciering voor bodemsanering, Subsidie voor circulaire ketenprojecten in Oost-Vlaanderen.

Voor landbouwondernemingen vallen de provinciale subsidies ook onder de de-minimissteun. Per landbouwonderneming mag het totale bedrag van toegekende subsidies het plafond van € 20.000 niet overschrijden over een periode van 3 belastingjaren.

Voor meer info zie Veelgestelde vragen: De-minimis.